Xem mẫu

  1. Nh ng y u t chính t o nên b c nh p
  2. phân gi i (megapixel), nh y sáng (ISO), t c ch p liên t c (Continuous Drive) và cách ch n l a ng kính là nh ng y u t quan tr ng trong vi c t o ra hình nh như ý mu n. nh y và phân gi i V i m t chi c máy nh có nh y sáng th p, b n s g p khó khăn khi tác nghi p i u ki n ánh sáng y u như tr i s m, chi u mu n hay ban êm. Chi c Nikon D1x có ISO ch lên n 800 và phân gi i là 5,3 mpx, t ng th nh hành t i Vi t Nam cách ây vài năm nhưng n nay r t ít ngư i mu n s d ng. Th i i m này, dòng camera s chuyên nghi p trên th trư ng ã lên n trên 21,1 tri u i m nh (ví d , Canon 1Ds Mark III). Tuy nhiên, s h u ư c dòng cao c p này ngư i dùng s ph i b ra trên 100 tri u cho m t thân máy (chưa có ng kính). Nhi u nhi p nh gia cho r ng “ch m” không quan tr ng. i u ó ch úng m t ph n khi mà th c t phân gi i l n s giúp b c hình m n màng hơn, c bi t là trong i u ki n s d ng ISO l n ho c khi mu n phóng to hình.
  3. V i m t chi c Nikon D3 m i ra hi n nay, ngư i ch p s ph n nào c i thi n ư c v n nhi u h t trên nh. D3 có phân gi i 12,1 mpx, ISO lên t i 6.400 ho c khi c n có th tăng lên c p s c ng tương ương 25.600, r t t t cho các phóng viên nh tác nghi p ban êm. S h u m t chi c camera r ti n, b n s có ít s l a ch n thông s hay ch ch p hơn. nh y quá th p ho c không có ph n ch nh ISO, t c x lý ch m, không th ch nh ư c theo ý mu n hay ch t lư ng màu s c kém… V i nh ng " chơi' như v y, m t th nh siêu n m y cũng ph i bó tay khi s d ng. T c ch p Ch c năng này khá quan tr ng i v i nh ng, c bi t là th thao. Các dòng máy bán chuyên nghi p thư ng có ch ch p khá ch m như Canon 5D, 400D, Nikon D40x... Hai lo i ph bi n này ch có 3 hình/giây. Hi n nay dòng máy có t c ch p nhanh nh t ã lên t i 10 hình/giây (Canon 1D Mark III), lý tư ng cho vi c ch p t ng ng tác c a các môn th thao hay chính tr gia g p g chào h i, b t tay, tuy nhiên chi phí lên t i g n 100 tri u ng.
  4. ng kính M t ng kính có m c m kh u r ng, l y nét nhanh, ch ng rung, ch y êm, c ly zoom và wide thu n ti n, làm b ng ch t li u t t là nh ng y u t h a h n ch p hình p và cũng có nghĩa là giá s không h r . Hi n nay, nh ng ng kính có m t m c m kh u luôn là dòng t ti n hơn c và d ch p. m càng r ng thì càng t. V i m t ng kính tele zoom hai m (f4.5-5.6) như Nikon 70-300m b n ch ph i chi kho ng 500 USD, nhưng ch có th ch p t t trong i u ki n có n ng ho c n ng nh t. vào tình th ánh sáng y u, b n s không th s d ng nó khi h u như ng kính ch m ư c f5.6, t c s t t xu ng r t th p cho sáng nh. Và khi t c xu ng th p, nh s b rung, m t nét, c bi t là khi i tư ng c ng, b t ch p vi c tăng ISO lên cao. (Thông thư ng khi máy nh tăng ISO quá 1000 s b nhi u, r n hình) Các ng kính zoom và tele có m lên n f2.8 ( m càng l n, ch p trong i u ki n ánh sáng y u càng d ) là nh ng lo i t t cho vi c sáng tác. Tuy v y, nh ng dòng m r ng thư ng b h n ch v
  5. kh năng zoom. có m t ng kính góc r ng m f2.8 lo i t t (Luxury) c a Canon, b n ch có th ch n lo i 16 -35 mm hay dòng 17 - 55 mm cao c p c a Nikon. Nh ng ng kính zoom vào ư c nhi u hơn l i có kh u m ít hơn ( 17 - 40 mm, f4 c a Canon và 18 - 70 mm, f3.5-5.6 c a Nikon). “Không th nói có k thu t t t, gi i thì b n không c n n máy nh x n. Và khi có trong tay chi c camera t t thì cũng ph i bi t cách s d ng ho c x lý t t thì m i mong có b c hình t yêu c u”, m t nhi p nh gia nh n nh.