Xem mẫu

  1. N i dung email - Linh h n c a Email Marketing
  2. M t Email v i n i dung h p d n và hình th c b t m t s thi t l p lòng tin và s nh n d ng thương hi u cho ngư i c. i v i b t kỳ m t chi n d ch email nào doanh nghi p cũng c n ph i t o m t email hoàn h o c v n i dung và hình th c ngư i c hi u ư c ý nghĩa c a thông i p. Giá tr n i dung em l i thành công c a chi n d ch Email Marketing. T i sao n i dung quan tr ng? i u u tiên ngư i c s làm khi m m t email ó là h i chính b n thân h . Thông tin trong mail có l i gì cho h ? B n có 7 giây tr l i câu h i này. Cách trình bày và b c c óng m t vai trò l n ây. Trong cái nhìn thoáng qua u tiên, thương hi u c a b n c n d nhìn, rõ ràng và n i dung d c. Tuy nhiên ch có hình th c thôi thì chưa . Dù m t email có p, trình bày t t như th nào thì ma thu t kéo ngư i c c ti p qua giây th 7 chính l i n m trong n i dung email.
  3. N i dung c n liên quan ch t ch v i nhau. N u y u t này thi u, ngư i c s xóa email ngay t c kh c. N u i u ó x y ra thư ng xuyên, h có th th y ó là phi n nhi u và tìm cách ngăn ch n email c a b n, t hơn h thông báo r ng b n là m t spammer. S thích h p c a email tr l i câu h i “Thông i p trong email mang l i gì cho tôi”. Hãy ch c ch n r ng ngư i nh n ph i quan tâm và c, tìm hi u nó. h p d n hơn b n có th xúc ti n nh ng ho t ng trong email như ch ư ng d n t i website c a công ty, các k t n i h có th chuy n newsletter ho c qu ng cáo t i nh ng ngư i b n và ng nghi p c a h . B n có th cung c p n i dung gì? Hi u i tư ng nh n email M t trong nh ng bư c quan tr ng cung c p nhi u thông i p liên quan ó là bi t ư c i tư ng b n ang nh hư ng t i. B n ang vi t cho ai? Có ph i b n ang vi t cho m t ngư i 70 tu i ã v hưu, ngư i thích chơi golf ho c nhà? B n có th phân lo i khách hàng và i u quan tr ng là hư ng t i và phân khúc úng n i dung c a b n d a trên m i quan tâm c a h .
  4. nh n ra ư c nh ng quan tâm này, b n c n s d ng công c email marketing ưa ra ch c năng thông báo mà cho phép b n bi t ư c nhi u hơn v ngư i nh n như t l m email và t l click. B n cũng có th phân tích nh ng b n báo cáo v chi n d ch trư c ây hi u hơn v s chú ý c a h và thông i p nào khi n h hành ng. T o ti ng nói cá nhân S am hi u thương hi u ư c thi t l p thông qua ti ng nói và cá tính trong cách truy n t thông tin c a b n. Thay vì g i nh ng email có c i m chung chung, hãy cá nhân hóa chúng nói rõ b n là aim g i n ai. Thi t l p ti ng nói cá nhân trong cách truy n t thông i p c a b n không ch giúp khách hàng c m th y có s k t n i mà còn nuôi dư ng m i quan h v i ngư i c. M t ti ng nói riêng r t quan tr ng có ư c ni m tin c a ngư i c v i b n và n i dung email. H s quan tâm n email nhi u hơn và quan tâm n nh ng gì b n mu n truy n t i trong ó. Ng n g n và súc tích
  5. Ch v i 7 giây t o s chú ý c a ngư i c, b n không nên lãng phí th i gian vào nh ng câu dài lo ng ngo ng ho c n i dung ch ng có gì liên quan. Hãy chú ý n tr ng tâm. B n c n ph i ch c ch n r ng n i dung email ph i ư c lên k ho ch chi n lư c chuy n t i thông i p rõ ràng và súc tích. Hãy khi n email d dàng cho ngư i c có th b qua nh ng thông tin h không quan tâm và lưu l i cái mà h th c s quan tâm. Quy t c ngón tay cái: Càng thư ng xuyên g i email thì email c a b n càng ph i ng n g n. Thêm link và thay i ch Thêm link cho chi n d ch email ho c newsletter giúp g n k t khách hàng và h p d n h n website c a b n. Không nên gi i b n chính b n t i các nút b m và banner. B n có th thêm các hyperlinks chi n lư c vào email. Nh ng link này s k t n i n n i dung sâu s c hơn và b n có th ki m tra ư c t l lick vào trang, m c h i âm c a khách hàng. Nh ó doanh s s tăng nhanh hơn. Thêm vào ó, s d ng các ch khác nhau - dù là nh ng thay i theo ngày ngh ho c lý do nào ó, b n có s sáng t o và làm m i email c a mình. Lên k ho ch n i dung quanh ch nh m gi ngư i c hi u
  6. ư c i u b n mu n nói. Hãy chu n b và lên k ho ch trư c, ch rõ khi bào b n g i email d a trên các s ki n trong năm. Ch c ch n r ng layout và thi t k t ph i b sung cho n i dung Bây gi b n ã có n i dung liên quan và g n k t ch t ch v i nhau thì hãy ch c ch n trông chúng ph i th t phong cách. Email c a b n ph i trông sáng s a v i kho ng tr ng gi a các o n, hình nh, ho và ư ng k . Nh t quán gi a n i dung và hình th c trong email ho c newsletter, t o s tương ph n gi a màu font và màu n n n i dung d d c và c nhanh hơn. Nh r ng, n i dung mà b n cung c p là lý do chính khách hàng c email và newsletter c a b n. Hãy ch c ch n n i dung ph i có giá tr . ây là chìa khóa th c hi n chi n d ch thành công, tăng lư ng ngư i c và c thư ng xuyên email c a b n.
nguon tai.lieu . vn