Xem mẫu

  1. Tr c nghi m đi n xoay chi u Câu 1 Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v hi u đi n th dao đ ng đi u hoà A. Bi u th c c a hi u đi n th dao đ ng đi u hoà có d ng: U = U0Sin(ωt+ϕ) B. Hi u đi n th dao đ ng đi u hoà là hi u đi n th bi n thiên đi u hoà theo th i gian C. Hi u đi n th dao đ ng đi u hoà hai đ u khung dây có t n sô góc đúng b ng v n t c góc c a khung dây đó khi nó quay trong t trư ng D. Phát bi u a, b,c, đ u đúng Câu 2 Cách t o ra dòng đi n xoay chi u nào sau đây là phù h p v i nguyên t c c a máy phát đi n xoay chi u A. Cho khung dây quay đ u trong m t t trư ng đ u quanh m t tr c c đ nh n m song song v i các đư ng c m ng t B. Làm cho t thông qua khung dây bi n thiên đi u hoà C. Cho khung dây chuy n đ ng t nh ti n trong m t t trư ng đ u D. A,b, c, đ u đúng Câu 3 Phát bi u nào sau đây đúng khi nói v cư ng đ hi u d ng: 1
  2. A. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n xoay chi u b ng cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n không đ i B. Giá tr hi u d ng c a dòng đi n đo đư c b ng Ampe k C. Cư ng đ hi u d ng tính b i công th c: I= 2 I0 D. Cưòng đ hi u d ng không đo đư oc b ng ampe k Câu 4: Cư ng đ dòng đi n ……….c a dòng đi n xoay chi u là cư ng đ c a dòng đi n không đ i khi qua cùng v t d n trong cùng thơì gian làm to cùng nhi t lư ng như nhau. Ch n m t trong các c m t sau đây đi n vào ch tr ng câu trên cho đúng nghĩa A. T c th i B. Không đ i C. Hi u d ng D. Không có c m t nào thích h p Câu 5: Bi t i, I, I0 l n lư t là cư ng đ t c th i, cư ng đ hi u d ng và biên đ c a dòng đi n xoay chi u đi qua m t đi n tr R trong th i gian t. Nhi t lư ng to ra trên đi n tr đư c xác đ nh b ng bi u th c nào sau đây? hãy ch n bi u th c đúng A. Q=Ri2t B. Q=R2It C. Q=RI2t D. Q=R 2
  3. Câu 6: Cho dòng đi n xoay chi u có bi u th c cư ng đ t c th i π là:i=8sin(100πt+ ) H i k t lu n nào là sai. 3 A. t n s dòng đi n b ng 50Hz B. biên đ dòng đi n b ng 8A C. Chu kỳ c a dòng đi n b ng 0,02(s) D. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng b ng 8A Câu 7: m t dòng đi n xoay chi u có t n s f =50Hz. Trong m i giây dòng đi n đ i chi u bao nhiêu l n? Hãy ch n đáp án đúng A. 50 l n B. 200 l n C. 100 l n D. 25 l n Câu 8: Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có đi n tr thu n? A. m i liên h gi a cư ng đ dòng đi n và hi u đi n th hi u d ng là I U= R B. dòng đi n qua đi tr và hi u đi n th hai đ u đi n tr luôn cùng pha C. pha c a dòng đi n qua đi n tr luôn b ng không 3
  4. D. n u hi u đi n th hai đ u đi n tr có bi u th c:u= U0sin( ωt+ϕ ) thì bi u th c c a dòng đi n qua đi n tr là : i= I0sinωt Câu 9: Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có t đi n A. hi u đi n th hai đ u t đi n luôn ch m pha so v i dòng đi n qua t π m t góc 2 B. T đi n không cho dòng đi n không đ i đi qua nhưng cho dòng đi n xoay chi u đi qua nó C. Dòng đi n hi u d ng qua t tính b i bi u th c I= ω.C.U D. Các phát bi u a, b , c đ u đúng Câu 10: Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có cu n dây thu n c m kháng? A. Dòng đi n qua cu n dây tính b i bi u th c I= ωLU B. Hi u đi n th hai đ u cu n dây c m kháng luôn nhanh pha hơn dòng π đi n m t góc 2 C. Hi u đi n th hai đ u cu n dây thu n c m kháng luôn ch m pha hơn π dòng đi n m t góc 2 D. C m kháng c a cu n dây t l v i hi u đi n th đ t vào nó 4
  5. Câu 11: Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i t đi n A. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua đi n tr và qua t đi n là như nhau B. Hi u đi n th hai đ u t đi n ch m pha hơn hi u đi n th hai đ u π đi n tr m t góc 2 C. Góc l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u đo n m ch v i dòng đi n Zc 1 trong m ch tính b i: tgϕ =- =- R RωC D. Hi u đi n th hai đ u t đi n nhanh pha so v i hi u đi n th hai đ u π đi n tr m t góc 2 Câu 12: Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i cu n dây thu n c m kháng A. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch l ch pha so v i dòng đi n trong ωL m ch m t góc ϕ tính b i: tgϕ = R B. Dòng đi n luôn ch m pha hơn hi u đi n th hai đ u đo n m ch C. Dòng đi n có th nhanh pha hơn hi u đi n th n u giá tr đi n tr R r t l n so v i c m kháng ZL D. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong m ch tính b i I= U/Z 5
  6. S d ng d ki n sau: M t m ch đi n xoay chi u g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m kháng m c n i ti p. Đ t vào hai đ u m ch đi n m t hi u đi n th xoay chi u có d ng : u=U0sinωt Tr l i các câu sau Câu 13: K t lu n nào sau đây là sai A. Cư ng đ dòng đi n trong m ch có th tính b i bi u th c: U I= 1 R + (ωL − ) ωC B. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch có th cùng pha, nhanh pha, ho c ch m pha so v i dòng đi n C. H s công su t c a đo n m ch luôn nh hơn 1 D. a và c đ u sai 1 Câu 14: K t lu n nào sau đây ng v i trư ng h p ωL = là đúng ωC A. H s công su t cosϕ=1 B. Cư ng đ dòng đi n trong m ch là l n nh t C. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch và dòng đi n trong m ch cùng pha v i nhau D. C a,b,c đ u đúng 6
  7. 1 Câu 15 K t lu n nào sau đây là ng v i trư ng h p ωL > là đúng ωC A. H s công su t cosϕ= 1 B. Cư ng đ dòng đi n ch m. pha hơn hi u đi n th hai đ u đo n m ch C. Hi u đi n th hai đ u đ5i n tr thu n đ t giá tr c c đ i D. Trong đo n m ch có hi n tư ng c ng hư ng Câu 16. Đ t vào hai đ u đo n m ch g m R,L,C m c n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u u= U0sin ωt.Đi u ki n nào sau đây s đúng trong trư ng h p đo n m ch có c ng hư ng đi n L A. R= B. LCω2=1 C. LCω= R2 d. M t bi u th c đ c C l p khác 7
nguon tai.lieu . vn