Xem mẫu

 1. Nh ng phương thu c hay t th t dê ương quy v thu c n u v i th t dê có tác d ng b dư ng. Dê là loài v t hi u ng, d nuôi vì t p ăn, lo i rau lá nào cũng ăn ư c nh b máy tiêu hóa r t m nh. Toàn b con dê u có th s d ng làm thu c. Nhi u tài li u trong và ngoài nư c ã ghi nh n. Th t dê theo H i Thư ng Lãn Ông v ng t, tính nhi t không c, tác d ng ích khí huy t, làm m nh dương o, m trung tiêu, an th n. Dùng tr g y y u, au lưng, dương s kém, khí quy t hư t n, ra nhi u m hôi - M i ngày ăn 30 - 40g, dùng liên t c nhi u ngày s có tác d ng. Còn sách Dư c li u Trung Qu c cũng nói th t dê v ng t, tính nhi t, không c tác d ng ích khí huy t, làm tăng th l c, b th n, tráng dương, tr cơ th suy như c, au nh c m i ngang th t lưng, hay n l nh. Ngư i ta phân tích 100g th t n c ùi, lư n dê trư ng thành th y có nư c 68g, protid 17,3g, lipid 11,6g, các lo i ư ng 0,5g, tro 1g, canxi 15mg, phospho 168mg, s t 3mg, thiaamine 0,07mg, riboflavine 0,13mg, acid nicotinic 4,9mg và vitamin A 85 UI ( ơn v qu c t ). Nh s giàu dinh dư ng th t dê nên ư c coi là ch t b sung dương khí cho àn ông b suy y u. Tuy nhiên vi c ch bi n c c kỳ quan tr ng. Theo kinh nghi m dân gian thư ng ăn th t dê v i g ng, hành, t i. H i
 2. Thư ng Lãn Ông l i khuyên ăn th t dê tái v i t i và h . Ta u bi t hành, t i, h u có tác d ng tiêu th c, làm m an i n ( an i n là nơi xu t phát c a ba m ch quan tr ng ó là xung m ch, nhâm m ch và c m ch), t i và h u có tác d ng tiêu th c, m an i n vì nó làm thông hai m ch xung và nhâm, song xung, nhâm l i là bi u c a kinh l c, ngũ t ng l c ph u th khí ây. Cơ quan sinh d c ti n âm và h u âm u thu c khí ph n c a th n. T i và h còn làm m nh th n khí nên tác d ng hi p ng v i th t dê tr th n suy, au lưng, m i g i, dương khí kém. B i v y sách Kim qu Y u lư c ã có bài " ương quy sinh khương dương nh c thang" bao g m ương quy, g ng tươi và th t dê. Thang này có tác d ng b dư ng khí huy t. Theo sách ch a b nh b ng th c ăn k t h p trung dư c nói canh th t dê h p thu t t nh t. V y xin gi i thi u ba lo i canh n u th t dê dùng tr li u b nh như sau: Canh th t dê n u ương quy Tác d ng b i b s c kh e sau m. Canh này phù h p v i n b hàn tích dư i u g i, cơ a hàn thi u máu, kinh nguy t không u, da m t tr ng nh t, ôn dương khí hàn, huy t hư, s c kh e gi m sút. Bài thu c: Th t dê 250g (l y th t n c ùi), ương quy 15g, g ng tươi 30g. R a s ch thái mi ng l n cho vào un cách th y n chín nh thêm mu i, t và rư u tr ng v a , sau ăn h t c cái l n nư c canh - m i ngày m t l n. Canh th t dê n u v i u ph
 3. Tác d ng b khí huy t, thanh nhi t gi i c, b tỳ, ôn v , sinh tân d ch, nhu n táo. Thư ng dùng cho ngư i cơ th y u, ăn không ngon, tiêu hóa kém, tỳ v hư hàn, kinh nguy t không u có tác d ng ch a tr t t. Bài thu c: Th t dê n c 100g, u ph 2 bìa, tôm nõn 20g, g ng tươi 20g. Th t dê n c và u ph c t lát. un nư c sôi m i cho th t dê và tôm nõn vào. un ti p 10 phút sau ó cho u ph , g ng tươi, mu i và l i un ti p 15 phút n a (nh nh l a). Cho gia v là ư c - ăn h t c nư c l n cái. Canh th t dê n u v i c mài (hoài sơn) Tác d ng b tỳ, ích v thích h p cho ngư i v hàn, chân tay l nh, tỳ th n suy - cơ th suy như c do làm vi c quá s c. Bài thu c: Th t dê 400g, hoài sơn 40g, hành tr ng 20g, g ng tươi 10g, h t tiêu, rư u tr ng, mu i m i th m t ít. Th t dê thái mi ng l n, hoài sơn ngâm vào nư c cùng n u v i th t dê t i chín. Sôi 10 phút thì cho hành, g ng, h t tiêu ( un nh l a v t b b t n i trên sau l i un nh l a n khi th t chín nh là ư c). V i th t thái nh cho d ăn và ăn h t trong ngày. C n lưu ý: Không dùng th t dê trong các trư ng h p: Hàm lư ng m máu cao, gan nhi t, máu nóng. T i ng hay nóng trong ngư i. V a m i dùng thu c B c mà có v bán h hay xương b . Nh ng ngư i dương khí m nh, tinh l c quá kh e cũng không dùng. Sau ây là vài phương thu c ch a tr có k t qu t t ã ư c t ng k t trong sách Dư c li u Trung Qu c. Bài b th n, ích th n khí
 4. M i ngày dùng 250g th t dê n c lo i b h t m - thái lát th t dê ư p v i t i xào ăn. C 3 ngày ăn m t l n. Bài ch a ch ng n l nh, t lao l c Th t dê 400g thái ư p v i m t ong và n u ăn c nư c l n cái. Cách hai ngày ăn 1 l n. Bài ch a ph n sau khi sinh b au b ng, cơ th suy như c Th t dê 500g, ương quy 150g, g ng tươi 250g. T t c cho vào n i 8 lít nư c un sôi còn l i 3 lít chia làm 3 l n ăn trong ngày. Bài ch a ch ng bu n nôn c n cào Thư ng b nh này c chi u ăn t i l i nôn, t i ăn thì êm m a làm trong ngư i nôn nao khó ch u. Th t dê n c (lo i b h t m ), thái ra cho t i và h vào n u ăn vào lúc ói b ng, ăn bao nhiêu tùy kh năng nhưng ng ăn quá no. n như v y vài l n s kh i. Th t thú v , th t dê mà l i ch a ư c nhi u b nh như v y. ây là lo i th t d tìm ki m m i mi n nư c ta. Nghe nói dê nuôi vùng núi á thì t t hơn dê nuôi vùng ng b ng, bán sơn a. Th t dê ch a hóc môn sinh d c nam Th c t , n nay v n có nhi u tranh cãi xung quanh lo i th c ph m này. M t s tài li u cho th y th t dê có ch a aphrodisiac, m t ch t có kh năng tăng kích thích kh năng tình d c nam gi i. Gi nh ó ã
 5. xu t hi n lâu trong dân chúng và i u ó th c t ch úng s th t ph n nào mà thôi. Nghiên c u m i c a Vi n Dinh dư ng Bogor, Indonesia ã ưa ra nh ng gi i thích và k t lu n v v n này. Gi thuy t trên lưu truy n trong dân chúng Indonesia t lâu b i th t dê ây r t r , ngư i dân nư c này tiêu th m t lư ng l n các ch ph m tươi t dê trong ó có nhi u món ăn ngon làm t dê, n i ti ng nh t là món sa-tê dê (m t lo i th t xê xiên nư ng ăn v i nư c s t và salad chua ng t.) Nghiên c u ch ra r ng, n u theo quan sát thông thư ng, th th t dê không khác l m v i các lo i th t khác như c u, bò và trâu. Ví d , so v i th t c u, c hai u có th th t m n. Màu c a th t không quá khác nhau m c dù th t dê thư ng có màu s m hơn. S khác bi t rõ ràng nh t gi a th t dê v i th t các lo i gia súc khác theo nghiên c u c a t p chí Intisari chính là mùi c a nó. Th t c u, th t bò, ho c trâu ch có mùi tanh, trong khi mùi c a th t dê thì m nh hơn, th m chí là hoi. Ngoài ra, th t dê có m tr ng và c ng hơn. Theo ti n sĩ Muhilal - Trung tâm Nghiên c u Dinh dư ng Bogor thì d a vào kinh nghi m c a t tiên thì ni m tin c a dân chúng v th t dê ph n nào là s th t. Nhưng n u theo nghiên c u khoa h c thì c n ph i có nh ng kh o sát và thí nghi m sâu hơn. Th t dê ch a h p ch t tương t hormone tình d c Chuyên gia dinh dư ng này cho bi t th t dê có ch a các h p ch t tương t như hormone sinh d c nam, c bi t tr ng th c ph m ch bi n t
 6. bìu dê. Do ó, th t dê tăng kh năng tình d c c a nam gi i thì cũng ư c các chuyên gia Vi n dinh dư ng Bogor kh ng nh có ph n úng. “Rõ ràng b ph n sinh d c c a dê ch a các hormone tình d c gi ng c,” ông gi i thích. Ăn các ch ph m này, nam gi i ư c b sung m t s hormone gi i tính, vì v y có kh năng tăng ti m năng tình d c c a mình. Tuy nhiên, m t kh năng n a là sau khi ăn th t dê, m t th c ph m ch a nhi u m, ã em n cho nam gi i s kh e kho n và t ó có th l m tư ng là th t dê nâng cao kh năng tình d c c a nam gi i. Ăn th t dê tăng kh năng “ àn ông” cho nam gi i. nh minh h a ngu n internet. V cơ b n kh năng tình d c c a con ngư i b s t gi m không th tăng lên ngay ch ơn gi n b ng cách ăn th t dê u ng v i rư u, bia hay các u ng có men khác. “Nh ng gì óng vai trò giúp tăng kh năng tình d c ó là hormone”, ti n sĩ Hendrawan Nadesul cho bi t.
 7. C nh giác là c n thi t! Bên c nh s t n t i m i liên h m ng manh gi a th t dê và ti m năng tình d c c a nam gi i, các nghiên c u khoa h c cũng cho bi t nh ng nh hư ng x u c a th t dê n s c kh e. Ví d như ngư i ăn nhi u th t dê su t hàng năm thì s th y xu t hi n các d u hi u c a b nh cao huy t áp. N u ăn nhi u món dê nư ng ch a nhi u m , m c cholesterol trong máu ch c ch n s tăng lên. Trong khi ó, n u ăn th t dê k t h p v i rư u, các hi u ng b t l i khác s phát sinh. Ví d như cholesterol và các u ng có c n có th gây vi c thu h p các m ch máu ph n cơ th phía dư i, c bi t là các m ch máu ch y xu ng ph n cơ th phía dư i. Do ó, nghiên c u trên th m chí ưa ra khuy n cáo v h u qu khác sau khi ăn dê nư ng v i u ng có c n có th khi n con ngư i b b t l c. Th t dê và… chuy n y “Tái dê ch m v i tương b n/ Ăn vào nó c b n b n như dê/ êm v v l y t tê/ T i mai ta l i Tái dê tương b n”. as àn ông Vi t Nam, khi nh c n món th t dê là nghĩ ngay n “chuy n y”… Không ít các quý ông còn tâm ni m "cái y" c a dê có tác d ng "b dương tráng khí", r t có l i cho chuy n chăn g i c a nam gi i. Th c hư m i quan h gi a th t dê và “chuy n y” như th nào? Các quý ông s tìm ư c câu tr l i dư i nhãn quan c a các nhà khoa h c và tâm lý h c. Tính tr dương c n hi u theo nghĩa r ng
 8. Bác sĩ chuyên khoa II Ph m Qu c Toán (B môn Y h c C truy n, H Y Hà N i) cho bi t: th t dê (dương nh c) có v ng t, tính nóng. Trong 100g th t dê có 17,5% protit, 40% là lipit. Th t dê không c, có tác d ng tr dương, b huy t, ch a lao ph i, ngư i g y y u. N u ăn liên t c 30 - 40g/ngày các món ăn ch bi n t th t dê, có th kh i g y y u, au lưng, dương s kém, khí huy t hư t n, ra nhi u m hôi. c bi t, r t t t cho ph n g y y u, ít s a sau khi sinh n . H u như t t c b ph n c a dê u có th s d ng làm thu c. Tinh hoàn dê (ng c dương) có tác d ng tr th n suy, li t dương, ho t tinh. Ngư i ta thư ng dùng ng c dương h p rư u, ngâm rư u thu c... D dày dê ch a g y y u, tiêu hoá kém, bu n nôn sau b a ăn (ngư i au d dày và loét tá tràng không nên dùng món này).
 9. Gan dê (dương can) có th i u tr nh ng trư ng h p m m t sau cơn b nh (n u chín nh , ăn 30-60g/ngày). Ti t dê pha v i rư u tr ng 40 ch a b huy t, au u, chóng m t, au lưng. C t dê (th n dê) có th ăn và ch bi n thành các món như c t heo. Tuy nhiên, c t dê thư ng ư c nư ng ho c h p v i hành tây (trưng cách thu ). Các món ăn ch bi n t c t dê có tác d ng tr suy như c, lãng tai, m hôi. Cao dê toàn tính làm thu c b . M c dù th t dê có tác d ng b dư ng, và r t t t cho s c kho , nhưng do hàm lư ng m, m cao nên không ph i ai cũng có th ăn. M t s ngư i b r i lo n chuy n hoá lipit khi ăn ph i c n th n. Không nên ăn nhi u trong m t b a và nhi u b a trong m t tháng. Ngư i có b nh cao huy t áp cũng không nên ăn nhi u. Tuy v y, tính tr dương trong ông Y nên ư c hi u theo m t nghĩa r ng rãi hơn (th t dê nhi u ch t dinh dư ng như Protein, nhi u b n t , ch t khoáng, nhi u vitamins, nhi u ch t s t thì ương nhiên là b cho cơ th r i. Và vi c b chung này s t o i u ki n thu n l i cho nh ng… chuy n khác. Vitamin B1 cũng thành viên… kích thích Chuyên gia tư v n tâm lý inh oàn “hóm h nh”: Các lo i th t như th t chó, th t dê là nh ng th c ăn giàu ch t m, nên ch c ch n là b dư ng (tr i v i ngư i b b nh gút). Mà ã ăn ch t b thì "ch ng b n cũng b kia". ó là tư duy dân gian. Tuy nhiên, các món ăn t dê, c bi t tinh hoàn dê hay ng u pín dê có b cho "chuy n y" hay không, chưa ai ch ng minh trên cơ s khoa h c. Cho r ng "ăn gì b y" cũng ch là s suy lu n thô thi n. C cho là trong tinh hoàn dê, ng u pín dê có nhi u hooc môn sinh d c, nhưng c a ng v t
 10. khác, c a con ngư i khác. Vi c cơ th có h p th hay chuy n hoá các hooc môn ó hay không, cũng chưa có công trình nghiên c u. Ai dám nói ngư i thi u máu thì ăn ti t canh s … b máu? Nhưng dù sao chăng n a y u t tinh th n, s c m nh c a ni m tin cũng giúp ngư i ta "hăng hái" hơn tí chút, c bi t, khi ăn th t dê, ng u pín dê, các ng mày râu thư ng "làm vài chén", khi n cho cơ th có hưng ph n. ã có trư ng h p ngư i àn ông y u sinh lý, ư c cho u ng m t viên vitamin B1, nhưng l i ư c b o ó là viên "kích thích", v y mà cũng có hi u qu rõ r t. ó là hi u ng tâm lý, s c m nh c a ni m tin! Xin nói thêm, r t nhi u tài li u khi vi t v các món ăn b dư ng, thư ng vi t r ng các món ăn này " ư c cho là" b dương, tráng khí, ch "không dám" kh ng nh ch c "như inh óng c t". N u th t dê b dương th t thì c th gi i ã dùng ch ra hàng v n viên Viagra, BS Gia C nh (Vi n V sinh d ch t TƯ) kh ng nh. Ông cho bi t thêm, quan ni m này úng v i ngày xưa nhi u hơn ngày nay và úng v i t ng ngư i nh t nh (t t cho m y ông tu i x n x n 50-60 tr lên). n nay, chưa có nghiên c u ho c tài li u khoa h c nào ch ng minh ư c tính tr dương c a th t dê. B th n tráng dương b ng th t dê Ch ng b t l c nam gi i có nhi u bi u hi n: ho c dương v t không cương c ng do không ham mu n, ho c có ham mu n nhưng không “lên” ư c, hay có th cương khi ư c kích thích nhi u, nhưng sau ó nhanh chóng tr l i như cũ.
 11. Theo ông y, ch ng b t l c ư c i u tr theo phép “b th n”. Các bài thu c ch a li t dương, xu t tinh s m, di tinh... c a ông y u nh m tác ng n t ng này. ơn gi n hơn và mau chóng có hi u qu nên s d ng các món ăn bài thu c có tác d ng b th n tráng dương. Bài thu c: Th t dê 500g ,cà r t 500g. H m nh m i ngày ăn 1 l n, ăn li n 7 ngày. Ho c: Canh th t dê n u v i nhân h nh ào, th ti t : Th t dê tươi 200g, th ti t (h t tơ h ng), nhân h nh ào, nh c thung dung 20g, g ng tươi, gia v , nư c dùng. Th t dê r a s ch, thái mi ng nh . Các v thu c trên cũng r a s ch. Th t dê o qua m cho săn r i cho h t tơ h ng, nhân h nh ào, nh c thung dung vào, nư c h m n khi th t dê chín m m, nêm gia v là dùng ư c. Món canh này có tác d ng b gan th n, cư ng tráng gân c t, nh ng ngư i hay b au lưng, m i g i, nam gi i b di tinh, li t dương nên dùng.
nguon tai.lieu . vn