Xem mẫu

  1. Sứ  ạng m ­N êu ên  ục  í của  ự ồn ạicủa ổ    l m đ ch  s t t   t chức. ­Tr  ờicho  hỏi    ao  ảicó  n    ả l   câu  :vìs ph   đơ vị    
  2. Sứ  ạng m  V ídụ:   công y  N PT t V N ỗ ực  ng  ụng  hi u  ả  l ứ d có  ệ qu các công  ệ  ưu  nh  ễn  ngh b chí vi thông công  ệ hông i tên  ngh t tn i tến  ấtnhằm   em  ạicho  i nh   đ l   ngườitêu  dân  ệ    i dùng,nhân  V i t   N am   ững  á r ốtnhất nh gi tị t      
  3. Tầm  n nhì  N êu ên  ị r  à ổ  ức  ong  uốn  tđược  l v tím t ch m m đạ   tong ương ai r t l  Phátt ảo a ương aikhit   ức  tđược   h r t l    ổ ch đạ   các  m ục i và  ục  í của  ì têu  m đ ch  m nh    
  4.  V ídụ:V N PT     l l công y  ố  V i tN am   ề  V N PT uôn à  t s 1  ệ   v cung  cấp  dịch  ụ  ưu  nh  ễn hông. các  v b chí vi t có  ả  ăng  ươn a hị r ng hế  ớivà  kh n v r t tườ t gi   cạnh r vớicác  tanh    hãng  ễn hông ớn vi t l    
  5. M ụctê  iu  Là r ng háim ong  i  ếtquả    ọng   ần  tạ t   đợ (k   kìv )c đạtđược r 1  ảng hờigi tong    tong  kho t   an r ươ l t ng ai  M ục i bao  ồm : têu  g  M ục i tước  ắt têu r m  M ục i l dài têu âu     
  6. V ídụ:     ế >70%  hị  ần nt netbăng ộng ­chi m   t ph I er   r ­dẫn  u r vi c    đầ tong  ệ cung  ấp  ịch  ụ  c d v 3G ­D oanh hu  ngàn ỉ đồng r 2010   t 100  t  tong  ­Lọtvào óp  D N  CT      t 10  I hàng  u  đầ châu  Á    
  7. Chin ược ếl  Là  ương  ướng,đường  ph h   l i  ện  ố ,bi pháp ớn hực  l t hi n    tđược  m ục  ệ để đạ   các  têu  ã   a  ựa r i đ đề r d tên  nguồn ực  ủa ổ  ức. l c t ch V ídụ:V N PT      X ây  ựng  hoàn hi n  d và  t ệ băng ộng r  Đảm   ảo  ấtl ng  ịch  b ch  ượ d vụ    
  8. ả  Gi ipháp  Là  ững  ện  nh bi pháp  được  tến    t xúc i để đạ   được  m ục i các  têu  V ídụ:     ­Đầu ư  t   SD  cho    t 1 ỷ U   băng ộng r    
nguon tai.lieu . vn