Xem mẫu

  1. NHÖÕNG SAI LAÀM KHI GIAÛI TOAÙN TÌM GIAÙ TRÒ NHOÛ NHAÁT VAØ GIAÙ TRÒ LÔÙN NHAÁT -Noäi dung: I-Ñònh nghóa giaù trò lôùn nhaát giaù trò nhoû nhaát cuûa bieåu thöùc: -Ñònh nghóa 1: Cho bieåu thöùc f(x,y,…) xaùc ñònh treân mieàn D .ta noùi M laø giaù trò lôùn nhaát cuûa f(x,y,…) treân D neáu hai ÑK treân ñaây ñöôïc thoaõ maõn : +Vôùi moïi x,y,…thu6oïc D thì f(x,y,…) ≤ M vôùi M laø haèng soá . +Toàn taïi x0,y0,…thuoäc D sao cho f(x0,y0,…) = M -Ñònh nghóa 2: Cho bieåu thöùc f(x,y,…) xaùc ñònh treân mieàn D .ta noùi N laø giaù trò lôùn nhaát cuûa f(x,y,…) treân D neáu hai ÑK treân ñaây ñöôïc thoaõ maõn : +Vôùi moïi x,y,…thu6oïc D thì f(x,y,…) ≥ vôùi N laø haèng soá . +Toàn taïi x0,y0,…thuoäc D sao cho f(x0,y0,…) = N II_Caùc Haèng baát ñaúng thöùc caàn nhôù 1) a2 ≥ 0 Toång quaùt a2k ≥ 0 (k nguyeân döông) Ñaúng thöùc xaåy ra khi a =0 2) a2 ≤ 0 Toång quaùt a2k ≤ 0 (k nguyeân döông) Ñaúng thöùc xaåy ra khi a =0 3) {a{ ≥ 0 Ñaúng thöùc xaåy ra khi a = 0 4) –{a{ ≤ a ≤ {a{ Ñaúng thöùc xaåy ra khi a = 0 5) {a+b{ ≤ {a{+{b{ Ñaúng thöùc xaåy ra khi ab ≥ 0 6) a2+b2 ≥ 2ab Ñaúng thöùc xaåy ra khi a = b a+b 7) ≥ ab .Vôùi a,b ≥ 0(BÑT Coâ si) Ñaúng thöùc xaåy ra khi a= b 2 1 1 8) a ≥ b , ab > 0 => ≤ Ñaúng thöùc xaåy ra khi a= b a b a b 9) + ≥ 2 Vôùi ab >0 Ñaúng thöùc xaåy ra khi a= b b a 1 1 4 10) + ≥ Vôùi ab >0 Ñaúng thöùc xaåy ra khi a= b a b a+b a b 11) (am+bn)2 ≤ (a2+b2)(m2+n2) Ñaúng thöùc xaåy ra khi = (BÑT Bu m n nhi a coâp xki) III-Nhöõng sai laàm thöông gaëp trong giaûi toaùn cöïc trò: 1-sai laàm trong chöùng minh ÑK 1: 1 VD1:Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa bieåu thöùc P = 2 x − 6 x + 17 Lôøi giaûi sai: Phaân thöùc töû thöùc coù giaù trò khoâng ñoåi neân P coù giaù trò lôùn nhaát khi maãu coù giaù trò nhoû nhaát Ta coù :x2- 6x +17 = (x-3)2 +8 ≥ 8 1 Min(x2- 6x +17) = 8 x = 3. Vaäy MaxP = ⇔ x = 3 8 Phaân tích sai laàm :Tuy ñaùp soá khoâng sai nhöng laäp luaän laïi sai ,vì : “Phaân thöùc töû thöùc coù giaù trò khoâng ñoåi neân P coù giaù trò lôùn nhaát khi 1
  2. maãu coù giaù trò nhoû nhaát” maø chö ñöa ra nhaän xeùt töû vaø maãu ñeàu laønhöõng bieåu thöùc coù gioaù trò döông. Ta ñöa ra moät phaûn ví duï: 1 1 Xeùt bieåu thöùc A = 2 Vôùi laäp luaän nhö treân: A = 2 “Phaân thöùc x −4 x −4 töû thöùc coù giaù trò khoâng ñoåi neân A coù giaù trò lôùn nhaát khi maãu coù giaù trò nhoû nhaát”Nghóa laø A coù giaù trò lôùn nhaát x 2 – 4 coù giaù trò nhoû nhaát .Maø x2 – 4 coù giaù trò nhoû nhaát laø -4 x = 0 .Neân 1 1 A coù giaù trò lôùn nhaát laø − x =0 .Ñieàu naøy khoâng ñuùng .Vì − 4 4 Khoâng phaûi laø giaù trò lôùn nhaát cuûa bieåu thöùc A .chaúng haïn vôùi x 1 1 =3 thì A = > − 5 4 Lôøi giaûi ñuùng: Ta coù :x2- 6x +17 = (x-3)2 +8 ≥ 8 .Töû vaø maãu cuûa P ñeàu laø bieåu thöùc coù giaù trò döông .=> P > 0 ,do ñoù P coù giaù trò lôùn 1 nhaát Coù gia 1trò nhoû nhaát x2- 6x +17 coù giaù trò nhoû P nhaát. VD2: Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa A = (x-1)2 + (x-3)2 Lôøi giaûi sai:ta coù (x-1)2 ≥ 0(1) ; (x-3)2 ≥ 0(2) .Neân A coù giaù trò nhoû nhaát laø 0.ta khoâng theå keát luaän nhö vaäy .vì khoâng theå xaåy ra ñaúng thöùc ñoàng thôøi cuûa (1) vaø (2) x y z VD3: Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa A= + + .Vôùi x,y,z > 0 y z x Lôøi giaûi sai: Giaû söû :x ≥ y ≥ z > 0 .=> x-z ≥ 0 => y(x-z) ≥ z (x-z) => xy-yz+z2 ≥ xz x y z Chia hai veá cho soá döông xz: Ta coù : − + ≥ 1(1) .Maët khaùc ,ta coù z x x x y x y z + ≥ 2 (2).Coäng (1) vôùi (2): + + ≥ 3.Vaäy Min A = 3 x = y = z y x y z x x y z Phaân tích sai laàm :Khi hoaùn vò voøng quanh thì A trôû thaønh + + .Töùc y z x laø bieåu thöùc khoâng ñoåi .Ñieàu ñoù cho pheùp tañöôïc giaû söû x laøsoá lôùn nhaát (hoaëc laø soá nhoû nhaát),nhöng khoâng cho pheùp giaû söû x ≥ y ≥ z.Thaät vaäy sau khi choïn x laø soá lôn nhaát (x ≥ y,x ≥ z) thì vai troø cuûa y vaø z laïi khoâng bình ñaúng :giöõ nguyeân x thay y bôõi z thay z bôõi y ta x z y ñöôïc + + ,khoâng baèng bieåu thöùc A. z y x (Ta ñöa ra moät ví duï khaùc cho pheùp ñöôïc giaû söû x ≥ y ≥ z.Chaúng haïn :B = x2+ y2+z2+xy+xz+yz.Sau khi choïn x laø soá lôùn nhaát thì vai troø cuûa y vaø z laø bình ñaúng :Giöõ nguyeân x thay y bôõi z ,thay z bôõi y ta ñöôïc : x2+ y2+z2+xy+xz+yz, vaãn baèng B) Caùch giaûi ñuùng : Caùch 1:AÙp duïng baát ñaúng thöùc Coâ si cho ba soá döông x,y,z: 2
  3. x z y x y z A= + + ≥ 33 . . = 3 . z y x y z x x z y x y z Do ñoù min( + + ) = 3Khi vaø chæ khi: = = ,töùc laø x = y = z z y x y z x x z y  x y  y z y y x Caùch 2:Ta coù + + =  +  +  + −  .Ta ñaõ coù : + ≥ 2 (Do  y x z y x    z x x x y x y z y z y x,y>0)Neân ñeå chöùng minh + + ≥ 3 Chæ caàn chöùng minh : + − ≥ 1 y z x z x x (1) (1) xy+z2-yz ≥ xz(Nhaân hai veá vôùi soá döông xz) xy+z2-yz-xz ≥ 0 y(x-z)-z(x-z) ≥ 0 (x-z)(y-z) ≥ 0(2) (2)ñuùng vôùi giaû thieát raèng zlaø soá nhoû nhaát trong ba soá x,y,z do ñoù (1) ñuùng . x y z Töø ñoù tìm ñöôïc giaù trò nhoû nhaát cuûa + + y z x VD3:Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa A = x2+y2 bieát x+y =4 Lôøi giaûi sai:Ta coù x2+y2 ≥ 2xy Do ñoù A coù giaù trò nhoû nhaát x2+y2=2xy x=y=2 Khi ñoù MinA = 22+22= 8 Phaân tích sai laàm :Ñaùp soá khoâng sai tuy nhieân laäp luaän sai laàm .Ta môùi chöùng minh f(x,y) ≥ g(x,y) Chöù chöa C/m ñöôïc f(x,y) ≥ M Vôùi M laø haèng soá . Ta ñöa ra moät ví duï :Vôùi laäp luaän nhö treân töø baát ñaúng thöùc ñuùng :x2 ≥ 4x-4 seõ suy ra :x2 nhoû nhaát x2 = 4x-4 (x-2)2 = 0 x=2 ñi ñeán Min x2 = 4 x=2 Deã thaáy keát quaû ñuùng phaûi laø minx2 = 0 Khi vaø chæ khi x = 0 Caùch giaûi ñuùng :Ta coù x+y = 4 => x2+2xy+y2 = 16 (1) Ta laïi coù (x-y)2 ≥ 0 => x2-2xy +y2 ≥ 0(2) Töø (1) vaø (2) : 2(x2+y2) ≥ 16 => x2+y2 ≥ 8 Min A = 8 Khi vaø chæ khi x= y= 2 2.Sai laàm trong chöùng minh ñieàu kieän 2: VD1:Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa A= x+ x Lôøi giaûi sai: 2  1 1  1 1 1 A= x+ x =  x + x +  − =  x +  − ≥ −  4 4  2 4 4 1 Vaäy MinA = − 4 Phaân tích sai laàm : 1 1 Sau khi chöùng minh f(x) ≥ − ,chöa chæ tröôøng hôïp xaûy ra f(x) = − 4 4 1 .Xaûy ra daáu baèng khi vaø chæ khi x = − ,voâ lyù . 2 Lôøi giaûi ñuùng :Ñeå toân taïi x phaûi coù x ≥ 0 3
  4. Do ñoù A= x+ x ≥ 0 MinA = 0 Khi vaø chæ khi x = 0 VD2:Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa A = xyz(x+y)(y+z)(z+x) Vôùi x,y.z ≥ 0 vaø x+y+z = 1 Lôøi giaûi sai:AÙp duïng baát ñaúng thöùc 4ab ≤ (a + b) 2 : 4(x+y).z ≤ ( x + y + z ) 2 = 1 4(x+z).y ≤ ( x + y + z ) 2 = 1 4(z+y).x ≤ ( x + y + z ) 2 = 1 Nhaân töøng veá (do khoâng aâm) 64xyz(x+y)(y+z)(z+x) ≤ 1 1 Max A = 64 Phaân tích sai laàm :Sai laàm ôû choã chöa chæ ra ñöôïc tröôøng hôïp xaûy ra 1 daáu ñaúng thöùc .Ñieàu kieän ñeå A = laø 64  x+ y = z  y+z = x  x = y = z = 0    z + x = y ⇔  x + y + z = 1 Maâu thuaãn x + y + z = 1  x, y , z ≥ 0    x, y , z ≥ 0  Caùch giaûi ñuùng :AÙp duïng baát ñaúng thöùc coâ si cho ba soá khoâng aâm : 1= x+y+z ≥ 3 xyz (1) 2= (x+y)+(y+z)+(z+x) ≥ 33 ( x + y )( y + z )( z + x) (2) Nhaân töøng veá (1) vôùi (2) (do hai veá ñeàu khoâng aâm ): 3 2 2 ≥ 93 A ⇒ A ≤   9 3 2 1 Max A =   ⇔ x = y = z = 3 3 ( x + a )( x + b ) VD3:Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa A= vôùi x > 0 ,a,b laø caùc x haèng soá döông cho tröôùc. Lôøi giaûi sai:Ta coù x+a ≥ 2 ax (1) x+b ≥ 2 bx (2) ( x + a )( x + b ) 2 ax .2 bx Do ñoù : ≥ = 4 ab .MinA = 4 ab ⇔ x = a = b x x Phaân tích sai laàm:Chæ xaåy ra A = 4 ab Khi ôû (1) vaø ôû (2)xaåy ra daáu ñaúng thöùc ,töùc laø x = a vaø x = b.Nhö vaäy ñoøi hoûi a= b .Neáu a ≠ b thì khoâng coù ñöôïc A = 4 ab Caùch giaûi ñuùng :Ta thöïc hieän pheùp nhaân vaø taùch ra caùc haèng soá : ( x + a )( x + b ) = x 2 + ax + bx + ab =  x + ab  + ( a + b ) A=   x x  x  4
  5. ab Ta laïi coù : x + ≥ 2 ab (baát ñaúng thöùc coâsi) x Neân A ≥ 2 ab + a + b = ( a + b ) 2  ab Min A = ( ) 2 x = a+ b ⇔ x ⇔ x = ab  x>0  VD4:Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa A= 2x+3y bieát 2x2+3y2 ≤ 5 Lôøi giaûi sai:Goïi B= 2x2+3y2 ta coù B ≤ 5 Xeùt A+B = 2x+3y +2x2+3y2 = 2(x2+x)+3(y2+y) 5 =2(x+1/2)2+3(y+1/2)2-5/4 ≥ − (1) 4 Ta laïi coù B ≤ 5 neân -B ≥ -5 25 25 1 Coäng (1)vôùi (2):A ≥ − minA = − ⇔x= y=− 4 4 2 1 Phaân tích sai laàm :Sai laàm ôû choã vôùi x= y= - ,chæ coù xaûy ra daâu “=” 2 1 ôû (1),coøn daáu “=” ôû (2) khoâng xaûy ra . Thaät vaäy vôùi x = y = - thì : 2 2 2  1  1 1 3 B= 2  −  + 3 −  = + ≠ 5 .Do ñoù –B ≠ −5  2  2 2 4 Caùch giaûi ñuùng: Ta xeùt bieåu thöùc phuï:A2 = (2x+3y)2 AÙp duïng baát ñaúng thöùc Bunhiacoâpxki ( ) ( ) ( ) ( 2   2 ) ( 2 ) Ta coù : A2 = (2x+3y)2 = 2 . 2 x + 3. 3 y ≤  2 + 3   2 x + 3. y    2 2   =(2+3)(2x +3y ) ≤ 5.5 = 25 2 2 x 2 y 3 A2 = 25 = ⇔ x = y .Do A2 ≤ 25 neân -5 ≤ A ≤ 5 2 3  x=y Min A = -5 ⇔  ⇔ x = y = −1 2 x + 3 y = −5  x= y Max A = 5 ⇔  ⇔ x = y =1 2 x + 3 y = 5 5
nguon tai.lieu . vn