Xem mẫu

  1. Nh ng i m nên và không nên khi so n n i dung Website Hãy b t u v i nh ng l i ích thuy t ph c nh t c a trang web c a b n và chuy n nó thành m t tiêu nét m. ng b t u b ng kh u hi u chào ón không có nghĩa gì c . 1. L i ích Hãy b t u v i nh ng l i ích thuy t ph c nh t c a trang web c a b n và chuy n nó thành m t tiêu nét m. ng b t u b ng kh u hi u chào ón không có nghĩa gì c . Kém: Chào m ng b n n v i c a hàng trang s c c a chúng tôi. T t: Nhà thi t k th công trang s c b c. 2. S c m thông Hãy t p trung vào nhu c u c a nh ng khách hàng ghé thăm trang web c a b n và nh ng tri n v ng. ng nói v khó khăn c a b n u tiên.
  2. Kém: Trang web này ư c ưa ra vào 2 ngày trư c ây, vì v y xin hãy b qua nh ng thi u sót. T t: Xin hãy liên h v i d ch v khách hàng c a chúng tôi ư c gi i áp nhanh chóng. 3. S nh t quán ng d a theo m t ki u m u nh d ng nh t nh cho trang web c a b n. ng làm cho nó trông như m t b c tranh minh h a lòe lo t v i 10 phông ch và 20 m u s c. Kém: S d ng nhi u m u khác nhau trong m i o n và các ki u ch và các c ch khác nhau cho m i tiêu . T t: M t m u ch và m t c ch cho m i văn b n và ch m t m u ch và m t c ch cho các dòng tiêu (Arial và Verdana ư c coi là nh ng phông ch thích h p nh t cho n i dung trang web). 4. S ơn gi n Làm cho n i dung trang web c a b n tr nên ơn gi n. ng s d ng nh ng t ng gây khó hi u khách hàng có th hi u ư c thông i p c a b n ngay l p t c. H s không mu n m t nhi u c g ng hi u ư c n i dung ó n u
  3. nh ng t ng ó quá tr u tư ng. H s ngay l p t c thoát ra kh i trang web c a b n và có th b n s m t i m t khách hàng ti m năng. Kém: M c cho tình tr ng c a h hi n nay, các nhà c nh tranh b n b v n i n th t b i do s l c lõng hoàn toàn c a h . T t: Các nhà c nh tranh còn thi u các k năng thành công. 5. Ki m tra c n th n Hãy ki m tra n i dung trang web c a b n c n th n t vi c xem có thi u cái tiêu hay bi u tư ng u dòng nào không. Hãy làm cho khách hàng bi t ư c ngay l p t c i u mà b n mu n nói v i h . ng ưa kh i văn b n l n vào trang web c a b n vì ngư i ta s không th c h t ư c và nó th t t nh t. Kém: M t kh i văn b n không h chia o n, không có các tiêu hay các i m ánh d u u o n. T t: Văn b n ph i ư c chia thành các o n và có tiêu cùng các kí hi u ánh d u u dòng. 6. S ng n g n súc tích
  4. Khi vi t n i dung cho trang web c a b n c g ng càng ng n g n và súc tích càng t t. ng l p i l p l i v m t ch mà nó cung c p nh ng chi ti t không liên quan vì i u ó s không thu hút khách hàng. Kém: M t câu chuy n l ch s dài 400 t v thành t u t ư c c a công ty b n. T t: M t vài i m ánh d u u dòng li t kê các thành t u l n. 7. S thú v Vi t theo m t phong cách thú v và thân thi n. ng làm cho nó tr nên bu n t và bâng quơ. Ph i làm cho khách hàng thích c n i dung trang web c a b n và b cu n hút vào ó. Kém: Công ty c a chúng tôi là m t công ty r t có năng l c, áng tin c y và chúng tôi ho t ng quanh năm. Chúng tôi cũng có m t danh m c các khách hàng r t n tư ng mà trư c ây chung tôi t ng làm cho h . Rõ ràng chúng tôi là s l a ch n t t nh t c a b n. T t: Nh ng lý do khi n chúng tôi ph c v b n t t hơn: D ch v khách hàng l n. Giá c c nh tranh
  5. Kinh nghi m r ng l n.
nguon tai.lieu . vn