Xem mẫu

 1. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña ¸nh s¸ng PhÇn I: kiÕn thøc c¬ b¶n A d1 x S1 d2 d' 1 a S O d' 2 S2 D' D λD 1. VÞ trÝ v©n s¸ng bËc k: xS = ±k × a (1) 1 λD 2.VÞ trÝ v©n tèi bËc k+1:  xT = ± ( k + ) × 2 a (2) λD 3.Kho¶ng c¸ch gi÷a hai v©n s¸ng hoÆc hai v©n tèi c¹nh nhau:  i =   a (3) 4. Sè v©n trªn trêng giao thoa: L ­ Sè v©n s¸ng:  N S = 1 +   × 2  (L lµ bÒ réng trêng giao thoa)  2i  (4) L  ­ Sè v©n tèi:  N T = 2 + 0,5  2i  (5) 5. §iÒu kiÖn ®Ó v©n s¸ng bËc k1 cña ¸nh s¸ng cã bíc sãng λ1 trïng víi   v©n s¸ng bËc k2 cña ¸nh s¸ng cã bíc sãng λ2:  xS 1 = xS 2 k k λ1 D λ D k1 λ 2 ⇔ k1 = k2 2 ⇒ = (6) a a k 2 λ1 6. T×m c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã v©n s¸ng trïng víi vÞ trÝ cã to¹ ®é x   cho tríc: λD ax Gi¶ xö t¹i to¹ ®é x cã v©n s¸ng bËc k, ta cã:  x = k   ⇒k= a λD Do   ¸nh   s¸ng   trong   vïng   nh×n   thÊy   cã   bíc   sãng  λ min = 0,40 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm = λ max   ax ax ⇒ ≤k≤ (7) λmax D λ min D Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 100
 2. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng Do  k ∈ Z nªn ta cã b¶ng c¸c gi¸ trÞ cña k vµ λ lµ: k k1 k2 … ax λ= kD 7. ChiÒu réng vïng quang phæ cña ¸nh s¸ng tr¾ng Víi ¸nh s¸ng tr¾ng, quang phæ lµ mét d¶i mµu biÕn ®æi liªn tôc: §á­  Da cam­ Vµng ­ Lôc ­ Lam ­ Chµm ­ TÝm. Kho¶ng c¸ch  ∆x k tõ v¹ch ®á bËc  k ®Õn v¹ch tÝm bËc K ®îc gäi lµ bÒ réng quang phæ bËc k. Ta cã: λd D λt D (λd − λt ) D ∆ k = x d − xtk = k x k −k =k (8) a a a 8. §é thay ®æi cña kho¶ng v©n khi  chiÕt suÊt cña m«i trêng ®Æt hÖ  giao thoathay ®æi. VËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng lµ c, vËn tèc ¸nh s¸ng ®i trong  c m«i trêng chiÕt suÊt n lµ v tho¶ m∙n hÖ thøc   v = . Trong mäi trêng  n hîp, tÇn sè ¸nh s¸ng kh«ng ®æi. Ta cã: c v1 v 2 λ v n f = = = = ... = const  hay  1 = 1 = 2 = ... = const λ λ1 λ 2 λ 2 v 2 n1 (9) 9.   DÞch  chuyÓn   cña  hÖ  v©n   khi  nguån  S  di   chuyÓn   theo   ph¬ng  th¼ng   ®øng: A d1 x d' S1 d2 1 S y a O d' 2 D' S2 D XÐt   t¹i   A   cã   v©n   s¸ng   th×:  ay ax δ = (d ' 2 + d 2 ) − (d '1 + d 1 ) = (d ' 2 − d '1 ) + ( d 2 − d 1 ) = + = kλ D' D ay ax Dy NÕu t¹i A cã v©n s¸ng trung t©m: (k=0)   ⇒ + = kλ = 0 ⇒   x = −   D' D D' DÊu (­)   chøng tá v©n trung t©m dÞch chuyÓn ngîc chiÒu so víi S 1  Dy kho¶ng: x =   (10) D' 10. DÞch chuyÓn cña hÖ v©n khi ®Æt thªm b¶n máng e cã chiÕt suÊt n: Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 101
 3. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng A d1 e x S2 d2 d' 1 a S O d' 2 S1 D' D c VËn tèc ¸nh s¸ng truyÒn trong b¶n máng:  v = n Thêi gian ¸nh s¸ng ®i qua b¶n máng sÏ l©u h¬n so víi trêng hîp ¸nh  e e ne e e(n − 1) s¸ng truyÒn trong kh«ng khÝ:  ∆t = − = − = . §iÒu nµy t¬ng ®­ v c c c c ¬ng víi kÐo dµi qu∙ng ®êng d1 thµnh d*1. e(n − 1) d *1 = d 1 + ∆d = d 1 + ∆t × c = d 1 + × c = d 1 + e(n − 1) c XÐt t¹i A cã v©n s¸ng th×: ax δ = (d ' 2 + d 2 ) − ( d '1 + d *1 ) = (d ' 2 −d '1 ) + (d 2 − d *1 ) = 0 + (d 2 − d1 − e( n − 1) = − e(n − 1) = kλ D NÕu t¹i A cã v©n s¸ng trung t©m: (k=0) ax ⇒ − e(n − 1) = kλ = 0 ⇒ x = e(n −1) D > 0 (11) D a V©n trung t©m dÞch theo ph¬ng th¼ng ®øng vÒ  phÝa b¶n máng e ` 11. Giao thao ¸nh s¸ng víi lìng l¨ng kÝnh Fresnel: Gãc lÖch cña tia tíi vµ tia lã: α=A( n − ) (rad) 1 (12) A M (A lµ gãc chiÕt quang cña l¨ng  S1 kÝnh(rad); n lµ chiÕt suÊt chÊt lµm  I S α O l¨ng kÝnh). a S2 Kho¶ng c¸ch hai khe S1S2: N a = S1 S 2 = 2.d 1tgα ≈ 2.d1α = 2d1 A(n − 1) a = 1 S 2 = d 1 A( n − ) S 2 1 (13) d1 d2 D D=d1+d2 BÒ réng trêng giao thoa:  MN = 2.IO. A(n − 1) 12. Giao thao ¸nh s¸ng víi lìng thÊu kÝnh Billet: Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 102
 4. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng C«ng thøc thÊu kÝnh: 1 1 1 df d' f = + ;  d'= ;  d= (14) M f d d' d− f d '− f S1 S o1 I O O 'o2 a Kho¶ng c¸ch hai khe S1S2: S2 N d +d' a = S1 S 2 = O1O2 d (15) d d' D   13. Giao thao ¸nh s¸ng víi lìng g¬ng ph¼ng Fresnel Kho¶ng c¸ch hai khe S1S2: S M a =S1 S 2 =2 SO.α (16) S1 α (α lµ gãc nhá hîp bëi hai g¬ng  I 2α O (rad)). S2 BÒ réng trêng giao thoa: N D MN =2OI .α (17)   PhÇn II: c¸c d¹ng bµi tËp VÝ dô 1:  Trong thÝ nghiÖm giao tho¸ ¸nh s¸ng víi khe I©ng, kho¶ng  c¸ch gi÷a hai khe S1S2 b»ng 1mm, kho¶ng c¸ch tõ hai khe tíi mµn quan  s¸t D=2m. BÒ réng trêng giao thoa L=2,9cm. 1.   ChiÕu   vµo   hai   khe   ¸nh   s¸ng   ®¬n   s¾c   cã   bíc   sãng  λ=0,656µm.  TÝnh: a. VÞ trÝ v©n s¸ng bËc 3? b. VÞ trÝ v©n tèi bËc 5? c. Kho¶ng v©n? d. TÝnh sè v©n s¸ng vµ v©n tèi quan s¸t ®îc trªn mµn? 2. Thay ¸nh s¸ng ®¬n s¾c ban ®Çu b»ng nguån s¸ng cã ®ång thêi hai  bøc x¹ víi bíc sãng  λ1 = 0,55µm vµ  λ 2 = 0,66 µm a. T×m sè v©n s¸ng trïng nhau cña hai bøc x¹ ®ã trªn trêng giao  thoa? b. T×m kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a hai v©n s¸ng trïng nhau? 3. a.ChiÕu vµo hai khe S1S2  b»ng nguån ph¸t ¸nh s¸ng tr¾ng. T×m  nh÷ng bøc x¹ sao cho t¹i vÞ trÝ c¸ch v©n trung t©m 4,2mm t¹i ®ã cho  v©n s¸ng (biÕt ¸nh s¸ng tr¾ng cã bíc sãng  0,40µm≤λ≤0,76µm)? b. NÕu t¹i vÞ trÝ x=4,2m, ta khoÐt mét lç nhá ®Ó t¸ch ra tia s¸ng  cho ®i vµo khe cña m¸y quang phæ. Hái trªn buång ¶nh cña m¸y quang  phæ thu ®îc mÊy v¹ch s¸ng.  4. ChiÕu vµo hai khe I©ng S1, S2  ®ång thêi hai bøc x¹ cã bíc sãng  λ1 = 0,6 µm   vµ   bíc   sãng   λ 2   cha   biÕt.   Trong   kho¶ng   réng   L=2,9cm   trªn  mµn, ®Õm ®îc 41 v¹ch s¸ng, trong ®ã cã 5 v¹ch lµ kÕt qu¶ trïng nhau  cña hai hÖ v©n. TÝnh  λ 2  biÕt hai trong 5 v¹ch trïng nhau n»m ë ngoµi  cïng cña kho¶ng L. Bµi lµm Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 103
 5. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng λD 0,656.10 −3.2.10 3 1.a. VÞ trÝ v©n s¸ng bËc 3:  x = ± k = ±3 = ±3,936(mm) a 1 1 λD 0,656.10 −3.2.10 3 b. VÞ trÝ v©n tèi bËc k+1=5: x = ±(k + ) = ±4,5 = ±5,904( mm) 2 a 1 λD 0,656.10 −3.2.10 3 c. Kho¶ng v©n:  i = = = 1,312(mm) a 1 b.   Sè   v©n   s¸ng   quan   s¸t   trªn   trêng   giao   thoa: L  29  NS = 1+   × 2 = 1+   × 2 = 23  (v©n)  2i   2.1,312  L (Chó ý khi tÝnh b»ng m¸y tÝnh, ta nªn tÝnh riªng phÐp tÝnh  ®îc bao  2i nhiªu lÊy riªng phÇn nguyªn sau ®ã míi ®îc nh©n víi 2 råi céng thªm  1, nh thÕ ®Ó lo¹i trõ sai sè khi tÝnh to¸n phÇn nguyªn). L  29  Sè v©n tèi quan s¸t trªn trêng giao thoa: N T = 2 + 0,5 = 2 + 0,5 = 22   2i  2.1,312  (v©n). 2a. T×m sè v©n s¸ng trïng nhau trªn mµn:    Bíc 1:   T×m vÞ trÝ mµ v©n s¸ng cña hai bøc x¹ trïng nhau: λ1 D λ D k1 i 2 λ 2 Ta cã:  x S 1 ≡ x S 2 ⇔ k1i1 = k 2 i2    ⇔ k1 k1 k2 = k 2 2     ⇔ = = a a k 2 i1 λ1 k1 0,66 6 ⇔ = = k 2 0,55 5    2: T×m  gi¸   trÞ  lín   nhÊt  cã   thÓ  cã  cña   k1  hoÆc  k2  tõ  hÖ  thøc:  Bíc     L L ki ≤ ⇒ k ≤ 2i 2 λ D 0,55.10 −3.2.10 3 Ta cã  i1 = 1 = = 1,1( mm) a 1 L 29 k1 ≤ = = 13,18     ⇒ k1max = 13 .  2i1 2.1,1 VËy cã 5 vÞ trÝ v©n s¸ng trïng nhau trªn trêng giao thoa gåm: k1 0 ±6 ±1 2 k2 0 ±5 ±1 0 k1 i2 0,66 6 b. B   (Lµm gièng nh bíc 1 ë c©u a)  ⇒  íc 1 = = = k 2 i1 0,55 5    B   : C¸c v©n s¸ng trïng nhau cã to¹ ®é tho¶ m∙n hÖ thøc:   íc 2 x = k1i1 = k 2 i2 ⇒ ∆x min = 6i1 = 5i 2 ⇔ ∆x min = 6i1 = 6.1,1 = 6,6(mm) 3a. T×m c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã v©n s¸ng trïng víi vÞ trÝ cã to¹ ®é  x=4,2mm Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 104
 6. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng Gi¶ xö t¹i to¹ ®é x=4,2mm cã v©n s¸ng bËc k cña bøc x¹ víi bíc sãng  ax ax λ, vËn dông hÖ thøc (7) ta cã:  ≤k≤   λ max D λ min D 1.4,2 1.4,2 ⇔ −3 ≤k≤ ⇔ 2,76 ≤ k ≤ 5,25 0,76.10 .2.10 3 0,4.10 −3.2.10 3 Do  k ∈ Z nªn ta cã b¶ng c¸c gi¸ trÞ cña k vµ λ lµ:  k 3 4 5 ax λ= ( µm) 0,700 0,525 0,420 kD 3b. T¹i vÞ trÝ cña lç khoÐt cã sù chång chËp cña 3 ¸nh s¸ng ®¬n s¾c,  do ®ã tia s¸ng ®i vµo khe cña m¸y quang phæ sÏ bÞ ph©n t¸ch thµnh 3  v¹ch s¸ng ®¬n s¾c riªng rÏ trªn buång ¶nh cña m¸y quang phæ. 4. Kho¶ng v©n ®èi víi bíc sãng  λ1 : λ1 D 0,6.10 −3.2.10 3 i1 = = = 1,2(mm) a 1 Sè v©n s¸ng cña bíc sãng  λ1 quan s¸t ®îc trªn mµn: L  29  NS = 1+   × 2 = 1+  1  × 2 = 25 (v©n)  2i1   2.1,2  Trong 45 v©n s¸ng ®Õm ®îc trªn mµn th× cã 5 v©n trïng nhau chØ ®îc  ®Õm mét lÇn. VËy sè v©n s¸ng thùc tÕ riªng rÏ do c¶ hai bøc x¹ ph¸t  ra lµ: N S + N S = 41 + 5 = 46 (v©n) 1 2 Sè v©n s¸ng do bøc x¹  λ 2  ph¸t ra lµ:  N S = 46 − N S = 46 − 25 = 21 (v©n) 2 1 Do cã hai v©n trïng nhau n»m ë mÐp ngoµi cïng cña kho¶ng L, do ®ã:  L  L 29 NS = 1+   × 2 = 1+ 1 × 2 = 1+ × 2 = 21 (v©n)  2i 2  2i 2 2.i 2 29 i2 a 1,45.1 ⇒ i2 = = 1,45(mm) ⇒ λ2 = = 3 = 0,725.10 −3 (mm) = 0,725( µm) 20 D 2.10 VÝ dô 2:  TiÕn hµnh giao thoa b»ng ¸nh s¸ng tæng hîp cña hai bøc x¹  cã  λ1 = 0,5µm ,  λ 2 = 0,4µm . Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe I©ng lµ 2mm, kho¶ng  c¸ch   tõ   hai   khe   ®Õn   mµn   quan   s¸t   lµ   2m.   BÒ   réng   trêng   giao   thoa  L=1,3cm. Hái trªn trêng giao thoa quan s¸t thÊy bao nhiªu v©n s¸ng? A. 53 v©n s¸ng.  B. 60 v©n s¸ng.  C. 69 v©n s¸ng.  D.  41  v©n s¸ng.             Bµi lµm: λ1 D 0,5.10 −3.2.103 Kho¶ng v©n do bøc x¹ λ 1 sinh ra:  i1 = = = 0,5mm . a 2 λ2 D 0,4.10 −3.2.103 Kho¶ng v©n do bøc x¹ λ 1 sinh ra:  i2 = = = 0,4mm a 2 Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 105
 7. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng Sè   v©n   s¸ng   do   bøc   x¹   cã   bíc   sãng  λ 1  t¹o   ra   lµ: L  13  N1 =  .2 + 1 =  .2 + 1 = 27 (v©n s¸ng).  2i1   2.0,5  Sè   v©n   s¸ng   do   bøc   x¹   cã   bíc   sãng  λ 2 t¹o   ra   lµ:   L  13  N 2 =  .2 + 1 =  .2 + 1 = 33 (v©n s¸ng).  2i2   2.0,4  Trong c¸c v©n quan s¸t ®îc trªn mµn, sÏ cã c¸c v©n cña hai bøc x¹  trªn trïng nhau. VÞ trÝ c¸c v©n trïng nhau ®îc x¸c ®Þnh tõ hÖ thøc:  k1 λ2 4 = = . k 2 λ1 5 L 13 Trong ®ã gi¸ trÞ lín nhÊt cña k1 tháa m∙n hÖ thøc:  k1 max ≤ = = 13 . 2i1 2.0,5 VËy cã 7 v©n s¸ng trïng nhau cã bËc ®îc lËp nh trong b¶ng sau: k 0 ± ±8 ±1 1 4 2 k 0 ± ±1 ±1 2 5 0 5 Sè v©n s¸ng quan s¸t ®îc trªn mµn lµ:  N = N1 + N 2 − 7 = 53 (v©n s¸ng). VÝ   dô   3:  TiÕn   hµnh   giao   thoa   b»ng   ¸nh   s¸ng   ®¬n   s¾c   cã   bíc   sãng  λ = 0,6 µm . Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe I©ng lµ 1mm, kho¶ng c¸ch tõ hai  khe ®Õn mµn quan s¸t lµ 1,5m. Mét ®iÓm M trªn trêng giao thoa c¸ch  v©n trung t©m mét kho¶ng 1,8mm vµ mét ®iÓm N trªn trêng giao thoa  c¸ch v©n trung t©m mét kho¶ng 5,4mm. (M,N ë cïng mét bªn so víi v©n  trung t©m). 1. Hái trong ®o¹n MN quan s¸t thÊy bao nhiªu v©n s¸ng? 2. Hái trong ®o¹n MN quan s¸t thÊy bao nhiªu v©n tèi? A. 8 v©n s¸ng; 9 v©n tèi.  B. 7 v©n s¸ng; 8 v©n tèi. C. 9 v©n s¸ng; 8 v©n tèi. D. 8 v©n s¸ng; 8 v©n tèi. Bµi lµm Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c v©n s¸ng trªn mµn:  i = λD 0,6.10−3.1,5.103 = = 0,45mm . a 2 BÒ réng ®o¹n MN lµ: MN=OM­ON=5,4­1,8=3,6mm. Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 106
 8. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng 1.   Sè   v©n   s¸ng   quan   s¸t   ®îc   trong   ®o¹n   MN   lµ:   MN   3,6  NS =  .2 + 1 =  2.0,45 .2 + 1 = 9 (v©n).  2i    2.   Sè   v©n   tèi   quan   s¸t   ®îc   trong   ®o¹n   MN   lµ:   MN   3,6  NT =  + 0,5.2 =  + 0,5.2 = 8 (v©n).  2i   2.0,45  VÝ dô 4:  Trong thÝ nghiÖm giao tho¸ ¸nh s¸ng víi khe I©ng, kho¶ng  c¸ch   gi÷a   hai  khe   S1S2  b»ng  0,5mm,   kho¶ng   c¸ch   tõ  hai  khe   tíi  mµn  quan s¸t D=2m.  Kho¶ng c¸ch gi÷a 6 v©n s¸ng liªn tiÕp c¹nh nhau lµ  1,2cm. 1. TÝnh bíc sãng cña ¸nh s¸ng? 2. Thay chïm s¸ng ®¬n s¾c b»ng chïm ¸nh s¸ng tr¾ng. TÝnh chiÒu réng  cña quang phæ bËc 1 vµ quang phæ bËc 3 trªn mµn ¶nh (biÕt ¸nh s¸ng  tr¾ng cã bíc sãng  0,40µm≤λ≤0,76µm)? 3. L¹i dïng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nãi ë c©u 1. Ch¾n sau khe S 1  b»ng mét  tÊm thuû tinh ph¼ng rÊt máng, chiÕt suÊt n=1,5, thÊy v©n s¸ng chÝnh  gi÷a  bÞ dÞch  chuyÓn  ®Õn  vÞ trÝ  cña v©n  s¸ng bËc  20 ban  ®Çu.  TÝnh  chiÒu dµy cña b¶n thuû tinh. Bµi lµm 1.   Gi÷a   6   v©n   s¸ng   c¹nh   nhau   cã   5   kho¶ng   v©n,   vËy:   5i = 1,2cm 1,2 ⇒i= = 0,24cm = 2,4mm 5 ia 2,4.0,5 λ= = = 0,6.10 3 ( mm) = 0,6( µm) D 2.10 3 2.ChiÒu   réng   quang   phæ   bËc   k=1   lµ   :  k (λ d − λt ) D 1.(0,76 − 0,4).10 −3.2.10 3 ∆x = K = = 1,44(mm) a 0,5 ChiÒu   réng   quang   phæ   bËc   k=3   lµ:  k (λ d − λt ) D 3.(0,76 − 0,4).10 .2.10 −3 3 ∆x K = = = 4,32(mm) a 0,5 3.  VÞ trÝ cña v©n s¸ng bËc 20 lµ:  x 20 = ki = 20i = 20.2,4 = 48(mm) Gäi e lµ chiÒu dµy cña b¶n máng, th× ®é dÞch chuyÓn cña kho¶ng v©n  lµ: e(n − 1) D ax 0,5.48 x= = 48 ⇒e= = = 24.10 −3 (mm) = 24( µm) a (n − 1) D (1,5 − 1).2.10 3 VÝ dô 5:  Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng víi khe I©ng, kho¶ng  c¸ch   gi÷a   hai  khe   S1S2  b»ng  0,2mm,   kho¶ng   c¸ch   tõ  hai  khe   tíi  mµn  quan s¸t D=1m.  1.  Kho¶ng  c¸ch  tõ v©n s¸ng  trung  t©m  ®Õn v©n  s¸ng bËc  10 lµ 3mm.  TÝnh bíc sãng cña ¸nh s¸ng giao thoa. Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 107
 9. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng 2. DÞch chuyÓn nguån s¸ng S mét ®o¹n 2mm theo ph¬ng vu«ng gãc víi  trôc ®èi xøng cña hÖ, th× hÖ thèng v©n trªn mµn sÏ dÞch chuyÓn nh  thÕ nµo? BiÕt kho¶ng c¸ch tõ nguån s ®Õn hai khe S1S2 lµ D'=20cm. Bµi lµm 1. Tõ v©n s¸ng trung t©m ®Õn v©n s¸ng thø 10 cã 10 kho¶ng v©n, vËy: λD 3 ia 3.0,2 i= = = 0,3(cm) = 3(mm) ⇒λ = = = 0,6.10 −3 (mm) = 0,6( µm) a 10 D 1.10 3 Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 108
 10. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng 2.   Khi   dÞch   chuyÓn   nguån   s¸ng   S   mét   kho¶ng   2mm,   th×   theo   hÖ   thøc  (10) ta cã: Dy 1.10 3.2  x = = = 10(mm) D' 200 VÝ dô 6: Trong thÝ nghiÖm víi lìng l¨ng kÝnh Fresnel, kho¶ng c¸ch tõ  nguån s¸ng ®¬n s¾c cã bíc sãng  λ=0,6µm ®Õn lìng l¨ng kÝnh lµ 20cm;  kho¶ng c¸ch tõ lìng l¨ng kÝnh tíi mµn quan s¸t lµ 180cm; gãc chiÕt  quang cña lìng l¨ng kÝnh A=0,01rad vµ chiÕt suÊt cña lìng l¨ng kÝnh  n=1,5. 1. TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguån s¸ng kÕt hîp vµ chiÒu réng cña  trêng giao thoa quan s¸t trªn mµn. 2. TÝnh kho¶ng v©n vµ sè v©n tèi xuÊt hiÖn trªn mµn. 3.   Thay   nguån   s¸ng   ®¬n   s¾c   b»ng   nguån   ¸nh   s¸ng   tr¾ng  (0,4µm≤λ≤0,76µm). T×m tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn ®¬n s¾c trong ¸nh s¸ng  tr¾ng   cho   v©n   s¸ng   t¹i   ®iÓm   M   c¸ch   v©n   trung   t©m   mét   kho¶ng   b»ng  3,3mm. Bµi lµm 1.   Kho¶ng   c¸ch   hai   khe   S1S2:  a = S1 S 2 = 2d1 A(n − 1) = 2.20.0,01(1,5 − 1) = 0,2(cm) = 2(mm) BÒ   réng   trêng   giao   thoa:  MN = 2.IO. A(n − 1) = 2.180.0,01.(1,5 − 1) = 1,8(cm) = 18( mm) λD 0,6.10 −3 (1800 + 200) 2. Kho¶ng v©n:  i = = = 0,6(mm) a 2 L  18  Sè v©n s¸ng:  N S =  .2 + 1 =  .2 + 1 = 31 (v©n)  2i   2.0,6  L   18  Sè v©n tèi:  N S = 2. + 0,5 = 2. + 0,5 = 30 (v©n)  2i   2.0,6  3. T×m c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã v©n s¸ng trïng víi vÞ trÝ cã to¹ ®é  x=3,3mm Gi¶ xö t¹i to¹ ®é x=3,3mm cã v©n s¸ng bËc k cña bøc x¹ víi bíc sãng  ax ax λ, vËn dông hÖ thøc (7) ta cã:  ≤k≤   λ max D λ min D 2.3,3 2.3,3 ⇔ −3 ≤k≤ ⇔ 4,34 ≤ k ≤ 8,25 0,76.10 .2.10 3 0,4.10 −3.2.10 3 Do  k ∈ Z nªn ta cã b¶ng c¸c gi¸ trÞ cña k vµ λ lµ: k 5 6 7 8 ax λ= ( µm) 0,660 0,550 0,471 0,412 kD VÝ dô 7: Mét thÊu kÝnh héi tô O cã tiªu cù f=20cm,  ®êng kÝnh r×a  kÝnh l=3cm ®îc ca lµm ®«i theo trôc chÝnh råi ®a c¸ch xa nhau mét  kho¶ng O1O2=2mm. Mét khe hÑp S ®Æt trªn trôc chÝnh ban ®Çu, ph¸t ¸nh  s¸ng ®¬n s¾c  λ = 0,546 µm  vµ c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng d=60cm. Mµn høng  v©n giao thoa c¸ch hai nöa thÊu kÝnh mét kho¶ng S. Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 109
 11. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng 1.  Muèn quan  s¸t  ®îc v©n  giao thoa  th×  S  tèi thiÓu  ph¶i  b»ng  bao  nhiªu? 2. Cho S=1,8m, tÝnh kho¶ng v©n vµ sè v©n nh×n thÊy? Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 110
 12. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng  Bµi lµm df 60.20 1.  d ' = = = 30(cm) d − f 60 − 20 O1O2 2 Kho¶ng c¸ch hai khe S1S2:  S1 S 2 = .(d + d ' ) = .(600 + 300) = 3(mm) d 600 Muèn mµn E høng ®îc v©n giao thoa th× mµn E ph¶i ®¹t bªn ph¶i ®iÓm  I, vËy: S ≥ OI IH S1 S 2 IH S1 S 2 IH 3 = ⇔ = ⇔ = ⇒ HI = 32,14(mm) = 3,214(cm) IO' l + e d '+ IH l + O1O2 300 + IH 30 + 2 ⇒ S min = OI = HI + d ' = 33,214(cm) 2. Kho¶ng v©n: λD 0,546.10 −3 (1800 − 300)  i = = = 0,273(mm) M a 3 S1 o1 I O S +d 1800 + 600 S O 'o2 H a L = MN = O1O2 . = 2. = 8(mm) S2 d 600 N Sè v©n sang quan s¸t trªn mµn:  L  8  N =  .2 + 1 =  .2 + 1 = 29 (v©n) d d' D  2i   2.0,273  S VÝ dô 8:  Cho hai g¬ng ph¼ng hîp víi nhau mét gãc  α. Kho¶ng c¸ch tõ  giao tuyÕn I cña hai g¬ng ®Õn nguån s¸ng S vµ mµn quan s¸t E lÇn lît  lµ   d1;   d2.   Nguån   s¸ng   S   ph¸t   ra   ¸nh   s¸ng   ®¬n   s¾c   cã   bíc   sãng   λ .  ThiÕt   lËp   biÓu   thøc   tÝnh   kho¶ng   v©n   vµ   sè   v©n   s¸ng   quan   s¸t   ®îc  trong trêng giao thoa? ¸p dông α=5.10­3 rad; d1=0,1m; d1=1m, λ = 0,50 µm . Bµi lµm Ta cã:  a = S1 S 2 = 2d1 sin α ≈ 2d1α S D = HO = d1 cos α + d 2 ≈ d1 + d 2 M d1 Kho¶ng v©n:  S1 α I O H 2α λD λ (d1 + d 2 ) 0,50.10 .(100 + 1000) −3 i= = = = 0,55(mm) S 2 d2 a 2d1α 2.100.5.10 −3 N D BÒ réng trêng giao thoa: L = 2d 2 sin α ≈ 2d 2α = 2.1000.5.10 −3 (m) = 10(mm) L  10  Sè v©n s¸ng quan s¸t trªn mµn: N =  .2 + 1 =  .2 + 1 = 19 v©n  2i   2.0,55  VÝ dô 9:  Mét c¸i bÓ s©u 1,5m, chøa ®Çy níc. Mét tia s¸ng mÆt trêi  räi vµo mÆt níc bÓ díi gãc tíi i=60o.ChiÕt suÊt cña níc ®èi víi ¸nh  s¸ng ®á vµ ¸nh s¸ng tÝm lÇn lît lµ 1,328 vµ 1,343. BÒ réng cña quang  phæ do tia s¸ng t¹o ra ë ®¸y bÓ lµ:   A. 19,66 mm B. 14,64mm C. 24,70 mm D. 22,52 mm Bµi lµm Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 111
 13. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng BÒ réng quang phæ lµ ®o¹n T§ nh  trªn h×nh vÏ. Ta  i cã: O TD = HD − HT = OH .tg (rd ) − OH .tg (rt ) MÆt kh¸c: r t sin i n 1,328 sin i sin 60 o r ®   = rd = ⇒ sin rd = = = 0,652 ⇒ rd = 40,70 o sin rd ni 1 1,328 1,328 sin i nrt 1,343 sin i sin 60 o = = ⇒ sin rt = = = 0,6445 ⇒ rd = 40,15 o H T ® sin rt ni 1 1,343 1,343 ⇒ TD = OH .[ tg (rd ) − tg (rt )] = 1,5.(tg 40,7 o − tg 40,15 o ) = 0,0247m = 24,7 mm . VÝ dô 10: ChiÕu mét tia s¸ng tr¾ng tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña mét  l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang 40. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi tia  s¸ng ®á vµ tia s¸ng tÝm lÇn lît lµ 1,643 vµ 1,685. Gãc gi÷a c¸c tia  lã mµu ®á vµ mµu tÝm lµ:   A. 1,66 rad B. 0,166 rad C. 2,96.10­ 3 rad  D. 2,93.10­ 4 rad Bµi lµm: KiÕn thøc c¬ b¶n: O H ­ Gãc lÖch D cña tia s¸ng khi ®i qua l¨ng kÝnh  Dd chiÕt suÊt n: Dt ®   +   Trêng   hîp   gãc   chiÕt   quang   A,   gãc   tíi   i  nhá:D=A(n­1) (1) T  + Trêng hîp gãc chiÕt quang A lín: D=i1+i2­A.  (2) A + Dmin A  + Gãc lÖch cùc tiÓu:  sin = n sin .   2 2   (3)    ¸p dông:      + Gãc lÖch cña tia ®á: Dd=A(n­1) =4(1,643­1)=2,57o  + Gãc lÖch cña tia tÝm: Dt=A(n­1) =4(1,685­1)=2,74o VËy   gãc   hîp   bëi   tia   s¸ng   mµu   ®á   vµ   mµu   tÝm   lµ:  α = Dt − Dd = 0,17 o = 2,96.10 −3 (rad ) . VÝ dô 11: Gãc chiÕt quang cña mét l¨ng kÝnh lµ 80. ChiÕu mét tia s¸ng  tr¾ng   vµo   mÆt   bªn,   gÇn   gãc   chiÕt   quang   cña   l¨ng   kÝnh   theo   ph¬ng  vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. §Æt mµn quan  s¸t sau l¨ng kÝnh, song song víi mÆt ph©n gi¸c cña l¨ng kÝnh vµ c¸ch  mÆt ph©n gi¸c nµy 1,5m. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi tia ®á lµ  1,50 vµ ®èi víi tia tÝm lµ 1,54. §é réng cña quang phæ liªn tôc trªn  mµn quan s¸t lµ:   A. 7,8mm B. 8,42mm C. 6,5mm D. 10,3 mm Bµi lµm:  + Gãc lÖch cña tia ®á: Dd=A(n­1) =8(1,50­1)=4,0o  + Gãc lÖch cña tia tÝm: Dt=A(n­1) =8(1,54­1)=4,32o BÒ réng quang phæ: Th.S Lª V¨n Thµnh­Email: levanthanh@pv­power.vn ­§T:04.33.52.86.81­0989.345.975  Trang 112
 14. Ph©n lo¹i vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp vËt lý  Ch¬ng VI: TÝnh chÊt sãng cña  ¸nh s¸ng   DT = TH − DH = OH .tgDt − OH .tgDd = 1,5(tg 4,32 o − tg 4,0 o ) = 8,42.10 −3 m = 8,42mm .   §¸p   ¸n  B. VÝ dô 12:  TÝnh tØ sè gi÷a tiªu cù cña thÊu kÝnh ®èi víi ¸nh s¸ng ®á  vµ ®èi víi ¸nh s¸ng tÝm. BiÕt chiÕt suÊt cña thÊu kÝnh ®èi víi ¸nh  s¸ng ®á lµ 1,5; víi ¸nh s¸ng tÝm lµ 1,54.  A. 1,25 B. 1,68 C. 0,91 D. 1,08 KiÕn thøc c¬ b¶n: ­ Tiªu cù cña thÊu kÝnh khi thÊu kÝnh cã chiÕt suÊt nTK ®Æt trong m«i  1 n 1 1 trêng cã chiÕt suÊt nMT:  = ( TK − 1).( + ) .  (1) f n MT R1 R2 Trong ®ã: R1, R2 lµ b¸n kÝnh c¸c mÆt cong cña thÊu kÝnh. (R>0 nÕu mÆt  cong låi; R
nguon tai.lieu . vn