Xem mẫu

 1.     Tài Liệu PHẦN THỰC HÀNH VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT VỀ MẠNG MÁY TÍNH
 2. PH N TH C HÀNH VÀ CÂU H I ÔN T P LÝ THUY T BÀI 1 : KHÁI NI M M NG MÁY TÍNH. Tr l i các câu h i d i ây. 1. Các tr ng h p d i ây, tr ng h p nào c g i là m ng LAN : Có 1 s máy tính : a. c t chung 1 phòng và dùng chung h i u hành WinXP. b. c t chung trong 1 phòng, chia s d li u v i nhau b ng a m m ho c USB. c. t trong nhi u phòng, có k t n i b ng dây Cable chia s d li u c v i nhau. d. t trong 1 phòng, k t n i t t b ng sóng Wireless, nh ng dùng nhi u h i u hành. e. Các máy tính truy n thông c v i nhau b ng ng truy n ADSL. f. T t c các máy tính ó u truy c p c Internet. g. T t c các máy tính ó u c c trang Google.com h. T t c các máy tính ó u m c file tailieu.doc n m trên máy Server (máy ch ) trong phòng. 2. Tìm hi u h th ng m ng mình ang s d ng : Right click vào nút Start ch n Explore, Bên khung c a s trái (Folder), click vào My Network Places -> Entire Network -> Microsoft Windows Network -> Workgroup. B n th y gì trong khung c a s bên ph i. (Ghi nh n l i) Tr l i : có 1 icon c t tên d a vào full name computer 3. Trên màn hình Desktop, double click vào Icon “My Network Places”. Trong c a s v a xu t hi n, trong khung bên trái, click vào dòng “View Workgroup Computers”. B n th y gì? Nh ng cái b n th y có gì gi ng và khác v i câu 2? Tr l i: có 1 icon c t tên d a vào full name computer. 4. Double click vào icon c a 1 máy b t k bên trong khung ph i. Hi n t ng gì x y ra, ghi nh n (tùy m i máy mà tr ng h p x y ra khác nhau). Tr l i: xu t hi n nhi u icon mang tên “mang may tinh”, “Print”, “SharedDocs”, “Printers and Faxes”, “Scheduled Tasks” 5. Cho bi t m ng máy tính b n ang s d ng thu c vào lo i m ng nào: a. V Topology b. V a lý c. V k thu t chuy n m ch d. V ch c n ng 6. M t Computer là thành viên c a m ng LAN trong 1 c quan. C! quan này có thuê bao 1 ng truy n ADSL k t n i Internet. Khi nào thì ta có th nói máy tính này ang làm vi c trên h th ng m ng LAN và khi nào ta có th nói máy này ang làm vi c trên h th ng m ng WAN. Tr l i: máy tính c coi là ang làm vi c trên m ng LAN khi máy tính chia s" tài nguyên v i các máy tính trong cùng c! quan, còn khi làm vi c trên m ng WAN là khi máy tính chia s" d li u v i nh ng máy tính bên ngoài c! quan thông qua ng truy n ADSL. 7. Copy tm Favorites trong tm Data trên Server, paste vào C:\Documents and Settings\Students, #ng ý cho chép è lên tm$c c% ang t#n t i. M Internet Explore, trên thanh Menu click vào Favorites, ch n IT. Trong ó ã có s&n 1 s link URL c a nh ng trang Web chuyên v m ng 1
 3. máy tính. Truy c p vào các trang Web ó, tìm hi u s hình thành và phát tri n c a công ngh m ng. Tr l i: Th i kì phôi thai: N m 1969 B' Qu c Phòng M ã xây d ng d án ARPANET nghiên c u l nh v c m ng, theo ó các máy tính c liên k t v i nhau và s có kh n ng t nh ng truy n tín ngay sau khi 1 ph(n m ng ã c phá h y. N m 1972 trong 1 cu'c h'i ngh qu c t v truy n thông máy tính, Bob Kahn ã trình di)n m ng ARPANET liên k t 40 máy thông qua các b' x lý giao ti p gi a các tr m cu i ( Terminal Interface Processor – TIP). C%ng n m này nhóm internet Working Group (INWG) do Vinton Cerf làm ch t ch ra i nh*m áp ng nhu c(u c(n thi t l p giao th c b+t tay (agreed-upon). N m 1972 c%ng là n m Ray Tomlinson ã phát minh ra E-mail g i thông i p trên m ng. T ó n nay, E-mail là m't trong nh ng d ch v$ c dùng nhi u nh t. N m 1973, m't s tr ng i h c c a Anh và c a Na-uy k t n i vào ARPANET. Cùng vào th i gian ó i h c Harvard , Bob Metcalfe ã phác h a ra ý t ng v Ethernet (m't giao th c trong m ng c$c b'). Tháng 9/1973 Vinto Cerf và Bob Kahn xu t nh ng c! b n c a internet. ó chính là nh ng nét chính c a giao th c TCP/IP. N m 1974 BBN ã xây d ng giao th c ng d$ng Telnet cho phép s d$ng máy tính t xa. N m 1976 phòng thí nghi m c a hãng AT&T phát minh ra d ch v$ truy n t p cho m ng FTP. N m 1978 Tom Truscott và Steve Bellovin thi t l p m ng USENET dành cho nh ng ng is d$ng UNIX. M ng USENET là 1 trong nh ng m ng phát tri n s m nh t và thu hút nhi u ng i nh t. N m 1979 ARPA thành l p ban ki m soát c u hình internet. N m 1981 ra i m ng CSNET (Computer Science Network) cung c p các d ch v$ m ng cho các nhà khoa h c tr ng i h c mà không c(n truy c p vào m ng ARPANET. N m 1982 các giao th c TCP và IP c DAC và ARPA dùng i v i m ng ARPANET. Sau ó TCP/IP c ch n là giao th c chu,n. N m 1983 ARPANET c tách ra thành ARPANET và MILNET. MILNET tích h p v i m ng d li u qu c phòng, ARPANET tr thành 1 m ng dân s . H'i #ng các ho t 'ng internet ra i, sau này c i tên thành H'i #ng Ki n Trúc Internet. Th i kì bùng n l(n th nh t c a Internet N m 1986 m ng NSFnet chính th c c thi t l p, k t n i 5 trung tâm máy tính. ây c%ng là n m có s bùng n k t n i, c bi t là các tr ng i h c. Nh v y là NSF và ARPANET song song t#n t i theo cùng 1 giao th c , có k t n i v i nhau. N m 1990 v i t cách là 1 d án ARPANET d ng ho t 'ng nh ng m ng do NSF và ARPANET t o ra ã c s d$ng vào m$c ích dân d$ng, ó chính là ti n thân c a m ng internet ngày nay. M't s hãng l n b+t (u t ch c kinh doanh trên m ng. 2
 4. n lúc này i t ng s d$ng internet ch y u là nh ng nhà nghiên c u và d ch v$ ph bi n nh t là E-mail và FTP. Internet là ph !ng ti n i chúng. Th i kì bùng n l(n th hai v i s xu t hi n c a www N m 1991 Tim Berners Lee trung tâm nghiên c u nguyên t Châu Âu (CERN) phát minh ra World Wide Web (www) d a theo ý t ng v siêu v n b n c Ted Nelson a ra t n m 1985. Có th nói ây là 1 cu'c cách m ng trên internet vì ng i ta có th truy c p, trao i thông tin 1 cách d) dàng, nhanh chóng. C%ng vào th i gian này NSFnet backbone c nâng c p t t c ' 44736Mbps.NSFnet truy n 1 t- t- byte/tháng và 10 gói tin/tháng. N m 1994 là n m k- ni m l(n th 25 ra i ARPANET, NIST ngh th ng nh t dùng giao th c TCP/IP. www tr thành d ch v$ ph bi n th hai sau d ch v$ FTP. Nh ng hình nh video (u tiên c truy n i trên m ng internet. www v t tr'i h!n FTP và tr thành d ch v$ có s l u thông l n nh t c n c trên s l ng gói tin truy n và s byte truy n. Các h n th ng quay s tr c tuy n truy n thông nh CompuServe, AmericanOnline, Prodigy b+t (u kh n ng k t n i internet. Tháng 10 n m 1994, t p oàn truy n thông Netspace cho ra i phiên b n beta c a trình duy t Navigator 1.0 nh ng còn c#ng k nh và ch y r t ch m. Hai công ty tr thành i th c a nhau, c nh tranh th tr ng trình duy t. Ngày 11/6/1997 , Netspace công b phiên b n trình duy t 4.0. Ngày 30/10/1997 có Microsoft c%ng cho ra i trình duy t c a mình phiên b n 4.0. Tháng 7/1996, công ty Hotmail b+t (u cung c p d ch v$ Web Mail. Sau 18 tháng ã có 12 tri u ng i s d$ng và vì th ã d c Microsoft mau l i v i giá 400 tri u ô la. Tri)n lãm internet 1996 World Exposition là tri n lãm th gi i (u tiên trên m ng Internet. M ng không dây ngày càng ph bi n N m 1985, c! quan qu n lí vi)n thông c a M quy t nh m c a m't s b ng t(n c a gi i phóng không dây , cho phép ng i s d$ng chúng mà không c(n c p gi y phép c a chính ph . ây là b c m (u cho các m ng không dây ra i và phát tri n r t nhanh. Ban (u các nhà cung c p thi t b không cho dùng m ng LAN nh Proxim và Symbol M u phát tri n các s n ph,m 'c quy n , không t !ng thích v i các s n ph,m c a các công ty khác. i u này d.n n s c(n thi t ph i xác l p 1 chu,n không dây chung. N m 1997, m't ti u ban ã ti n hành th !ng l ng h p nh t các chu,n và ã ban hành chu,n chính th c IEE 802.11 . Sau ó là chu,n 802.11b và chu,n 802.11a l( l t c phê duy t vào n m 1999 và 2000. Tháng 8/1999 , 6 công ty g#m intersil, 3Com, Nokia, Aironet, Symbol và Lucent liên k t t o thành liên minh t !ng thích Ethernet không dây VECA. Thu t ng wifi ra i , là tên g i th ng nh t ch/ công ngh th ng nh t c$c b' không dây ã c chu,n hóa. 8. Dùng công c$ tìm ki m trên m ng tìm hi u v m ng MAN c a TP. H# Chí Minh, cho bi t ngày ra i và T ch c nào sáng l p ra nó. 3
 5. Tr l i: Ngày 25/4/2005, b u i n TP HCM chính th c khai tr !ng m ng ô th b ng r'ng a d ch v$, g i t+t là m ng MAN ( Metropolitan Area Network) nh m ph$c v$ cho công tác qu n lý hành chính c a UBND TP HCM, cung c p các d ch v$ hành chính… BÀI 2 : MÔI TR NG TRUY N – THI T B . H c viên th c hành các thao tác b m dây m ng theo h ng d n, và tr l i các câu h i d i ây: 1. Nhà b n có 2 máy tính, k t n i 2 máy tính này l i v i nhau. Vi c (u tiên b n s ra ch buôn bán thi t b máy tính, nói v i h là b n c(n mua 1 o n dây cable : xo+n ôi không có v0 b c ch ng nhi)u UTP (Unshielded Twisted-Pair) lo i 5 (Cat5). 2. ' ng+n nh t c a an dây cable này là 0.5m tính t HUB to PC, còn PC to PC thì 2.5m và dài nh t cho phép là 100m 3. Khi nói n Chu n 568A ho c 568B là ý nói n i u gì? Tr l i : ó là các chu,n b m cáp xo+n ôi ANSI (vi n tiêu chu,n qu c gia Hoa K1), TIA (hi p h'i công nghi p vi)n thông) và EIA ( hi p h'i công nghi p i n t ) ã a ra 2 cách x p t v trí dây nh sau : - Chu,n TIA/EIA T568-A ( còn g i là chu,n A) - Chu,n TIA/EIA T568-B ( còn g i là chu,n B) 4. Khi nào dùng dây cable b m chéo và khi nào dùng dây cable b m th*ng? Tr l i: -Khi n i tr c ti p gi a 2 thi t b gi ng nhau nh PC – PC, Hub – Hub, Switch – Switch thì dùng dây cable chéo vì 2 (u n i c a các thi t b ó có v trí chân truy n và chân nh n gi ng nhau. - Khi n i PC và các thi t b m ng nh hub, switch, router…thì dùng dây cable th*ng vì 2 (u n i c a các thi t b ó có v trí các chân truy n và chân nh n khác nhau. 5. i v i vi c b m cable, ng i ta a ra khái ni m thi t b cùng lo i và thi t b khác lo i, v y cùng lo i là nh ng thi t b nào và khác lo i là nh ng thi t b nào? Vì sao chúng cùng lo i và khác lo i? Tr l i: - thi t b cùng lo i là thi t b gi ng nhau v m t v t lý (gi ng nhau v c u t o,ch c n ng,…), ch*ng h n nh PC v i PC là cùng lo i, Hub v i Hub là cùng lo i, Switch v i Switch là cùng lo i,… - thi t b khác lo i là thi t b khác nhau v m t v t lý (khác nhau v c u t o,ch c n ng,…), ch*ng h n nh PC v i Hub là khác lo i, PC v i Switch là khác lo i, Hub v i Switch là khác lo i,…. - Chúng ta c(n phân bi t thi t b cùng lo i v i khác lo i có th th c hi n vi c b m cáp th+ng khi n i các thi t b khác lo i và b m cáp chéo khi n i các thi t b cùng lo i. 6. Ghi ra th t màu dây quy nh chung c a chu,n 568B và 568A. Tr l i: 4
 6. Chu,n T568-A (g i t+t là Chu,n A) 1. Tr+ng Xanh Lá Cây (White Green) 2. Xanh Lá Cây ( Green) 3. Tr+ng Cam (White Orange) 4. Xanh m (Blue ) 5. Tr+ng Xanh m (White Blue) 6. Cam (Orange) 7. Tr+ng Nâu (White Brown) 8. Nâu (Brown) Chu,n T568-B (g i t+t là Chu,n B) 1. Tr+ng Cam (White Orange) 2. Cam (Orange) 3. Tr+ng Xanh Lá Cây (White Green) 4. Xanh m (Blue) 5. Tr+ng Xanh m (White Blue) 6. Xanh Lá Cây (Green) 7. Tr+ng Nâu (White Brown) 8. Nâu (Brown) 7. Khi test 1 s i cáp b m th*ng, các èn báo các s d i ây không sáng (dây t). Cho bi t s i dây nào còn t n d$ng c k t n i t máy tính n hub, trong m ng 10BASE-T ( i màu ch ) 1. 1,5,3 8. 4,5 2. 4,5 9. 5,7 3. 7,8 10. 2,8,6 4. 1,6 11. 4,7,8 5. 4,6 12. 5,6,7,1 6. 2,7 13. 7,8,6 7. 4,8 14. 2 8. Tr ng h p nào d i ây dùng dây cable b m chéo: ( i màu ch ) 1. Hub – Hub 7. Hub – NIC 2. NIC – Router 8. Hub – Gateway 3. Bridge – Computer 9. Modem – PC 4. Computer – Computer 10. Modem – Hub 5. PC – Computer 11. Modem – Router 6. Gateway – PC 12. Switch – Computer 9. M't s i dây cable b m chéo, (u 568B ng i k thu t viên lúc tr c ã b m th t màu dây nh th này, V y (u còn l i tôi ph i b m nh th nào? Ghi rõ th t màu dây : ( i n vào ô t !ng ng). Tr l i: V y (u còn l i tôi ph i b m nh sau: cáp chéo theo chu,n 10/100 Base-T dùng 2 c p dây xo+n nhau và dùng chân 1,2,3,6 trên (u RJ45. C p dây xo+n th nh t n i vào chân 1,2 c p dây xo+n th 2 n i vào chân 3,6. (u kia c%ng n i t !ng t vào chân 1,2,3,6 nh ng tr c tiên ph i chéo c p dây xo+n s d$ng (v trí th nh t i v i v trí th 3, v trí th 2 i v i v trí th 6) . Ghi rõ th t màu dây : ( i n vào ô t !ng ng). 5
 7. Pin (u 568B (u 568A Pin (u 568B (u 568A 1 Tr+ng nâu Tr+ng cam 1 Tr+ng xanh d !ng Tr+ng cam 2 Nâu Cam 2 Xanh d !ng Cam 3 Tr+ng cam Tr+ng nâu 3 Tr+ng cam Tr+ng xanh d !ng 4 Xanh d !ng Xanh d !ng 4 Nâu Nâu 5 Tr+ng xanh d !ng Tr+ng xanh d !ng 5 Tr+ng nâu Tr+ng nâu 6 Cam Nâu 6 Cam Xanh d !ng 7 Tr+ng xanh lá Tr+ng xanh lá 7 Tr+ng xanh lá Tr+ng xanh lá 8 Xanh lá Xanh lá 8 Xanh lá Xanh lá 10. i v i 1 m ng có thi t b trung tâm là HUB, Switch thì cáp dùng n i k t là lo i nào? Tr l i: là lo i cáp th*ng (Straight-through cable) 11. Topoly m ng thông d$ng hi n nay là gì? Vì sao các topology khác không còn c s d$ng? Tr l i: m ng thông d$ng là m ng Star (sao), m ng Bus(tuy n), m ng Ring (vòng). Các topology khác không còn c s d$ng vì nh ng topology khác có nhi u khuy t i m h!n nh ng m ng k trên và không áp ng (y các yêu c(u trong vi c b o trì và l+p t nh các m ng trên 12. Thi t b nào c(n dùng làm gi m Collistion Domain c a m ng: a. HUB b. Repeater c. Gateway d. Router e. Switch 13. Dùng Brigde k t n i 2 segmen m ng có l i gì h!n so v i k t n i tr c ti p, khi nào có th dùng Brigde và khi nào ph i dùng Router. Tr l i: - dùng Brigde n i 2 segment có l i h!n vì Bridge c s d$ng ghép n i 2 m ng t o thành m't m ng l n duy nh t. Bridge quan sát các gói tin (packet) trên m i m ng, chia m ng thành nhi u phân o n, gi m l ng collision. T ó Brigde có ch c n ng chuy n thông tin có ch n l c t nhánh này t i nhánh khác m't cách thông su t làm cho các máy tính thu'c các m ng khác nhau v.n có th g i các thông tin v i nhau m't cách !n gi n. Còn k t n i tr c ti p s không b o m thông tin c chia s", d) g p s c ngh n m ng, $ng ' khi 2 máy tính cùng g i d li u cùng m't lúc… - Dùng Brigde khi c(n n i 2 m ng cùng lo i t o thành m't m ng l n duy nh t và nh ng m ng c(n n i n m g n nhau v m t v t lý. - Dùng Router khi k t n i v i các lo i m ng khác l i v i nhau, t nh ng Ethernet c$c b' t c ' cao cho n ng dây i n tho i ng dài có t c ' ch m (v m t v t lý). 14. MAC Address là gì? B n có th c u hình MAC Address c a máy b n không? Vì sao? Tr l i: - MAC là vi t t+t c a c$m t Media Access Control là a ch/ th c s c a m't thi t b m ng, còn c g i là a ch/ v t lý. a ch/ MAC là m't s dài 6 byte, th ng c vi t d i d ng 12 ch s Hexa (ví d$: 1AB4C234AB1F). a ch/ MAC c a m't IP c xác nh b i giao th c ARP (Address Resolution Protocol). - Có th c u hình MAC Address vì i u ó giúp h n ch s truy c p c a m't s ng i dùng vào máy tính c a chúng ta. 6
 8. 15. Ng i ta làm th nào 2 card m ng c a 2 hãng s n xu t không vô tình trùng MAC Address v i nhau Tr l i: MAC Address là môt a ch/ duy nh t nên các hãng s n xu t card m ng u ph i ng kí m't dãy series v i t ch c IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers ngh a là "H c Vi n k ngh i n và i n T ") là t ch c ch u trách nhi m cung c p a ch/ Mac cho m i card m ng và m b o r ng không có 2 a ch/ MAC gi ng nhau 2 card khác nhau. 16. Thi t b ph(n c ng nào c(n ph i có trong máy tính có th truy c p Internet ? a. Network Adapter. b. Modem. c. Graphic Card d. Sound Card e. HDD. 17. Hãy cho hi t nh ng thi t b nào trong m ng c(n thay i khi chuy n t m ng 10BASE-T sang m ng 100BASE-TX. Tr l i: các thi t b c(n thay i là: dây cáp (thay i thành dây cáp UTP 5 ho c STP), Hub (thay i thành Switch). 18. B n ang qu n tr 1 m ng máy tính c a 1 c! quan. Khi s l ng máy tính trong m ng n'i b' c a b n t ng lên quá nhi u, v t quá s c ng (port) c a thi t b HUB ang s d$ng. B n ph i x lý nh th nào? Trình bày chi ti t. Tr l i: Tôi s mua thêm m't cái Switch (ho c Hub) và n i cái Hub ang dùng v i cái Switch (ho c Hub) m i mua và t n d$ng nh ng c ng (port) c a c 2 thi t b này ph$c v$ t t cho công vi c c! quan. 19. N u 1 m ng dùng HUB làm thi t b k t n i trung tâm, khi ta t ng s l ng máy tính trong m ng này, h qu d.n n là gì? khác ph$c r+c r i ó thì thi t b (u tiên c(n thay th mà b n ngh n là thi t b nào? Tr l i: H qu d.n n (u tiên là s c ng (port) c a thi t b Hub s không cho t t c các máy tính trong m ng, và n u có thì khi t ng s l ng máy lên s làm gi m b ng thông ,hao phí th i gian khi chia s" d li u v i nhau, gây ra ngh n m ng khi có quá nhi u máy chia s" hay g i d li u cùng lúc. kh+c ph$c r+c r i ó thi t b c(n thay th mà tôi ngh t i là Hub, n u thay Hub b ng Switch thì Switch có th ho t 'ng t t h!n . BÀI 3 : GIAO TH C. 1. Nói n giao th c là nói n ph(n m m hay ph(n c ng trong h th ng m ng. Tr l i: nói n giao th c là nói n ph(n m m trong h th ng m ng. 2. Ai làm nên giao th c, nhà s n xu t hay nhà l p trình? Tr l i: nhà s n xu t làm nên giao th c. 3. Giao th c c(n thi t nh th nào i v i các máy tính. Hãy liên h khái ni m giao th c iv i máy tính gi ng nh khái ni m gì c a loài ng i chúng ta. 7
 9. Tr l i: giao th c th t s r t c(n thi t i v i máy tính vì ây là quy t+c giao ti p(tiêu chu,n giao ti p) gi a các h th ng máy tính giúp chúng hi u và trao i d li u v i nhau ph$c v$ t t cho m$c ích c a con ng i. S c(n thi t c a giao th c c%ng gi ng nh s c(n thi t c a ngôn ng i v i loài ng i có th giao ti p, h c h0i, chia s" tâm t , tình c m v i nhau,….giúp con ng i hi u nhau, chung tay xây d ng cu'c s ng. N u không có giao th c m i máy tính ch/ có th ho t 'ng m't mình, không chia s" c%ng nh không ti p nh n c nh ng cái ti n b' h!n, do ó ngành tin h c khong th phát tri n c. Khái ni m giao th c i v i máy tính c%ng gi ng nh khái ni m c a ngôn ng i v i con ng i. 4. K tên 1 s giao th c mà b n bi t, h th ng m ng mà b n s d$ng ang dùng giao th c gì? Tr l i: - M't s lo i giao th c: Internetwork Packet Exchange (IPX): giao th c m ng Novell Netware. Transmission control protocol/ Internetwork Protocol (TCP/IP): giao th c m ng s d$ng ph bi n trên Internet. NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI): c Microsoft và IBM thi t k h tr m ng v a và nh0. Giao th c Address Resolution Protocol (ARP) Giao th c Reverse Address Resolution Protocol (RARP) Giao th c UDP (User Datagram Protocol) Giao th c ICMP (Internet Control Message Protocol) Giao th c IGMP (Internet Group Management Protocol) - H th ng m ng nhà tôi ang dùng là giao th c Transmission control protocol/ Internetwork Protocol (TCP/IP). 5. B n có th xóa i 1 giao th c ho c cài t 1 giao th c khác thêm vào máy tính mình ang s d$ng c không? Trình bày trình t các b c. 6. Tr c khi giao th c TCP/IP c ng d$ng, các máy tình trong m ng LAN “nhìn th y” nhau b ng giao th c nào? Giao th c ó tìm các Computer trong m ng d a vào y u t nào? Và giao th c ó hi n gi còn tích h p trong h i u hành XP không? Tr l i: Tr c giao th c TCP/IP, các máy tính trong m ng LAN “nhìn th y” nhau b ng giao th c IP. Giao th c ó tìm các Computer trong m ng d a vào y u t tên máy tính ho c a ch/ IP. Và giao th c ó hi n gi còn tích h p trong h i u hành XP. 7. Trong mô hình OSI ng i ta chia quá trình trao i thông tin ra làm bao nhiêu l p? Gói tin c i n a ch/ ngu#n và ích l p nào? Tr l i: trong mô hình OSI ng i ta chia quá trình trao i thông tin ra làm 7 l p. Gói tin c i n a ch/ ngu#n và ích l p m ng (Network Layer). 8. Internet Explore ho t 'ng l p nào trong giao th c TCP/IP. Tr l i: Internet Explore ho t 'ng l p Application trong giao th c TCP/IP. 9. Yahoo Messenger ho t 'ng l p th m y trong mô hình OSI. Tr l i: Yahoo Messenger ho t 'ng l p th 7 (l p Application) trong mô hình OSI. 10. Khi d li u c(n mã hóa và nén nh0 dung l ng gi m th i gian chuy n giao, l p nào s m trách nhi m v$ này? Tr l i: L p Trình bày (Presentation Layer) s mã hóa và nén nh0 dung l ng c a d li u. 8
 10. 11. i n tên (y cho các giao th c d i ây và ghi rõ công d$ng c a nó: a. HTTP : Giao th c truy n t i siêu v n b n (HTTP: Hypertext Transfer Protocol) là m't giao th c vi)n thông dùng chuy n ho c truy n 2 i thông tin trên m ng web toàn c(u b. FTP : (File Transfer Protocol) dùng truy n t i tài li u t m't máy vi tính này t i m't cái khác qua m ng web toàn c(u, ho c xuyên qua m't m ng máy nào khác. c. SMTP : Giao th c truy n t i th tín !n gi n (SMTP: Simple Mail Transfer Protocol) dùng nh ngh a nh d ng c a message và ki u truy n message, mà b c th cl u tr và cg i i. d. DNS : (Domain Name System) là h th ng phân gi i tên mi n trên Internet. e. RIP : (Routing Information Protocol) là m't giao th c nh tuy n bên trong mi n s d$ng thu t toán nh tuy n distance-vector. RIP c dùng trên Internet và ph bi n trên môi tr ng NetWare nh phu!ng th c trao i thông tin nh tuy n gi a các b' nh tuy n. f. TCP : ( Transmission Control Protocol) là giao th c i u khi n s giao d ch(truy n và nh n) c a các d li u trên Internet. g. UDP : (User Datagram Protocol) là giao th c phi k t n i(Connectionless), gi a các h th ng truy n và nh n không thi t l p k t n i tr c khi truy n, không m b o các gói d li u n c ích, không b l i và trùng l p. h. IP : (Internetwork Protocol) là giao th c cung c p kh n ng k t n i các m ng con thành liên k t m ng truy n d li u và là m't giao th c ki u không liên k t (connectionlees). i. ARP : (Address Resolution Protocol) là giao th c tìm a ch/ Mac khi có trong tay a ch/ IP c a m't máy tính nào ó. BÀI 4 : IP –SUBNET MASK. Tìm hi u máy mình ang s d$ng và tr l i các câu h0i d i ây: a. Tên Computer b n ang ng#i : duyen-960fb08d9 b. a ch/ IP c a máy b n : 192.168.1.3 c. Subnet Mask : 255.255.255.0 d. Defaul Gateway : 192.168.1.1 e. DNS Server : 192.168.1.1 CÁC BÀI TH C HÀNH V IP & CHIA M NG CON 1. i các s IP c bi u di n b ng d ng nh phân sang th p phân, hãy i màu ph(n NetID trong các a ch/ IP d i ây: a. 11011100.01100101.11011000.00010101 = 220.101.216.21 b. 10111000.00101011.11010100.10101111 = 184.43.212.175 c. 01011101.11011101.11000001.00100001 = 93.221.193.33 d. 10101010.01010101.11001100.11100010 = 170.85.204.226 2. i các a ch/ IP d i ây sang nh phân : a. 192.168.2.1 = 11000000.10101000.00000010.00000001 b. 12.142.36.15 = 00010100.10010010.00100100.00001111 c. 110.101.001.110 = 01101110.01100101.00000001.01101110 d. 10.124.210.32 = 00001010.01111100.11010010.00100000 3. Khi 1 máy tính trên Internet nh n c 1 gói tin t máy 172.16.2.125 nó s hành x nh th nào? Vì sao? Tr l i: Nó s nh n tín hi u và áp tr l i 1 tín hi u khác cho máy g i 4. Nhà b n có thuê 1 ng truy n ADSL c a FPT. Cho tôi bi t a ch/ Private và a ch/ Public n m v trí nào? 9
 11. Tr l i : a ch/ Private n m (u n i t modem n máy , còn a ch/ Public n m (u n i t modem n d ch v$ 5. a ch/ IP nào d i ây không th dùng khai báo cho m't máy tính trong m ng: a. 196.253.42.1 b. 10.256.32.8 c. 252.12.6.12 d. 192.168.1.0 e. 18.12.5.0 f. 12.255.255.252 g. 170.12.255.255 h. 78.15.0.0 i. 56.0.0.1 2. Vì sao ng i qu n tr m ng chia m ng c a mình thành nh ng m ng con. Tr l i: Ng i qu n tr m ng ôi khi c(n ph i phân chia m ng t 1 m ng l n phân chia thành nh ng m ng con nh m: - Gi m kích th c, phù h p v i mô hình m ng hi n t i c a công ty - Phân c p qu n lý - Gi m ngh n m ng b ng cách gi i h n ph m vi c a các thông i p qu ng bá - Gi i h n trong ph m vi t ng m ng con các tr$c tr c có th x y ra (không nh h ng t i toàn m ng LAN) - T ng c ng b o m t (các chính sách b o m t có th áp d$ng cho t ng m ng con) - Cho phép áp d$ng các c u hình khác nhau trên t ng m ng con Vì v y c(n ph i phân chia thành nh ng m ng con -> khi phân chia m ng con thì nh ng ng i bên ngoài m ng (outside network) nhìn m ng chúng ta ch/ là 1 single network. 3. Ngoài vi c chia m ng con, ta có th dùng cách nào khác t c m$c ích ó n u m ng c a ta ch/ là các m ng LAN. Tr l i: Ta có th dùng WLAN 4. Trong tr ng h p nào thì ta b+t bu'c ph i chia m ng con. 5. B n ng#i trên m't máy tính n m trong m't h th ng m ng, b n nhìn vào âu bi t m ng ó có chia thành các m ng con hay không. Tr l i : Nhìn vào subnet mask c a m ng ó ( subnet mask có th là giá tr th p phân, c%ng có th là s bit dùng làm subnet mask) 6. M't m ng máy tính có a ch/ là 192.168.1.0, hãy chia m ng này ra làm 6 m ng con s d$ng c. a. Tính Subnet Mask m i c a 6 m ng con ó : 255.255.255.224 b. Ghi ra a ch/ m ng (u tiên dùng c: c. Ghi ra a ch/ m ng cu i cùng dùng c: d. Ghi ra a ch/ broadcast c a t ng m ng con : Subnet Subnet ID a ch/ m ng (u a ch/ m ng cu i a ch/ Broadcast tiên dùng c cùng dùng c 10
 12. 1 192.168.1.0/27 192.168.1.1 192.168.1.30 192.168.1.31 2 192.168.1.32/27 192.168.1.33 192.168.1.62 192.168.1.63 3 192.168.1.64/27 192.168.1.65 192.168.1.94 192.168.1.95 4 192.168.1.96/27 192.168.1.97 192.168.1.126 192.168.1.127 5 192.168.1.128/27 192.168.1.129 192.168.1.158 192.168.1.159 6 192.168.1.160/27 192.168.1.161 192.168.1.190 192.168.1.191 7 192.168.1.192/27 192.168.1.193 192.168.1.222 192.168.1.223 8 192.168.1.224/27 192.168.1.225 192.168.1.254 192.168.1.255 7. M't m ng máy tính có a ch/ là 174.16.0.0, hãy chia m ng này ra làm 8 m ng con s d$ng c. a. Tính Subnet Mask m i c a 8 m ng con ó : 255.255.224.0 b. Ghi ra a ch/ IP máy (u tiên c a 8 m ng con ó : c. Ghi ra a ch/ IP máy cu i cùng 8 m ngcon ó : d. Ghi ra a ch/ broadcast c a t ng m ng con : Subnet Subnet ID a ch/ máy IP a ch/ máy IP a ch/ broadcast máy (u tiên cu i cùng 1 174.16.0.0/19 174.16.0.1 174.16.31.254 174.16.31.255 2 174.16.32.0/19 174.16.32.1 174.16.63.254 174.16.63.255 3 174.16.64.0/19 174.16.64.1 174.16.95.254 174.16.95.255 4 174.16.96.0/19 174.16.96.1 174.16.127.254 174.16.127.255 5 174.16.128.0/19 174.16.128.1 174.16.159.254 174.16.159.255 6 174.16.160.0/19 174.16.160.1 174.16.191.254 174.16.191.255 7 174.16.192.0/19 174.16.192.1 174.16.233.254 174.16.233.255 8 174.16.224.0/19 174.16.224.1 174.16.255.254 174.16.255.255 8. M't m ng máy tính có a ch/ là 12.0.0.0, hãy chia m ng này ra làm 13 m ng con s d$ng c. a. Tính Subnet Mask m i c a 13 m ng con ó : 255.240.0.0 b. Ghi ra a ch/ m ng c a 13 m ng con ó : c. Ghi ra a ch/ broadcats c a t ng m ng con : d. Ghi ra a ch/ broadcats c a t ng m ng l n : 12.255.255.255 Subnet Subnet ID a ch/ m ng a ch/ broadcast 1 12.0.0.0/12 12.0.0.0 12.15.255.255 2 12.16.0.0/12 12.16.0.0 12.31.255.255 3 12.32.0.0/12 12.32.0.0 12.47.255.255 4 12.48.0.0/12 12.48.0.0 12.63.255.255 5 12.64.0.0/12 12.64.0.0 12.79.255.255 6 12.80.0.0/12 12.80.0.0 12.95.255.255 7 12.96.0.0/12 12.96.0.0 12.111.255.255 8 12.112.0.0/12 12.112.0.0 12.127.255.255 9 12.128.0.0/12 12.128.0.0 12.143.255.255 10 12.144.0.0/12 12.144.0.0 12.159.255.255 11 12.160.0.0/12 12.160.0.0 12.175.255.255 12 12.176.0.0/12 12.176.0.0 12.191.255.255 13 12.192.0.0/12 12.192.0.0 12.207.255.255 14 12.208.0.0/12 12.208.0.0 12.223.255.255 15 12.224.0.0/12 12.224.0.0 12.239.255.255 16 12.240.0.0/12 12.240.0.0 12.255.255.255 11
 13. 9. M't máy tính có a ch/ IP là 192.168.5.35/27. a. Cho bi t Subnet mask c a máy ó? b. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho các máy trong m ng con ó thì nó s dùng a ch/ IP nào? c. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho toàn b' các máy trong m ng l n ó thì nó s dùng a ch/ IP nào? Tr l i: a. Subnet mask : 255.255.255.224 b. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho các máy trong m ng con ó thì nó s dùng a ch/ IP : 192.168.5.63 c. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho toàn b' các máy trong m ng l n ó thì nó s dùng a ch/ IP : 192.168.5.255 10. M't máy tính có a ch/ IP là 64.12.75.123/13. a. Cho bi t Subnet mask c a máy ó : b. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho các máy trong m ng con ó thì nó s dùng a ch/ IP nào? c. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho toàn b' các máy trong m ng l n ó thì nó s dùng a ch/ IP nào? Tr l i: a. Subnet mask : 255.248.0.0 b. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho các máy trong m ng con ó thì nó s dùng a ch/ IP : 64.15.255.255 c. N u máy ó có nhu c(u g i 1 gói tin cho toàn b' các máy trong m ng l n ó thì nó s dùng a ch/ IP : 64.255.255.255 11. M't công ty XYZ c c p m't a ch/ IP 192.168.32.0/18. Hãy tính: a. a ch/ ng m ng 192.168.0.0 b. a ch/ broadcast 192.168.63.255 c. S host (214 - 2) = 16382 d. Kho ng a ch/ host t 192.168.0.1 n 192.168.63.254 e. Công ty XYZ c(n chia c u hình cho 8 phòng, m i phòng g#m 1000 máy. Hãy cho bi t a ch/ subnet, broadcast, kh0ang a ch/ host c a t ng subnet Subnet Subnet ID a ch/ broadcast Kho ng a ch/ host 1 192.168.32.0/21 192.168.35.255 192.168.32.1 -> 192.168.35.254 2 192.168.36.0/21 192.168.39.255 192.168.36.1 -> 192.168.39.254 3 192.168.40.0/21 192.168.43.255 192.168.40.1 -> 192.168.43.254 4 192.168.44.0/21 192.168.47.255 192.168.44.1 -> 192.168.47.254 5 192.168.48.0/21 192.168.51.255 192.168.48.1 -> 192.168.51.254 6 192.168.52.0/21 192.168.55.255 192.168.52.1 -> 192.168.55.254 7 192.168.56.0/21 192.168.59.255 192.168.56.1 -> 192.168.59.254 8 192.168.60.0/21 192.168.63.255 192.168.60.1 -> 192.168.63.254 12. N u c(n chia cho 4 t(ng a. T(ng 1 g#m 10 ng m ng, m i ng m ng g#m 1000 máy 12
 14. b. T(ng 2 g#m 9 ng m ng, m i ng m ng g#m 800 máy c. T(ng 3 g#m 5 ng m ng, m i ng m ng g#m 900 máy d. T(ng 4 g#m 2 ng m ng, m i ng m ng g#m 100 máy e. N u c(n chia cho 70 ng m ng, trong ó có 50 ng m ng m i ng m ng có 60 máy, 20 ng m ng m i ng m ng có 30 máy, 8 ng m ng m i ng m ng có 15 máy. 13. Cho ng m ng 125.152.0.0/15. Hãy tính: a. a ch/ ng m ng 125.152.0.0 b. a ch/ broadcast 125.153.255.255 c. S host (217 – 2) = 131070 d. Kh0ang a ch/ host t 25.152.0.1 n 125.153.255.254 e. Hãy chia subnet cho 11 l(u m i l(u g#m 20 phòng, m i phòng 20 máy S subnet : 28 = 256 f. Hãy chia subnet cho 6 tòa nhà, m i tòa nhà g#m 15 l(u, m i l(u g#m 20 phòng, m i phòng g#m 50 máy. S subnet : 211 = 2048 14. Cho a ch/ IP 190.23.4.12. Hãy tìm: a. a ch/ IP thu'c l p gì? L p B b. a ch/ ng m ng? 190.23.0.0 c. a ch/ broadcast? 190.23.255.255 d. Kho ng a ch/ host h p l T 190.23.0.1 n 190.23.255.254 e. N u l y 17 bit làm a ch/ ng m ng. Hãy tính: Subnet mask là gì? 255.255.128.0 a ch/ ng m ng 190.23.0.0 a ch/ broadcast 190.23.127.255 Kh0ang a ch/ host h p l T 190.23.0.1 n 190.23.127.254 Hãy chia ng m ng cho tòa nhà có 13 l(u, m i l(u có 20 phòng, m i phòng co 70 máy. 9 S subnet : 2 = 512 Bài t p tr c nghi m 1 1. Subnet mask nào s c gán cho a ch/ e. 255.255.255.0 m ng 192.168.32.0 cung c p 254 a ch/ 4. Thông s nào cho phép xác nh a ch/ l p B? host có giá tr trên m't subnet? a. S th p phân c a byte (u tiên có già a. 255.255.0.0 tr t 1 n 127 b. 255.255.255.0 b. S th p phân c a byte (u tiên có già c. 255.255.254.0 tr t 128 n 192 d. 255.255.248.0 c. S th p phân c a byte (u tiên có già 2. a ch/ broadcast address nào i di n cho tr t 128 n 191 a ch/ m ng Class C 192.168.32.0 v i subnet d. S th p phân c a byte (u tiên có già default? tr t 192 n 223 a. 192.168.0.0 5. M't a ch/ m ng l p C v i subnet default thì b. 192.168.0.255 ta có t i a bao nhiêu host? c. 192.168.32.0 a. 254 d. 192.168.32.254 b. 255 e. 192.168.32.255 c. 256 3. Cho a ch/ m ng 198.128.32.0, th c hi n chia d. 510 subnet m i subnet có 35 host. Subnet mask e. 511 nào dành cho m ng này? f. 512 a. 255.255.250.0 6. Cho a ch/ IP 172.32.65.13 và subnet mask b. 255.255.255.64 m c nh, Ph(n nào là a ch/ m ng c a a c. 255.255.255.192 ch/ này? d. 255.255.254.0 a. 172.32.65.0 13
 15. b. 172.32.65.32 c. 221.218.253.255 c. 172.32.0.0 d. 129.219.145.255 d. 172.32.32.0 14. S bit l n nh t có th m n t ph(n bit host 7. M't công ty nh0 có m't a ch/ m ng thu'c chia m ng con trong l p C là bao nhiêu.? class C network,. ng i ta c(n t o 5 m ng con, a. 2 m i m ng con có ít nh t 20 host. V y subnet b. 4 nào d i ây c s d$ng cho yêu c(u trên? c. 6 a. 255.255.255.0 d. 8 b. 255.255.255.192 15. Giá tr th p phân c a a ch/ IP bi u di)n d i c. 255.255.255.224 d ng nh phân d. 255.255.255.240 11001101.11111111.10101010.11001101 là gì? 8. Có bao nhiêu bit c s d$ng cho ph(n a a. 205.255.170.205 ch/ host Class B v i Subnet mask default: b. 109.255.170.109 a. 1 c. 205.127.200.205 b. 4 d. 109.127.200.109 c. 8 16. L p nào cho phép m n 15 bit chia m ng d. 14 con( subnet)? e. 16 a. Class A f. 24 b. Class B 9. M't cong ty XYZ s d$ng a ch/ m ng c. Class C 192.168.4.0 và s d$ng subnet mask là d. Không có l p nào cho phép m n 15 255.255.255.224 t o m ng con. V y s bit chia m ng con. m ng con và s a ch/ IP host trên m i m ng 17. Nh ng a ch/ nào xu t hi n trên ph(n header con là bao nhiêu. c a gói tin IP? a. 6 m ng con, 32 a ch/ ip host a. a ch/ ngu#n b. 8 m ng con, 30 a ch/ ip host b. a ch/ ích c. 6 m ng con, 30 a ch/ ip host c. a ch/ ngu#n và a ch/ ích d. 16 m ng con, 32 a ch/ ip host d. Không có a ch/ nào trong ph(n 10. Cho a ch/ IP host 198.101.6.55/28. a ch/ header c a gói d li u IP m ng và a ch/ broadcast c s d$ng cho 18. Hai a ch/ host nào sau ây cùng ng a ch/ này ? (Ch n 2 câu) m ng v i a ch/ này 192.168.15.19/28? a. 198.101.6.0 (ch n hai câu) b. 198.101.6.32 a. 192.168.15.17 c. 198.101.6.48 b. 192.168.15.14 d. 198.101.6.57 c. 192.168.15.29 e. 198.101.6.63 d. 192.168.15.16 f. 198.101.6.255 e. 192.168.15.31 11. Có bao nhiêu mang con l p C n u s d$ng 19. Có bao nhiêu m ng con và bao nhiêu host subnet mask là 255.255.255.224? trên m i m ng con n u b n áp d$ng subnet /27 a. 1 cho a ch/ m ng 210.10.2.0? b. 2 a. 30 networks and 6 hosts. c. 3 b. 8 networks and 30 hosts. d. 4 c. 6 networks and 32 hosts. e. 5 d. 32 networks and 18 hosts. f. 8 20. a ch/ ip host IP 201.100.5.68/28 này thu c 12. Có t i a bao nhiêu m ng con n u b n m n 4 m ng con nào sau ây? bit c a ph(n host chia m ng con. a. 201.100.5.0 a. 8 b. 201.100.5.32 b. 16 c. 201.100.5.64 c. 32 d. 201.100.5.65 d. 16 e. 201.100.5.31 e. 14 f. 201.100.5.1 13. Ví d$ nào sau ây là a ch/ broadcast c a m't 21. S d$ng subnet mask 255.255.255.224, a a ch/ m ng l p C? ch IP host nào d i ây là thu c subnet này? a. 190.12.253.255 (chon t t c câu úng) b. 190.44.255.255 a. 16.23.118.63 14
 16. b. 87.45.16.159 d. 62 network và 2 host c. 92.11.178.93 e. 6 network và 30 host d. 134.178.18.56 23. a ch/ nào sau ây có th gán cho host n u e. 192.168.16.87 ng m ng c a host này là 27.35.16.32/28? f. 217.168.166.192 (ch n 3 câu) 22. a ch/ m ng 201.145.32.0 c chia m ng a. 27.35.16.32 con v i subnet mask /26. có bao nhiêu m ng con b. 27.35.16.33 và bao nhiêu host trên m i m ng con? c. 27.35.16.48 a. 4 network và 64 host d. 27.35.16.47 b. 64 network và 4 host e. 27.35.16.45 c. 4 network và 62 host f. 27.35.16.44 Bài t p tr c nghi m 1 1. Ví d nào d i ây là m t a ch c!a m t F.255.255.248.0 host? 6. Cho s( ) trên. a ch Broadcast cho m&i A.172.31.128.255./18 subnet trên s( ) là gi? (ch n 3 câu) B.255.255.255.255 A.172.16.82.255 C.192.168.24.59/30 B.172.16.95.255 D.FFFF.FFFF.FFFF C.172.16.64.255 E.224.1.5.2 D.172.16.32.255 F.t t cà u úng E.172.16.47.255 2. cho a ch host 172.16.210.0/22. a ch này thu c subnet nào d i ây? A.172.16.42.0 B.172.16.107.0 C.172.16.208.0 D.172.16.252.0 E.172.16.254.0 F.không có câu nào úng 3. Subnet cho a ch host 201.100.5.68/28 là gì? A.201.100.5.0 B.201.100.5.32 C.201.100.5.64 D.201.100.5.65 E.201.100.5.31 F.172.16.79.255 F.201.100.5.1 7. a ch IP nào d i ây là a ch ri ng 4. M ng trong công ty c!a b n có i ch Class (private IP address) ? (Ch n t t c câu úng) B 172.12.0.0. B n c"n 459 host trên m ng con. A.12.0.0.1 V y subnet mask b n s# s$ d ng? B.168.172.19.39 A.255.255.0.0 C.172.20.14.36 B.255.255.128.0 D.172.33.194.30 C.255.255.224.0 E.192.168.42.34 D.255.255.254.0 8. a ch IP c!a m t host là 201.100.5.68/28. 5. Nhà cung c p d ch v c p cho b n m t a a ch này thu c a ch m ng con nào? m ng l p B. T% a ch m ng này b n chia ít A.201.100.5.0 nh t là 300 m ng con, m&i m ng con có ít nh t B.201.100.5.32 là 50 host. V y Subnet nào s# 'c s$ d ng? C.201.100.5.64 (ch n 2 câu) D.201.100.5.65 A.255.255.255.0 E.201.100.5.31 B.255.255.255.128 F.201.100.5.1 C.255.255.252.0 9. N*u m t port Ethernet trên router 'c gán D.255.255.255.224 v i a ch là 172.16.112.1/20, S+ host t+i a E.255.255.255.192 trên subnet này là bao nhiêu? 15
 17. A.1024 D.255.255.255.0 B.2046 E.255.255.255.224 C.4094 15. a ch nào d i ây có th- gán cho m t D.4096 host thu c ng m ng 27.35.16.32/28?(ch n 3 E.8190 câu) 10. N*u m t host thu c m ng có a ch IP là A.27.35.16.32 172.16.45.14/30. cho bi*t host này thuôc m ng B.27.35.16.33 con nào? C.27.35.16.48 A.172.16.45.0 D.27.35.16.47 B.172.16.45.4 E.27.35.16.45 C.172.16.45.8 F.27.35.16.44 D.172.16.45.12 16. S+ a ch IP t+i a bao nhiêu có th- gán E.172.16.45.18 cho host, n*u subnet mask là 255.255.255.224 ? 11. Có bao nhiêu collusion domain (mi,n ng A.14 )? B.31 A. có 2 collusion domain C.16 B. có 5 collusion domain D.17 C. có 10 collusion domain E.30 D. có 7 collusion domain 17. S+ th p phân c!a dãy s+ nh 11111001 là E. có 6 collusion domain bao nhiêu? 12. Cho 3 a ch IP bi-u di.n d i d ng nh A.6 phân nh sau: B.193 A. 01100100.00001010.11101011.00100111 C.225 B. 10101100.00010010.10011110.00001111 D.241 C. 11000000.10100111.10110010.01000101 E.249 Nh ng a ch/ này thu'c l p nào?(ch n 3 câu) 18. Subnet c!a a ch IP 201.100.5.68/28 là bao A.Address C là 1 a ch/ public Class C nhiêu? B.Address C là 1 a ch/ private Class C A.201.100.5.0 C.Address B là 1 a ch/ public Class B B.201.100.5.32 D.Address A là 1 a ch/ public Class A C.201.100.5.64 E.Address B is là 1 a ch/ private Class B D.201.100.5.65 F.Address A là 1 a ch/ private Class A E.201.100.5.31 13. Nhà cung c p d ch v gán cho b n m t a F.201.100.5.1 ch m ng và subnet mask nh sau: 19 Cho a ch m ng l p B. Subnet mask nào IP address:199.141.27.0 cho phép t o t+i thi-u 300 m ng con (subnet) Subnet mask: 255.255.255.240 m&i m ng con có t+i a 50 host (chon 2 câu) a ch nào d i ây thu c ng m ng này A. 255.255.255.0 A.199.141.27.2 B. 255.255.255.192 B.199.141.27.175 C. 255.255.248.0 C.199.141.27.13 D. 255.255.252.0 D.199.141.27.11 E. 255.255.255.128 E.199.141.27.208 F. 255.255.255.224 F.199.141.27.112 20. thành ph"n bit nào cho phép xác nh a 14. Cho a ch l p B. Subnet mask nào s# ch l p B? ng dùng - t o 100 subnet (m ng con) v i A. 0xxxxxxx m&i subnet lcó 500 a ch Ip host? B. 10xxxxxx A.255.255.0.0 C. 110xxxxx B.255.255.224.0 D. 1110xxxx C.255.255.254.0 E. 11110xxx BÀI 5 : H I U HÀNH M NG. 1. H i u hành Windows XP Pro có gì m i h!n so v i Win95? 2. H i u hành Windows XP Pro là H H dành cho máy tr m hay máy ch ? 16
 18. Tr l i: là H H dành cho máy tr m 3. N u ng i dùng m ch !ng trình NotePad nh p v n b n, thì yêu c(u này s do ai x lý? Tr l i: do H H trên máy tr m x lý 4. N u ng i dùng m ch !ng trình Internet Explore check mail , thì yêu c(u này s do ai x lý? Tr l i: do máy ch x lý 5. K thu t MultiUser là k thu t cho phép nhi u ng i cùng truy c p vào 1 th i i m, theo b n hi u câu ó nh th nào? Win XP có c tính n ng này không? Th hi n tính n ng nào? 6. B n có trên d i 10 máy tính, cài t h i u hành XP. B n dùng HUB ho c Switch k t n i l i v i nhau. t a ch/ IP cho t t c các máy trong m ng cùng 1 NetID có th truy c p l.n nhau. M ng ó g i là m ng gì? 7. Cho bi t các giao th c ã c tích h p m c nh trong Win XP Pro. 8. Trong m ng máy tính có NetID 192.168.1.0/28. Ba máy có IP 192.168.1.78 , 192.168.1.94 và 192.168.1.81 . Máy nào có th liên l c c v i máy nào? Vì sao? 9. Trong m ng máy tính có NetID 192.168.10.0/28. a ch/ nào d i ây không th khai báo cho 1 máy tính ( i màu s ), vì sao? 192.168.10.32 192.168.10.09 192.168.10.18 192.168.10.242 192.168.10.0 192.168.10.48 192.168.10.62 192.168.10.47 192.168.10.239 192.168.10.56 192.168.10.95 192.168.10.90 1. Thay /i ch* 0ng nh p : T Start 3 Control Panel 3 Double vào User Accounts. Click vào dòng Change the way Users logon or off. Có 2 tùy ch n. a. Use the Welcome Screen : N u ch n : cho phép màn hình logon s th hi n các i t ng tài kho n b ng nh ng Icon. Ng i dùng s click vào i t ng tài kho n và nh p Passwords ng nh p. B0 ch n : Màn hình Log on s c trình bày và th c hi n theo ki u classic. Ng i dùng ph i nh p User name và Password ng nh p. b. User Fast user switching : Tùy ch n này ch/ ho t 'ng khi trên ta ã ch n ch ' Use the Welcome Screen. 4 ch ' này, ta có th nhanh chóng chuy n i sang tài kho n khác mà không c(n óng các ng d$ng ang ho t 'ng c a tài kho n hi n hành, không c(n l u l i c u hình Profile c a tài kho n tr c. Nên quá trình log on, log offf di)n ra r t nhanh. 2. a Administrative Tools ra Programs - s$ d ng Right click vào taskbar, ch n Properties. Xu t hi n h'p tho i Taskbar and Start Menu Properties. Ch n Tab Start Menu. Có 2 l a ch n cách th hi n Start Menu : Start Menu và Classic Start Menu. N u : 17
 19. 1. Start Menu : Nh n vào nút Customize, trong h'p tho i xu t hi n ch n tab Advanced, kéo Scrollbar xu ng n dòng System Administrative Tools, check vào ô Display on The All Programs menu xong nh n OK và Ok. 2. Classic Start menu : Nh n vào nút Customize, trong khung d i check vào ô Display Administrative Tools. Ok và Ok. 3. Lúc này trong Start -> Programs s xu t hi n thêm “Adminstrator Tools” ch a các icon cho phép g i và s d$ng các công c$ qu n tr h th ng. BÀI 6 : USER ACCOUNT. Ki m tra xem b n ang log on vào h th ng b ng tài kh0an nào. Có quy n Admin hay không? T o 3 Accounts : Hv1, Hv2, Hv3. (M c nh là User). Chú ý : T o úng tên nh bài t p, không nên t o khác. V i các thi t l p : • Hv1 : o Password là : hv1 o Full name : tùy ý o Description : tùy ý o Ph i thay i m t kh,u trong l(n ng nh p (u tiên. • Hv2 : o Password : hv2 o Full name : tùy ý o Description : tùy ý o Không c phép thay i Password. o Password không gi i h n th i gian. • Hv3 : o Password : hv3 o Full name : tùy ý o Description : tùy ý o M c nh vô hi u hóa. (Disable) • i ch ' ng nh p là Classic. 1. ng nh p vào máy b ng Accounts Hv1, x y ra hi n t ng gì? Ghi nh n. Xem trong th m$c %SystemRoot%\Documents and Settings s th y 1 th m$c Hv1 v a c t o. 2.Thay i môi tr ng làm vi c (Desktop, Menu, Font h th ng…), theo ý mình. 3. ng nh p vào máy b ng Accounts Hv2, x y ra hi n t ng gì? Ghi nh n. Xem trong th m$c %SystemRoot%\Documents and Settings s th y 1 th m$c Hv2 v a c t o. 4.Thay i môi tr ng làm vi c (Desktop, Menu, Font h th ng…), theo ý mình. 5. ng nh p vào máy b ng Accounts Hv3, x y ra hi n t ng gì? Ghi nh n. 6. ng nh p vào máy b ng Accounts có quy n admin, cho phép account Hv3 ho t 'ng 7. ng nh p vào máy b ng Accounts Hv3, x y ra hi n t ng gì? Ghi nh n. Xem trong th m$c %SystemRoot%\Documents and Settings s th y 1 th m$c Hv3 v a c t o. 8.Thay i môi tr ng làm vi c (Desktop, Menu, Font h th ng…), theo ý mình. 9.Th vào Documents and Settings, truy c p (double click) các folder c t o ra dành cho các User khác xem c không? Ví d$ ang ng nh p b ng Account: Hv1 th truy c p : %SystemRoot%\Documents and Settings\Hv2 và %SystemRoot%\Documents and Settings\Hv3. Ghi nh . 18
 20. 10. ng nh p b ng account có quy,n Admin, truy c p vào các th m$c c a Hv1, Hv2, Hv3 c không? Ghi nh n. Qua bài th c hành trên các b n rút ra k t lu n gì? Ghi nh n. T O GROUP. • H c viên t o trên máy mình 1 Group có tên là Hocvien. • a các tài kho n Hv1, Hv2, Hv3 vào Group này, trong quá trình t o Group. • T o 1 Group m i, t tên là Giaovien. • T o m i các User : Gv1, Gv2. a các tài kho n này vào Group Giaovien trong quá trình t o User Account. THAO TÁC TRÊN USER ACCOUNT VÀ GROUP. • Th c hành các thao tác i v i các Tài kho n và Nhóm nh : • i tên Hv1 thành hocvien1 • Xóa Hv2 • t l i Password cho Hv3 • i tên Hv3 thành Gv3 • Xóa Gv3 kh0i Group hocvien, a Gv3 vào Group Giaovien. • v.v…. TR1 L I CÁC CÂU H I D 2I ÂY 1. Cho bi t nh ng tài kho n nào c t o m c nh khi cài xong H H Windows XP Pro, nh ng quy n h n h th ng c a tài kho n ó. 2. Khi tôi nh xóa 1 tài kho n, h th ng xu t hi n thông báo : “ ”. Vì sao v y? 3. Tôi ng nh p vào máy b ng tài kho n Admin, tôi ã t o ra 1 Group l y tên là “QuanTri”. Khi tôi Logoff ra và Log On vào b ng group “QuanTri”, h th ng l i không cho tôi ng nh p. Vì sao v y? Tôi ph i làm sao? 4. Nh ng thành viên trong group Sales ch/ c truy c p vào th m$c Sales, group Marketing ch/ c truy c p vào th m$c Marketing. Nh ng 1 user là Nam mu n c quy n truy c p c 2 th m$c ó, là ng i qu n tr , b n s làm nh th nào. 5. Khi tôi xóa 1 tài kho n, r#i vì lý do nào ó ( m c 1 th m$c mà ch/ có tài kho n này m i c phép s d$ng…) tôi t o l i tài kho n khác, v i User name và Password gi ng h t tài kho n tr c. Hai tài kho n này có là 1 hay không? BÀI 7 : QU1N LÝ TÀI NGUYÊN TRONG WIN Gi i thi u NTFS So v i FAT32 thì h th ng file NTFS trên H H Windows 2000 tr i h tr hi u qu h!n trong vi c qu n lý d li u trên partition. NTFS có các thu n l i sau: 35Phân quy n cho các folders ho c file i u khi n m c ' truy c p c a user n các tài nguyên ó. 35Dùng không gian c ng hi u qu h!n b ng cách cho phép nén d li u (Compression) và c u hình disk quotas (các h n ng ch dành cho c ng). 35Cho phép mã hoá file d li u trên c ng v t lý dùng d ch v$ mã hoá EFS (Encrypting File System) c h tr b i Windows nh m b o m t d li u c a ng i dùng. 35Chia s" file (Sharing) gi a các ng i dùng trên m ng. 19