Xem mẫu

  1. ng kính m t cá • ng kính m t cá (Fisheye lens) là lo i ng kính có kh năng bao quát m t trư ng nhìn c c r ng. Fisheye - Nikkor 6mm f/2.8s có tr ng lư ng lên t i 5,2 kg. ư ng kính 23,6 cm v i kh năng bao quát trư ng nhìn 220 . nh: Mir. Xét v b n ch t v t lý, lo i ng kính này có tiêu c dư i 20 mm và thư ng ư c các nhà s n xu t ch t o theo chu n 8, 10, 15 hay 16 mm khi quy i trên h máy phim 35 mm. ng fisheye ban u ư c phát tri n s d ng trong ngành khí tư ng th y văn nh m theo dõi s hình thành mây, nên có tên g i khá ph bi n là ng kính "toàn b u tr i" (whole-sky lens). Lo i ng kính này sau ó nhanh chóng tr nên ph bi n trong nhi p nh do nh ng hi u ng c nh t vô nh mà chúng em l i. c bi t, th lo i nhi p
  2. nh bán c u (Hemispherical photography) thư ng hay s d ng fisheye cho nhi u m c ích khoa h c, ch ng h n nghiên c u d ng t ng th c a tán cây hay tính toán năng lư ng b c x m t tr i sát m t t. nh ch p b i ng kính Fisheye tròn (Circular fisheye lens), nh thu ư c bao quát m t trư ng nhìn úng 180 và góc nh có xu hư ng b en. nh: Use Guide. T tc ng kính c c r ng có trư ng nhìn quá 90 u g p ph i hi n tư ng méo hình. Tiêu c càng nh méo hình càng tr nên nghiêm tr ng. Do v y, ngoài kh năng bao quát m t khu v c c nh r ng l n, ng kính fisheye còn em l i nh ng hi u ng c bi t như b các ư ng th ng thành ư ng cong (và ngư c l i) hay cho nh các v t th không tuân theo t l xa g n như nhìn b ng m t thư ng. Lưu ý r ng, th lo i panorama th c hi n trên các th u kính quay hay b ng cách ghép liên ti p nh không ph i là m t d ng nhi p nh fisheye dù trư ng nhìn thu ư c không h thua kém.
  3. nh ch p b i ng kính fisheye toàn khung hình (Full-frame fisheye lens), khu v c nh tròn m r ng hơn và bao tr ng m t phim ho c c m quang. nh: Use Guide. ng kính m t cá có nhi u lo i. Trên fisheye tròn (Circular fisheye lens), khu v c nh thu ư c có d ng tròn n m trên m t film ho c c m quang. nh thu ư c bao quát m t trư ng nhìn úng 180 và góc nh có xu hư ng b en. M t s ng kính lo i này ư c s d ng trong phép chi u tr c giao c a các ng d ng khoa h c. Fisheye toàn khung hình (t m d ch t "Full-frame fisheye lens") ư c s d ng r t ph bi n trên các máy nh 35 mm. Khu v c nh tròn m r ng hơn và bao tr n m t phim hay c m quang. Trư ng nh thu ư c thư ng nh hơn 180 . Ch ng h n, v i m t fisheye toàn khung hình 15 mm, trư ng nhìn theo chi u ngang t kho ng 147 trong khi chi u d c ch t c 94 . ng kính full-frame fisheye u tiên có tiêu c 16 mm, ư c s n xu t hàng lo t b i Nikon vào cu i nh ng năm 60 c a th k trư c. Tiêu c ng kính nh hư ng nhi u n trư ng nhìn, b c c và c hi u ng t o ra trên nh. Các ng fisheye 15-16 mm r t ư c ưa chu ng do m c giá không quá c t c và có th s d ng ch p phong c nh cũng như
  4. chân dung bi m h a r t t i ưu. "Siêu m t cá" Sigma 4.5 mm hay Sunex 5.6 mm có th thu ư c trư ng nhìn hơn 180 trên c thân máy crop. Nikon 6 mm ư c hãng thi t k riêng cho m t chuy n thám hi m Nam C c. "Hàng kh ng" v i ch t lư ng nh tuy t nh này có tr ng lư ng lên t i 5,2 kg, ư ng kính 23,6 cm v i kh năng bao quát trư ng nhìn 220 . Khi s d ng ng kính m t cá, nên chú ý các i m sau. S d ng ng kính m t cá ch p công trình ki n trúc l n. nh: S3 Image. Trư c khi l p vào máy, hãy tìm hi u k hi u ng mà ng kính m t cá t o ra trên b c nh s p t i c a mình. Các công trình ki n trúc l n nên ư c ch p b ng lo i ng kính này nh m di n t h t quy mô, kích c i tư ng. B n cũng có th th l i d ng d c c a h u c nh nh n m nh ch th trong khung hình.
  5. ư ng th ng trung tâm t vào chính gi a b c hình s không b bóp méo b i ng kính m t cá. nh: Photobucket. N u c nh c n ch p có nhi u ư ng th ng song song c n nh n m nh, hãy t ư ng th ng trung tâm vào gi a b c hình. Hi u ng b cong không có tác d ng t i chính gi a khung hình nên ư ng th ng này s có th ng hoàn h o n u b n bi t cách b trí h p lý. Cách ư ng khác n m ngoài khu trung tâm s b ch cong theo hai chi u ngư c nhau, t o ra s i x ng h t s c thú v cho b c nh c a b n. Pentax fisheye 10-17 mm f/3.5-4.5. nh: Dpreview.
  6. ng fisheye thư ng là d ng m t tiêu c (fixed lens) nên b n bu c ph i zoom b ng... chân n u mu n thu g n i tư ng vào khung hình. ng ng i v t v vì m t b c nh n tư ng luôn ph i th hi n ư c y y ut c a ch th cũng như tôn tr ng các quy t c ph i c nh chung. Cũng có khá nhi u ng m t cá zoom ư c, ch ng h n Tokia 10-17 mm f/3.5-4.5, Sigma 15-30 mm f/3.5-4.5, Sigma 12-24 mm f/4.5-5.6... B n có th ch n chúng d dàng hơn khi nhi p nh phong c nh, dù theo ánh giá, ch t lư ng c a nh ng ng lo i này kém hơn nhi u ng fix c a chính hãng Nikon và Canon s n xu t. Có th s d ng ng kính m t cá như m t ng kính góc r ng khi c n. nh: Nikon. Ki m tra tiêu c ng kính trư c khi ch p. ng kính fisheye có th s d ng như góc r ng khi zoom ra h t c , r t thích h p ch p chân dung ho c m t s pha i thư ng. B n cũng c n lưu ý r ng, d i tiêu c c a ng càng h p, nh thu ư c s càng b méo.
nguon tai.lieu . vn