Xem mẫu

  1. Outdoor Lighting Nh ng ánh sáng thư ng g p khi ch p ngoài tr i là: 1. Tr i mây (Cloudy day): ây là ánh sáng lý tư ng nh t ch p chân dung. ây là lo i ánh sáng tãn (diffused light), do m t tr i b "block" b i mây nên ánh sáng r t nh , tuy nhiên da model s b "tái" nên c n ư c ch nh m u l i trong PS. V i lo i ánh sáng này, b n không ph i lo l ng nhi u v v trí ch p. ng âu ch p c ng n c . 2. Trong râm (shade): N u ngoài tr i quá n ng thì tìm bóng râm ch p. N u ch p dư i tàn cây thì coi chưng ánh sánh i qua k lá s t o nh ng khoãng l ch trên m t ch :( . N u ch p dư i hàng hiên thì tìm m t cái tư ng nào ó mà mó có màu ng nh t (càng ít màu càng t t). Như v y b n ã có m t d ng "studio ngoài tr i" v i ánh sáng ph n chi u tư ngoài n ng vào trong bóng râm. 3. Ánh sáng m nh (Hard Light):Ánh sáng này thương là bu i trưa khi m t tr i trên nh u. Ánh sáng này r t g t (harsh) nên t o shadow r t m nh trên m t c a ch . Khi ch p, nh m t c a ch trong bóng mát và coi chưng ánh sáng vào m t model t o nên 2 cái l sâu ho m (shadow over eye sockets) :lol: Nói chung ánh sáng này nên tránh vì làm cho model nhăn nhó, m hôi nh nh i. Ch ch p khi không tìm ư c bóng mát nào chung quanh.
  2. M t cách khác i phó v i ánh sáng m nh là ch p close-up. Trong trư ng h p này, m t c a ch chi m ph n l n di n tích c a hình lo i b i ph n background quá sáng. M t d ng ánh sáng m nh n a là nh ng ngày tuy t. M c dù tr i y mây nhưng m t t ph y tuy t tr ng nên ánh sáng ph n chi u r t m nh. Trong trương h p như v y "cư ng b c" model m c "màu mè" ( c bi t la ). Ch p v i Center Weigh Metering. Cái khó là da c a model s b tái (b kh , 5 F da ai mà không tái :gathering ). 4. Ánh sáng nh (soft light): ây là d ng ánh sáng lý tương nh t ch p chân dung. Thư ng là x chi u khi m t tr i xu ng th p. Ánh sáng nh n n i mà ta có th nhìn vào m t tr i mà không b nhíu m t (tuy nhiên ng nhìn lâu quá mà n i om óm) :LOL: Lo i ánh sáng này làm cho m t long lanh (vi t t i ây em nhơ t i câu "gi t n ng i hoang vào m t em bu n" c a Ngô Th y Miên).
  3. Sau ây là 3 cách dùng ánh sáng nh : Ch p thu n n ng: M t tr i trư c m t model. o sáng vùng hightlight. N u hư ng n ng i vuông góc v i góc ch p: Ch p theo ki u Profile làm n i b t ph n m t (frontal face). Dùng flash ph nh ph n bên hông.
  4. N u m t tr i i di n camera (back lighting) thì ánh sáng s làm nên vùng hight light chung quanh ch . Vì ánh sáng này th p, nhơ ch n tia sáng (sun ray) i th ng vào ng kính, n u không s b m t l p "mù" ph lên hình. 5. Ánh sáng h t: ây là d ng ánh sáng c bi t tương i m nh vì nó d i tư ngoài sáng vào trong t i (hay râm). Ch p th lo i này nên dùng center weighted metering. D ng 1: Khi ánh sáng h t vào t 2 bên (dư i cái pier, c u, láng). M c dù ánh sáng i vào tư 1 phía nhưng c ng có 1 ph n ánh sáng ngư c l i do ph n chi u. Ví d như nh sau ây, ngu n sáng t bên ph i nhưng ta v n th y 1 ít ánh sáng hightlight bên trái. D ng 2: Khi ánh sáng h t vào t bên trên (trong 1 cái h m v i 3 hay 4 phía b c n ánh sáng b i nh ng tòa nhà cao t ng). Ch p lo i này thương
  5. m t ch hơi cu i v phía trư c ánh sáng không b rơi vào m t. Nên t n d ng ánh sáng này hightlight tóc òng th i dùng flash fill ph n m t. D ng 3: Window Lighting. ây là d ng thư ng g p nh t trong 3 d ng (nhà nào mà l i không có window :noexpress ) khi ánh sáng h t vào t c a s . Tùy theo ánh sáng m nh hay nh mà ch ng g n hay xa c a s , n u c n thì dùng m t t m màng (curtain) c n b t ánh sáng l i. Ch p lo i này thì l y focus con m t g n c a s và o sáng ph n hightlight không b blown-out. Nói chung, ánh sáng ngoài tr i thay i r t là nhanh, nên trong khi ch p ph i bi t thay i camera setting c a minh cho phù h p v i i u ki n ánh sáng. Luôn luôn xác nh cho ư c âu là ngu n sáng chính. "Position" ch sao cho có nh ng vùng hightlight và shadow gây ươc c m giác không gian 3 chi u.
nguon tai.lieu . vn