Xem mẫu

  1. Nư c súc mi ng: ti n nhưng chưa l i M i ngày, có t i hàng tri u tri u ngư i s d ng các s n ph m nư c súc mi ng như là m t “nhi m v b t bu c” trong công vi c v sinh răng mi ng. Tuy nhiên, m t câu h i luôn ư c t ra là nư c súc mi ng th t s có công trong “công cu c” chăm sóc răng mi ng hay không? Phân lo i nư c súc mi ng Nư c súc mi ng là nh ng dung d ch l ng và có nhi u công d ng khác nhau. M t vài lo i nư c súc mi ng có hi u qu trong vi c che d u hơi th “khó ưa” b ng cách lo i b m t s lo i vi khu n. M t s lo i nư c súc mi ng khác thì có ch a fluoride nh m m c ích làm ch c răng và ngăn ng a sâu răng. Nh ng thành ph n chính có trong các lo i nư c súc mi ng g m nh ng ch t như sau:
  2. - Ch t kháng vi sinh v t như: cetylpyridinium chloride, chlorhexidine, các h p ch t phenolic. Nh ng ch t này có nhi m v làm gi m s lư ng các lo i vi khu n có trong mi ng. - Các tác nhân oxy hóa và kh mùi như: sodium bicarbonate, chlorine dioxide có tác d ng che gi u và kh mùi hôi trong mi ng. - Tác nhân cung c p oxy như: hydrogen peroxide giúp tiêu di t nh ng vi khu n k khí b ng cách cung c p oxy tiêu di t chúng. - Fluoride: có tác d ng làm ch c răng và ngăn ng a sâu răng. - Tác nhân gi m au: có ch a nh ng ch t gi m au dành cho nh ng răng b au, tê (t i Úc, nh ng lo i thu c súc mi ng này ph i ư c nha sĩ kê toa).
  3. - Tác nhân “ m”: là m t dung d ch “ m” gi m au nh ng mô m m, làm gi m acid có trong mi ng và làm hòa tan nh ng l p màng m ng bám vào nh ng niêm m c mi ng. Nh ng s n ph m nư c súc mi ng ư c bán r ng rãi siêu th thư ng có ch a m t hàm lư ng l n ch t c n (ethanol) v i t l bi n i t 6-27%. N u s d ng thư ng xuyên và lâu dài, nư c súc mi ng có th gây c m giác nóng rát má trong, nư u, lư i... Ch t c n còn gây nên tình tr ng khô mi ng v n càng làm tăng thêm nguy cơ b sâu răng. Hi p h i Nha khoa Hoa Kỳ không khuy n khích s d ng nư c súc mi ng như là m t phương pháp ơn l duy trì v sinh răng mi ng mà nên “hi p l c” v i nh ng phương pháp khác như: vi c ch i răng và dùng ch răng. - Tác nhân kháng nha chu: như zinc citrate.
  4. Nư c súc mi ng dù ư c cho là an toàn nhưng v n có tác d ng ph như gây răng, nha chu, r i lo n v giác... Hơn n a còn có th nguy hi m i v i tr em. Hi u qu và h u qu
  5. M t cách cơ b n, có th phân lo i nư c súc mi ng dư i hai d ng là nư c súc mi ng d ng th m m và nư c súc mi ng d ng i u tr . Nư c súc mi ng d ng th m m có vai trò chính là che d u hơi th hôi và lo i b nh ng m ng bám răng nư u. Cũng có m t s lo i nư c súc mi ng d ng th m m có ch a nh ng tác nhân làm tr ng răng. Nh ng nư c súc mi ng d ng này ch ơn thu n có vai trò th m m ch không có tác d ng ngăn ng a sâu răng. Trong khi ó thì nư c súc mi ng d ng i u tr ư c bào ch v i nh ng thành ph n công th c có th giúp ngăn ng a ho c tr li u nh ng b nh v răng mi ng. ây là nh ng lo i nư c súc mi ng tương i “n ng ô” và không ư c dùng cho tr em vì chúng có th nu t vào b ng. Các chuyên gia răng mi ng cho r ng, tính hi u qu c a nư c súc mi ng tùy thu c vào cách s d ng chúng. N u s d ng không úng cách thì cũng như… nư c u v t. Ch ng h n như m t lo i thu c súc
  6. mi ng có ch a fluoride nh m ngăn ng a sâu răng, n u em dùng vào m c ích lo i b nh ng m ng bám răng thì tr nên vô d ng. Trong trư ng h p này, s d ng nư c máy còn hi u qu hơn. Dù ư c cho là an toàn, tuy nhiên nư c súc mi ng v n gây nên nh ng tác d ng ph cho ngư i s d ng, thư ng g p nh t là nh ng tác d ng ph như: răng, hư nh ng m nh trám răng, r i lo n v giác, nha chu, kích ng mi ng, lư i… Nư c súc mi ng không th thay th cho vi c ánh răng Trư c ây, ngư i ta ng nh n r ng ch t c n có trong nư c súc mi ng có th tiêu di t nh ng vi khu n gây hôi mi ng. Th c ra, ch t c n ch có th “c m hóa” nh ng h p ch t sulfur ư c t o ra b i vi khu n gây hôi mi ng. Thay vào ó, ch t c n s i “săn lùng” nh ng vi sinh v t có l i mà cơ th c n. Nh ng vi khu n gây hôi mi ng khó s ng trong môi trư ng m
  7. ư t. Do ch t c n làm m t nư c, gây khô mi ng, t o i u ki n cho nh ng vi sinh v t gây hôi mi ng có t “hành ngh ”. S khô mi ng còn gây nên nh ng tác h i khác cho răng mi ng như: tăng nguy cơ nhi m n m, sâu răng, các b nh v nư u, hơi th hôi, ch ng khó nu t. C n tr ng v i tr em Nư c súc mi ng ư c ch a trong nh ng chai l n có th là “sát th ” i v i tr em. Khi tr em nu t nư c súc mi ng có n ng c n cao v i m t s lư ng l n, tr em có th b lên cơn co gi t, t n thương não, th m chí t vong. Trung tâm Ki m soát c ch t Hoa kỳ ã báo cáo có hơn 10 ngàn trư ng h p tr em nu t ph i nư c súc mi ng và ã x y ra m t s trư ng h p t vong. Vì v y, không bao gi nư c súc mi ng trong t m v i tr em. ã có nhi u khuy n cáo r ng, n ng ch t c n cao có trong nư c súc mi ng cũng có liên quan n ung
  8. thư mi ng, nguy cơ càng tăng n u ngư i s d ng nghi n rư u và thu c lá. N ng c n có trong nư c súc mi ng ư c cho là cao khi c n chi m t l trên 25% (theo th tích). Các nhà s n xu t cũng ã “màu mè hoa lá” cho các lo i s n ph m c a h t o c m giác tin tư ng ngư i tiêu dùng. Ch ng h n như màu xanh da tr i làm cho ngư i ta nghĩ n s tươi mát, màu xanh lá cây thì t o cho ngư i dùng m t c m giác the c a hương v b c hà, màu thì làm cho ngư i tiêu dùng có c m giác r ng s n ph m này s có tác ng t c th i và hi u qu t i a…. Th c ch t, các lo i ph m màu trong nư c súc mi ng không có m t giá tr s c kh e nào cho răng mi ng. Trái l i, nó càng làm cho răng chúng ta nhanh chóng b ng màu. chăm sóc s c kh e răng mi ng. T t nh t là c theo cách c i n, ch i răng u n và úng cách, thư ng xuyên s d ng ch răng. Nư c súc mi ng không th thay th vi c ánh răng và ch ư c dùng
  9. m t cách h n ch trong nh ng trư ng h p “kh n c p”. N u ph i dùng, nên ch n nh ng lo i nư c súc mi ng có n ng c n th p, t t nh t là dung d ch trong su t, không “màu mè”.