Xem mẫu

  1. ng telezoom - Ch p thiên nhiên • M t ng kính telezoom cũng có th làm nên nh ng b c nh thiên nhiên hùng vĩ. • Khi nghĩ v ch p nh phong c nh, có th b n s nghĩ ngay n vi c s d ng ng kính góc r ng ch p nh ng b c nh thiên nhiên v i góc nhìn r ng l n, bao trùm ư c r t nhi u i tư ng. Nhưng i v i th lo i nh này, ôi khi ng telezoom cũng không kém ph n hi u qu . tìm hi u, i u quan tr ng là c n hi u rõ cái gì tác ng n ph i c nh và ph i c nh có th mang l i c m giác gì cho nh. • Ngư i ta hay quan ni m sai l m r ng ph i c nh ư c quy t nh b i tiêu c , nhưng trong th c t i u duy nh t quy t nh ph i c nh là v trí b n t máy nh.
  2. • Ít nh t có hai nguyên t c b n c n bi t. Th nh t, càng l i g n i tư ng, kích c i tư ng càng to lên trong khung hình (cái này ai cũng bi t). Khi b n d ch chuy n g n hơn t i c nh c n ch p, các i tư ng g n s tăng kích c nhanh hơn các i tư ng xa (cái này không ph i ai cũng bi t). Chính nguyên t c th hai ngư i ch p thư ng hay quên nh t. • Dư i ây là ví d ư c ch p t i vùng Eastern Sierra bang California (M ).
  3. b c nh u tiên, ngư i ch p ng v trí cách các t ng á ti n c nh kho ng 30 mét. Sau khi căn khung hình, i tư ng ch o trong b c hình là nh ng ng n núi mà th c t cách r t xa so v i các t ng á. b c nh th hai, ngư i ch p ti n g n t ng á thêm 15 mét. Gi ây, khi ch p g n hơn v i ng kính m r ng hơn, nh ng ng n núi h u c nh trông không còn v hùng m nh như trư c và i tư ng chính trong khung hình gi l i chính là nh ng t ng á ti n c nh. Rõ ràng b c nh này s mang l i m t c m giác khác h n so v i c m giác mà b c nh u tiên mang l i. Ph i c nh b n ch n cho m t khung c nh s l thu c vào vi c b n mu n truy n t thông i p gì. M t bài h c nh khác cũng có th h c h i kèm trong ví d này, ó là i u ki n ánh sáng c a hai b c hình. B c th nh t ư c ch p
  4. kho ng 15 phút trư c khi m t tr i m c, còn b c th hai ch p 15 phút sau khi m t tr i m c. Bài h c ây là i u ki n ánh sáng có th thay i theo t ng mili giây, vì v y, hãy m b o b n ph i có m t toàn b quãng th i gian ó có th ch p ư c nh ng kho nh kh c nh sáng t i b t kỳ th i i m nào. Do ph i c nh ư c quy t nh ch b i v trí t máy nh, b n có th th y r ng ph i c nh d ch u nh t thư ng là c nh ư c nhìn m t kho ng cách r t xa. t o khuôn hình v i ph i c nh ki u như v y, b n c n ph i zoom l i g n v i m t ng kính tiêu c dài. L y ví d trên, b c nh u tiên ư c ch p t i tiêu c 70 mm (trên máy APS-C nhân hình 1,6x), trong khi b c nh th hai ư c ch p tiêu c 40 mm do lúc này ngư i ch p ã ti n g n hơn t i nh ng t ng á ti n c nh. Do ó, ph i mang m t ng kính có d i tiêu c r ng ch p ư c nhi u ph i c nh khác nhau. V y ng kính telezoom nào là h p lý cho ch p nh thiên nhiên? Rõ ràng i u này s t n không ít gi y m c, nhưng ph n l n các nhi p nh gia s khuyên b n l a ch n d i 70-200mm (v n là d i
  5. r t thông d ng v i t t c các nhà s n xu t ng kính). Theo trang Digital Photography School, k c không c n nhi u ti n, m t ng 70- 200mm f/4L cũng có th làm nên nh ng b c nh y n tư ng.
nguon tai.lieu . vn