Xem mẫu

  1. Nh ng phương thu c hay t th t dê ương quy v thu c n u v i th t dê có tác d ng b dư ng. Dê là loài v t hi u ng, d nuôi vì t p ăn, lo i rau lá nào cũng ăn ư c nh b máy tiêu hóa r t m nh. Toàn b con dê u có th s d ng làm thu c. Nhi u tài li u trong và ngoài nư c ã ghi nh n. Th t dê theo H i Thư ng Lãn Ông v ng t, tính nhi t không c, tác d ng ích khí huy t, làm m nh dương o, m trung tiêu, an th n. Dùng tr g y y u, au lưng, dương s kém, khí quy t hư t n, ra nhi u m hôi - M i ngày ăn 30 - 40g, dùng liên t c nhi u ngày s có tác d ng. Còn sách Dư c li u Trung Qu c cũng nói th t dê v ng t, tính nhi t, không c tác d ng ích khí huy t, làm tăng th l c, b th n, tráng dương, tr cơ th suy như c, au nh c m i ngang th t lưng, hay n l nh. Ngư i ta phân tích 100g th t n c ùi, lư n dê trư ng thành th y có nư c 68g, protid 17,3g, lipid 11,6g, các lo i ư ng 0,5g, tro 1g, canxi 15mg, phospho 168mg, s t 3mg, thiaamine 0,07mg, riboflavine 0,13mg, acid nicotinic 4,9mg và vitamin A 85 UI ( ơn v qu c t ). Nh s giàu dinh dư ng th t dê nên ư c coi là ch t b sung dương khí cho àn ông b suy y u. Tuy nhiên vi c ch bi n c c kỳ quan tr ng. Theo kinh nghi m dân gian thư ng ăn th t dê v i g ng, hành, t i. H i Thư ng Lãn Ông l i khuyên ăn th t dê tái v i t i và h . Ta u bi t hành, t i, h u có tác d ng tiêu th c, làm m an i n ( an i n là nơi xu t phát c a ba m ch quan tr ng ó là xung m ch, nhâm m ch và c m ch), t i và h u có tác d ng tiêu th c, m an i n vì nó làm thông hai m ch xung và nhâm, song xung, nhâm l i là bi u c a
  2. kinh l c, ngũ t ng l c ph u th khí ây. Cơ quan sinh d c ti n âm và h u âm u thu c khí ph n c a th n. T i và h còn làm m nh th n khí nên tác d ng hi p ng v i th t dê tr th n suy, au lưng, m i g i, dương khí kém. B i v y sách Kim qu Y u lư c ã có bài " ương quy sinh khương dương nh c thang" bao g m ương quy, g ng tươi và th t dê. Thang này có tác d ng b dư ng khí huy t. Theo sách ch a b nh b ng th c ăn k t h p trung dư c nói canh th t dê h p thu t t nh t. V y xin gi i thi u ba lo i canh n u th t dê dùng tr li u b nh như sau: Canh th t dê n u ương quy Tác d ng b i b s c kh e sau m. Canh này phù h p v i n b hàn tích dư i u g i, cơ a hàn thi u máu, kinh nguy t không u, da m t tr ng nh t, ôn dương khí hàn, huy t hư, s c kh e gi m sút. Bài thu c: Th t dê 250g (l y th t n c ùi), ương quy 15g, g ng tươi 30g. R a s ch thái mi ng l n cho vào un cách th y n chín nh thêm mu i, t và rư u tr ng v a , sau ăn h t c cái l n nư c canh - m i ngày m t l n. Canh th t dê n u v i u ph Tác d ng b khí huy t, thanh nhi t gi i c, b tỳ, ôn v , sinh tân d ch, nhu n táo. Thư ng dùng cho ngư i cơ th y u, ăn không ngon, tiêu hóa kém, tỳ v hư hàn, kinh nguy t không u có tác d ng ch a tr t t. Bài thu c: Th t dê n c 100g, u ph 2 bìa, tôm nõn 20g, g ng tươi 20g. Th t dê n c và u ph c t lát. un nư c sôi m i cho th t dê và tôm nõn vào. un
  3. ti p 10 phút sau ó cho u ph , g ng tươi, mu i và l i un ti p 15 phút n a (nh nh l a). Cho gia v là ư c - ăn h t c nư c l n cái. Canh th t dê n u v i c mài (hoài sơn) Tác d ng b tỳ, ích v thích h p cho ngư i v hàn, chân tay l nh, tỳ th n suy - cơ th suy như c do làm vi c quá s c. Bài thu c: Th t dê 400g, hoài sơn 40g, hành tr ng 20g, g ng tươi 10g, h t tiêu, rư u tr ng, mu i m i th m t ít. Th t dê thái mi ng l n, hoài sơn ngâm vào nư c cùng n u v i th t dê t i chín. Sôi 10 phút thì cho hành, g ng, h t tiêu ( un nh l a v t b b t n i trên sau l i un nh l a n khi th t chín nh là ư c). V i th t thái nh cho d ăn và ăn h t trong ngày. C n lưu ý: Không dùng th t dê trong các trư ng h p: Hàm lư ng m máu cao, gan nhi t, máu nóng. T i ng hay nóng trong ngư i. V a m i dùng thu c B c mà có v bán h hay xương b . Nh ng ngư i dương khí m nh, tinh l c quá kh e cũng không dùng.
  4. Sau ây là vài phương thu c ch a tr có k t qu t t ã ư c t ng k t trong sách Dư c li u Trung Qu c. Bài b th n, ích th n khí M i ngày dùng 250g th t dê n c lo i b h t m - thái lát th t dê ư p v i t i xào ăn. C 3 ngày ăn m t l n. Bài ch a ch ng n l nh, t lao l c Th t dê 400g thái ư p v i m t ong và n u ăn c nư c l n cái. Cách hai ngày ăn 1 l n. Bài ch a ph n sau khi sinh b au b ng, cơ th suy như c Th t dê 500g, ương quy 150g, g ng tươi 250g. T t c cho vào n i 8 lít nư c un sôi còn l i 3 lít chia làm 3 l n ăn trong ngày.
  5. Bài ch a ch ng bu n nôn c n cào Thư ng b nh này c chi u ăn t i l i nôn, t i ăn thì êm m a làm trong ngư i nôn nao khó ch u. Th t dê n c (lo i b h t m ), thái ra cho t i và h vào n u ăn vào lúc ói b ng, ăn bao nhiêu tùy kh năng nhưng ng ăn quá no. n như v y vài l n s kh i. Th t thú v , th t dê mà l i ch a ư c nhi u b nh như v y. ây là lo i th t d tìm ki m m i mi n nư c ta. Nghe nói dê nuôi vùng núi á thì t t hơn dê nuôi vùng ng b ng, bán sơn a. Tr b nh b ng các món t th t dê Th t dê nư ng xiên Th t dê và các s n ph m t dê không ch làm các món ăn ngon, mà nó còn có tác d ng ch a b nh r t hay.
  6. Dư i ây là hư ng d n c a lương y Hoài Vũ làm món ăn v a ngon, v a tr b nh: 1. Ngư i sau khi sinh , b ng dư i l nh au, có th dùng th t dê 200g, ương quy 20g, g ng tươi 6g, các gia v , rư u 10 ml. Dùng l a nh n u nh . Dùng h t trong ngày. 2. Th n hư hao t n, s ng lưng au, dương nuy, lãnh m, thì dùng th t dê 200g r a s ch, thái nh , tôm nõn 6g, g ng tươi p d p, hành, gia v , m t ít rư u. Ư p xong, em nư ng dùng. Ho c dùng m t c p th n dê r a s ch, n u cháo v i n p (dùng l a nh n u nh ), ăn nóng. 3. Ngư i ăn u ng kém, b ng dư i l nh au, dùng th t dê 250g, g ng tươi 100g, nh c qu 2g, rư u, gia v . Ninh nh b ng l a nh . Ăn nóng. 4. Ngư i chân, u g i y u và có ch ng tr ng dương hư, có th dùng 1 ôi th n dê, tr ng 20g, b c t ch 15g, g ng tươi, rư u n p cái, gia v . N u chín b ng l a nh , ăn nóng. 5. Ngư i cơ th suy như c, ra m hôi nhi u, có th dùng 1 d dày dê r a s ch, thái nh , cùng hoàng kỳ 100g, u en 50g, rư u, g ng tươi p d p, hành, gia v , em ninh b ng l a nh cho chín nh . Phân làm 3, dùng h t trong ngày. 6. M t m , hoa m t có th l y 100g gan dê, thương tru t 12g, rư u, gia v . N u v i l a nh chín m m. Dùng nư c và gan, b bã thu c. Cách ngày ăn m t l n. 7. Nam b li t dương, xu t tinh s m, n kinh nguy t không u, tình d c gi m có th l y: th t dê 1 kg, kh i t 20g, 2 lít nư c, hành, g ng, rư u, gia v . R a s ch th t dê cho vào nư c sôi, ch n cho s ch, r i l i dùng nư c l nh r a cho s ch, ch t ra mi ng vuông. un nóng ch o gang, cho th t dê, g ng mi ng vào xào qua. Cho rư u vào, xào cho th m rư u. Cho th t dê và g ng vào n i t, r i cho kh i
  7. t , nư c, gia v , hành vào, un sôi thì chuy n sang un b ng l a nh , h m chín r i cho hành g ng, gia v vào là ư c
nguon tai.lieu . vn