Xem mẫu

  1. Nh ng i u c n bi t khi chăm sóc răng mi ng Chuyên : Răng xinh, n cư i xinh Ngư i xưa có câu: “Cái răng cái tóc là g c con ngư i’. Th t v y, hàm răng tr ng u không ch mang l i n cư i xinh mà còn là bi u hi n c a s ch n chu, s ch s c a m t ngư i có s c kh e t t. Chúng ta ai cũng mong mu n có m t hàm răng p nhưng có l ít ai bi t ph i làm th nào có hàm răng luôn tr ng s ch và ch c kh e.
  2. C n chú ý chăm sóc "g c con ngư i" luôn là ni m t hào c a b n. nh: Images. Ch ăn u ng: ư c ví như m t c máy th ng nh t và hoàn thi n, cơ th c a chúng ta ch v n hành n nh khi m i cơ quan u ho t ng t t. Nh ng gì có l i cho s c kh e u t t cho răng. có m t hàm răng ch c kh e, b n c n có m t ch ăn u ng h p lý y
  3. ch t dinh dư ng. Không nên dùng th c ăn khi chúng còn quá nóng ho c quá l nh. Tránh ăn quà v t, nh ng th c ăn có ch a nhi u ph m màu hay b t dính, không hút thu c lá vì r t d t o m ng bám trên răng. V sinh răng mi ng úng cách: - Chúng ta thư ng nghĩ r ng ch i răng nhi u l n trong ngày s giúp răng ch c kh e hơn. Tuy nhiên, s th t không ph i như v y. Răng v n có kh năng b sâu dù ư c ch i 4-5 l n/ ngày nhưng không úng cách. - Nên ch i răng sau m i b a ăn ho c ít nh t hai l n m t ngày vào bu i sáng khi v a th c d y và bu i t i lúc trư c khi i ng . - C n lưu ý ch n bàn ch i phù h p. Nên ch n lo i bàn ch i m m m i và có u ng n. Thư ng xuyên
  4. thay bàn ch i m i 3-6 tháng. - Kem ánh răng có hàm lư ng Flour cao s giúp b o v răng t t hơn. - Thay vì s d ng tăm x a răng theo thói quen thư ng ngày, hãy s d ng ch nha khoa lo i b th c ăn bám gi a các k răng và nh ng nơi mà bàn ch i không có kh năng làm s ch ư c.
  5. Hư ng d n tr cách chăm sóc răng mi ng t s m là vi c nên làm. nh: Getty images. Ki m tra răng mi ng nh kỳ: T i các nư c tiên ti n, ki m tra s c kh e nh kỳ thư ng ư c th c hi n m i 6 tháng n 1 năm. Bên c nh vi c ánh giá t ng quát tình tr ng s c kh e và
  6. t m soát nh ng b nh lý thư ng g p thì ki m tra răng mi ng là m t ph n không th thi u c a chương trình này. i u này giúp phát hi n và i u tr s m nh ng v n s c kh e, h n ch nh ng tình hu ng áng ti c và gi m thi u chi phí i u tr n m c th p nh t. i u ki n kinh t không ph i là m t tr ng i l n b n có th tìm ư c m t nha sĩ áng tin c y chăm sóc răng mi ng. Hãy v nha sĩ này ki m tra răng mi ng m i 6 tháng/ l n ngay c khi b n hoàn toàn không có c m giác khó ch u nào c . ng ng n ng i yêu c u nha sĩ tư v n khi có các bi u hi n sau: - Nghi n răng, khi nhai có c m giác răng không kh p vào nhau như trư c. - au u; ê m vùng c , gáy, vai hay au vùng kh p hàm hai bên.
  7. - au tai không rõ nguyên nhân ( không ù tai, không ch y m tai và không có các b nh lý v tai trư c ó. au có khuynh hư ng tăng lên khi nhai, há mi ng hay nghi n răng. - M i hàm hay ê răng lúc m i ng d y. - Có răng au ho c lung lay. - Nư u (l i), răng b ch y máu trong lúc ánh răng ho c sau khi ánh răng. - Nư u , sưng t y ho c b au khi ch m vào hay ánh răng. - Thư ng xuyên b hôi mi ng, gi m v giác, gi m hay m t c m giác ngon mi ng. - Gi a răng và nư u xu t hi n nh ng khe h ng, sâu. Chăm sóc răng mi ng úng cách s giúp cho răng
  8. tr ng p, ch c kh e và mang l i cho b n m t n cư i kh ái y t tin khi giao ti p.
nguon tai.lieu . vn