Xem mẫu

  1. Phần 3: Email CÀI ĐẶT WEBMAIL + POP3/IMAP Server sử dụng dovecot. Cài đặt sau đó cấu hình dovecot qua file /etc/dovecot.conf: Uncomment dòng sau (dòng 14): protocols = imap imap4 và sửa thành: protocols = imap imaps pop3 pop3s (không được thừa dấu cách ở giữa các từ hay cuối câu). + WEB Mail sử dụng squirrelmail. Sau khi cài đặt xong, chỉ cần restart lại HTTP là được. Để thay đổi các thông tin trong squirrelmail, có thể chạy lệnh /usr/share/squirrelmail/config/conf.pl Khi chạy lệnh trên có thể tinh chỉnh các thông tin về mail server như: tên, giao thức truyền, … + Để bắt đầu chạy webmail cần khởi động các dịch vụ: service httpd restart service dovecot start +Kiểm tra: Tạo thêm 2 người dùng mới trong hệ thống: u1 và u2 (cần thiết lập mật khẩu). Trong thanh address nhập địa chỉ webmail: localhost/webmail/ Trong khung đăng nhập điền user và password là thông tin về 1 trong 2 người dùng vừa tạo. _Nếu trình duyệt hiển thị nội dung hòm thư INBOX thì chứng tỏ cài đặt thành công _Nếu trình duyệt hiện báo lỗi về IMAP thì kiểm tra lại dovecot đã khởi động chưa và xem lại file cấu hình dovecot: /etc/dovecot.conf. Gửi thư: Chọn link Compose để soạn và gửi thư. Trong phần địa chỉ tới (To), ghi tên người dùng còn lại rồi @ và tên domain (nếu không có phần @ thì squirrelmail mặc định là gửi tới tài khoản cùng mail server). Sau khi gửi thư thì chuyển sang người dùng kia để kiểm tra thư nhận được. CÀI ĐẶT SMTP
  2. Ở trên, hệ thống webmail sử dụng cơ chế sendmail, sau đây chúng ta sẽ sử dụng giao thức smtp để gửi mail giữa các mailserver. + SMTP Server sử dụng postfix. Cài đặt và cấu hình postfix theo các bước sau: - Cấu hình DNS Server, khai báo trường: MX (IN MX 10 mail) và khai báo mail server của domain: mail IN A xxx xxx là IP của mail server - Tại máy tính cài SMTP Server (postfix), thiết lập hostname sao cho trùng với tên domain. - Chạy lệnh "alternatives --config mta" và chọn postfix (thường là mục 2). - Sửa file /etc/postfix/main.cf như sau: mydomain = Tên-của-domain (chính là hostname). - Uncomment dòng: myorigin = $mydomain - Uncomment dòng: inet_interfaces = all và Comment dòng inet_interfaces = localhost - Sửa dòng: mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost thành: mydestination = $mydomain Sau khi cài đặt, đăng nhập lại vào webmail, thử gửi và nhận thư, nếu có thể gửi & nhận tốt => thành công.