Xem mẫu

  1. Nh ng lưu ý khi ch p nh • M t n nhi p nh gia ã ghi l i nh ng i u thay i cu c i cô khi d n thân vào con ư ng nhi p nh. • Trư c ây, tôi cũng là ngư i r t ưa ch p nh, t thu còn máy phim. Tôi r t thích ch p nh con cái mình, t nh ng lúc chúng chào i, bư c i, vui chơi, Noel, thăm ông bà, i ngh … Khi xem l i qu th t ó là nh ng kho nh kh c tuy t v i làm g i l i không ít k ni m. Nhưng tôi cũng ch d ng l i ó, b i sau này nh ng v n khác c a cu c s ng ã chi m h t th i gian c a mình. Tôi không ch p nh trong r t nhi u năm, b i tôi b vây quanh v i bao trách nhi m c a m t ngư i m , ngư i ch , ngư i con, ngư i v và ngư i làm công ăn lương n a. • Nhưng r i trong m t d p Giáng sinh, tôi ư c t ng m t món quà là m t chi c máy nh m i. T ó tôi như ư c m m t v i m t cách nhìn hoàn toàn m i v nhi p nh, và ch trong vòng chưa y m t năm, tôi ã h c ư c bao nhiêu i u.
  2. 1. Nhìn Gi ây tôi luôn nhìn ng m th gi i xung quanh, t p trung vào t ng chi ti t trong m i góc nhìn. Tôi nhìn th t s , theo úng nghĩa c a nó, nhìn xu ng, nhìn lên, nhìn ra xung quanh. Không có chi ti t nào, dù l n hay nh mà tôi không nhìn ng m và r i tư ng tư ng xem nó s như th nào khi xu t hi n trên nh, dù có khi lúc ó tôi không h có máy nh. Trư c khi tái kh i ng ni m am mê nhi p nh c a mình, tôi ch i lòng vòng và ch p theo ki u l y dư c các c nh v t xung quanh. Nhưng gi thì không còn như th n a, gi tôi ã nhìn ng m th gi i m t cách chú tâm hơn. 2. Quan sát M c dù ã c i thi n v n nhìn ng m c a mình, tôi th y r ng ôi khi ch nhìn không cũng chưa , b n còn ph i quan sát n a. Hãy bi t cách quan sát các góc khác nhau, các m t khác nhau, ánh sáng khác nhau hay chi u cao khác nhau t các v trí thu n l i có th ch p nh ư c. 3. Th i gian
  3. Th i gian v n dùng o xem i t nơi này n nơi kia h t bao lâu. Nhưng gi ây, v i tôi, th i gian mang nghĩa khác hơn nhi u. Tôi t n d ng nó nhìn ng m xung quanh m t cách sáng su t hơn, c g ng nhìn và quan sát nhi u nh t có th . Th i gian không ch là chi c ng h c l n lư t i m ti ng này sang ti ng khác, mà nó gi còn là v trí, a i m ch p mà tôi có th tính trư c, gi i thích t i sao tôi l i ch n i tư ng như v y, hay làm th nào tôi s d ng th i gian như m t l i th b t ư c nh ng hình nh mà tôi ã quan sát ư c. Ánh sáng là m t ph n không th thi u trong nhi p nh c a b n. nh: Digitalphotographyschool. 4. Ánh sáng Ngh thu t và Nhi p nh u b t ngu n t cách hi u úng và s d ng úng ánh sáng. Gi ây, tôi b t u quan tâm ánh sáng b t ut âu, m nh y u th nào, m t ra sao, th i gian bao lâu và sáng t i như th nào. Trư c ây, tôi g n như ch ng quan tâm và thư ng có thái h h ng v i nh ng i u này. Nhưng gi , tôi nh n th y khi b n ã có máy nh trong tay mình, ánh sáng lúc này s tr thành m t ph n không th thi u trong cu c s ng c a b n. 5. Kho ng cách
  4. i m nh n c a b c nh không ch là ánh sáng mà còn kho ng cách. Li u m t ngư i ng xa bao nhiêu thì v a có th có ư c m t b c nh p vào úng th i i m? Th t kỳ di u khi b n có th th y trư c ư c m t khung c nh hoàn h o th nào trên nh t vi c b n ch n i tư ng nào, b n s ng âu và s dùng ng kính gì. 6. H c h i Như ngư i xưa v n thư ng nói, b n c n h c h i không ng ng, nh t là i v i nhi p nh, k các các nhi p nh gia chuyên nghi p. Có r t nhi u trang web d y v nhi p nh trên m ng v i các k năng hay m o, các bài phân tích, gi i thích k lư ng v nh… K c khi h c h i ư c nh ng i u m i, nh ng i u cũ cũng không h m t i t m quan tr ng, như cách ch nh m ,t c , cách l y khuôn hình t l chu n m t ph n ba. Thêm m t i u n a là hãy h c h i t nh ng ngư i i trư c. H là nh ng kho tàng ki n th c nhi p nh l n và b n s h c thêm ư c r t nhi u i u thú v . 7. i l i Tôi b t u khám phá thông qua các chuy n i, không c n ph i là i vòng quanh th gi i hay ch n kỳ ngh hè. Tôi i hàng ngày t i nh ng nơi xung quanh thành ph hay các vùng lân c n. Dù m t ô th to hay m t làng nh , n u ch u khó i và nhìn ng m xung quanh mình, b n s th y ư c nhi u nơi th t p và s ch p ư c nhi u b c nh c áo không ai có. Hãy nhìn, quan sát và nh n th c t t c nh ng c nh v t xung quanh nơi mình ang s ng. Vi c này v a thú v , v a r ti n, l i giúp b n h c ư c thêm bao nhiêu i u v th gi i ngay xung quanh b n.
  5. Khám phá qua nh ng chuy n i. nh: Digitalphotographyschool. 8. Giây phút Trư c khi có máy nh, giây i v i tôi ch nghĩa lý gì. Gi ây khi b t u nh n th y th i gian liên quan t i v p c a m t b c hình th nào, tôi m i th y t ng giây thôi cũng quan tr ng không kém. Ch t ng giây cũng làm nên khác bi t gi a m t c ng. Giây chính là s chia nh th i gian trong th i gian. Th i gian là ch c năng c a không gian và kho ng cách và ó s mãi là v n cho các nhi p nh gia tìm hi u. 9. T p trung T p trung ây mu n c p t i s t p trung cá nhân. B n c n ph i bi t hư ng s t p trung c a mình vào nh ng th tư ng ch ng như bình thư ng như pin máy nh, các thông s cài t, i tư ng, môi trư ng ch p hay qu n lý th i gian c a mình. Không ph i lúc nào b n cũng ch quan tâm t i ch p nh mà còn bao nhiêu v n sau này n a không kém ph n quan tr ng, như x lý nh h u kỳ, óng khung ra sao, ti p th nh theo cách nào… Hàng lo t công vi c không tên khác dài d ng d c c a m t nhi p nh gia, ôi khi chính nó l i ti p t c nuôi dư ng ni m am mê ch p nh c a chính mình.
  6. 10. Trân tr ng V i máy nh trong tay, tôi b t u bi t cách trân tr ng t ng n cư i, t ng i u b , nh ng c nh hoàng hôn, ngôi nhà, a tr hay bãi bi n… Tôi nhìn m i th khác hơn, rõ ràng hơn. Ví d trên ch là m t ít trong h ng hà sa s nh ng i u b n c n bi t trân tr ng cu c s ng. Khi ó, b n s th y r ng cu c s ng cũng s mang l i không ít quà t ng cho m i thành qu c a riêng mình.
nguon tai.lieu . vn