Xem mẫu

 1. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG  Bài toán phân tích tình huống  Thiết lập dữ liệu cho bài toán  Giải bài toán dùng Scenarios
 2. Bài toán phân tích tình huống Trong các bài trước, ta đã phân tích độ nhạy một chiều và đô nhạy hai chiều:  Độ nhạy một chiều: chỉ có một yếu tố đầu vào thay đổi (Ví dụ: giá mua, giá bán,….)  Độ nhạy hai chiều: hai yếu tố đầu vào thay đổi (Ví dụ: cả giá mua và giá bán thay đổi) 04/03/2010 2
 3. Bài toán phân tích tình huống Giới hạn của bài toán phân tích độ nhạy: - Chỉ có một hoặc 2 yếu tố đầu vào thay đổi. - Việc thiết lập bảng dữ liệu không tổng quát - Bảng phân tích hai chiều chỉ hiển thị kết quả của một ô chứa công thức. - …. 04/03/2010 3
 4. Bài toán phân tích tình huống Công cụ Scenario Manager giúp ta giải quyết bài toán trên, cụ thể như sau: - Cho phép ta định nghĩa tập các danh sách chứa các yếu tố đầu vào cần thay đổi  đặt tên cho mỗi danh sách đó. - Cho phép ta lựa chọn danh sách chứa yếu tố đầu vào để tạo bảng tổng kết. - Tự động tính toán lại khi thay đổi bất kỳ yếu tố đầu vào nào thay đổi. 04/03/2010 4
 5. Bài toán phân tích tình huống Ví dụ: 04/03/2010 5
 6. Bài toán phân tích tình huống Ví dụ: 04/03/2010 6
 7. Thiết lập dữ liệu cho bài toán Giả sử một người kinh doanh một mặt hàng A với -Giá mua: 8 -Giá bán: 10 -Tiền trả lương: 0.5 Tiền lời = giá bán – giá mua – tiền trả lương = 10 – 8 – 0.5 = 1.5  Hãy tính tiền lời khi giá mua, giá bán và tiền trả lương thay đổi. 04/03/2010 7
 8. Thiết lập dữ liệu cho bài toán Nhập liệu cho bài toán: 04/03/2010 8
 9. Thiết lập dữ liệu cho bài toán Xác định trước các tập dữ liệu cần thay đổi 04/03/2010 9
 10. Sử dụng Scenarios Bước 1: Lập công thức cho ô tiền lời C5 = C3-C2-C4 04/03/2010 10
 11. Sử dụng Scenarios Bước 2: Menu Tools  Scenarios 04/03/2010 11
 12. Sử dụng Scenarios Bước 3: Nhấn nút Add 04/03/2010 12
 13. Sử dụng Scenarios Bước 4: Nhập tên tình huống vào mục Scenario Name 04/03/2010 13
 14. Sử dụng Scenarios Bước 5: Ở mục Changing cells  chọn các ô chứa các giá trị chứa yếu tố đầu vào cần thay đổi (nhấn Ctrl và click để chọn các ô rời nhau)  OK 04/03/2010 14
 15. Sử dụng Scenarios Bước 6: Sửa giá trị của các biến (không thay đổi giá trị của các biến ở trường hợp gốc của bài toán)  OK 04/03/2010 15
 16. Sử dụng Scenarios Bước 7: Tiếp tục nhấn nút Add và nhập thêm vào các tình huống khác và lặp lại các bước 4,5,6 04/03/2010 16
 17. Sử dụng Scenarios Bước 8: Sau khi nhập xong các tình huống -Nhấn nút Summary để xem kết quả -Nhấn nút Edit để chỉnh sửa tình huống -Nhấn nút Delete để xoá tình huống 04/03/2010 17
 18. Sử dụng Scenarios Kết quả của Scenarios 04/03/2010 18
 19. TÌM GIAO ĐIỂM ĐƯỜNG CUNG VÀ ĐƯỜNG CẦU BẰNG GOAL SEEK
 20. Giới thiệu bài toán Cho phương trình đường cung và đường cầu: - Đường cung: 3P – 2Q = 6 - Đường cầu: P + Q = 30 04/03/2010 20
nguon tai.lieu . vn