Xem mẫu

  1. N i ám nh mang tên b nh trĩ v trí nh y c m và ư c coi là b nh t nh , r t ít ngư i b b nh trĩ ch u i khám và i u tr d t i m. Do v y, h ch p nh n s ng chung v i b nh, ch p nh n s khó ch u, au n và mang theo n i ám nh vì ch y máu hay vô cùng b t ti n khi búi trĩ sa xu ng. B nh trĩ khi n ngư i b nh au n và khó ch u. nh: Getty images.
  2. Ch Hoa (Ba ình, Hà N i) b b nh trĩ trư c khi mang thai. Do ph i u ng b sung viên s t nên ch hay b táo bón, b nh càng n ng thêm. M xong, b nh v n ti p t c eo ng ch . Lúc u au khi i ngoài, sau thì n c n m ng i cũng au, nh p nha nh p nh m, au n phát khóc như có ngàn cái kim âm vào. S nh t là m i l n i ngoài, máu ch y r t nhi u, khi ch y thành gi t, khi b n thành tia. M i gi t máu m t i như m t thêm t ng gi t c a s s ng. S c kh e gi m sút, ch th y th t s b t c. Bác Nguyên (Biên Hòa, ng Nai) là m t n n nhân khác c a b nh trĩ. Nh ng năm tháng làm ăn v t v và u ng nhi u bia rư u, r i bác m c b nh trĩ khi nào không hay. i khám, bác ho ng s khi bi t trĩ ã n ng t i 4. Nghe nói chưa có thu c tân dư c nào có hi u qu i v i b nh này mà nghĩ n vi c ph i ph u thu t, bác th c s lo l ng vì s au, t n kém mà ch ng bi t có an toàn không vì b nh này cũng th t “nh y c m”.
  3. Cũng như ch Hoa, bác Nguyên, nhi u ngư i b b nh trĩ nhưng do tâm lý e ng i, h u h t u ng i t i vi n khám khi b nh chưa nh hư ng nhi u n cu c s ng. Nhưng khi b nh ã n ng thì m i ngày trôi qua u là m t ngày kh s . Dù ch y ch a nhi u nơi nhưng trĩ v n như m t n i ám nh mãi không d t. Trong khi n n y h c c truy n c a dân t c có m t bài thu c kinh i n tr b nh trĩ thì l i chưa có nhi u ngư i bi t n. ó là bài B trung ích khí v i nhi u v thu c như Thăng ma, Hoàng kỳ... có tác d ng thăng khí, làm co búi trĩ, giúp tr b nh t n g c. Nhi u bài thu c gia truy n l y cái c t là bài B trung ích khí và thêm m t vài v thu c quý tăng tác d ng co búi trĩ ng th i gi m au, c m máu nhanh. Nh ng bài thu c trên thư ng ư c ch bi n, sao t m r t công phu v i nh ng bí quy t riêng bi t, nh m mang l i nh ng công d ng c hi u và th c t là ã ư c minh ch ng qua nhi u i v i hàng ngàn b nh nhân ã kh i b nh. i u may m n là các bài thu c này ã ư c chuy n
  4. giao s n xu t v i công ngh hi n i thành nh ng viên u ng ti n d ng, kín áo. Ngư i b nh s không ph i e ng i, lo s mà cam ch u n i ám nh ó n a. Tuy v y, ch ng có gì t t hơn là c i thi n ch ăn và sinh ho t ngay khi b nh còn chưa bi u hi n ho c còn nh . M t ch ăn nhi u rau xanh, h n ch bia rư u, sinh ho t h p lý không nh ng phòng và tránh tái phát b nh trĩ mà còn nâng cao s c kh e cũng như tránh ư c r t nhi u căn b nh nguy hi m khác.