Xem mẫu

  1. Nh ng lưu ý m th c và phòng b nh ngày t t
  2. Trong th i gian ngh ngơi ăn T t, b n nên ăn ít nh ng th c ph m mang tính axit. N u ăn nhi u thì s làm m t cân b ng tính ki m và tính axit trong cơ th , t o cơ h i cho các lo i b nh phát tác và làm lo n. H n ch th c ph m axit Theo các chuyên gia dinh dư ng, các ch ng b nh như m máu, cao huy t áp, ti u ư ng, k t dính máu cao, m trong gan, tê th p... u có liên quan n th ch t mang tính axit. Trong môi trư ng axit, huy t d ch không th y tr , ào th i các “ch t c n bã”, th i gian dài s t o ra vòng tu n hoàn ác tính. “Ch t c n bã” mang tính axit c ng v i thành m ch y u d gây ra xơ c ng ng m ch “Ch t c n bã” mang tính axit tích tr l i trong gan s d d n t i m trong gan. Cơ th mang tính axit còn phá v ch c năng thông thư ng c a t bào sinh trư ng, gi m s c kháng, xương c t l ng l o. Chú ý c i thi n thói quen ăn u ng, nên ăn nhi u th c th m mang tính ki m, ăn ít th c ph m mang tính axit. Th c ph m giàu canxi, magiê, kali u thu c nhóm mang tính ki m. Ví d như rau xanh (bí, cà chua, dưa chu t, c c i, cà tím, rau chân v t, khoai lang), hoa qu (táo, lê, chu i, ào, dâu.mơ, h ng, nho ...), u và ch ph m t u, rong bi n, s a, n m, trà, cà phê... Ngư c l i cá, th t, gia
  3. c m, tr ng, d u m ... u là th c ph m mang tính acid. Vì v y, ngày T t nên h n ch ăn là t t nh t. Ngoài ra, trong nh ng ngày T t chu n b món ăn nhà, b n nên h n ch ăn rán. N u món xào thì nên v n l a to và o nhanh, nh ng th c ph m thích h p v i ăn tươi, l nh thì không nên n u chín, h n ch ăn mu i (vì trong mu i có ch a mu i axit nitrous -m t ch t gây ra ung thư), nên ăn nhi u ch ph m t u. i u càng chú ý hơn là, do ngày T t th c ăn phong phú, nên th c ăn hàm ch a mu i cũng nhi u hơn. M i ngư i m i ngày ch ư c ăn nhi u nh t là 6g mu i, t c là m t thìa nh . Chuyên gia dinh dư ng ki n ngh , cho dù là ngày thư ng hay ngày T t, m i ngày chúng ta c n hơn 250g lương th c, 400g-500g rau xanh, 200g-300g hoa qu , còn c n m t s lư ng s a và u nh t nh, nhưng th t và cá m i ngày ch c n kho ng 100g là áp ng nhu c u dinh dư ng, ch t béo m i ngày c n kho ng 25g là ư c. Nên ăn u ng v a ph i tránh y b ng, khó tiêu.Truy n th ng và thói quen chúc rư u r t quý nhưng không nên l m d ng. B i u ng quá nhi u rư u s khi n vi c “vui quá hoá bu n Phòng b nh ngày t t Tai bi n m ch máu não: Trong nh ng ngày T t quá m t m i, tâm trang kích ng d gây xu t huy t não v i bi u hi n au u không d t,
  4. ch y nư c mi ng, có lúc tê c ng m t bên m t.G p ph i trư ng h p này, b n nên tháo l ng qu n áo, cà v t c a ngư i b nh, l p t c cho ngư i b nh u ng thu c, ng th i không nên d ch chuy n ngư i b nh, không cho ngư i b nh g i u quá cao, t t nh t là n m không có g i, u nghiêng v m t bên, dùng khăn l nh ho c túi chư m l nh p lên trán ngư i b nh gi m b t ch y máu và h huy t áp, sau ó l p t c ưa t i b nh vi n. B nh tim: Ngày T t th c êm vui chơi, hút thu c, u ng rư u quá nhi u có th tăng thêm gánh n ng cho tim. Ngoài ra, quá hưng ph n, kích ng s làm cho nh p tim p nhanh, gây ra r i lo n nh p tim, tim au th t ho c t c ngh n cơ tim, th m chí gây ra t t .Khi phát b nh, huy t áp s xu ng th p, m m mi ng c ng l p. Lúc này không nên d ch chuy n ngư i b nh, n u có ti n s b b nh tim thì nên l p t c u ng thu c, ưa t i b nh vi n, ng th i có th xem tình hình dùng tay n vào vùng ng c c a ngư i b nh. Viêm tuy n tu c p tính: Trong nh ng ngày T t, ăn nhi u u ng nhi u là nguyên nhân ch y u gây ra viêm tuy n tu c p tính. Ăn quá nhi u th c ph m có ch a protein, ch t béo cao, l i thêm u ng rư u u làm cho tuy n tu sưng lên, gây ra viêm tuy n tu c p tính. Do v trí phát b nh không chính xác, ngư i b nh sau khi ăn cơm kho ng t 1 - 2 ti ng, xu t
  5. hi n au b ng liên t c và mãnh li t, ng th i có c m giác bu n nôn, o . Khi b nh viêm tuy n tu c p tính phát tác b n nên hoàn toàn ng ng ăn, không nên cho b t c m t th gì vào mi ng ng th i l p t c n b nh vi n. Trúng c vì rư u: Trong nh ng ngày T t b n bè h hàng n thăm b n và ngư c l i, b n không h n ch ư c và không ng ng u ng rư u, d d n tơi trúng c. Ngư i trúng c vì rư u có bi u hi n nôn m a, l i nói không rõ ràng, ng tác v ng v , s c m t tái mét, m m mi ng tím tái, thân nhi t h và bư c vào th i kỳ ng mê man, b t t nh.Lúc này không nên dùng tay móc h ng nôn ra b i vì như th s làm cho áp su t trong b ng tăng cao, khi n th c ăn trong ư ng ru t ch y ngư c l i t ó d n n viêm tuy n tu c p tính. M c v t l trong c h ng: Trong nh ng ngày T t tr em lúc ch y, nh y, vui ùa, cư i nói ăn ăn s d b t c ngh n khí qu n, ngư i l n v a ăn vùa nói chuy n d b hóc xương cá, xương v n hay v t l gì ó. Khi tr em b m c ngh n th c ăn, v t l trong khí qu n, u tiên b n không cho tr khóc thét lên, sau ó ôm tr cho u tr ch c xu ng dư i, n a ngư i trên c a tr ph i th p hơn ph n mông, sau ó dùng tay v
  6. m nh vào lưng, giúp b t v t l ra. N u v t l v n không ra ư c thì nên l p t c ưa tr n b nh vi n. N u b hóc xương cá, xương gà th c qu n, b n nên l p t c ng ng ăn u ng. N u xương hóc nơi có th nhìn th y ư c thì b n dùng nhíp t y trùng s ch và g p ra.N u v trí khá sâu b n nên l p t c n b nh vi n x lý. B nh ti u ư ng: Trong nh ng ngày T t, ăn quá nhi u th c ph m ch a ch t béo cao, ngư i m c b nh ti u ư ng thì ư ng trong máu r t d tăng cao, m t s ngư i b nh không u ng thu c úng gi , n u l quên u ng thu c s có c m giác bu n nôn.Trong nh ng ngày T t b n nên kh ng ch lư ng th c ăn và u ng rư u. Ngoài ra không nên ham vui trong nh ng ngày T t mà t mình thay i lư ng thu c u ng, thu c u ng không úng li u lư ng r t d gây ra ư ng máu th p. N u vì quên u ng và xu t hi n các ch ng nôn m a, khó ch u thì nên k p th i n b nh vi n ki m tra.
nguon tai.lieu . vn