Xem mẫu

 1. Template
 2. Giới thiệu về khuôn mẫu • Giới thiệu • Lập trình tổng quát (generic programming) • Lập trình tổng quát trong C++ • C++ template • Khuôn mẫu hàm • Khuôn mẫu lớp • Các tham số template khác • Template sử dụng template
 3. Lập trình tổng quát • Lập trình tổng quát là phương pháp lập trình độc lập với chi tiết biểu diễn dữ liệu – Tư tưởng là ta định nghĩa một khái niệm không phụ thuộc một biểu diễn cụ thể nào, và sau đó mới chỉ ra kiểu dữ liệu thích hợp làm tham số • Qua các ví dụ, ta sẽ thấy đây là một phương pháp tự nhiên tuân theo khuôn mẫu hướng đối tượng theo nhiều kiểu
 4. Lập trình tổng quát • Ta đã quen với ý tưởng có một phương thức được định nghĩa sao cho khi sử dụng với các lớp khác nhau, nó sẽ đáp ứng một cách thích hợp – Khi nói về đa hình, nếu phương thức "draw" được gọi cho một đối tượng bất kỳ trong cây thừa kế Shape, định nghĩa tương ứng sẽ được gọi để đối tượng được vẽ đúng – Trong trường hợp này, mỗi hình đòi hỏi một định nghĩa phương thức hơi khác nhau để đảm bảo sẽ vẽ ra hình đúng • Nhưng nếu định nghĩa hàm cho các kiểu dữ liệu khác nhau nhưng không cần phải khác nhau về nội dung hàm thì sao?
 5. Lập trình tổng quát • Ví dụ, xét hàm sau: void swap(int& a, int& b) { int temp; temp = a; a = b; b = temp; } Nếu ta muốn thực hiện việc tương tự cho một kiểu dữ liệu khác, chẳng hạn float? void swap(float& a, float& b) { float temp; temp = a; a = b; b = temp; } Có thực sự cần đến cả hai phiên bản không?
 6. Lập trình tổng quát • Ví dụ khác: ta định nghĩa một lớp biểu diễn cấu trúc ngăn xếp cho kiểu int class Stack { public: Stack(); ~Stack(); void push(const int& i); void pop(int& i); bool isEmpty() const; ... };
 7. Lập trình tổng quát • Ta thấy khai báo và định nghĩa của Stack phụ thuộc tại một mức độ nào đó vào kiểu dữ liệu int – Một số phương thức lấy tham số và trả về kiểu int – Nếu ta muốn tạo ngăn xếp cho một kiểu dữ liệu khác thì sao? – Ta có nên định nghĩa lại hoàn toàn lớp Stack (kết quả sẽ tạo ra nhiều lớp chẳng hạn IntStack, FloatStack, …) hay không?
 8. Lập trình tổng quát • Như vậy trong một số trường hợp, đưa chi tiết về kiểu dữ liệu vào trong định nghĩa hàm hoặc lớp là điều không có lợi
 9. Lập trình tổng quát trong C • Sử dụng trình tiền xử lý của C – Trình tiền xử lý thực hiện thay thế text trước khi dịch – Do đó, ta có thể dùng #define để chỉ ra kiểu dữ liệu và thay đổi tại chỗ khi cần #define TYPE int void swap(TYPE & a, TYPE & b) { TYPE temp; temp = a; a = b; b = temp; }
 10. Lập trình tổng quát trong C #define TYPE int void swap(TYPE & a, TYPE & b) { TYPE temp; temp = a; a = b; b = temp; } Hai hạn chế: – nhàm chán và dễ lỗi – chỉ cho phép đúng một định nghĩa trong một chương trình
 11. C++ template • Template (khuôn mẫu) là một cơ chế thay thế mã cho phép tạo các cấu trúc mà không phải chỉ rõ kiểu dữ liệu • Từ khoá template được dùng trong C++ để báo cho trình biên dịch rằng đoạn mã theo sau sẽ thao tác một hoặc nhiều kiểu dữ liệu chưa xác định – Từ khoá template được theo sau bởi một cặp ngoặc nhọn chứa tên của các kiểu dữ liệu tuỳ ý được cung cấp template template • Một lệnh template chỉ có hiệu quả đối với khai báo ngay sau nó
 12. C++ template • Hai loại khuôn mẫu cơ bản: – Function template – khuôn mẫu hàm cho phép định nghĩa các hàm tổng quát dùng đến các kiểu dữ liệu tuỳ ý – Class template – khuôn mẫu lớp cho phép định nghĩa các lớp tổng quát dùng đến các kiểu dữ liệu tuỳ ý
 13. Khuôn mẫu hàm • Khuôn mẫu hàm là dạng khuôn mẫu đơn giản nhất cho phép ta định nghĩa các hàm dùng đến các kiểu dữ liệu tuỳ ý • Định nghĩa hàm swap() bằng khuôn mẫu: template void swap(T & a, T & b) { T temp; temp = a; a = b; b = temp; }
 14. Khuôn mẫu hàm • Thực chất, khi sử dụng template, ta đã định nghĩa một tập vô hạn các hàm chồng nhau với tên swap() • Để gọi một trong các phiên bản này, ta chỉ cần gọi nó với kiểu dữ liệu tương ứng int x = 1, y = 2; float a = 1.1, b = 2.2; ... swap(x, y); // Gọi hàm swap() với kiểu int swap(a, b); // Gọi hàm swap() với kiểu float
 15. Khuôn mẫu hàm • Chuyện gì xảy ra khi ta biên dịch mã? – Trước hết, sự thay thế "T" trong khai báo/định nghĩa hàm swap() không phải thay thế text đơn giản và cũng không được thực hiện bởi trình tiền xử lý – Việc chuyển phiên bản mẫu của swap() thành các cài đặt cụ thể cho int và float được thực hiện bởitrình biên dịch
 16. Khuôn mẫu hàm • Hãy xem xét hoạt động của trình biên dịch khi gặp lời gọi swap() thứ nhất (với hai tham số int) – Trước hết, trình biên dịch tìm xem có một hàm swap() được khai báo với 2 tham số kiểu int hay không: không tìm thấy nhưng tìm thấy một template có thể dùng được • Tiếp theo, nó xem xét khai báo của template swap() để xem có thể khớp được với lời gọi hàm hay không – Lời gọi hàm cung cấp hai tham số thuộc cùng một kiểu (int) – Trình biên dịch thấy template chỉ ra hai tham số thuộc cùng kiểu T, nên nó kết luận rằng T phải là kiểu int – Do đó, trình biên dịch kết luận rằng template khớp với lời gọi hàm
 17. Khuôn mẫu hàm • Khi đã xác định được template khớp với lời gọi hàm, trình biên dịch kiểm tra xem đã có một phiên bản của swap() với hai tham số kiểu int được sinh ra từ template hay chưa – Nếu đã có, lời gọi được liên kết (bind) với phiên bản đã được sinh ra – Nếu không, trình biên dịch sẽ sinh một cài đặt của swap() lấy hai tham số kiểu int (thực ra là viết đoạn mã mà ta sẽ tạo nếu ta tự mình viết) – và liên kết lời gọi hàm với phiên bản vừa sinh
 18. Khuôn mẫu hàm • Vậy, đến cuối quy trình biên dịch đoạn mã trong ví dụ, sẽ có hai phiên bản của swap() được tạo (một cho hai tham số kiểu int, một cho hai tham số kiểu float) với các lời gọi hàm của ta được liên kết với phiên bản thích hợp – ta có thể đoán rằng có chi phí phụ về thời gian biên dịch đối với việc sử dụng template – Ngoài ra còn có chi phí phụ về không gian liên quan đến mỗi cài đặt của swap() được tạo trong khi biên dịch – Tuy nhiên, tính hiệu quả của các cài đặt đó cũng không khác với khi ta tự cài đặt chúng
 19. Khuôn mẫu hàm • Cần ghi nhớ rằng tuy trình biên dịch đã tạo các phiên bản của swap() cho các tham số int và float, không tồn tại các hàm swap(int,int) hay swap(float, float) – Thay vào đó, có một hàm swap() được dùng để tạo hai hàm swap() và swap() – Khi được dùng với một cấu trúc template, cặp ngoặc nhọn được dùng để chỉ rõ kiểu dữ liệu cần đến • Thực tế, ta có thể sửa đoạn mã trước để gọi các hàm trên một cách tường minh: int x = 1, y = 2; float a = 1.1, b = 2.2; ... swap(x, y); // Gọi hàm swap() với kiểu int swap(a, b); // Gọi hàm swap() với kiểu float
 20. Khuôn mẫu lớp • Tương tự với khuôn mẫu hàm với tham số thuộc các kiểu tuỳ ý, ta cũng có thể định nghĩa khuôn mẫu lớp (class template) sử dụng các thể hiện của một hoặc nhiều kiểu dữ liệu tuỳ ý • Khai báo một khuôn mẫu lớp cũng tương tự với khuôn mẫu hàm