Xem mẫu

  1. Nh ng thói quen có h i cho răng Không ph i ai cũng có ư c hàm răng như ý mu n. M t cái mi ng p, m t n cư i duyên dáng ph thu c r t nhi u vào v p c a hàm răng. Tiêu chu n c a m t hàm răng p là răng ph i u n, tr ng bóng, s ch s và l i ph i h ng hào. V y ph i làm gì chăm sóc hàm răng luôn tr ng p? Nh ng th c ăn u ng nào có h i cho răng?
  2. nh: Inmagine - Th c ăn ch a nhi u ch t b t ư ng: bánh k o, nư c ng t, kem, si-rô… Trong thành men răng c a chúng ta có hàng t vi sinh v t sinh s ng, ch 15 phút sau khi ăn nh ng ch t ng t, các sinh v t này ã sinh sôi n y n nhanh chóng, chúng cũng h p thu và tiêu hóa s ư ng này và bi n ư ng thành acid h u cơ t n công men răng d n n sâu răng, cho nên c n ph i h n ch t i a các lo i th c ph m này, n u ăn thì ph i ánh răng ngay sau khi ăn. - Rư u, cà phê, nư c trái cây cũng là nh ng th d làm i màu men răng, vì v y nên t o thành thói quen xúc mi ng ho c ánh răng ngay sau khi thư ng th c nh ng món ăn này. - u ng có gas: khi n cho men răng b h y ho i nghiêm tr ng, vì trong u ng có gas có ch a hàm lư ng l n acid gây bào mòn men răng.
  3. - Nh ng trái cây có v chua: các acid trong trái cây có v chua có th bào mòn men răng. - Hút thu c lá: không nh ng gây nguy cơ ung thư ph i, vòm h ng mà còn là nguy cơ c a các b nh quanh răng và ung thư khoang mi ng. Hút thu c lá gây ch ng t t l i l chân răng, c bi t là nh ng răng c a gây m t th m m , gi m kh năng li n v t thương c a l i, răng vàng, nhi u cao răng, cho nên không hút thu c lá ho c b hút thu c lá là m t trong nh ng bi n pháp gi gìn s c kh e cho răng mi ng và cho c cơ th nói chung. C n tránh nh ng thói quen có h i cho răng - Thói quen ăn v t nhi u: khi m ng bám k t h p v i ư ng và tinh b t s sinh ra acid t n công men răng làm răng b sâu, ăn v t quá nhi u s làm quá trình phá h y men răng di n ra nhanh hơn. - Ăn quá nóng, quá l nh, dùng răng c n m nh vào v t c ng, ra s c xé th c ăn quá dai là nh ng thói
  4. quen nên tránh, vì nó s tác ng tr c ti p nl p men răng, xuyên qua l p men răng nh hư ng n các b ph n bên trong răng như t y răng và chân răng, có th làm s t t y, ê răng, h ng l p men răng và t y răng. Nên l y vôi răng và ki m tra s c kh e răng mi ng nh kỳ. nh: Inmagine - Không ánh răng sau khi ăn: ánh răng giúp lo i b m ng bám gây phá h y men răng. - Không l y h t nh ng th c ăn th a m c l i các k răng mà bàn ch i không l y h t i ư c.
  5. - X a răng quá nhi u và quá lâu: làm r ng các k răng, làm th c ăn d b m c l i sau ăn và gây t n thương l i. - Không khám răng và làm s ch cao răng nh kỳ: khám răng nh kỳ giúp phát hi n ra nh ng v n v răng mi ng i u tr k p th i, vi c l y cao răng nh kỳ có tác d ng ch ng viêm l i và viêm quanh răng. - Không trám răng sâu: khi b sâu răng nên n nha sĩ trám ho c nh răng n u c n thi t, i u này giúp b o v hàm răng và ch ng l i nguy cơ răng b lung lay, r ng răng. - Dùng bàn ch i không t t: không nên dùng bàn ch i c ng và quá cũ d gây t n thương cho răng và mi ng, nên thay bàn ch i 3 tháng 1 l n. Như v y có m t hàm răng tr ng bóng, không sâu răng chúng ta c n h n ch các lo i th c ăn, u ng gây h i cho răng ã nêu trên, lo i b nh ng thói quen không t t có h i cho răng mi ng. Vi c gi v
  6. sinh và chăm sóc răng mi ng úng cách gi m t vai trò quan tr ng. ánh răng ngay sau khi ăn là i u quan tr ng nh t và ph i th c hi n thành thói quen. Th i gian cho m i l n ánh răng là 2 phút, ch i k c 3 m t c a hàm răng, ch i răng theo chi u d c ch không ánh ngang c răng. Bên c nh ó, nên dùng ch nha khoa làm s ch nh ng k răng bên trong. Khi ánh răng xong nên xúc mi ng b ng nư c súc mi ng làm s ch m i ngóc ngách trong mi ng. Khám răng nh kỳ và l y cao răng 6 tháng 1 l n là m t thói quen t t.