Xem mẫu

 1. Chöông trình ñaøo taïo NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO CHAÂN DUNG  NHAØ LAÕNH ÑAÏO (tt) PACE’s Copyright ­ 2006
 2. 2- Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì ? 2- NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG BOSS NGƯỜI TRUYỀN LỬA CEO THỦ LĨNH NHẠC TRƯỞNG THẦN TƯỢNG HUẤN LUYỆN VIÊN NGƯỜI THẦY MẪU MỰC TÁC NHÂN XÚC TÁC
 3. 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? CHỦ THỂ : NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
 4. 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? Kết hợp, sắp xếp CHỦ THỂ : các đối tượng NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP lãnh đạo theo : - Con người - Công việc - Phương tiện - Thời gian & MARKET & MANAGEMENT ENVIRONMENT Không gian INFORMATION THỊ TRƯỜNG & MAN - MAN THÔNG TIN QUẢN MÔI TRƯỜNG CON TRỊ THIÊN THỜI NGƯỜI NG ĐỊA LỢI MACHINE - MÁY MÓC NHÂN HÒA MATERIAL - NGUYÊN LIỆU MONEY - TÀI CHÍNH METHODOLOGY - KỸ THUẬT MISCELLANEOUS - TÀI SẢN KHÁC (THƯƠNG HIỆU, UY TÍN…)
 5. 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? Tính thuần thục của nhân viên Những Nhu cầu Những yếu tố đặc điểm Nhân viên tình huống cá tính ảnh hưởng tới tính hiệu quả Năng lực của nhà lãnh nòng cốt đạo của nhà Ra Cấu trúc lãnh đạo quyết nhiệm vụ định Quan hệ Loại hình và Lãnh đạo – Cách sử dụng Nhân viên quyền lực
 6. 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? Hành vi Lãnh đạo :  Tầm nhìn  Định dạng khung sườn  Phong cách ấn tượng Hành vi nhân viên : Yếu tố tình huống : Nhận thức về tầm nhìn của lãnh đạo s s Khủng hoảng Mức độ cảm nhận s s Nhu cầu thúc đẩy cùng nhau đạt đến Hài lòng về sự phân quyền s tầm nhìn mới Suy xét đối với những chỉ đạo mù s quáng Thay đổi quan trọng về tổ chức s Mức độ nỗ lực của nhân viên cao hơn s Sự thoả mãn của nhân viên lớn hơn s Tính liên kết, phối hợp tập thể tăng cao hơn s
 7. 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo? CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO LÀ KHOA HỌC HAY NGHỆ THUẬT ? KHOA NGH Tính sáng tạo Tính Quy luật Tính linh họat Tính nguyên tắc “Tùy cơ ứng biến” Tính hệ thống Khả năng ứng xử, ứng dụng khoa học trong mỗi tình huống cụ thể
 8. 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ORGANIZATION PLAN CONTROLS LEADER AL Controll Leading Planning Organizing TĨNH ing Dự báo Thiết kế hệ thống, Ra quyết định Các giá trị (Ổn công việc - sơ đồ KPI định Ra quyết định Ảnh hưởng tổ chức trong Các chuẩn Xây dựng chiến Chức vụ Quyền 1 giai mực Ra quyết định lược - kế hoạch - lực đọan) Ra quyết mục tiêu tổng thể Vận hành hệ Sử dụng quyền định lực thống - quy trình Đặt Mục tiêu từng công việc Đo lường Truyền thoâng giai đọan So sánh đối Quy chế chức Điều tiết – điều ĐỘNG Thực hiện kế họach năng -nhiệm vụ - chiếu phối ? quyền hạn Đánh giá Tạo lập Quy chế, Động viên Phân công Phân tích chính sách Xử lý mâu thuẫn Mô tả công việc Điều chỉnh Vận dụng chính Đối phó khủng Phân quyền sách hoảng
 9. 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo? 1. ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN 2. TRUYỀN ĐẠT TẦM NHÌN 1. TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI 1. QUYẾT SÁCH – TUYỂN CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN MỤC TIÊU 1. ĐỘNG VIÊN, THÚC ĐẨY MỌI THÀNH VIÊN 2. GiẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ 3. ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHỦNG HOẢNG
 10. 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? 1. ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VƯƠN TỚI MỤC TIÊU TỐI HẬU – CỨU CÁNH CHUNG – MẪU SỐ CHUNG • Dự báo tiên liệu – “Nhìn xa trông rộng” • Phù hợp với nguyện vọng của mọi thành viên trong tổ chức • Phù hợp với môi trường bên ngòai đang chuyển động, không ngừng biến đổi (Ñoái vôùi laõnh ñaïo DN : Tạo tầm nhìn chiến lược hướng vào khách hàng và các giá trị chất lượng rõ ràng) • Phù hợp với môi trường bên trong với những nội lực hiện hữu và tiềm năng
 11. 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo? 2. TRUYỀN ĐẠT TẦM NHÌN NÀY - THUYẾT PHỤC MẠNH MẼ VỀ TẦM NHÌN NÀY • Đưa ra lời “hiệu triệu” cho mọi thành viên thừa nhận và xem đó cũng là cứu cánh của mình. • Hành vi đó vượt ngòai lệ thường, được nhận biết như một tác nhân làm thay đổi hiện trạng • Kết hợp vấn đề trách nhiệm với cộng đồng và hỗ trợ công chúng vào trong các hoạt động kinh doanh Bạn hảy thử viết ra tầm nhìn cho doanh  nghiệp của bạn !
 12. 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? 1. TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI ĐI THEO NHÀ LÃNH ĐẠO • Giao tiếp, tìm hiểu, xây dựng các mối quan hệ • Phát triển số lượng & chất lượng thành viên • Đặt kỳ vọng cao – • Cam kết chia xẽ những giá trị, những lợi ích chung • Tạo thành lực lượng chinh phục các mục tiêu tối hậu chung Bạn làm thế  nào để chiêu  mộ anh tài và  giữ được 
 13. 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? 1. QUYẾT SÁCH – TUYỂN CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN MỤC TIÊU • Phát hiện vấn đề - đặt vấn đề - “lật ngược” vấn đề • Chọn và chỉ ra những mục tiêu, chuẩn mực – chia nhỏ mục tiêu – điều chỉnh mục tiêu. • Kêu gọi “hiến kế” - Hướng dẫn nhân viên tìm kiếm giải pháp (kế sách) giải quyết vấn đề để thực hiện mục tiêu. • Xử lý các bất đồng giữa những người có liên quan trong quá trình đặt vấn đề, chọn mục tiêu, chọn giải pháp • Ra Quyết Định cho những vấn đề then choát, quan trọng, coù tính chiến lược-hoặc khẩn hoặc trong điều kiện không chắc chắn Nhóm A : Đặt vấn đề  _ Xác lập mục  tiêu Nhóm B : Lật ngược vấn đề _ Xác lập 
 14. 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? 1. THU PHỤC NHÂN TÂM & GÂY ẢNH HƯỞNG & ĐỘNG VIÊN THÚC ĐẨY MỌI THÀNH VIÊN • Gây cảm hứng cho nhân viên để họ hăng hái, sôi nổi, khát khao làm điều mà người lãnh đạo mong muốn. • Truyền dẫn niềm say mê đạt mục tiêu cho nhân viên có động lực tự thân • Thúc đẩy nhân viên làm việc bằng sự ngợi khen chân thành, đúng mức, đúng nơi, đúng lúc. • Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên • Cùng “chia ngọt, xẽ bùi” – “nằm gai nếm mật” với nhân viên • Tạo bầu không khí , môi trường làm việc cho nhân viên phát huy mọi năng lực tiềm tàng Bạn thử đưa ra những cách thức thu  phục nhân tâm của các đối tượng có 
 15. 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ “ MAÂU THUAÃN” ­ “ MAÁT ÑOAØN KEÁT ” - “  YÙ KIEÁN COØN PHAÂN TAÙN ” - “ BAÈNG MAËT NHÖNG CHÖA BAÈNG LOØNG” “ MAÂU THUAÃN” : Baát ñoàng yù kieán ñoái laäp nhau veà  noäi dung quan ñieåm AÂU THUAÃN VEÀ MAËT NOÄI DUNG QUAN  M  caûm xuùc. ÑIEÅM : baát ñoàng veà nhöõng khaùi nieäm, ñònh nghóa, keát luaän vaø caû muïc tieâu, phöông phaùp thöïc hieän. MAÂU THUAÃN VEÀ MAËT CAÛM XUÙC : baát ñoàng veà caù tính, caû thaùi ñoä töùc giaän, khoâng tin töôûng, khoâng thích, sôï haõi, oaùn giaän vaø thuø haän. “MAÂU THUAÃN” GAÂY RA NHÖÕNG HEÄ QUAÛ TIEÂU CÖÏC GÌ ? PHAÛI CHAÊNG “MAÂU THUAÃN” GAÂY RA PHAÛI CHÆ COÙ NHÖÕNG HEÄ QUAÛ TIEÂU CÖÏC ? CH
 16. 6. GiẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ Khi noäi boä coù phaùt  sinh nhöõng cuoäc maâu  Cao thuaãn, neáu baïn laø  ngöôøi laõnh ñaïo , baïn  seõ coù nhöõng öùng xöû  Toát nhaát gì ?  (Töø quan ñieåm ñeán  c öù  chto å c öù  chto å caùch thöùc haønh ñoäng  giaûi quyeát vaán ñeà  t qua á Ke c hie th öï û n cu ä a  û t qua á Ke c hie th öï û n cu ä a  û maâu thuaãn) Phaùt trieån Phaùt trieån bình bình thöôøng thöôøng Phaùt  Phaùt  trieån  trieån  Thaáp chaäm ñoä maâu thuaãn äm cha Cao Möùc 
 17. 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo? 7. ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHỦNG HOẢNG Nhận diện những lọai khủng hỏang có khả năng xảy ra cho DN Tiên liệu các tình huống / Phân tích, đánh giá những nguy cơ Có các phương án kế họach dự phòng khắc chế nguy cơ, ngăn chận khủng hoảng Khi sự cố / khủng hoảng nổ ra – vai trò nhà lãnh đạo: • Bình tỉnh & Sáng suốt & Xem trọng tính mạng con người trên hết • Xuất hiện ngay tại hiện trường để đối mặt với sự cố / khủng hoảng • Thu thập thông tin – kiểm sóat, làm chủ tình hình • Kịp thời và quyết đóan đưa ra các quyết định khẩn cấp • Phạm quy, nếu cần thiết – Khen thưởng, phạt ngay tại chổ Tuyên bố kết thúc, thóat ra khỏi cuộc khủng hoảng – rút kinh nghiệm Theo bạn, DN của bạn có thể đối mặt với những loại khủng hoảng nào ?
 18. 5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi , thái độ gì? NGHIE Ä M QUAN HE TH ÖÙ KIE C Á N  KINH  Ä Theo bạn, KY Õ  N Ê NG ÒA C TR GI A các nhân CA Ù Ù   viên thường NAÊNG  LÖÔÏNG ưa thích và NHIEÄT ghét điều gì HUYEÁT ở người “sếp” của mình? THÀNH QUẢ = NĂNG LỰC + ĐỘNG LỰC THÀNH
 19. 5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì ? Kỹ năng nồng cốt ở các cấp lãnh đạo KỸ NĂNG CẤP QUAN HỆ CAO CON NGƯỜI KỸ NĂNG TƯ DUY / NHẬN CẤP THỨC KỸ NĂNG TRUNG KỸ THUẬT CẤP THẤP
nguon tai.lieu . vn