Xem mẫu

  1. Nh ng hi u sai v th c ph m ch c năng Th c ph m ch c năng v n là s n ph m t t, h tr cho quá trình ph c h i, duy trì ho c tăng cư ng ch c nào nào ó trên cơ th , gi m nguy cơ m c b nh t t…Tuy nhiên, r t nhi u ngư i ang nh m tư ng ho c dùng sai lo i s n ph m này. ng hi u sai th c ph m ch c năng là thu c tr ư c bách b nh. Theo k t qu kh o sát c a Hi p h i s c kh e Trung Qu c, ngư i tiêu dùng thư ng hi u sai v th c ph m
  2. ch c năng như sau: 1. Th c ph m là “th n dư c” có th tr bách b nh Theo kh o sát t i t nư c ông dân nh t th gi i Trung Qu c, có t i 57,4% s ngư i tiêu dùng mua các lo i th c ph m ch c năng vì b “hoa m t” b i công d ng th n kỳ c a nó( theo qu ng cáo, ti p th ). Theo các nhà khoa h c, th c ph m ch c năng ch có tác d ng h tr , b tr cho s c kh e ch không th tr b nh. Nó ch là phương thu c h u hi u ngăn ng a và làm ch m quá trình lão hóa. Ngoài ra, nh ng lo i th c ph m ch c năng ph i ư c các cơ quan ki m duy t ti n hành th m tra ch t lư ng m i có tác d ng t t cho s c kh e. N u không, h u qu s vô cùng khôn lư ng. 2. Ngư i l n hay tr nh u có th s d ng th c ph m ch c năng
  3. ây là quan i m hoàn toàn thi u khoa h c. M i l a tu i l i có nh ng lo i th c ph m ch c năng riêng bi t, sao cho m c ích cu i cùng là giúp cơ th kh e m nh và kéo dài tu i th . Theo các chuyên gia, th c ph m ch c năng có th chia theo t ng i tư ng c th , t ng tu i c th . Hi n nay, trên th trư ng có hai lo i ch y u: th c ph m ch c năng cho ngư i trung, lão niên và cho thanh thi u niên. Theo quy nh c a pháp lu t, trên bao bì th c ph m ch c năng ph i ghi rõ dành cho i tư ng nào, lư ng dùng ra sao.
  4. Quan ni m b t k lo i th c ph m ch c năng nào c dùng nhi u cũng t t là hoàn toàn sai l m. 3. Vì là th c ph m nên có th ăn nhi u tùy thích Nhi u ngư i cho r ng, b t k lo i th c ph m ch c năng nào, c dùng nhi u là t t b i trong ó ch a toàn ch t b . Cách hi u này hoàn toàn sai l m. B i b t kỳ lo i th c ph m nào khi vào cơ th u ph i tr i qua quá trình tiêu hóa, n u s d ng quá nhi u th c ph m ch c năng s t o gánh n ng cho gan, t
  5. ó các ch t th a tích t lâu ngày, không phân gi i ư c gây khó ch u, n u n ng m c viêm, xơ gan. 4. Th c ph m ch c năng có th thay các lo i th c ph m khác M c dù ư c chi t xu t và cô c t nhi u lo i nguyên li u, th o dư c quý, t t cho s c kh e, nhưng n u ch có “n p” lo i th c ph m này thôi chưa , nó không th là th n dư c có th c i lão hoàn sinh, hay cung c p y ch t dinh dư ng cho cơ th . Th c ph m có ngu n g c t nhiên v n là ngu n dư ng ch t d i dào nh t, cung c p y mu i khoáng và dinh dư ng cho cơ th phát tri n kh e m nh nh t. Các nhà khoa h c khuy n cáo, không l m d ng th c ph m ch c năng gi m béo ho c h n ch kh u ph n ăn. Th c ph m ch c năng ch có tác d ng h
  6. tr , b tr cho s c kh e c a b n mà thôi. Nó không th thay th th c ph m trong các b a ăn hàng ngày.
nguon tai.lieu . vn