Xem mẫu

  1. Nh ng lưu ý khi vi t tin, bài v chuyên , chuyên m c
  2. Trong m i cơ quan báo chí, phóng viên chuyên m c c n am hi u sâu v ngành, lĩnh v c mà anh ta theo dõi. Phóng viên này c n bi t rõ các thông tin cơ b n c a ngành, lĩnh v c ó, có th ti p c n v i nh ng nhân v t quan tr ng trong lĩnh v c mà mình ph trách, vi t ư c nh ng bài báo hay, súc tích, chính xác và có th c nh tranh v i nh ng phóng viên khác. Tuy nhiên có nh ng tin, bài v chuyên chuyên m c c n lưu ý m t s i m sau: Quá trình chu n b Khi ưa tin, bài v m t chuyên m c cũng òi h i s chu n b gi ng như khi ph ng v n hay n m t cu c h p báo, vì th c n ct t c nh ng tư li u liên quan n lĩnh v c ó, bao g m tư li u c a chính b n và nh ng bài báo c a nh ng phóng viên lâu năm trong t báo c a b n. Hãy c c nh ng bài báo c a nh ng t báo c nh tranh v i báo c a b n, hay các t p chí và sách v lĩnh v c ó. Liên h v i các ngu n Hãy tìm ra nh ng nhân v t quan tr ng – không ch các v b trư ng và giám c công ty mà c nh ng nhân viên và các thư ký n a. Hãy g p và liên l c v i h thư ng xuyên, m t s ngư i nên g p u c hàng tu n. Ph n l n các phóng viên tìm ra nh ng ngu n tin t t nh t cho các bài báo c a h là t nh ng ngư i làm trong lĩnh v c mà h theo dõi.
  3. Trư c tiên, hãy c g ng có ư c m t cu c g p g làm quen v i nh ng nhân v t quan tr ng trong lĩnh v c b n theo dõi, lý tư ng nh t là có nh ng cu c g p này trong vòng 2 hay 3 tu n u tiên. C n ph i hi u r ng nh ng cu c g p như v y có l i cho c h và b n - B n ang c g ng tìm hi u các ngu n tin c a b n, nhưng hãy nh r ng h cũng c n ph i bi t rõ v b n n a. M t khi ã có các ngu n tin, hãy nh dành th i gian g i i n hay g p m i tu n 4 hay 5 ngư i quan tr ng nh t trong d nh sách các ngu n quan tr ng trong lĩnh v c mà b n theo dõi. Tìm và nghiên c u tài li u Ph i coi vi c theo dõi t t c các báo cáo, ngân qu , k ho ch làm vi c và các thông cáo báo chí ư c ưa ra trong lĩnh v c mà b n ph trách như là trách nhi m c a b n. Ph i ch c ch c r ng b n có th ti p c n nh ng tài li u ó, hãy c chúng th t k tìm ki m các ý tư ng vi t bài. Hãy luôn t t nh ng câu h i sau ây v nh ng bài báo thu c chuyên m c c a b n: - Ai s có l i và ai s b h i? - i u ó quan tr ng như th nào? - Ai s ng h tin, bài ó? Và ai s ph n i? - i u ó có giá tr như th nào?
  4. Hãy theo dõi l ch làm vi c và hình thành các h sơ lưu Hãy theo dõi l ch và k ho ch làm vi c c a các cơ quan, ơn v thu c chuyên m c c a b n b ng cách dùng 1 cu n l ch treo tư ng, trên ó ghi chi ti t t t c các cu c h p c a h . Hãy thư ng xuyên xem l ch m b o r ng b n không b l b t c ho t ng nào. Hãy tìm cách có ư c m t danh sách c p nh t t t c các tên, a ch , i n tho i nơi làm vi c, i n tho i nhà riêng c a t t c nh ng ngư i quan tr ng, t t c các thành viên c a các c p u ban, cơ quan chính ph . Hãy tìm cách ưa tên mình vào danh sách nh ng ngư i s nh n ư c các b n tin, báo cáo và gi y m i h p. Nh ng tài li u t t là phương ti n tr giúp t t nh t mà m i phóng viên chuyên m c có th có ư c. Hãy s p x p các tài li u ó theo các ch và luôn ghi gi nh ng tài li u quan tr ng có th dùng thư ng xuyên. Hãy c nh ng bài báo c a các t báo c nh tranh Khi c chúng có th s tìm th y m t câu chuy n hay trong ó. Hãy xem xét các bài báo c a h và so sánh chúng v i nh ng bài báo c a b n. Hãy t h i li u mình có th làm t t hơn không? Vi t cho c gi ch không vi t cho các ngu n Hãy t mình vào trư ng h p c a c gi ưa ra nh ng câu h i khi c b t c bài báo nào:
  5. - T i sao? - Tôi ph i tr bao nhiêu ti n? - Tôi s ư c thông tin gì t tin, bài ó? Hãy luôn nh Trách nhi m c a b n là theo dõi t t c nh ng gì di n ra trong lĩnh v c mà b n theo dõi. ng l b t kỳ s ki n nào./.
nguon tai.lieu . vn