Xem mẫu

  1. -1- Chương 14: Caùc giaûi phaùp khuyeán khích phi vaät chaát nhaèm kích thích nhaân vieân laøm vieäc toát Coù nhieàu phöông phaùp khuyeán khích "phi vaät chaát" ñeå kích thích nhaân vieân laøm vieäc toát, naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø saûn phaåm chaát löôïng cao. Trong luaän vaên naøy, ngöôøi vieát xin ñeà xuaát boán nhoùm giaûi phaùp sau: Coâng boá ngöôøi ñöôïc khen thöôûng cho taäp theå bieát, cô hoäi thaêng tieán, coâng vieäc thuù vò vaø ñieàu kieän laøm vieäc toát. - Coâng boá ngöôøi ñöôïc khen thöôûng: Beân caïnh caùc hình thöùc khen thöôûng baèng vaät chaát, ta caàn laøm cho ngöôøi ñöôïc khen thöôûng caûm thaáy vinh döï, ñöôïc moïi ngöôøi toân troïng, yeâu meán baèng nhieàu caùch nhö: Thoâng baùo cho toaøn coâng ty, ghi teân nhöõng ngöôøi xuaát saéc leân "Baûng vaøng", vaøo "Soå truyeàn thoáng" cuûa ñôn vò, cuûa ngaønh Böu ñieän, taëng danh hieäu: "Ngöôøi xuaát saéc vôùi saûn phaåm chaát löôïng cao", "Baøn tay vaøng"… Toå chöùc caùc phong traøo thi ñua: ÖÙng cöû vieân quaûn lyù saùng giaù, thi tay ngheà, thi thôï gioûi. Vôùi coâng nhaân cho thi naâng cao tay ngheà, môû nhöõng cuoäc thi traéc nghieäm veà nghieäp vuï, veà theå leä thuû tuïc, veà taùc phong öùng xöû keát hôïp vôùi vieäc thöïc haønh treân maùy, treân baøn khai thaùc ñeå ñaùnh giaù naêng suaát lao ñoäng: tieáp thoâng caùc cuoäc goïi nhanh nhöng chính xaùc khoâng coù sai soùt… Vôùi nhöõng nhaân vieân mong muoán vöôn leân laøm quaûn lyù hay nhöõng ngöôøi ñaõ laøm quaûn lyù coù theå thi döôùi hình thöùc traéc nghieäm taát caû caùc chæ soá: IQ (Intellligent Quotient - Chæ soá thoâng minh); EQ (Emotinal Quotient - Chæ soá caûm xuùc); CQ (Creative Quotient - Chæ soá saùng taïo); AQ (Adverse Quotient - Chæ soá nghòch caûnh)…
  2. -2- Nhöõng cuoäc thi treân phaûi xaây döïng treân tinh thaàn thi ñua laønh maïnh, ñieåm chaám coâng minh, taïo ra baàu khoâng khí vui veû ñeå nhöõng ngöôøi ñoaït giaûi ñöôïc baïn beø nhìn vôùi aùnh maét ngöôõng moä. Nhöõng ngöôøi chöa ñoaït giaûi seõ theo göông ñoù maø phaán ñaáu vöôn leân ñeå cuõng ñöôïc nhö theá. Traùnh nhöõng cuoäc thi khoâng coâng minh, hay sau khi coù keát quaû, ngöôøi ñaït ñieåm cao nhaát laïi bò ñoàng nghieäp laïnh nhaït, xa laùnh, khi ñoù anh ta seõ ñaùnh giaù laïi thaønh tích cuûa baûn thaân, nhöõng ngöôøi khaùc cuõng khoâng coøn tinh thaàn phaán ñaáu thi ñua. - Caàn taïo cô hoäi thaêng tieán cho nhaân vieân: Laõnh ñaïo ôû caùc ñôn vò caàn phaûi hieåu ñöôïc taâm tö, nguyeän voïng, nhu caàu cuûa töøng nhaân vieân mình ñeå coù caùch khen thöôûng, kích thích phuø hôïp nhaát. Nhöõng nhaân vieân coù caùc phaåm chaát nhö: Coù hoaøi baûo, coù yù chí, nhaïy beùn, coù tính quyeát ñoaùn, tin caäy, saün saøng nhaän traùch nhieäm, khoâng sôï ruûi ro… luoân coù xu höôùng vöôn leân, muoán ñöôïc thaêng tieán trong ngheà nghieäp. Nhöõng ngöôøi naøy sau moät thôøi gian laøm vieäc, neáu ñaõ coù nhieàu coáng hieán roõ raøng cho ñôn vò nhöng neáu chæ ñöôïc khen thöôûng veà tieàn baïc thì coù theå hoï seõ boû sang laøm vieäc cho Coâng ty khaùc ñeå ñöôïc trôû thaønh nhaø quaûn trò caáp cao hôn, ñöôïc thöû thaùch nhieàu hôn. Bôûi theá beân caïnh vieäc khuyeán khích baèng vaät chaát, chuùng ta phaûi kích thích baèng bieän phaùp ñöa hoï vaøo vò trí cao hôn, phuø hôïp hôn vôùi taøi naêng cuûa hoï vì ai cuõng mong muoán phaùt trieån ngheà nghieäp trong cuoäc ñôøi laøm vieäc cuûa mình. - Caàn taïo coâng vieäc thuù vò: Caùn boä chuyeân moân kyõ thuaät trong ngaønh böu ñieän laø nhöõng ngöôøi coù trình ñoä chuyeân moân saâu veà moät lónh vöïc naøo ñoù nhö: Kyõ sö, kyõ sö chính, kyõ sö cao caáp chuyeån maïch vieãn thoâng, kyõ sö truyeàn daãn vieãn thoâng, kyõ sö tin hoïc… Hieän nay thu nhaäp cuûa caùc caùn boä naøy trong ngaønh böu ñieän töông ñoái khaù, ñuû tieâu duøng cho gia ñình vaø coøn coù theå coù dö neân nhu caàu tieàn baïc ñoái vôùi hoï khoâng böùc thieát nhö vôùi caùc coâng nhaân vaø nhaân vieân haønh chính.
  3. -3- (Ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø caùc caùn boä chuyeân moân, kyõ thuaät khoâng caàn caùc loaïi kích thích vaät chaát, tieàn thöôûng). Maët khaùc, caùn boä chuyeân moân kyõ thuaät laïi coù xu höôùng muoán ñöôïc laøm vieäc töï do, ñoäc laäp, saùng taïo vaø muoán ñöôïc söï thöøa nhaän cuûa caùc ñoàng nghieäp, coâng chuùng. Vì theá mong muoán lôùn nhaát ñoái vôùi caùc caùn boä chuyeân moân kyõ thuaät khi ñi laøm laø coù thu nhaäp hôïp lyù ñoàng thôøi phaûi coù moâi tröôøng laøm vieäc thuaän lôïi nhö coù phoøng thí nghieäm, kinh phí cho nghieân cöùu khoa hoïc ñaày ñuû ñeå hoï coù theå phaùt huy toái ña naêng löïc caù nhaân. Do ñoù vieäc taïo moâi tröôøng laøm vieäc phuø hôïp cho caùc caùn boä kyõ thuaät coù theå coù yù nghóa kích thích hoï maïnh hôn so vôùi caùc kích thích veà tieàn baïc, vaät chaát. - Caàn taïo ñieàu kieän laøm vieäc thuaän lôïi cho nhaân vieân: Ñieàu kieän laøm vieäc aûnh höôûng raát lôùn ñeán naêng suaát lao ñoäng vaø chaát löôïng saûn phaåm. Ñieàu kieän laøm vieäc bao goàm nhieàu yeáu toá: Ñieàu kieän lao ñoäng, toå chöùc vaø phuïc vuï nôi laøm vieäc, cheá ñoä laøm vieäc nghæ ngôi. ÔÛ ñaây chæ xin ñöôïc neâu ra caùc ñieàu kieän kieän lao ñoäng coøn chöa toát vaø caùc bieän phaùp khaéc phuïc. Hieän nay ñieàu kieän lao ñoäng ñoái vôùi nhaân vieân cuûa VNPT taïi toång ñaøi, taïi vaên phoøng ñaõ khaù toát: Taïi toång ñaøi vaø vaên phoøng laøm vieäc ñeàu ñaõ trang bò maùy laïnh (ñaûm baûo veà nhieät ñoä), ñoä chieáu saùng, tieáng oàn… haàu heát ñaõ ñaït tieâu chuaån cuûa toå chöùc lao ñoäng khoa hoïc. Caùc giao dòch, ghi seâ ñeàu ñöôïc xaây khang trang… Chæ coøn nhöõng coâng nhaân ñöôøng daây laø coøn phaûi laøm vieäc vaát vaû: Phaûi ñaáu noái caùp ngoaøi ñöôøng vaø ôû treân cao: naéng, nguy hieåm, nhieàu nôi coøn chöa coù xe caåu ñöa coâng nhaân leân söûa chöõa nhöõng ñoaïn caùp treo maø hoï phaûi ñi muôïn thang roài töï tìm theá ñeå ñaáu noái caùp döôùi trôøi naéng noùng. Vì theá vôùi nhöõng ñoäi coâng nhaân caùp naøy caàn trang bò theâm: xe caåu ñöa coâng nhaân leân cao vôùi tö theá laøm vieäc thuaän tieän, quaàn aùo baûo hoä ñaày ñuû, toå chöùc ñuùng cheá ñoä uoáng nöôùc ñeå duy trì söï caân baèng nöôùc trong cô theå, laøm vieäc
  4. -4- treân cao khoâng bò choaùng: söû duïng nöôùc ñöôïc gas hoaù, nöôùc coù chöùa vitamin… Nhö vaäy ñeå naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï vieãn thoâng ñoøi hoûi phaûi thöïc hieän ñoàng boä moät heä thoáng giaûi phaùp: ÖÙng duïng khoa hoïc coâng ngheä tieân tieán, toå chöùc lao ñoäng khoa hoïc, hoaøn thieän cô caáu toå chöùc - quaûn lyù, naâng cao hieäu suaát söû duïng keânh thoâng tin, toå chöùc vaø hoaøn thieän vieäc kieåm tra chaát löôïng dòch vuï theo quaù trình, naâng cao trình ñoä, tay ngheà nhaø quaûn trò vaø coâng nhaân saûn xuaát… coäng vôùi yù thöùc traùch nhieäm cao veà chaát löôïng saûn phaåm - dòch vuï cuûa taát caû moïi ngöôøi trong Böu ñieän, töø nhaân vieân caáp döôùi ñeán caùn boä caáp treân cuûa VNPT. 3.3. KIEÁN NGHÒ 3.3.1.Vôùi Nhaø nöôùc - Caàn coù moät Boä luaät veà Böu chính Vieãn thoâng hoaøn chænh, taïo haønh lang phaùp lyù roõ raøng ñeå coù theå tieán haønh caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh dòch vuï Böu chính Vieãn thoâng vöøa ñuùng phaùp luaät, ñoàng thôøi baûo veä ñöôïc quyeàn lôïi ngöôøi tieâu duøng, taïo moâi tröôøng caïnh tranh bình ñaúng, laønh maïnh. - Caàn coù cô cheá traû löông thoaùng hôn, khoâng khoáng cheá möùc löông toái ña vôùi caùc doanh nghieäp coù lôïi nhuaän cao ñaõ ñoùng goùp ñaùng keå vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc, öu tieân ñaõi ngoä nhaân taøi, laøm cho ngöôøi lao ñoäng an taâm laøm vieäc vôùi ñoàng löông chaân chính cuûa mình. Coù nhö vaäy caùc doanh nghieäp Vieät Nam môùi thu huùt ñöôïc ngöôøi taøi gioûi. 3.3.2. Vôùi Boä Böu chính Vieãn thoâng Hieän nay Boä Böu chính Vieãn thoâng haàu nhö chæ ban haønh caùc tieâu chuaån kyõ thuaät, kieán nghò Boä BCVT caàn ban haønh boå sung moät soá chæ tieâu , tieâu chuaån veà chaát löôïng phuïc vuï.
  5. -5- 3.3.3. Vôùi Toång coâng ty Böu chính Vieãn thoâng 1. Toå chöùc laïi coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng Böu chính vieãn thoâng, hình thaønh moät heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng chuyeân traùch, thoáng nhaát, toaøn dieän. 2. Caàn quan taâm nhieàu hôn veà Thoáng keâ. Caàn xaây döïng Heä thoáng chæ tieâu thoáng keâ noùi chung (Heä thoáng chæ tieâu thoáng keâ ñeå quaûn lyù keát quaû vaø hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh) vaø Heä thoáng chæ tieâu thoáng keâ chaát löôïngï noùi rieâng ñaày ñuû, thoáng nhaát. Nhanh choùng xaây caùc bieåu maãu baùo caùo thoáng keâ thoáng nhaát trong toaøn Toång coâng ty. Hieän nay Quy ñònh, Taøi lieäu höôùng daãn veà baùo caùo keá toaùn taøi chính ñaõ coù raát roõ raøng, nhöng taøi lieäu höôùng daãn veà thoáng keâ coøn rôøi raïc, chöa ñaày ñuû vaø chöa roõ raøng. Ngöôøi laøm luaän vaên trong luùc thu thaäp soá lieäu thoáng keâ thì coù nhieàu soá lieäu cuûa caùc Coâng ty vieãn thoâng nöôùc khaùc laïi deã laáy hôn soá lieäu vieãn thoâng Vieät nam. Trong khi ñoù, vieäc öùng duïng thoáng keâ ñeå quaûn lyù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, quaûn lyù chaát löôïng ñem laïi moät hieäu quaû raát lôùn maø ai cuõng bieát.
  6. -6- KEÁT LUAÄN Phaân tích chaát löôïng hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï vieãn thoâng laø moät khaâu raát quan troïng ñeå laøm cô sôû cho vieäc quy hoaïch phaùt trieån toång theå maïng vieãn thoâng. Vieäc thu thaäp soá lieäu, nghieân cöùu vaø phaân tích chaát löôïng dòch vuï vieãn thoâng ñeå ñöa ra caùc giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï laø moät coâng vieäc phöùc taïp, ñoøi hoûi phaûi coù nhieàu soá lieäu, chính xaùc vaø kòp thôøi. Töø nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc coäng vôùi kinh nghieäm ñuùc keát ñöôïc, ngöôøi vieát ñaõ xaây döïng Heä thoáng chæ tieâu chaát löôïng dòch vuï vieãn thoâng, coá gaéng thu thaäp, toång keát nhöõng chæ tieâu chaát löôïng chuû yeáu nhaát veà dòch vuï vieãn thoâng cuûa VNPT, so saùnh vôùi moät soá chæ tieâu cuûa moät vaøi nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, tìm hieåu yù kieán töø khaùch haøng nhaèm ñöa ra nhaän ñònh xaùc ñaùng nhaát veà chaát löôïng dòch vuï vieãn thoâng hieän nay. Qua vieäc phaân tích, luaän vaên ñaõ ñöa ra ba nhoùm giaûi phaùp cuï theå sau: 1. Caùc giaûi phaùp kyõ thuaät. - Xaây döïng, phaùt trieån maïng löôùi thoâng tin hôïp lyù. - ÖÙng duïng coâng ngheä tieân tieán. - ÖÙng duïng tin hoïc phuïc vuï quaûn lyù phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. 2. Caùc giaûi phaùp toå chöùc - quaûn trò. - Nghieân cöùu taûi troïng ñeå toå chöùc hôïp lyù quaù trình saûn xuaát. - Taêng tyû leä nhöõng cuoäc goïi thaønh coâng nhôø phöông phaùp quaûn lyù chaát löôïng baèng thoáng keâ. - Tuyeån duïng, ñaøo taïo, boài döôõng vaø ñieàu ñoäng nhaân söï moät caùch khoa hoïc. - Ñaåy maïnh coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng
  7. -7- 3. AÙp duïng caùc ñoøn baåy kinh teá trong vieäc ñoäng vieân nhaân vieân naâng cao chaát löôïng dòch vuï phuïc vuï khaùch haøng - Chaát löôïng dòch vuï phaûi ñöôïc gaén vôùi cheá ñoä tieàn löông, tieàn thöôûng cuûa nhaân vieân vaø ñôn vò böu ñieän. - Caùc giaûi phaùp khuyeán khích phi vaät chaát nhaèm kích thích nhaân vieân laøm vieäc toát Ñaây laø nhöõng giaûi phaùp caàn thieát mang tính khaû thi ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vieãn thoâng cuõng nhö chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng, töø ñoù taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa VNPT vôùi caùc Doanh nghieäp cung caáp dòch vuï vieãn thoâng khaùc trong moâi tröôøng bieán ñoäng ñaày thaùch thöùc saép tôùi. Tuy ngöôøi vieát ñaõ raát coá gaéng, xong vôùi phaïm vi, khaû naêng vaø thôøi gian coù haïn, chaéc chaén luaän vaên khoâng traùnh khoûi thieáu soùt. Kính mong Quyù Thaày Coâ quan taâm xem xeùt vaø taän tình chæ giaùo ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thieän hôn.
nguon tai.lieu . vn