Xem mẫu

  1. Nh ng nguyên t c c n chú ý khi mua l i doanh nghi p Mua l i công ty hay m t ph n công ty khác ang là ích nh m c a không ít nh ng nhà qu n lý. Nhưng làm th nào mua và phát tri n nó t t nh t? Hãy xem nh ng g i ý c a Bruce Nolop qua nh ng nguyên t c trong chi n thu t mua l i c a công ty Pitney Bowes. T ý tư ng... Nh ng công ty ch n chi n thu t mua l i làm phương ti n t m c tiêu tăng trư ng ang g p nhi u thách th c. Nghiên c u cho th y vi c nh t nh ph i mua l i m t công ty khác là d u hi u c a s y u kém và ngày nay i a s các v mua l i u g p th t b i. Tuy nhiên h u h t các công ty hàng u th gi i v n ch y u d a vào chi n thu t này t ư c nh ng m c tiêu chi n lư c c a mình. Qu n lý c a nh ng công ty này cho bi t, m c dù có nhi u thách th c nhưng ây v n là con ư ng nhanh, r và ít r i ro hơn so v i vi c t m r ng chính cơ c u công ty. Tho t nghe thì có v mâu thu n, nhưng ó l i là i u hoàn toàn h p lý vì hi n t i m t s công ty ã bi t i úng hư ng, còn l i r t nhi u công ty v n ti p t c m c sai l m. Nolop ã ti t l m t s ví d th c ti n i n hình giúp công ty Pitney Bowes - b c th y trong vi c mua l i - làm nên nh ng i u kỳ di u. Nh có nh ng th thu t mua l i khôn ngoan, công ty này ã t ư c m c tiêu chi n lư c ó là chuy n i h n ng ch kinh doanh t ph n c ng sang hình th c khác
  2. mang l i nhi u l i nhu n hơn ó là: kinh doanh ph n m m và cung c p d ch v . … n th c t Năm ch d n dư i ây c a Pitney Bowes có th giúp b n có nh ng bư c i khôn ngoan trong m t v mua l i: 1. Nh m t i các lĩnh v c có liên quan Nh m t i nh ng m c lĩnh v c có liên quan là m t phương pháp h p lý giúp m r ng s nghi p kinh doanh h n h p. B ng cách này b n có th t n d ng các ti m l c c a công ty như bí quy t qu n tr , s th u hi u khách hàng và nh hư ng văn hoá... ây là nh ng y u t giúp công ty m i ư c mua l i hoà nh p nhanh hơn. Ví d : Nh ng công ty lu t s d ng trung tâm photocopy siêu t c c a Pitney Bowes u khuy n khích công ty này cung c p thêm các ho t ng chuyên bi t giúp qu n lý tài li u. Nh có hai v mua l i v a qua, Pitney Bowes ã có th cung c p nh ng h tr tiên ti n vư t xa c mong i c a các công ty lu t nói trên. Gi ây, Pitney Bowes ã v trí tiên phong trong phân o n th trư ng tăng trư ng nhanh này. 2. t cư c vào u tư t ng ph n Thay vì mua l i toàn b công ty, b n nên chia ra làm nhi u l n mua l i v i quy mô nh hơn d qu n lý và giúp b n h n ch r i ro th t b i. Nh ng công ty ư c mua l i b ng 5% (ho c ít hơn) v n th trư ng c a công ty m chính là nh ng b ph n mang l i l i nhu n nhi u nh t cho công ty. 3. S d ng i ngũ tư v n kinh doanh
  3. ng phó m c toàn b quy t nh th c hi n chi n lư c mua l i cho m t nhóm các nhà qu n lý phát tri n kinh doanh c a công ty. Lãnh o m i ơn v kinh doanh m i chính là nh ng ngư i có i u ki n thu n l i nh t ánh giá nh ng chi n lư c mua l i ti m năng và s phù h p v văn hoá công ty, xác nh tính ng v n và thi t l p nh ng k ho ch t nh ng k t qu mong mu n.
nguon tai.lieu . vn