Xem mẫu

  1. Nh ng thói quen x u c a các phó nháy máy nh s Máy nh KTS ã và ang thay th máy dùng phim truy n th ng trong hành trang các nhi p nh gia, t nh ng ngư i bán chuyên cho n chuyên nghi p. Máy KTS em l i nhi u l i th hơn h n s n ph m truy n th ng, nhưng l i t o cho ch nhân nh ng thói quen x u khi ch p nh. 1. Không ki m tra kĩ ph ki n trư c khi lên ư ng Chuy n du l ch dài ngày ư c chu n b r t kĩ lư ng, m i th u hoàn h o cho n khi b n phát hi n mình quên .. th nh máy
  2. nh nhà. Ho c t hơn, b n quên em theo pin sơ cua, quên s c, và máy h t pin gi a ch ng… Nh ng sai sót xu t phát t tính thi u c n th n, ãng trí ó có th làm h ng c chuy n i c a b n. 2. Không ki m tra thi t l p ISO ây là m t trong nh ng l i ph bi n nh t khi ch p nh b ng máy KTS. Nhi u “phó nháy” ch nh t i nút ISO khi c n ch nh nh y sáng cao hơn, và cho r ng thông s này luôn m c “như ý” và cu i cùng “gi t mình” khi xem l i nh. ó là lý do r t nhi u th nh th i KTS mu n ch s ISO hi n th ngay trên kính ng m máy nh tránh nh ng b c nh “b t ng ” sau này. 3. Photoshop hay không? Máy nh s g n li n v i các công c s a nh, dù b n có mu n ch i b nó hay không. Và qu th t Photoshop cũng như các ph n m m
  3. s a nh khác là tr th c l c cho các “phó nháy” th k 21, giúp s a ch a các l i v n v t e do phá h ng s hoàn h o c a b c nh. Tuy nhiên, nh c a b n s có ch t lư ng hơn r t nhi u n u ch p úng và p ngay trên t trên máy, thay vì “t c lư i ch p i” v i tư tư ng s s a sau b ng photoshop. 4. Thay i phơi sáng ngay trên nh g c S a i phơi sáng (exposure) ngay trên nh g c (RAW) không ph i ý tư ng hay ho. N u c n, ch nên ch nh s a trong m t gi i h n nh t nh, do quá sáng ho c quá t i ngay t nh g c trên máy u là nh ng l i không th c u vãn. 5. Nh n nút “xoá nh” quá v i vàng L i th l n nh t c a máy nh KTS là xoá i s n ph m không mong mu n trong mà không ph i b n tâm v pin. Tuy nhiên màn hình LCD xem trư c nh không ph i lúc nào cũng hi n th úng màu s c th c; xoá v i vàng nh m sang nh khác; quá trình tìm nh, xem nh, xoá nh qua màn hình LCD r t hao pin; và vi c xem-xoá nh liên ti p làm b l nh ng kho nh kh c áng giá là 4 lý do chính khi n b n suy nghĩ l i v xem-xoá nh ngay sau khi ch p.
  4. 6. ng kính m i, hay máy nh m i? Máy nh KTS là s n ph m hi-tech, và như m i hi-tech khác, các nhà s n xu t “ra lò” m u máy m i liên ti p. V i tư cách “phó nháy” ch không ph i “ngư i tiêu dùng”, b n c n nh n th c rõ nhu c u c a mình, và ôi khi m t b lens m i là l a ch n t t hơn nhi u so v i m t chi c máy nh m i. 7. l i cho hoàn c nh Khi không th ch p ư c b c nh như ý, ôi khi chúng ta th t lên “giá mà có ng kính (máy nh) t t hơn”… Nhưng nên nh r ng, b c nh p hay không nh ngư i ch p, không ph i hoàn toàn do máy. M t máy nh c p trung ư c ngư i có kĩ thu t t t s d ng s cho ra nh ng b c nh tuy t v i hơn m t máy cao c p do “th ch p” không chuyên dùng.
nguon tai.lieu . vn