Xem mẫu

  1. Nh ng th c ph m tác d ng gi m cân t t nh t N u mu n gi m cân m t cách hi u qu , b n có th th dùng nh ng lo i th c ph m dư i ây, chúng v a ngon mi ng v a có tác d ng gi m cân r t t t Gi m cân, kho m nh và gi eo là nh ng mong mu n chính áng c a r t nhi u ngư i, c bi t là ph n . c pv v n trên, t p chí Self c a
  2. M ã gi i thi u danh m c g m 12 lo i th c ph m mà theo Self là có tác d ng làm gi m cân t t nh t. 1.Th t bò vai ây là th c ph m u b ng trong th c ơn gi m cân t t nh t b i theo m t nghiên c u ăng trên t p chí Dinh dư ng (JCN) c a M s g n ây, ph n ăn th t , c bi t là th t bò vai thì kh năng gi m cân s t t hơn so v i nh ng ngư i ăn th c ph m khác, m c dù lư ng calo b ng nhau. T t nh t là ăn lo i th t bò nuôi b ng k thu t h u cơ, v a có l i cho s c kho l i có l i cho môi trư ng, nên ăn kèm v i salad và các lo i rau xanh. 2.Tr ng Theo nghiên c u mang tên “101 th c ph m có kh năng mang l i l i ích cao nh t”, tr ng là th c ph m r t t t cho vi c gi m cân, nên ăn c lòng tr ng l n lòng , không h gây h i cho tim. Nh ng ph n duy trì kh u ph n ăn có hàm lư ng calo th p và ăn thêm 1 qu tr ng vào bu i sáng s gi m ư c g p ôi tr ng lư ng so v i nh ng ngư i ăn cùng kh u ph n sáng như nhau nhưng l i b tr ng. 3. C i xoăn
  3. M t bát c i xoăn có ch a t i 34 calo và 1,3 gam ch t xơ cùng các dư ng ch t h u ích khác như s t, can-xi. Ngoài ra c i xoăn còn có mùi thơm d ch u, ch a nhi u m và có tác d ng gi m cân r t hi u qu . Có th ăn tr c ti p ho c tr n v i u en, hay ch bi n các món ăn theo s thích. 4. Y n m ch Trong s nh ng lo i th c ph m d ng b t thì y n m ch là lo i th c ph m u b ng hay còn g i là carbohydrate h u ích nh t cho cơ th , nó có m c tiêu hóa ch m r t có l i cho vi c i u ti t lư ng ư ng trong máu. M i bát y n m ch có ch a 5g ch t xơ, có th ăn nhi u d ng như bánh mì, ho c các món súp theo s thích. 5. u lăng u lăng là th c ph m giàu protein và ch t xơ hòa tan - hai dư ng ch t vô cùng quan tr ng trong vi c n nh lư ng ư ng huy t, có tác d ng h n ch m c tăng insulin, th ph m t o ra nhi u m vùng b ng. Có nhi u lo i u lăng nhưng lo i u và vàng ư c xem là t t hơn c (chú ý không nên ch bi n quá 20 phút). 6. Cá h i hoang dã
  4. ây là th c ph m r t tuy t v i, không ch giúp tăng cư ng s c kho tim m ch mà còn có tác d ng gi m cân hi u qu vì cá h i có ch a nhi u lo i m t t, c bi t là Omega-3 có tác d ng tăng cư ng nh y insulin, tăng lư ng cơ b p và gi m m vùng b ng. M t khi cơ th có lư ng cơ b p nhi u thì lư ng m s gi m và làm cho cơ th m nh mai hơn. Nhưng c n chú ý ăn các lo i cá nh ng vùng không b ô nhi m. 7.Táo T lâu gi i dinh dư ng thư ng ví táo là “th n dư c”, m i ngày ăn m t qu táo thì không ph i n g p bác sĩ. Nghiên c u m i nh t c a H Pennsylvania (M ) cho th y táo là th c ph m gi m cân t t nh t trong s nh ng th c ph m hi n ang ư c con ngư i s d ng, nh t là ăn trư c b a ăn. M i qu táo ch a 4-5g ch t xơ, các ch t ch ng ôxy hóa kh , ngăn ng a nguy cơ m c b nh h i ch ng chuy n hoá (MS) - căn b nh ư c ngư i ta ví là b ng b hay b ng hình qu táo. 8. Dâu tây xanh T t c các lo i dâu tây u t t nhưng dâu tây xanh l i có tác d ng gi m cân lý tư ng hơn c vì nó ch a nhi u ch t ch ng ôxy hóa kh . M i bát
  5. dâu tây nh ch a t i 3,6g ch t xơ, có tác d ng h p th m trong thành ru t, giúp cơ th gi m béo b ng và thon th hơn. 9. Bơ h nh nhân Theo nghiên c u c a các chuyên gia i h c Toronto Canada, bơ h nh nhân ư c xem là th c ph m làm gi m ch s ư ng huy t t t nh t, nh ng ai ăn nhi u th c ph m này v i bánh mì tr ng s có lư ng ư ng huy t n nh so v i nh ng ngư i không ăn. Nh th c ơn nói trên mà ngư i ta không c m th y ói và háu ăn, n nh ư c tr ng lư ng, không phát phì, nh t là tích m vùng b ng. 10. Qu l u Qu l u, c bi t là nư c l u ép, có làm lư ng calo th p, ch t xơ cao nên có tác d ng t t cho s c kho . Có th ăn tr c ti p ho c ch bi n salad thay cho l c và chanh, t o ra hương v h p d n. 11. S a chua S a chua thông thư ng có tác d ng t t cho nhóm ngư i ăn kiêng vì ch a hàm lư ng carbohydrate, protein và m m c thích h p, v a có tác d ng gi m ói v a giúp duy trì lư ng ư ng huy t n nh. Theo nghiên
  6. c u m i nh t c a các chuyên gia H Tennessee (M ), nh ng ai dùng th c ơn có hàm lư ng calo th p, chú tr ng nhi u n s a chua (Yogurt) s gi m ư c 61% lư ng m toàn ph n và 81% lư ng m b ng so v i nh ng ngư i ăn cùng th c ơn nhưng không có s a chua. 12. Qu bơ M c dù có ch a hàm lư ng m cao (29g/qu ) nhưng qu bơ ư c xem là th c ph m gi m cân r t tuy t v i, nh t là lo i m chưa bão hòa ơn. Có th ch bi n thành kem, sandwich hay các lo i th c ph m mà b n ưa thích, ngoài ra qu bơ còn là th c ph m ch a calo r t h u ích.
nguon tai.lieu . vn