Xem mẫu

  1. Nh ng quy t c c a Internet Marketing
  2. Vi c hi u rõ Internet ang làm thay i các nguyên t c c a marketing như th nào luôn là thách th c l n v i các CEO: Nh ng thói quen nào ã l i th i? Nh ng cơ h i m i nào c n ư c theo u i? Thành công s ư c xác nh như th nào trong th i i m i này? Marketing Internet r t khác bi t – và n u b n không có ki n th c, b n r t d chi tiêu ngân qu marketing không úng ch hay khi n nh ng n l c c a b n rơi vào các a i m s không em l i k t qu như mong mu n. T t c chúng ta u bi t r ng marketing truy n th ng là m t ho t ng c di n – các công ty g i i thông i p t i th trư ng và thúc y khách hàng qua m t quy trình quan tâm, xem xét. Internet ã làm thay i cách th c chúng ta giao ti p v i khách hàng, b sung các phương ti n m i như blog và web video. Khi Nilofer Merchant, CEO c a hãng tư v n marketing và chi n lư c Rubicon Consulting, có tr s t i Silicon Valley, M , phân tích nh ng gì ang di n ra ngày nay, ông th y ư c m t sai l m mà h u h t các công ty u m c ph i. H s d ng các công c marketing tr c tuy n m i theo u i các m c tiêu marketing truy n th ng, ch ng h n như gia tăng s nh n th c, quan tâm c a khách hàng, y m nh các giao d ch mua s m,….
  3. ó là m t sai l m b i vì các quy t c marketing truy n th ng ư c o g t b i nh ng gì có th t ư c thông qua s d ng các phương ti n truy n thông m t chi u. Th ng th ng mà nói y là công c duy nh t chúng ta có ư c cho n cách ây m t vài năm. Còn lúc này, Internet ã m b o các giao ti p hai chi u và vi c ưa các khách hàng qua m t quy trình quan tâm có c u trúc c n ư c xem xét l i. M c tiêu tr ng tâm c a marketing tr c tuy n không ph i là s nh n th c, mà là s g n k t. Và 5 y u t then ch t t o d ng s g n k t là thân thu c, tính cách, c ng ng, ng t o d ng và ng h . S g n k t có nghĩa là khi n các khách hàng tham gia vào công ty b n, v i các s n ph m c a b n và thư ng xuyên hơn v i các nhân viên c a công ty b n. B n mu n các khách hàng c a b n bi t v công ty, bi t v nh ng giá tr và d ch v cung c p. Khi các khách hàng thích thú v i nh ng gì h th y và tr i nghi m, m i quan h s ư c ào sâu, d n t i s thân thu c. S thân thu c liên quan t i vi c y m nh chi u sâu và m c tương tác c a trang web, qua ó t o ra các m i quan h áng nh v i khách hàng. M t vài k thu t hi u qu nh t xây d ng s thân thu c bao g m th hi n tính h u ích c khi các khách hàng không mua s m; chia s c m xúc; m r ng các s n ph m tr c tuy n và t o d ng các tr i nghi m thú v .
  4. Tính cách liên quan t i cách th c công ty c a b n giao ti p v i th gi i bên ngoài, c trên phương di n lý trí l n tình c m. Tính cách c a công ty ph i riêng bi t và chân th c. Không như hình nh nhãn hi u, nó không th gi t o. Văn hoá công ty b n các tác ng l n t i tính cách b n xây d ng tr c tuy n. Ví d , m t công ty nói v i các nhân viên, khách hàng, i tác và c ng ng r ng mình thân thi n v i môi trư ng nhưng trên th c t công ty không tái ch các ph ph m công ngh . i u này rõ ràng i ngư c v i tính cách công ty. Hành vi c a công ty là không nh t quán và nó có th t n h i t i hình nh cũng như kh năng hoà ng v i m i ngư i. C ng ng như m t công c marketing thách th c h u h t các mong i c a marketing truy n th ng. Thay vì ki m soát quy trình marketing, công ty ng ra t ch c m t s ki n giao ti p xã h i mà chính khách hàng s quy t nh n i dung. Nhưng nh ng c ng ng t t thư ng không t nhiên phát sinh – chúng c n ư c trau d i k lư ng và giám sát ch t ch . M t công ty i nh ng bư c sai có th d dàng gi t ch t m t c ng ng th m chí c trư c khi nó b t u hình thành. Các c ng ng trong nh ng i u ki n t t nh t c a mình s y m nh s chia s , lôi kéo m i ngư i và d n t i s liên quan c a khách hàng – nh ng ngư i có th mong mu n là nhà ng t o d ng v i công ty b n.
  5. ng t o d ng xu t hi n khi m i ngư i t n hư ng s n ph m hay d ch v c a b n nhi u n n i h mu n cùng b n phát tri n nh ng gì s n có hay t o ra cái gì ó m i m có th ư c s d ng v i dòng s n ph m c a b n. M t fan quy t nh t o ra ôi dây giày có g n tên trư ng trên ó vào ôi gi y bóng r b n s n xu t ra là m t ví d . ó là quy trình g n k t các khách hàng tr c tuy n nh m giúp thi t k s n ph m. Khi ư c th c hi n chu n xác, y u t này có th r t m nh m và s cung c p nh ng l i ích doanh thu ích th c. Nó cũng có th r t áng ng i cho nh ng công ty nào t trư c n nay làm t t c m i th cho khách hàng, th m chí c suy nghĩ h khách hàng n a. Vi c ng t o d ng s th c s c n t i m t s thay i trong tâm trí. ng h liên quan t i cách th c m i miêu t các khách hàng c a công ty. H không ch là nh ng ngư i s d ng s n ph m/d ch v c a b n mà còn th hi n s ng h nhi t tình n a. H s d ng s n ph m c a b n và thích ch nh s a, óng góp ý ki n cho nó. S ng h c a khách hàng hay c a nh ng ngư i có nh hư ng có l i ích vô cùng to l n. H có th s d ng, sau ó tái xây d ng s n ph m c a b n. H có th óng góp ý ki n giúp phát tri n d ch v c a công ty,…
  6. Ti p xúc và làm vi c v i “nh ng ngư i có nh hư ng” là m t ch r t nóng trong marketing tr c tuy n. Nó gi nh r ng có m t nhóm nh nh ng ngư i có nh hư ng r t l n t i các quy t nh mua s m s n ph m/d ch v . Trên th c t , vi c này ch c là ph c t p hơn nhi u. M c tiêu c a công ty nên là nh n ra, chăm lo và ào t o nh ng ngư i ng h – các khách hàng s n lòng giúp marketing s n ph m c a b n t i ngư i khác. i u ó r t khác bi t so v i g i i nh ng b n thông cáo báo chí t i m t vài blogger có nh hư ng. M t ho t ng marketing ư c th c hi n chu n xác không ch ơn thu n là giao ti p t t t i các khách hàng, mà nó có ph i nh hình ư c các chào m i c a công ty sao cho thích h p nh t v i nhu c u c a th trư ng. Internet ã m ra nhi u mô hình kinh doanh m i, bao g m các giao ti p m t ngư i t i m i ngư i, i u b n ch dám mơ tư ng trư c ây. Nó cung c p cho chúng ta các công c có th ư c s d ng b o v kh i s t n công c a i th c nh tranh, ng th i giúp chúng ta khám phá ra nhi u cơ h i m i. Trong k nguyên Internet, luôn có nh ng cơ h i tuy t v i cho các CEO. Internet Marketing là m t vũ khí c nh tranh có th ư c s d ng tăng cư ng kh năng lãnh o.
nguon tai.lieu . vn