Xem mẫu

  1. Phân lo i máy và ng kính Phân lo i máy Trên th trư ng có nhièu lo i máy nh, m i máy l i có m t s c tính riêng do nhi u hãng ch t o . Phân lo i máy nh có nhi u cách, trong ph m vi bài này máy nh ư c phân bi t b ng c phim . - Máy dùng phim 110: C phim nh kho ng t ngón tay , ph m ch t kém , khong thôn d ng . - Máy 35mm: dùng phim 135 (24 X 36mm), ây là lo i máy r t thông d ng . - Máy trung : dùng phim 120 (c 6 X 4.5cm, 6 X 6cm và l n hơn). - Máy l n (view): dùng phim c 4" x 5", 8' X 10". Máy căn b n s d ng cho c p I là máy 35mm, ta t m chia máy này thành các lo i :
  2. 1. Máy hoàn toàn t ng (point and shoot): Không thay i ư c ng kính, máy g n nh thư ng dùng ng kính tiêu c 35mm ho z zoom, r t ti n d ng ch p hình k ni m . 2.Máy ơn kính ph n chi u: single lens reflex (SLR): có th thay i dùng v i nhi u lo i ng kính . Lo i máy này r t thông d nh trong gi i tài t và nhà ngh . SLR t m chia thành các lo i sau : a) Máy t ch nh (manual): ta t l y nét , ch nh kh u ,t c , khong dùng pin . a s lo i máy này ã ngưng s n xu t nhưng v n còn thông d ng và d mua : canon F1,nikon F2,FM v.v... b) Máy bán t ng : ta ch n kh u , máy cho t c ho c ngư c l i có Nh úng sáng . Máy cũng có th t ch n kh u l nt c , ta f i t láy nét : nikon F3 , FE,canon A1, EA1 v.v... c) Máy hoàn toàn t ng : T o sáng, t l y nét, t lên phim : nikon N90,canon EOS-1 v.v...Vào kho ng năm 1995 có các lo i máy m i s n xu t như : - Máy APS (Advanced Photo System): Máy này hoàn toàn t ng, có th i u ch nh ê ch p v i 3 kh phim khác nhau . APS l thu c vào b ph n i n t trong vi c r a phim, in nh .
  3. - Máy i n toán (digital camera) : dùng chip i n t thay cho phim . Vì s ph c t p trong vi c in nh nên máy này chưa ư c ph thông trong gi i nhi p nh ngh thu t nhưng chi m ưu th trên th trư ng thương m i , qu ng cáo . Phân Lo i ng Kính ng kính là ph n quan tr ng nh t t o nên hình nh s c nét . ng kính th ong ư c phân bi t b ng tiêu c . Tiêu c ng kín là kho ng cách t tâm c a ng kín n m t phim . Các ng kính g m 4 lo i : 1. ng kính góc r ng (wide angle lens) còn g i là ng kính ng n (short lenses) g m các ng kính có tiêu c 35mm (góc r ng 63 ) và ng n hơn như 28mm, 24mm v.v... ng kính càng ng n thì góc thu hình càng r ng . Dùng ng kín t m r ng khi mu n ch p c nh r ng ho c ông ngư i , cũng như ch p trong nhà khi ph m vi di chuy n b h n ch . 2. ng kính cơ b nh (normal lenses): Tiêu c 50mm (góc r ng 46 ) tương ương v i góc m t c a con ngư i . ng kính này ch p t ng quát cho các tài . 3. ng kính tiêu c dài (long focal length ho c telephoto lenses) là nh ng ng kính có tiêu c t 75mm tr lên .
  4. - ng kính tiêu c t 75 - 135 thích h p ch p nh chân dung . - ng kính tiêu c t 200 - 1000 ti n d ng ch p chim hay nh ng gì xa . 4. Zoom: Khác v i các ng kính có tiêu c c nh (fixed focal length) vi t ph n trên, zoom là ng kính thay i ư c tiêu c nên 1 zoom có th thay th cho nhi u ng kính tiêu c c nh . Thí d zoom 35-70 có th dùng v i các tiêu c 35,40,45,50,55,70mm. Trên th trư ng có nhi u lo i zoom như: 17-35,28-80,100-300,v.v...Zoom ti n d ng ch p trong nhà, phóng s , du l ch v.v. Tuy nhiên cũng có m t s i u i m so v i ng kính tiêu c c nh như b t i khi l y nét vì không m ư c kh u t i a , khó ch p trong hoàn c nh thi u sáng , n ng , t ti n . B o Trì máy và ng kính 1. ng kính dơ nh b m t nét nên c n có m t b lau chùi (cleaning kit) g m : bàn ch I g n li n v i bình th i hơi (blower brush) , bình thu c lau ng kính (lens cleaner) , gi y lau ng kính (lens cleaning tissue). 2. Cách lau ng kính :
  5. a) quét và th i hơi cho m t ng kính s ch b i b) L y m t mi ng gi y lau g p làm ôi, nh 2 gi t thu c lau trên gi y c) Lau nh theo vòng tròn b t u t tâm c a m t kính r i r ng d n ra ngoài , lau hai m t kính phía trư c và sau ng kính . 3. Nên g n skylight ho c UV filter vào ng kính, kính l c b o v và giúp m t ng kính không b b i . 4. Ch p g n bi n, sương mù, g n thác nư c, lúc mưa, máy và ng kính d b m ư t , c n lau chùi ngay sau khi ch p . 5. Bên trong máy hình phía sau cũng c n ư c quét b ng blower brush b ii không làm tr y phim . Tránh ch m vào màn tr p t c .
nguon tai.lieu . vn