Xem mẫu

  1. Nh ng nhân v t gây n tư ng nh t gi i kinh doanh 2009 H là thương gia, chính tr gia, ông trùm truy n thông hay ơn gi n là m t ca s . Nhưng nh ng gì h ã làm trong năm 2009 y khó khăn là i u khi n m i doanh nhân u ph i ngư ng m . Ngài Richard Branson(CEO c a Virgin Group) Luôn là ngư i tiên phong phá b nh ng gi i h n chưa t ng ư c vư t qua, cùng v i các nhân viên d án Virgin Galactic, v CEO t ng ư c phong tư c Hi p s này ã cho ra i SpaceShipTwo, tàu du hành không gian u tiên ph c v m c ích thương m i c a th gi i. Sau khi SpaceShipTwo c t cánh l n u vào năm 2011, b t kỳ ai cũng có th tr thành phi hành gia. Steve Jobs(CEO c a Apple) Chi n th ng b nh ung thư và tr l i Apple sau 6 tháng v ng m t, Steve Jobs ti p t c cho th y t m nhìn chi n lư c trong lĩnh v c kinh doanh công ngh cao. V i nh ng gì ã chu n b trư c ó, Jobs giúp Apple ho t ng trơn tru t i m c h u như không ai nh n ra s v ng m t c a ông. Apple v n thu lãi l n trong khi c th gi i g p khó khăn. Warren Buffett(CEO c a Berkshire Hathaway)
  2. u năm 2009, khi nh ng doanh nghi p khó khăn tìm n c u c u Buffet, ông ã giành th i gian c k t ng h sơ r i quy t inh u tư 3 t USD cho General Electric và 5 t cho Goldman Sachs. Ti n hành m t chi n d ch công phu gây d ng l i ni m tin c a các nhà u tư v i th trư ng, Buffet ã cùng Berkshire Hathaway vư t qua kh ng ho ng m t cách thành công. Bill Gates ( ng sáng l p và ch t ch qu Gates Foundation) Tháng 7/2009, ngư i giàu nh t th gi i quy t nh d ng g n như toàn b công vi c t i Microsoft dành h t th i gian cho ho t ng c a qu Bill & Melinda Gates Foundation.
  3. Giúp ngư i nghèo ch ng l i b nh t t, phát tri n nông nghi p và s n xu t th c ph m t i các nư c ang phát tri n, c i thi n h th ng giáo d c t i M , Bill Gates ã làm kinh ng c không ít nhân v t trong gi i kinh doanh, trong ó có c ngư i b n lâu năm, Warren Buffett. Ursula Burns (CEO c a Xerox) Tr thành mơ ư c c a hàng tri u ngư i trên th gi i khi tr thành ph n da màu u tiên n m quy n i u hành t i m t t p oàn hàng u th gi i. Ursula Burns cũng n i ti p truy n th ng n CEO t i Xerox sau khi thay th ngư i ti n nhi m Anne Mulcahy. K t khi n m quy n t i hãng s n xu t máy văn phòng này, c phi u c a Xerox ã tăng giá t i 36%. Oprah Winfrey (Ngư i sáng l p Harpo)
  4. M t trong nh ng ph n giàu và có nh hư ng nh t th gi i, bi u tư ng c a ngành truy n thông M Oprah Winfrey cho bi t s th c hi n bu i ghi hình cu i cùng cho talk-show n i ti ng c a mình trong năm 2011. Gây n tư ng v i khán gi truy n hình b ng tư tư ng tiên phong và kh năng giao ti p, Oprah luôn có kh năng làm m i nh ng thông i p phát i. Liên k t v i Discovery Channel, Oprah Winfrey gây d ng nên m t hãng truy n thông cho riêng mình mang tên OWN (Oprah Winfrey Network). M ng truy n thông này s vươn t i hơn 80 tri u gia ình trên toàn th gi i trong tháng 1/2011 t i. Sonia Sotomayor (Th m phán Tòa án t i cao M )
  5. T ng là m t nhà ho t ng xã h i, Sonia Sotomayor tr thành Th m phán g c da u tiên c a Tòa án t i cao M . Sinh ra t i Bronx (bang New York), Sonia Sotomayor ư c m t mình m bà chăm sóc, d y d sau khi ngư i cha m t s m. Thành công c a bà ư c coi là m t trong nh ng bi u tư ng s ng c a Gi c mơ M . Chesley "Sully" Sullenberger (Phi công) V i s bình tĩnh n phi thư ng trong tình hu ng ph i ch u nhi u áp l c, Sullenberger ã cho th y kh năng lãnh o cũng như khích l phi hành oàn khi ông h cánh thành công chi c máy bay c a US Airways trên sông Hudson (M ), c u s ng hơn 155 hành khách. Phi công giàu kinh nghi m này cũng t ra h t s c nhã nh n trư c nh ng l i công kích cho r ng pha h cánh c a ông ch ng qua là do may m n. Jeff Bezos (Ngư i sáng l p Amazon.com)
  6. Luôn là ngư i tiên phong trong lĩnh v c thương m i i n t , Bezos ti p t c gây n tư ng v i th gi i kinh doanh b ng nh ng ý tư ng c áo. Sáng t o g n ây nh t c a ông là Amazon's Kindle, cu n sách i n t ư c nh n nh là có kh năng làm thay i thói quen mua và c sách cũng như các n ph m in khác c a toàn th gi i. Barack Obama (T ng th ng M ) Tr thành T ng th ng th 44 c a M , cũng là T ng th ng da màu u tiên c a nư c này, nh ng quy t sách k p th i c a Barack Obama ã giúp kinh t M vư t qua suy thoái. M t th i kh c áng chú ý khác trong năm 2009 i v i ông Obama là ngày 13/12 khi ông tr
  7. thành t ng th ng ương nhi m th 3 trong l ch s nư c M giành gi i Nobel hòa bình. Vào th i i m này, M v n tham chi n trong 2 cu c chi n tranh.
nguon tai.lieu . vn