Xem mẫu

  1. ng zoom • Các ng zoom th h m i ang có xu hư ng ư c s n xu t v i ch t lư ng cao hơn, m l n hơn và ti n t i chuyên nghi p hơn. ng zoom nhanh là xu hư ng m i. nh: Popphoto. Trào lưu bình dân hóa DSLR d n t i s ra i c a hàng lo t các ng zoom bình dân dùng làm ng kit. Các ng này thư ng có 2 m , th p nh t cũng là f/4-5,6. Do m không l n, l i thi u IS, các ng này m b o nh p ph i ch p t c c a tr p ch m hơn. Vì th các ng zoom bình dân v n ư c coi là d ng các ng "ch m". Nh ng ng kính t ti n hơn có m l n hơn (f/2,8 hay th m chí f/2,0) và c nh (1 m cho c d i zoom) cho phép máy nh có kh năng ch p v i t c c a tr p nhanh hơn, tránh ư c nhòe nh trong i u ki n
  2. ánh sáng y u. Chính vì th nh ng ng có m f/2,8 tr xu ng thư ng ư c g i là các ng kính nhanh (fast lens). Xu hư ng g n ây cho th y, c các nhà s n xu t máy nh và ng kính l n nh ng hãng th ba ch chuyên s n xu t ng kính ang d n ưa ra th trư ng nh ng ng zoom "nhanh" hơn, công ngh tiên ti n hơn và m t m c giá h p lý. L y Nikon làm ví d . Trong s 16 ng Nikkor ư c gi i thi u k t tháng 1/2007 n nay, 10 ng trong s ó ã ư c c i thi n m ng kính (bao g m c hai ng siêu tele f/4), 6 ng m f/2,8, m t ng f/1,8 và m t ng f/1,4. L n ngư c l i quá trình s n xu t c a hãng này m t năm rư i trư c th i i m tháng 1/2007, ch có 2 ng trong s 8 ng ư c gi i thi u là có m f/2,8, còn l i u là nh ng ng 2 m r ti n. ây qu th c cũng là m t tin t t b i l g n như t t c các hãng s n xu t ng kính ub t u tung ra các s n ph m m i là các ng zoom t c nhanh, t nh ng ng siêu r ng Tokina 11–16 mm f/2.8 t i siêu dài Sigma 200– 500 mm f/2.8. Bên c nh vi c m r ng m , các ng zoom th h m i còn có nhi u thi t k c i ti n hơn, ch t li u và quy trình s n xu t tiên ti n hơn. ng kính Pentax 16-50. nh: Popphoto.
  3. M t s nhân t ư c cho là nh hư ng n xu hư ng ua s n xu t ng kính nhanh có th k n. Sau khi ã s n xu t nhu c u ng zoom bình dân giá r hai m (f/4–5.6) ph c v các máy DSLR, các nhà s n xu t ang quay tr l i s n xu t các ng kính nhanh l p y các phân khúc b b sót trong các dòng ng kính ch t lư ng cao c a mình. V i s ra i c a thân máy DSLR full-frame m i (EOS 5D, D700…), nhu c u ng zoom chuyên nghi p dành cho thân full-frame cũng tăng cao. Các ng zoom th h m i này ng d ng nh ng thi t k h th u kính cũng như ph m t tiên ti n hơn, thi t k chuyên cho các máy digital hơn là các ng cao c p trư c ây v n thi t k cho máy phim truy n th ng. Nh ng tay máy chuyên nghi p khi nâng c p thân máy v i phân gi i ngày m t cao hơn cũng có nhu c u nâng c p luôn c ng kính, b i l các ng kính i cũ có v như ã không h tr chi ti t nét t i a cho nh ng c m bi n có phân gi i t 16 tri u n 21 tri u i m nh. Nhu c u c a nh ng tay máy DSLR bán nghi p dư v nh ng ng kính nhanh hơn cũng ang tăng cao b i l sau m t quá trình ch p, h b t u nh n th c ư c l i th c a nh ng ng kính có m f/2,8.
  4. Th h các ng zoom nhanh còn ang chuy n t siêu r ng t i siêu dài. nh: Popphoto. Th c ch t c a v n t u trung l i ch là ánh sáng. V i các ng có m l n (thư ng là f/2,8 ho c l n hơn), lư ng ánh sáng vào c m bi n s nhi u hơn, máy nh có th ch p v i t c c a tr p nhanh hơn. V i t c nhanh hơn, các nguy cơ rung máy ư c gi m thi u, nh v n mb o nét mà không ph i dùng t i èn flash hay chân máy trong i u ki n ánh sáng y u. Thêm vào ó t c nhanh hơn còn cho phép máy nh ch p các c nh chuy n ng t t hơn, có th " óng băng" i tư ng ang chuy n ng, r t thích h p cho các phóng viên hay nh ng ngư i ưa thích ch p th thao hay ch p con tr . Các ng zoom có m l n như f/2 hay f/2,8 bên c nh ó còn có kh năng làm nhòe n n h u hi u, ng th i làm tăng nét cho i tư ng, làm n i b t i tư ng và t o cho nh có chi u sâu hơn. Các th h ng zoom nhanh hi n nay tr i dài t các ng siêu r ng t i các ng siêu dài. Chúng có lo i, ph c v m i nhu c u ch p nh n y sinh trong cu c s ng, t nh chân dung, c n c nh, th thao, ám cư i t i ph c v nghi p v các phóng viên.
  5. M c dù các ng zoom m l n, ch t lư ng cao không m y khi i cùng v i giá r , nhưng nói chung chúng cũng x ng áng v i m c u tư. Chúng s có tu i th lâu hơn thân máy, ng th i v n gi giá t i hàng năm tr i k c khi mu n bán i. Và trên h t, chúng góp ph n r t l n trong vi c t o nên nh ng b c nh ch t lư ng cao. Máy nh Full Frame góp ph n phát tri n ng zoom t c cao. nh: Newphoto. Trong s các ng zoom t c cao xu t hi n trong nh ng tháng g n ây, h u h t u là các ng góc r ng và có d i zoom t góc r ng t i tele thư ng ( kích c full-frame). Trong vòng m t năm rư i tr l i ây, các nhà s n xu t u ít nh t gi i thi u m t n u không mu n nói là nhi u các ng ki u này. Có th k n nh ng th h m i như Canon 16-35mm f/2.8L II, Nikon 14–24mm f/2.8 và 24–70mm f/2.8, Sigma 24–70mm f/2.8, Sony 16–35mm f/2.8 và 24–70mm f/2.8. T t nhiên không th không k n nh ng ngư i kh i xư ng u tiên cho trào lưu này t nh ng năm 2003, ó
  6. là Tamron v i ng 28–75mm f/2.8 v i m c giá cho n gi v n thu c hàng r nh t, ch kho ng 400 USD. óng góp không nh trong xu hư ng s n xu t ng zoom t c cao ph i k n s xu t hi n ngày càng nhi u nh ng thân máy full-frame th h m i như Sony Alpha 900, Canon EOS-1Ds Mark III và EOS 5D Mark II, Nikon D3X và D700… so v i s lư ng thân full-frame v n vô cùng ít i trư c ây. Hơn n a, công ngh quang h c cũng ã có nh ng bư c phát tri n m i k t nh ng thân máy DSLR u tiên. V i thi t k m i, công ngh ph m t m i cũng như ch t li u th u kính m i giúp c i thi n méo hình và hi u ng làm m v n ch có trên các ng góc r ng gi ây cũng ã ư c ng d ng trên các ng kính zoom d i ng n. Tuy nhiên, i v i nh ng ng có d i zoom dài thì công ngh v n v n chưa có nhi u ti n tri n l m. Thêm m t lý do lý gi i cho vi c các ng zoom góc r ng tr nên "nhanh" hơn, ó là tính năng ch ng rung. i v i các ng zoom góc r ng m i, thì thi t k nh g n c a nó khó có th tích h p thêm h th ng ch ng rung vư ng víu vào bên trong ng kính, Vì v y gi i pháp h p lý nh t ng kính ho t ng hi u qu trong i u ki n ánh sáng th p chính là vi c m r ng m . ng Canon EF 16–35mm f/2.8L II USM AF là m t minh ch ng cho xu hư ng này. M c dù giá c khá t (kho ng 1.500 USD), ây là m t trong nh ng ng kính zoom góc r ng khá hoàn h o mà l i không b méo hình (v n là m t như c i m l n nh t c a các ng góc r ng). Dù không IS, ng kính ng c p L này cho hình nh v i s c nét và tương ph n m c xu t s c trong các th nghi m ng kính, méo hình ư c ki m soát r t t t, hơn h n phiên b n I c a chính ng này ra m t 6 năm trư c ây (3/2003).
  7. Không ch xâm chi m lãnh a nh ng d i zoom ng n, m t s ng zoom dài cũng b t u i theo trào lưu này, trong ó ph i k n siêu kh ng Sigma 200-500 mm f/2.8 EX DG APO IF. N ng t i 15,8 kg, dài 73,6 cm, r ng 25,4 cm, có pin x c riêng ph c v cho motor zoom và l y nét và giá t i 29.000 USD, siêu kh ng này th c ra quá t m v i c a h u h t nh ng dân chơi nh chuyên nghi p thông thư ng. Ví d này cũng ch ch ng t , các ng zoom dù cho có thu c d i dài hay ng n, tele hay góc r ng, mu n ti n t i ng c p chuyên nghi p không gì khác hơn là ph i theo xu hư ng có m ngày m t l n hơn.
nguon tai.lieu . vn