Xem mẫu

  1. BIỂU MẪU Số:………………….. LOGO Trang: 01/01 HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN MỚI Ngày:……./……./……. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN MỚI Họ và tên:………………………………………………………………………………………... Công ty XYZ xin chào mừng Anh / Chị   đã được Công ty tuyển dụng cho vị  trí:  ………………………………………..thuộc đơn vị: ………………………………… kể từ ngày ……. tháng ……. năm 200… Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với Anh/Chị  một số  nội dung sau đây   (vui lòng   đánh dấu () vào nội dung được hướng dẫn) nhằm giúp Anh/Chị  thuân lợi trong quá trình   hội nhập vào môi trường làm việc của Công ty: I/ SỔ TAY NHÂN VIÊN: ___________ Đã nhận và đã xem ___________ Sổ tay trách nhiệm xã hội SA 8000 : 2001. ___________ Đọc sổ tay chất lượng ISO 9001 : 2000  II/ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ NỘI QUY: ___________ Quy định nơi làm việc: Hướng dẫn cách chấm công; giờ  giấc làm việc; thủ  tục ra vào cổng trong giờ làm việc, xin nghỉ phép. ___________ Các quy định mang tính sinh hoạt: Giờ ăn giữa ca; nhà vệ sinh; hút thuốc; cách   thức và nơi gửi xe; Tuyến xe đưa rước. ___________ Các quy định mang tính chế độ:  Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BH thân thể;   chế độ thai sản; chế độ phép năm. ___________ Các quy định về  thu nhập: Phương pháp và các yếu tố  cấu thành thu nhập;  thời điểm thanh toán lương; … ___________ Huấn luyện ATLĐ. ___________ Khen thưởng – kỷ luật – sa thải. ___________ Điều kiện Bổ nhiệm và phát triển. ___________ Cơ hội học tập, đào tạo. III/ GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC, HƯỚNG DẪN THỬ VIỆC: ___________ Phát bản mô tả công việc và chương trình thử việc. ___________ Giải thích quyền hạn, nhiệm vụ. ___________ Hướng dẫn báo cáo thử việc. ___________ Chế độ báo cáo, cách thông tin, sử dụng mail. ___________ Những đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ của nhân viên mới. ___________ Kết quả công việc mà Công ty mong đợi ở nhân viên mới. ___________ Cung cấp, hướng dẫn sử dụng phương tiện làm việc. ___________ Quy định tiếp khách sử dụng điện thoại khi làm việc. IV/ NHÂN VIÊN MỚI CAM KẾT THỐNG NHẤT: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ NHÂN VIÊN MỚI    NGƯỜI HƯỚNG DẪN   
nguon tai.lieu . vn