Xem mẫu

  1. Nh ng l i khuyên s c kh e Năm m i n cũng là lúc b n ã già thêm m t tu i, ng coi thư ng s c kh e c a mình. Cùng v i k ho ch công vi c c a năm , b n hãy c g ng dành th i gian b o v chính b n n a. Hãy ho t ng nhi u hơn n a Hãy xem vi c tìm cách cơ th b n v n ng nhi u hơn n a như m t thách th c c n vư t qua. N u công ty b n ch n m t ng 4 ho c tu n 5 thì hãy t b thang máy dùng thang b , tranh th dùng thang b khi i siêu th thay vì ng yên trên thang cu n. Thay vì b n g i th c ăn nhanh ph c v t n nơi vào bu i trưa thì hãy che dù bư c ra kh i văn phòng và n nh ng quán ăn có nhi u th c ph m dinh dư ng hơn. B n có th dùng chi c i u khi n t t tivi, nhưng ng tác ng lên và i n bên chi c tivi nh n nút t t s t t hơn cho cơ th b n.
  2. V n ng và di chuy n nhi u không nh m giúp b n gi m cân hay có m t cơ th p, i u này s giúp b n gi i t a stress r t t t. V n ng và di chuy n nhi u giúp b n gi i t a stress. nh: Inmagine i u này có nghĩa là b n hãy t n d ng m i lúc m i nơi cơ th ư c di chuy n. C ng thêm vào k ho ch làm vi c c a năm m i này, b n hãy dành th i gian ăng ký và tham gia vào m t câu l c b th thao nào ó. M t l p h c khiêu vũ, m t câu l c b th hình, phòng t p yoga hay m t l p th d c th m m s giúp b n luôn luôn “ch y t t” k
  3. ho ch ho t ng c a năm nay. Gi m m i v i nh ng ngư i ã qua tu i 30, nh t là nh ng ngư i ã sinh con hãy tránh xa nh ng món ăn ch a nhi u m như th c ăn chiên xào, th c ăn nhanh và nh ng th c ăn nhi u d u m khác như th t m , các lo i th t nư ng, l p xư ng… Bên c nh ó, nên ăn ít l i các lo i th c ph m ư c xem là thi t y u h ng ngày ch a nhi u lipit như bơ, s a, kem… Bánh mì k p th t và batê, s t mayonnaise là các lo i th c ăn b n c n gi i h n trong m c cho phép. B n nên tăng cư ng vào ch ăn h ng ngày các lo i rau xanh, bơ s a không béo, các lo i ngũ c c… Song song v i k ho ch v n ng trong năm m i, b n hãy ghi nh vào nh ng món ăn b n c n tránh b o v s c kh e. N u b n ã th a cân thì m t chi c máy th d c a năng v i các bài t p gi m m là c n thi t cho n m m i này y. B thu c
  4. Trong năm 2009, có r t nhi u các k t qu nghiên c u m i ư c công b cho th y tác h i c a vi c hút thu c cũng như khói thu c nh hư ng như th nào n c ng ng và môi trư ng xung quanh. Không âu xa xôi, vi c hút thu c lá quá 3 i u m i ngày s làm bi n i gen di truy n c a chính b n. u năm 2010 này, nhà nư c cũng ã th c hi n ch c m hút thu c t i nh ng nơi công c ng, c bi t là các b nh vi n và cơ quan làm vi c. Và ch c h n b n s b t g p nh ng ánh m t nhìn mình khó ch u khi b n ang c m i u thu c trên tay. V y, hãy lên k ho ch b thu c. Năm m i là m t d p t t b n có th th c hi n nhi u k ho ch m i và có nhi u h ng kh i thành công.
  5. Dành ít phút nghe l i bài nh c mà b n thích thư giãn. nh: Imagine Gi m căng th ng Dĩ nhiên, nói s d hơn làm. B n th y y, cu c s ng v i y r y công vi c ngày nay ã cu n chúng ta vào vòng xoáy c a nó. Và vi c m t mình ch ng ch i l i vòng xoáy này th t là không d th c hi n. Tuy nhiên, b n hãy c g ng gi m nh ng căng th ng trút lên ngư i b n t i công s b ng cách nghĩ v m i vi c m t cách l c quan hơn, m i ngày dành ra m t kho n th i gian làm nh ng vi c b n thích. Nh ng vi c này r t ơn gi n nhưng l i mang n nhi u hi u qu trong vi c gi m stress. Ch ng h n như g i i n h i thăm m t ngư i b n ã lâu không g p, xem l i album hình gia ình, xem m t o n hài k ch, tô màu nh ng b c tranh ho t hình c a con tr , ngư c lên nhìn nh m b u tr i ho c ơn gi n ch là dành ít phút nghe l i bài nh c mà b n thích. B n hãy th mà xem! R t hi u qu y.
  6. B o v b n tránh kh i s ô nhi m B y hãy tránh càng xa càng t t nh ng khi v c dành cho ngư i hút thu c, ư ng cao t c và nh ng khu v c thư ng xuyên k t xe. N u trư c m t b n là m t s ông ngư i ang h n lo n vì k t xe thì b n ng vì v i vã mà c g ng lao vào chen chúc. B n có th ch n m t hư ng i khác dù cho nó có xa xôi hơn chút ít. Trong trư ng h p không có m t s ch n l a nào khác, b n hãy r vào m t quán nư c và c g ng bình tâm c m t t báo cho n khi o n ư ng trư c m t thông thoáng. Dù b n chung cư hay khu nhà b n khá ch t ch i thì cũng tr ng lên nh ng cây xanh ngay môi trư ng b n s ng, nh ng ch u cây nh trên b u c a s giúp b n tho i mái hơn. Cu i cùng, hãy nh luôn eo kh u trang khi ra ư ng tránh hít ph i khí th i và khói b i.
  7. Không nên u ng quá 2 ly rư u m t ngày. nh: Inmagine i mũ b o hi m Hãy luôn nh i mũ và cài quai khi ch y xe. R t nhi u ngư i hi n nay ã c m th y tho i mái khi b mũ b o hi m ra kh i u nh ng o n ư ng v ng xe và không có c nh sát giao thông. Tuy nhiên, ó là m t hành ng sai l m vì tai n n có th x y ra trên ư ng i b t c khi nào v i nh ng tình hu ng b t ng mà ch ng ai có th lư ng trư c ư c. C m giác nóng n c khó ch u m t o n ư ng s d
  8. ch u hơn vi c ch u ng au n ho c th m chí là thương vong khi tai n n x y n. Ki m tra s c kh e răng mi ng Ngày nay, r t nhi u nh ng cu c nghiên c u khoa h c ã cho th y r ng s c kh e răng mi ng có nh hư ng r t l n n s c kh e và tu i th c a b n. Vì th , n u năm ngoái b n chưa c o vôi răng thì hãy làm vi c ó ngay lúc này. N u b n c m th y hơi th có mùi ho c m t chi c răng hàm có v n nhưng vì quá b n b u lao u vào các báo cáo cu i năm nên b n h n l n l a thì hãy n nha sĩ vào cu i tu n này. Khi i siêu th , b n hãy ch n m t cu n ch nha khoa nhé. 5 phút làm v sinh răng m i ngày ch c ch n không ph i là cái giá quá t kéo dài tu i th c a b n. Tránh u ng bia rư u quá nhi u M t ho c hai ly rư u u n m i ngày có th giúp các ng mày râu tránh kh i b nh tim, nhưng ch m t ho c hai thôi nhé. Nh ng ngư i quá hai ly rư u m i ngày s b r t
  9. v n v s c kh e, ch ng h n như b nh viêm gan, th n, bao t và ung thư. B n có thói quen u ng quá nhi u bia rư u, ôi khi vì lý do công vi c, ti p khách hàng và vì nh ng ch ký trên h p ng nhưng b n hãy c g ng h n ch t i a n m c có th . Năm m i n cũng là lúc b n ã già thêm m t tu i, ng coi thư ng s c kh e c a mình. Ki m tra s c kh e nh kỳ Năm ngoái là m t năm b n quá b n r n và b n ã b qua cu c khám s c kh e nh kỳ. Có r t nhi u ngư i không i khám b nh t ng quát ch vì “s bi t b nh”, “ai mà ch ng có b nh” ho c vì s b nh vi n. Tuy nhiên, ó là nh ng suy nghĩ h t s c sai l m. Ngày nay, b n ang s ng trong m t môi trư ng ô nhi m và không an toàn. Xung quanh cu c s ng c a chúng ta có quá nhi u các hóa ch t c h i nh hư ng n s c kh e và chúng ta hoàn toàn có th m c nh ng căn b nh hi m nghèo. Vì th , phát hi n s m b nh t t chính là cơ h i b n ư c ch a tr và b o v m ng s ng cho chính mình. N u trong kho ng th i gian 12 tháng l i ây b n chưa ki m tra s c kh e t ng quát thì hãy lên k ho ch th i gian và tài chính th c hi n vi c này nhé.
nguon tai.lieu . vn