Xem mẫu

 1. TT ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ĐT .TH .VT BÀI THỰC HÀNH MÔN phòng 308 nhà T(58 Lê Thanh Nghị) KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH GIÁO VIÊN:TRƯƠNG VĂN ẤM           D§: 0913040120 Phân tích mạch sơ đồ JVC AV 1476 1)Ký hiệu các khối trên sơ đồ: Mã số 1 : Hộp kênh và trung tần chung (IF) vidô:R101 sè1lÉ m∙ khèivµ  01lµ LK 2 : Mạch AV 3 : Tầng Khuyếch đại sắc 4 : Quét mành 5 : Quét dòng 6 : Đường tiếng 7 : Vi xử lý 9 : khối nguồn Trong đó có tất cả các linh kiện : điện trở, tụ điện , điốt … 2)Các IC chính trong SĐ IC101 : Khuyếch đại trung tần ,tách sóng hình tiếng MS232 SP : Khuyếch đại trung tần, tách sóng hình tiếng IC201 TB 1226 EN : dao động dòng mành,giải mã, KĐ hình tiếng IC 421 LA7840: Công suất, quét mành IC651 : Công suất AUDIO(ANS265) IC701 : Vi xử lý (M37212M8-113SP) IC702 : IC nhớ (24C04) IC703 Tạo nguồn cho VXL và tạo xung dao động (réset) 78L05 IC921 : Dao động công suất nguồn (STR-S6653) PC921:Phô tô điốt (hồi tiếp)TLP721P IC941: Khuyếch đại so sánh S1854 IC971 : ổn áp 12V LA7812 IC972 : tạo điện áp 9v LA7809 IC973 : tạo điện áp 5v LA7805 IC974 : mắt nhận điều khiển từ xa 3)Các đèn bán dẫn cơ bản Khối nguồn : Q921 ổn áp nguồn cho khối dao động của IC921 Q971 Công suất nguồn phân thứ cấp Q972- Q942 lµ ®Ìn điều khiển, khi có lệnh có thể tắt mở nguån Q950 .Q981 : mạch bảo vệ (PROTECTOR) Q941 : mạch điều khiển điện áp so sánh Khối quét dòng : Q521: đèn kích dòng(BSN274) H.DRIVE
 2. Q522: Công suất dòng ,H.OUT (2SD1878) Mạch khuyếch đại sắc Q351 .Q352 Q353 Q202 Khuyếch đại đệm tín hiệu VIDEO trong mạch AV Q231 : Khuyếch đại đệm tín hiệu từ ngoài cắm vào mạch AV Q 631 Đèn c© m ti ngÕ Tín hiệu hình và tiếng:  Q 305­801­504­306: KĐ tín hiệu của hệ PAL và SECAM Q 607­ 605­606­602 : KĐ hệ tiếng của NTSC Q 104­ 103­108­107 : KĐ TH V I EO của hệ NTSC , PAL, SECAM D Q 101 : KĐ đệm , n  hiệu I  tí F Khối quét m ành  : Q 421­422­423 : Chuyển mạch tần số fv Khối vi xử lý Q702 : KĐ xung  fV tạo TH hiển thị  Q703 : KĐ xung fH tạo TH hiển thị Q523 : Mạch bảo vệ tia X Mạch nguồn: Sơ đồ khối nguồn mã số 9 M ã SỐ 9 :  Mạch B O ( i n ¸p sau chØ nh lu) ® Ö   + Cầu ch× F901 3. 15A   + VD901m ¹ch b¶o vÖ   + Cuộn lọc nhiễu LF902   + Điện tr ở khử từ­TH 091    +Điện tr ở cầu chì R901 3. Ω 7w 3 + Bộ chỉnh lưu D 901 cầu đóc l ại 4ch© n o   + Tụ lọc BO C909 (120uF 400V) + IC921 dao động công suất nguồn 5 chân : STR-S 6653 - Chân 1 : Chân dao động - Chân 2 : Chân E, S - Chân 3 : Chân C, D - Chân 4 : Nguồn cấp trước - Chân 5 : Mass - Nguồn cấp trước R902 (khởi động) chân 4 (lấy1/2chu kỳ chỉnh lưu) R922, R934, DZ927 nguồn cấp cho khối dao động chân 1IC921 - Mạch bảo vệ công suất nguồn mắc song song với sơ cấp T921 gồm C929, C930, R928, D926, M¹ch dao ®éng chèng tù kÝch C921tho¸t dßng ngîc - Mạch hồi tiếp gồm : Điện trở cầu chì R933, D921, C924 cấp nguồn ổn định điện áp chân số 4 của STR . -§iện áp æn áp .D922 tạo nguồn cho Q921 tạo điện áp ổn áp cấp cho khối dao động chân 1 STR. + Biến áp Xung T921: Cuộn sơ cấp là chân 1- 6. Thứ cấp làm nhiệm vụ hồi tiếp là chân 8-9, Cuộn tạo điện áp B1(115v) là chân số10-12 2
 3. -Tạo điện áp 15v chân số14,15 I 941 ST1854  l  nhiện vụ KĐ so sánh   C àm IC921 TLP721P làm nhiệm vụ bảo vệ và hồi tiếp I Nguyên lý hoạt động của khối nguồn: Khi có BO điện áp thông qua cuộn sơ cấp 1-6 cấp cho chân 3 của STR đồng thời chân 4 có điện áp qua R902 , chân 1 cũng có điện áp tõ BO và STR thông. Khi STR thông , dòng 1 chiều từ BO qua cuộn sơ cấp về chân 3 xuống chân 2 của STR qua R923 về mass , một đường qua R921 đưa về chân E của STR tăng cường điện áp hồi tiếp STR thông trên sơ cấp tạo điẹn áp xoay chiều cảm ứng sang các cuộn thứ cấp - Thứ cấp làm nhiệm vụ hồi tiếp Cuộn 8,9: có điện áp xoay chiều qua R933 chia làm 2 đường, đường 1 qua D921 và C924 tạo điện áp 1 chiều ổn định cho nguồn cấp trước chân số 4 và cấp cho chân 3 của PC921 chờ, đường 2 qua D922 cấp cho chân E Q921 tạo điện áp ổn áp qua R927 đưa về chân 1 ổn định điến áp cho khối dao động của STR. -Thứ cấp chân 10 – 12 : Điện áp xoay chiều qua D941và tụ lọc C942 tạo điẹn áp 115v gọi là B1 chia làm 4 đường: * 1 về chân 1 của IC941 làm nhiện vụ so sánh, * 2 tạo ra 33v cấp cho mạch vt của kênh…. , * 3 qua R524, 525 cấp cho đèn kích dòng Q521, * 4 cấp cho chân 2 cao áp T522,vµ ch©n C c«ng suÊt dßng Q522 -Thứ  cấp   ch©n 14,15 là điện áp xoay chiều qua D942 Rcầu chìCP942 , tụ lọc C945 và cuộn lọc L942 tạo ra 15v chia cho 2 nhánh Nhánh 1 vào chân E Q971 c«ng suÊt nguån, mắt nhận và led báosáng Nhánh 2 qua IC703 reset. tạo ra 2 nguồn cấp, 1-chân số 5 cấp nguồn cho chân 27 VXL IC701. 2-Chân số 4 tạo xung khởi động điện áp 5v cấp cho chân 30 VXL . Chân 24,25 VXL đuợc nối với thạch anh tạo dao động. -Khi vi xử lý có điện áp, và xung khởi động cùng với thạch anh dao động ta Mở nguồn BÊm phím kªnh mặt máy hoặc dùng điều khiển từ xa Từ chân 19 VXL có xung làm cho đèn Q972 tắt và Q971 mở tạo ra điện áp 15v từ E sang C chia làm 4 nhánh 1-IC 971tạođiện áp 12v (LA7812)cấp cho hộp kênh và IC công suất tiếng, 2-Qua R970, IC 972 tạo điện áp 9v (LA7809)cấp cho IC trung tần 3-QuaR971 IC973 tạo điện áp 5v (LA7805) khối điều khiển của hộp kênh 4-.Qua D971và R976 cấp cho chân 3 IC201 dao động dòng mành.. Với đèn Q941 khi thông là cho điện áp so sánh từ chân 2 IC 941 được phân áp và ổn định đưa vào chân 2 PC921, led ở chân 1, 2 phát sáng, chân 3, 4 phần từ khuyếch đại nhận tín hiệu từ chân 1, 2 (đây là sự thay đổi của 2 điện áp 115v và 15v bên thứ cấp ) đưa về điều chỉnh dòng hồi tiếp từ chân 3 về chân 4 của phần tử KĐ và đưa vào chân 1 để ổn định điện áp cấp cho khối dao động trong STR. -Khối nguồn: Thứ cấp 115v , 15v , 12v, 9v, 5v đều có mạch bảo vệ khi có sự chạm chập của mạch thứ cấp sẽ có lệnh đưa về VXL xuất hiện đèn vàng nhấp nháy mất lệnh mở nguồn, mất màn sáng. 3
 4. * Khối nguồn có các pal cơ bản: C¾m đi ện vào máy, nổ cầu chì nguyên nhân: 1.Chập điện trở khử từ 2 Chập đi ốt chỉnh lưu 3.Chập STR (công suất nguồn ) 4 .Đôi khi tụ lọc B0 chập Kiểm tra STR bằng cách đo nguội để thang đo ôm x100 Đo giữa chân 2 và chân 3 như điốt có R thuạn và R ngược khác nhau khi đảo chiều que đo. 5- B Ët m y kh«ng cã l Ðt b¸o s¸ng ( s¬ suÊt khi ® g© nª n) ¸ o y §o nguội để thang đo ôm x100 ki Óm t r a cÇu ch× F901 Vµ R9013. 3 om nÕu , ® t hay t hÕ ® øt óng t r Þ sè am pe ( 3, 15A) cña cÇu ch× vµ t r Þ sè, cña R 6-Không có lệnh mở nguồn 15v sau đèn Q971 các điện áp thứ cấp sơ cấp vẫn có nhưng các điện áp sau lệnh (5v 9v 12v và điện áp cấp cho khối dao động dòng là không có ) do chập điện áp liên quan đến các khối trên thí dụ cắt nguồn cấp khối hộp kênh sau đó bật máy có lệnh mở 7-Điện áp B1 thấp Do bên thứ cấp chập một trong các khối cấp nguồn II.Khối quét dòng:Sơ đồ khối quét dòng mã số5 IC201:khi đã có nguồn ở chân số 3 thi sẽ có điện áp Hout (xung quét dòng) ra ở chân số 4 , với thach anh dao động X301 tạo nên tần số dòng đưa qua( R521) J vào chân B đèn kích Q521 kích tần số ghép qua biến áp kích T521 , điện áp xoay chiều của thứ cấp T521 ghÐp vào BE của đèn c«ng suất Q522 làm đèn thông *.Khi đèn công suất dòng thông thì có cao áp : -Cuộn sơ cấp: T522 biến áp cao áp -Chân 1 được nối với chân C của đèn công suất dòng nối với lái tia điểm 1 và 2 giắc DY 01 là giắc cắm của cụm lái tia dòng mành và mạch biên độ dòng gồm C524 // C525 -chân 2 nối với B1 115v -Các cuộn thứ cấp: -chân số 7 qua L551 cấp điện áp cho sợi đốt của đèn hình lớn hơn 6v∼ - chân số 3 mạch AFC qua R551 chia làm hai đường: 1-Mạch bảo vệ qua D991 và D992 đưa về IC tổng để điều chỉnh tần số dòng 2-Qua đèn Q703 về chân số 1của IC701 tạo hiển thị vạch chữ số . -Chân số 5 qua điôt D551 vµ tụ lọc C552 tạo điện áp một chiều 24v cấp cho chân 3 và 6 ,IC421 công suất quét mành . -Chân số 9 :qua điốt D553 và C557 tạo điện áp 180v cấp cho ba đèn khuyếch đại sắc -Chân số 8 mạch ABL (tự động điều chỉnh độ sáng ) đưa về IC tổng và vi xử lí điều chỉnh độ sáng tối và tương phản của màn hình . Các điện áp thứ cấp điện áp cao : - HV đại cao áp 16kv cấp cho anốt của đèn hình ,dây nối ra thường là mầu đỏ to và được cách điện an toàn -Điện áp lưới 3 G3 (focus) từ 3kv -8kv làm nhiệm vụ hội tụ tia điện tử - Điện áp lưới 2:G2(screen) t¨ng tèc đi ều chỉnh tia điện tử bắn tới màn hình 4
 5. Hai điện áp G2 và G3 đều có VR điều chỉnh được gắn trực tiếp tại cuộn cao áp III.Khối quét mành sơ đồ Sơ đồ khối quét mµnhmã số4 1- C«ng suÊt quÐ m t µnhIC421 có 7 chân (LA7840) Chân 1- nối mass Chân 2 -nối lái tia giắc DY01 điểm 3 đồng thời nối qua R420 và C423 và điốt ghim D421 đưa về đèn Q702 khuyếch đại (fv) đưa vào chân số 2 của IC vi xử lí tạo hiển thị. Điện áp đầu ra của IC công suất mành thường bằng ½ điện áp cấp nguồn ,nÕu ®iÖn ¸p ra b»ng ov, hoÆc b»ng nguån th× trªn mµn cßn vÖt s¸ng n»m ngang chân 3 và chân 6 được cấp nguồn lấy từ cao áp 24V ,nÕu mÊt ®iÖn ¸p nµy mµn còng cßn vÖt s¸ng ngang chân 4- Tín hiệu dao động (VOSC) lấy từ chân 53 IC tổng 201 qua R424 và R427 đưa vào chân 4 của IC421 (Vin) điện áp của chân này nhỏ nhất là 0,5v và lớn nhất là 5v .Nếu điện áp ra bằng 0v hoặc qua lớn là mất điện áp dao động, trên màn hình còn vệt sáng thẳng nằm ngang. Trêng hîp ®iÖn ¸p ra t¹ i ch©n 53 qu¸ nhá th× trªn mµncßn 1/3 mµn s¸ng vµ uèn chân 5 mạch hồi tiếp điều chỉnh tuyến tính và nối với chuyển mạch thay đổi kích thước và điểm 4 giắc lái tia ,c¸c l inh kiÖn trong m¹ch nh tô ho¸ ,®iÖn trë thay ® trÞ sè ,nhÊt lµ tô ho¸ kh« thÜe x¶y ra hiÖn æi t äng mÊt tuyÕn tÝnh,trªn d·n ,dí i co chân số 7 mạch tạo dao động và hiển thị thường có tụ hoá 100mf, khi tụ khô có hiện tượng màn co ở phía trên,vµ mÊt hiÓn thÞ IV.Khối tín hi ệu . I- Mạch AV: sơ đồ mã số 2 -Tín hiệu video của mạch AV.Từ giắc cắm ngoài vào chân số 1 ra chân 56 của IC201 qua đèn khuyếch đại đệm Q202 chia làm 2 đường -Đường 1: -Nh¸nh 1 vào chân 42 tín hiệu đồng bộ (sync-in).Nh¸nh2 vào chân 51 để giải mã và một phần đưa về vi xử lí tạo hiển thị - Đường 2:Vµo ch©n B Q231 qua R232 tÝn hiÖu vµo ch©n B ra ch©n Equa C232vµo J¸Cvideo- out , nhng kh«ng l¾p m¹ch ® êng tÝn hiÖu ra - TÝn hiÖu tiÕngtõ J¾c c¾ ngoµivµo ch©n 27IC201(audio- in)vµ ra m ë ch©n 29IC201 II-Khối tín hiệu chính M· s«1: -*Sơ đồ hộp kênh và bộ lọc saw: M· s«1: Hộp kênh JVC gồm chân , 3 nguồn cấp 12 5V cho mach ®iÒu khiÓn,12V cho khuyếch đại , 33v cho m ch VT và ạ đi ện áp AGC l ấy t ừ IC trung t ần đưa t ới ThiÕt kÕ kh¸ ® Æc biÖt,vµ ® t iÒn,c¸c chøc n¨ng nh chuyÓn ® d¶i kªnh(VL,BL), ¾t æi (VH,BH),UHF,(BT,VT)®Òu ® thôc hiÖn bªn trong hép kªnh th«ng îc qua c¸c ® êng ENA(ENABLE): tÝn hiÖu cho phÐp tõ ICvi xö lý tí i hép kªnh. DATA :d÷ l iÖu tõ Icvi xö lý tí i hép kªnh. . COCL:Xung nhÞp tõ Icvi xö lý t í i hép kªnh. LOCK TÝn hiÖu kho¸ : Hộp kênh DAE . : Cã 8 ch©n W00 5
 6. 1- ( BU U F) - D¶i kªnh tõ 13- 60,khi thu tÝn hiÖu ë d¶i ®ã th× sÏ , H cã 12v tõ Ic chuyÓn d¶i kªnh (LA7910) ® t í i a 2-(VT,BT): § iÖn ¸p 33v tõ m¹ch VT cña Vi xö lý ® t í i , c Êp cho a ®iot biÕn dung t rong hép kªnh vµ t¹o ra tÝn hiÖu trung tÇn IF 3-(BH,VH). D¶i kªnh tõ 6- 12 ,kh i t hu tÝn hiÖu ë d¶i ®ã th× sÏ cã 12vtõ Ic chuyÓn d¶i kªnh (LA7910) ® t í i a 4-AGC,: nguån l ¸y tõ IC t rung tÇn cÊp cho khèi khuÐch ®¹i cao tÇncña hép kªnh 5-(BL,VL) , D¶i kªnh tõ 1- 5 ,kh i thu tÝn hiÖu ë d¶i ®ã th× sÏ cã 12vtõ Ic chuyÓn d¶i kªnh (LA7910) ® t í i a 6-AFT,§ iÖn ¸p lÊy tõ t rung tÇn vµ ICv i xö lý ®Ó thùc hiÖn viÖc tù ®éng dõng dß khi cã tÝn hiÖu 7- ( B+,BM): Nguån l ¸y tõ cao ¸p qua IC æn ¸p (7809hoËc7812) cÊp chotoµn bé m¹ch t rong khèi hép kªnh 8-IF : TÝn hiÖu t rung tÇn sau khi ®· céng hángví i f thu (38,9MHZ) đưa t ới đèn Q101 khuyếch đại đệm . Tín hiệu vào B ra C chia làm 2 đường: Hệ NTSC qua l ọc SAW , qua SF102 vào chân số 7 của IC Tín hiệu PAL , SECAM qua lọc SAW SF101 vào chân 4và 5 của IC101 *IC101 : Sơ đồ IC trung t ần : gồm 20 chân cấp nguồn là chân 14 đi ện ¸p 9v l ấy t ừ IC972 M ạch AFC t ừ chân 2 đưa về chân 34 vi xử l í đi ều chỉnh t ín hi ệu khi dß kênh(t ự động dừng dò khi thu t ín hi ệu Tín hi ệu video ra ở chân 18 chia làm 2 đường hệ NTSC qua đèn Q104,Q103 về E Q107 Tín hi ệu PAL và SECAM qua đèn Q108,Q109 và đèn Q107 cả 2 t ín hi ệu hình t ừ chân E cua đèn Q107 qua C213 vào chân 47 của IC201 để th ực hi ện gi ải mã là tín hiệu tổng hợp cả chói và màu.3 tín hiệu màu ra ở các chân 12B-13G-14R đưa t ới ch©n B 3 đèn khuyếch đại sắc *Tín hiệu tiếng ra từ chân 13 của IC101 chia làm hai đuờng Hệ NTSC qua đèn Q305 Q606 Q601 và Q504 Hệ PAL và SECAM qua đèn Q607 và Q602 .Tất cả 2 hệ tín hiệu tiếng đều qua đèn Q504 khuyếch đại và quay t r ở về chân 11 và ra chân 10 của IC t rung t ần về chân 27 ra chân 29 của IC201 và chân số 2 của IC công suất t i ếng Tất cả 2 hệ t ín hi ệu t i ếng đều qua đèn Q504 khuyếch đại và quay tr ở về chân 11 và ra chân 10 Công suất tiếng gồm 9 chân: sơ đồ IC651 ¸ANS265 +Chân 1:cấp nguồn 12v cã Dz®iot æn ¸p +Chân 2 tín hiệu vào +Chân 3:mạch câm tiếng có đèn Q651 +Chân 4: điều chØnh © mlîng 6
 7. +Chân 5: mạch lọc +Chân 6:mạch hồi tiếp , điều chỉnh biên độ khuyếch đại +Chân 7: mass +Chân 8: nối tín hiệu ra loa qua C657 +Chân 9: nguồn phụ nối với chân 1 qua điện trở cầu chì. *Sơ đồ mạch khuếch đại sắc JVC mã số 3 §Ìn Q351 KhuÕch tÝn hiÖu R §Ìn Q352 KhuÕch tÝn hiÖu G §Ìn Q353 KhuÕch tÝn hiÖu B -Nguồn từ 180v được lÊy tõ cấp từ cao ap , cÊp cho ch©n C cña 3 ®Ìn vµ 3 Katèt cña ®Ìn h×nh –TÝn hiÖu gi¶i m· ® ® vµo ch©n B cña îc a 3 ®Ðn s¾c lÊy tõ IC t«ng vµ ® ghim bëi 3 ®ièt æn ¸p îc D301,D302,D303, D304 æn ¸p 9v cho m¹ch chãi Khi mất nguồn cÊp, màn sáng trắng có tia quét ngược , không hình , không hiển thị. -Nền sáng 1 màu không ảnh có tia quét ngươc đo điện áp katốt thấp điện trở cấp nguồn R nóng (hiện tượng đèn khuyếch đại màu chập khi có tín hiệu và điện áp) .V. Mạch vi xử lý : sơ đồ mã 7 IC 701 ( M37212M8-1138P)gồm 52 chân đảm nhận tất cả các chức năng khi Có nguồn cấp 5v Xung Reset (điện áp bằng 5V) Có thạch anh dao động (4M-10M) Khi cã lệnh ( bÊm phÝm m m¸y,®iÒu khiÓn tõ xa) đi ều chỉnh các chức Æt năng trên mành h×nhhiển thị thay đổi và điện áp đo ở đầu ra của các chức năng cũng thay đổi theo Trường hợp vi xử lý không làm việc:khi bật máy màn có sáng nhưng không điều chỉnh được tất cả các chức năng (không hình không tiếng ánh sáng kém có tia quét ngược) Thứ tự kiểm tra Hút chân cấp nguồn khi cắm máy tiếng kêu to nhất: vi xử lý chết Đo ôm kiểm tra phím bấm tự nhả nếu chập vi xử lý không hoạt động ICnhớ chập Mạch reset (ic hoặc đèn bán dẫn) chập Một số các chăng không thực hiện được Ví dụ: Lệnh AV/TV không thực hiện được. Ta cắt mạch chân lệnh đấu với chuyển mạch trạng thái 0 và 5V Chức năng điều chỉnh âm lượng sáng tối màu không thực hiện được ta cũng cắt mạch của chức năng đó đấu với VR điểm nối mass và nối 12V điểm giữa nối các chức năng điều chỉnh Một số pan cơ bản: * Khối nguồn 1 -Bật máy nổ cầu chì AC (3.15A) Rút điện nguồn khỏi ổ cắm Dùng đồng hồ đo ôm thang X100 đo kiểm tra cầu nắn D901 nếu một điốt bị chập sẽ xảy ra hiện tượng trên nếu chập 2 điôt sẽ đứt R901 điện trở 7
 8. cầu chì .Trường hợp đi ốt tốt kiểm tra STR921 đo ôm chân 3 và chân 2 nếu hai lần đo và đảo que đo mà R đều nhỏ là hiện tượng chập giũa chân2 và chân 3 cũng xảy ra hiện tượng nổ cầu chì khi bật máy 2- Bật máy chết STR (khi đã thay STR mới)Nguyên nhân do chập đi ốt ổn áp DZ 929 lắp tại chân 1 IC921 (điốt ổn áp 15v) 3- Bật máy có led báo sáng khi dïng khiÓn hoÆc bÊm phÝm mÆt m¸y kh«ng më ® îc nguån vµ xuÊt hiÖn ®Ìn vµng nhÊp nh¸y §©y lµ hiÖn t ượng t ải của các m ạch cấp nguồn trong m bị chập . rót áy nguån khái æ c¾m.dïng ®ång hå ®o «m .K iÓm t ra t¶i cña c¸c nguån cÊp thÝ dô c¾t nguån 5v hoÆc 9v hoÆc 12v khi c¾m nguån khëi ®éng l ¹ i mµn bõng s¸ng th× nguån 4-Víi nguån B1 :115V cÊp cho ®Ìn kÝch dßng Q521(®Ìn tr - êngBSN274) khi ®o ub dÔ x¶y ra hiÖn t îng chÕt ®Ìn do ®ã còng xuÊt hiÖn ®Ìn vµng nhÊp nh¸y. Tr ường hợp nguồn B1 th ấp do khi thay R901 tr ị số quá l ớn (3.3OM 7w) 4 Khi bật máy có màn sáng sau ít phút màn co lại mất sáng: Nguyên nhân thường xảy ra ở IC công suất quét mành bị chập 5 Khối IC (IC201) Dao động dòng mành giải mã bật máy có tiếng không hình không màn sáng : Nguyên nhân có dao động dòng nhưng không có cao áp, kiểm tra đèn kích dòng thấy chập thay bằng ỈRF630-hoặcÌRF 640 IRF614 đều được .Khi đèn kích chập lét vàng nhấp nháy và không có màn sáng 6 Bật máy có sáng sau đó giảm ánh sáng có tia quét ngược khônh hình không tiếng.Nguyên nhân mất điện áp ÀFC 7 Bật máy có vệt sáng nằm ngang : Nguyên nhân do IC 421chết (đứt mạch khối công suất ) thay thế Ickhác,MÊt 24v tõ cao ¸p, ®øt l ¸ i t ia 8 Khối cao áp: Bật máy có màn sáng không hình có tiếng có tia quét ngược không hiển thị .Nguyên nhân Mất nguồn 180V cấp cho khối khuếch đại sắc 9Ảnh nhòe khi bật máy .Nguyên nhân- do điện áp 180v thấp (tụ lọc C566 .2.2MF/250v khô tụ lọc B2) Do đế đèn hinh dò cực G3 (trường hợp xem lâu mới nét) 10 Bật máy có ảnh nhưng sai màu :Nguyên nhân do đèn khuếch đại sắc bị chập khi có điện áp và tín hiệu Khi thay thế thay luôn cả 3 đèn là tốt nhất 8
 9. 11 Không thu được tín hiệu: Khi dò bắt tín hiệu màn sáng nhiễu không thay đỏi :Do hộp kênh hỏng khối điều chinh Trường hợp không thu được VTV1 VTV2 và chỉ thu được VTV3 là do hộp kênh hỏng khối VHF thay hộp kênh mới 12 Khối vi xử lý: Không mở được nguồn (vẫn có lét sáng) Do IC ré set mất xung khởi động thay thế IC khác 13 Mất nhớ một số chức năng Nguyên nhân chết IC nh I I - THỨ TỰ THỰC HÀNH 1 - Vẽ sơ đồ nguyên l ý khối nguồn, đi ền t hø t ù gÝa t r ị các l i nh ki ện t r ong mạch ( giá t r ị R, C , D, L, I C ) và vị t r í các cuộn s¬ cÊp t hø cÊp của bi ến áp xung T921 * Không đặt cheã que đo vµ không đặt que đo vào chân I C dÔ chập l àm hỏng m áy ( khi đo quan sát hi ện t ượng t rên m t hấy hi ện t ượng không bình àn t hường thì rút que đo r a khỏi đi ểm đo) Dß m ch x¸c ® ¹ Þnh vÞ t r Ý c¸c ® Óm cÇn ® vµ c¸ c l i nh ki Ön ® ® t que ® Kh«ng sê t ay vµo i o Ó Æ o. c¸c khu vùc cã m ch AC, m ch chØnh l u BO kÓ c¶ m ¹ ¹ ass ( ® Ö i n gi Ët ) , 2 - Đo đi ện áp mạch nguån : §o ® Ö ¸p BO ( §i ª n ¸p sau chØnh i n l u) *Thang 1000v ( DCV) đo / / C909 ( Que ® ® t vµo cùc+ ô, Que ® ® t á Æ t en Æ vµo cùc- t ô) *§i ện áp khởi động Thang 50v ( DCV) đo sau R902 hoÆ ® / C924 c o/ * §i Ö ¸p AC håi t i Õ Thang đo 50v ( ACV) đo / / đi ểm 8- 9 của bi ến n p áp xung T921 * §i Ö ¸p m chi Ò æ ® n ét u n Þnh nguån cÊp t r í c *Thang đo 50V( DCV) Đo sau D922 (tại chân R924) so với mass tụ C909 Chu ý: §o ® Ö ¸p cña m ch s¬ cÊp ® u so ví i m i n ¹ Ò ass cña t ô C909 * - §i Ö ¸p t hứ cấp bi ến áp T921: Q n ue cè định vào điÓ mass cña m m ¸y (to¶ nhi Öt , vá hép kª nh) que còn lại đặt vào điểm cần đo (c¸ c l i nh ki Ön t ¬ng øng) 9
 10. *-Để thang đo 250v (ACV) đo // cuộn 10 và12. HoÆcđặt vào anốt của D941 *Thang đo 50v(ACV) đo //cuộn 14 và 15 . HoÆcđặt vào anốt của D942. *Thang đo 250v (DCV) Đo điện áp B1đo sau D941 hoặc //C942, *Thang đo 50v (DCV) Đo điện áp thứ 2 đo sau D942 hoặc //C945 3 -Đo điện áp IC tổng IC201 . Đo so với mass máy -không đặt que đo vào chân IC ®Ìn b¸n dÉn STR dễ chập làm hỏng m¸y,mµ ® que ®o vµo ch©n Æt c¸c l inh kiÖn t ¬ng øng * Đo nguồn cấp H.OSC-chân số 3 . *Thang đo 10v (DCV) §O// với C503 *Tín hiệu quét đòng (FH) chân số 4 ,ra tại R 521(chân G)của đèn kích dòng Q521 Không đo xung dòng . vµ không đo điện áp chân B đènQ521 chết đèn trường không có thay thế *Tín hi ệu quét mành chân sồ 53,Khi®o ch©n nµy dÔ x¶y ra hiÖn t - îng co mµn * Thang đo 10v (DCV)đo sau R427so với mass m¸y(cạnh IC 421 c«ng suất quÐt mành) *Tín hi ệu chói : chân47 (IC201) đo sau C213 Thang đo 10v(DCV) * Ba t ín hi ệu màu chân12B chân13G chân14R : Thang đo 10v(DCV) đo tr ước hoặc sau R304,R305,R306 *Tín hi ệu video M ch AV Ch n số 1: V-in Đo t ại D232) ,chân số 56 ạ â V-out t ín hi ệu ra đo t ại w206 Thang đo 10v (DCV) *Tín hi ệu tiÕng ti vi Ch©n 27 : .§o ở đi ểm + của t ụ C313 Thang đo 10v (DCV) 10
 11. *Tín hi ệu t i ếng của mach AV: . chân 28 đo t ại R636 R637 thang đo10v(DCV) *§Çu ra của hai tÝn hiệu ti ếng :ch©n 29 đo t ại w289) t i ếng đưa vào khối công suất thang đo10v (DCV) 4-Công suất ti ếng IC651: khi ®o còng so víi mass m¸y *Đo đi ện áp nguồn cấp chân số1: thang đo50v (DCV) đo / /C651, *Đi ện ¸p ra ch©n số 8 : thang đo50v (DCV) (c ực+của t ụ c657) *§i ện¸pmạch đi ều chỉnh © l ượng ch©n số 4:thang đo10v (DCV) đo/ / m t ụC652. *Mạch hồi ti ếp chân số 6: thang đo10v(DCV đo t ại đi ểm gi ữa cña R659&R660 5- Khối cao áp ( T522) Bi Õn ¸pcao ¸p * §i ện áp sợi đốt chân số 7 Dùng t hang 10V ( ACV) * Điện áp AFC chân số 3 cũng để thang đo50v (ACV) *Đi ện ¸p cấp cho I C quÐ m t ành ch© số 5 để t hang 50v( ACV) sau n ®ã chuyển sang t hang đo ( DCV) t hang 50V đo sau D551 hoặc / / t ụ hóa C552. *Nguồn cấp cho khối khuếch đại sắc chân số 8 ,để thang 250v (ACV) sau ®ãđo điện áp (DCV)đo sau D553 hoặc// tụ C557để thang đo(250vDCV) *TÇng khuÕ ch ® i s¾ : ( Bo ® ¹ c u«i ® n h× Ì nh) t hang ® o 250 DCV, ®o UC cña 3® s¾ , t hang ® Ðn c o10 DCV , ® UB, Ue cña 3® n , khi ® ghi o Ì o l ¹i hi Ön t î ng t r ª n mµn * Không đo chân C công suát dòng II, D N O Ù G SCI LLO SCOPO ( l oại 40M Z) H 1 - Đo các dạng sóng của mạch quét dòng (đầu ra của xung FH) tại chân C của đèn kích dòng Q521 Với công suất dòng đo tại chân B Q522 11
 12. 2 –Đo dạng sóng của tín hiệu quét mành Tại chân ra của IC 201 chân số 53- 3- Tín hiệu ra của khối quét mành Chân số 2 của IC 421(w055) 4- Đo dạng sóng của ba tín hiệu màu Chân 12B Chân13G 14R tại các chân R304 R305 R306 5-Đo dạng tín hiệu ra của IC trung tần tại chân số 18 tại (w035) 6- Đo dạng tín hiệu của mạch AFC chân số 2 IC 101 `CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH 1- Vẽ sơ đồ nguyên lý sơ cấp khối nguồn nêu nguyên lý hoạt động của mạch tác dụng các linh kiện trong mạch hồi tiếp ,bảo vệ ,khởi động . Kèm theo các điện áp đã đo a- Nêu cách kiểm tra STR bằng đồng hồ đo Ω. b-Kiểm tra STRbằng phương pháp đo điện áp 2- Vẽ sơ đồ nguyên lý thứ c ấp kh ối ngu ồn nêu nguyên lý hoạt động của mạch tác dụng các linh kiện trong mạch,trường hợp mạch nguồn có LED nhưng không mở được các điện áp: - Cấp cho khối quét dòng HOSC _5V,9V,12V Nêu cách kiểm tra linh kiện hỏng. 3-Vẽ sơ đồ nguyên lý khối quét dòng (IC201) nêu nguyên tắc hoạt động của mạch cụ thể của các chân IC201 với các điện áp khi hoạt động trường hợp có nguån cÊp, thạch anh dao động tốt, nhưng không có điện áp ra (HD). Xác định khối hỏng. 4-Vẽ sơ đồ nguyên lý đèn kích dòng Q521, biến áp kích dòng T521, đèn công suất dòng Q522 và cao áp T522. Nêu nguyên lý hoạt động của mạch đặc biệt là đèn kích và biến áp kích chế độ một chiều và xoay chiều của mạch với đèn công suất dòng cần chú ý những điều kiện gì? 5-Với khối cao áp vẽ nguyên lý đầy đủ ( Công suất dòng, lái tia, cao áp). Nêu nguyên lý hạot động của mạch. Trường hợp mất điện áp 24V,180V, hiện tượng trên màn. Khi điều chỉnh sai VR FOCUS, VR SCREEN thấp nhất và lớn nhất. Hiện tượng của 2 cách điều chỉnh thể hiện trên màn hình? Với lái tia khi chập và đứt thể hiện trên màn ? 6-Vẽ sơ đồ nguyên lý khối quét mành. Nêu tác dụng các linh kiện, nguyên tắc hoạt động các điện áp kèm theo khi có và không có điện áp kích Vin thì hiện tượng trên màn? Trường hợp trên màn còn vệt sáng thẳng nằm ngang, nêu các nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên? Khi lái mành bị đứt hoặc bị chập, vẽ lại hiện tượng trên màn. 7- Khối khuếch đại sắc: nêu nguyên lý hoạt động, về chế độ một chiều và xoay chiều khi hoạt động. nêu cách điều chỉnh cân bằng trắng đơn giản nhất. Trường hợp màn chỉ có một màu thì chế độ mét chiÒu của đèn khuếch đại đó thế nào? 8-Với khối khuếch đại sắc nêu nguyên lý hoạt động của mạch. Trường hợp có ảnh có tia quét ngược, nêu nguyên nhân xác định linh kiện và khối hỏng. Vẽ mạch khuếch đại sắc có mạch xóa tia quét ngược. Trường hợp không có ảnh có tiếng màu nền sai khi thay đổi kênh 12
 13. không thay đổi nền màu dựa theo màu màn hình. Xác định linh kiện hỏng và chế độ một chiều của đèn hoặc Catốt hỏng. 9- Vẽ sơ đồ nguyên lý khối công suất tiếng. Nêu tác dụng chức năng các chân IC kèm theo điện áp, trường hợp mất tiếng , nêu cách khắc phục: a) Dùng đồng hồ đo Ω b) Các điện áp của mạch 10- Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch, tín hiệu từ hộp kênh qua đèn khuếch đại IF, bộ lọc SAW, IC trung tần, phân tích chi tiết chức năng các chân IC101 cụ thể đuờng tín hiệu video, audio, đến IC tổng và IC công suất. Trường hợp màn có nhiễu không thu được tín hiệu, nêu cách kiểm tra xác định linh kiện hỏng. 11- Vẽ sơ đồ mạch AV, phân tích nguyên tắc hoạt động nguồn cấp, tín hiệu ra vào, trường hợp có ảnh không có tiếng, nêu cách kiểm tra xác định. Xác định mạch nguyên lý có đường tín hiệu Vout-Aout? 12- Vẽ sơ đồ mạch khối hộp kênh nêu nguyên tắc hoạt động khi thay đổi dãy kênh chỉ thu VHF không thu được UHF nêu cách khắc phục đơn giản để thu được dải UHF. Thể hiện bằng các điện áp của dải kênh. 13- Vẽ sơ đồ nguyên lý IC chuyển dải kênh LA7910, nêu nguyên lý hoạt động của IC. Trường hợp có lệnh chuyển dải đầu ra của IC không có điện áp, nêu cách khắc phục đơn giản để thu được tín hiệu. 14- Vẽ mạch điều chỉnh VT nêu nguyên lý hoạt động của mạch. Trường hợp mất 33V có thu được tín hiệu không? Và khi dò kênh điện áp VT có thay đổi nhưng không thu được chương trình. Nêu nguyên nhân và cách khắc phục. 15- Nêu các điều kiện để vi xử lý hoạt động. Trường hợp lệnh các chức năng có hiển thị thay đổi nhưng chức năng không tác dụng, hỏi nguyên nhân hỏng và mất nhớ một số chức năng, phương pháp khắc phục đơn giản và vẽ mạch cụ thể 16-Vẽ sơ đồ nguyên lý khối nguồn máy DEWOOgiải thích nguyên lý hoạt động của mạch ,nêu tác dụng các linh kiện trong mạch : Hồi tiếp,mạch bảo vệ ,mạch FH 17-Cắm đi ện vào m¸y,næ cÇu ch× ,nªu c¸ch kiÓmtra nguéi b»ng ®ång hå vÆn n¨ng.X¸c ®Þnhlinh kiÖn háng,thø tù thay thÕ l inh kiÖn trong m¹ch .Khi thay thÕ xong(l inh kiÖn tèt) ,nªu c¸ch ®o ®iÖn ¸p Bovµ c¸ch x¸c ®Þnh STRkhi ho¹t ®éng,cô thÓ®iÖn ¸p DCvµ ®iÖn ¸p Ac cña biÕn ¸p xung .VÏ m¹ch s¬ cÊpkhèi nguån JVCghi trÞ sè c¸c l inh kiÖn trong s¬ ®å 18-Mµn kh«ng s¸ng nhng cã hiÓn thÞ ,kh«ng h×nh kh«ng tiÕng,.X¸c ®Þnh khèi háng ,Gi¶i thÝch hiÖn t îng trªn ,vÏ m¹ch quÐt dßng(tõ ®Ìn kÝch dßng biÕn ¸p kÝchT521 ,c«ng suÊt dßng vµ cao ¸p T522 ,kÌm theo c¸c ®iÖn ¸p AC,DC,cña m¹ch khi ho¹t ®éng 19-Víi JVCcã dao ®éng mµn kh«ng s¸ng ,chÕ ®ä ®iÖn ¸p cña ®Ìn h×nh ( cao ¸p) tèt.X¸c ®Þnh khèi háng.VÏ vµ gi¶i thÝch m¹ch gi¶i m· trong IC201.Nªu c¸c ®iÒu kiÖn ®Óm¹ch gi¶i m· ho¹t ®éng,®iÖn ¸p ra cña 3 tÝn hiÖu mµu bµng bao nhiªu ë trong tr êng hîp trªn 20-Kh«ng h×nh ,mµn s¸ng tr¾ng,cã tia quÐt ngîc,®iÒu chØng G2 kh«ng t¸c dông,c¸ch x¸c ®Þnh khèiháng.VÏvµ ph©n tÝch m¹ch khuÕch ®¹i s¾c chÕ ®é 1chiÒu vµ xoay chiÒu cña m¹ch .Tr êng hîp 13
 14. cã ¶nh cã tia quÐt ngîc ,cã ¶nh nhng kh«ng hiÓn thÞ ,x¸c ®Þnh l inh kiÖn háng 21-Ph©n tÝch nguyªn t¾c ho¹t ®éngcña toµn m¹ch qua s¬ ®å khèi(trang 20)®iÒn c¸c gi¸ trÞ ®iÖn ¸p cña c¸cch©n IC,vµ c¸c cuén cao ¸p 14
 15. s¬ ®å nguyªn lý khèi nguån 15