Xem mẫu

  1. Nh ng "t khóa" cho s c kh e nam gi i Dư i ây là 6 “t khoá” quan tr ng nh t trong vi c chăm sóc s c kho c a phái m nh. T l m c các b nh v tim m ch c a àn ông cao g p 7 - 10 l n so v i n gi i nên c n ph i h t s c chú ý.
  2. 1. D dày Thói quen hút thu c, u ng rư u bia và các u ng có ch a ch t kích thích khác là nguyên nhân gây nên các b nh v d dày và ư ng tiêu hoá cho nam gi i. Theo tính toán c a các chuyên gia, t l nam gi i m c các ch ng b nh v d dày cao g p 6,2 l n so v i n gi i. Vì v y, các quý ông hãy chú ý hơn t i m t ch ăn u ng và sinh ho t khoa h c h n ch t i m c t i a nguy cơ m c ph i các căn b nh v ư ng tiêu hoá như: au, viêm loét, ung thư d dày… 2. Da ây không ch là m i quan tâm hàng u c a phái p mà nam gi i cũng c n bi t cách chăm sóc “dung nhan” b ng cách chăm sóc và b o v làn da c a mình. Vi c khoe làn da rám n ng và nam tính thư ng xuyên dư i ánh n ng m t tr i mà không dùng các bi n pháp b ov ã làm t l m c b nh ung thư da nam gi i cao g p 2 l n n gi i.
  3. Do v y, vi c làm s ch da và b o v da kh i nh ng tác ng tiêu c c t ánh n ng m t tr i là “bài h c” u tiên cho các quý ông mu n có m t làn da kho m nh. 3. H tim m ch àn ông thư ng ph i ch u nhi u áp l c v công vi c hơn n gi i, do v y t l m c các b nh cũng theo ó mà cao g p t 7-10 l n so v i n gi i. Ngoài ra, ch ăn u ng th t thư ng, ăn nhi u ch t béo, hút thu c và u ng nhi u u ng có ch a ch t kích thích cũng là m t trong nh ng nguyên nhân chính d n t i căn b nh nguy hi m trên. gi m thi u ngy cơ m c các b nh v tim m ch, các quý ông hãy bi t cân b ng gi a làm vi c và ngh ngơi, k t h p v i ch ăn u ng nhi u rau xanh, hoa qu k t h p v i vi c t p th d c thư ng xuyên hơn. 4. Gan Cùng v i vi c m r ng các m i quan h và thành công trong công vi c, nam gi i thư ng ph i ti p xúc nhi u hơn t i rư u bia, thu c lá… i u này cũng
  4. ng nghĩa v i vi c ho t ng c a gan suy y u d n b i s tác ng c a nh ng thói quen có h i trên. Trung bình m t ngày, lá gan ch có th ti p nh n và chuy n hoá hoàn toàn ư c ch t 60-80ml rư u. N u u ng quá li u lư ng này, gan s b suy gi m ch c năng ho t ng d n t i m c các b nh như: viêm gan, ung thư gan… L i khuyên h u ích cho các quý ông b ov s c kho lá gan là hãy h n ch u ng bia rư u, h n ch hút thu c lá, ng th i tăng cư ng u ng nư c khoáng nâng cao ch c năng gi i c cho gan. 5. i tràng àn ông thư ng ăn nhi u ch t béo và ch t m hơn ph n . Nh ng nghiên c u cho th y, vi c ăn quá nhi u ch t béo và ch t m cũng là m t nguyên nhân chính gây nên b nh viêm i tràng và các v n v ư ng tiêu hoá khác. “giúp ” h tiêu hóa có th ho t ng “trơn tru”, nam gi i nên tăng cư ng b sung rau xanh hoa qu và các th c ph m gi u ch t xơ khác. Ngoài ra, vi c dùng thêm vitamin C d ng
  5. t nhiên ho c viên nén cũng là gi i pháp t t cho h tiêu hoá. 6. Tuy n ti n li t Các b nh v tuy n “ c trưng” c a phái m nh này thư ng x y ra nam gi i trong tu i t 50 tu i tr lên. (T l m c là 60%). Nguyên nhân ch y u c a căn b nh này là do s tăng sinh và r i lo n ho t ng c a các t bào t i tuy n ti n li t. Gi i pháp h n ch nguy cơ m c căn b nh này là hãy u ng nhi u nư c tăng cư ng kh năng ào th i các ch t c ra kh i cơ th qua ư ng ti t ni u, ngăn ng a vi c nhi m khu n ư ng ti t ni u. Ngoài ra, cũng c n ăn u ng h p lý, ăn nhi u rau xanh và h n ch ăn cay, khám s c kho nh kỳ, sinh ho t tình d c u n và c bi t không nín ti u lâu.
nguon tai.lieu . vn