Nhung diem moi trong viec xac dinh va dieu chinh cac loai gia xay dung theo cac van ban phap luat nam 2016

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bai bao trinh bay nhung diem moi co ban trong viec xac dinh va dieu chinh cac loai gia cua du an, cong trinh xay dung (tong muc dau tu, du toan xay dung cong trinh, gia hop dong) sau khi co su thay doi cac van ban quy pham phap luat co lien quan tu nam 2015 toi dau nam 2016.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.89 M, số trang : 5 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. 69 TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI, SỐ 21-11/2016 NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC LOẠI GIÁ XÂY DỰNG THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT NĂM 2016 THE NEW INFOMATION IN DETERMINATION & ADJUSTMENT COSTS OF CONSTRUCTION PROJECTS BY THE LEGAL DUCUMENTS IN 2016 Đỗ Thị Thu Bộ môn Quản lý dự án Xây dựng, ĐH GTVT TP.HCM Tóm tắt: Bài báo trình bày những điểm mới cơ bản trong việc xác định và điều chỉnh các loại giá của dự án, công trình xây dựng (tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng) sau khi có sự thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan từ năm 2015 tới đầu năm 2016. Từ khóa: Tổng mức đầu tư, dự toán, giá hợp đồng. Abstract: This paper presents the basic new information in determining and adjustment cost of construction projects (total investment, cost estimates, price of contract) after changing legal ducuments related from 2015 to early 2016. Keyword: Total investment, cost estimates, price of contract. 1. Giới thiệu Những sự thay thế này dẫn tới rất nhiều Vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016, thay đổi trong việc xác định và quản lý các một loạt các văn bản quy phạm pháp luật loại giá của dự án xây dựng: Ảnh hưởng trực trong lĩnh vực kinh tế xây dựng ra đời, trong tiếp tới việc xác định tổng mức đầu tư, dự đó có các văn bản về lập - quản lý chi phí toán công trình, dự toán gói thầu, giá hợp đầu tư xây dựng và hợp đồng trong hoạt đồng, giá thanh toán, quyết toán,…của công động xây dựng. Các văn bản này thay thế trình và việc điều chỉnh chúng khi có các yếu cho các văn bản cũ đã được áp dụng từ nhiều tố dẫn tới phát sinh. năm trước, cụ thể là: Trong phạm vi bài báo chỉ trình bày - Nghị định số 32/2015/NĐ - CP: Quy những điểm mới trong việc lập và điều chỉnh định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay tổng mức đầu tư, dự toán công trình và giá thế Nghị định số 112/2009/NĐ - CP. hợp đồng. Đây là những loại giá quan trọng, đánh dấu mỗi giai đoạn thực hiện của một dự - Thông tư 06/2016/TT - BXD: án, một công trình xây dựng. Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho ba thông tư là: Thông tư2. Tổng mức đầu tư (TMĐT) 04/2010/TT - BXD hướng dẫn lập và quản lý Tổng mức đầu tư và dự toán công trình chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư được quy định trong Nghị định 32/2016/NĐ 06/2010/TT - BXD hướng dẫn xác định giá – CP và được làm rõ trong thông tư hướng ca máy và Thông tư 02/2011/TT - BXD dẫn số 06/2016/TT - BXD. hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng. Trước tiên, cần nói tới đối tượng áp - Nghị định 37/2015/NĐ – CP: Quy dụng của hai văn bản này đã có sự thay đổi định chi tiết về hợp đồng xây dựng thay thế so với các văn bản được thay thế, cụ thể: đối Nghị định 48/2010/NĐ – CP. tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư - Thông tư 07/2016/TT - BXD: xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thay thế Thông tư 08/2010/TT – BXD. nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách (các dự án vốn công trái quốc gia, vốn - Thông tư 08/2016/TT/BXD Hướng trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng thay thế quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển Thông tư 08/2011/TT-BXD. chính thức, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ - Thông tư 09/2016/TT – BXD: nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng thay của Nhà nước, …), còn theo nghị định cũ là: thế Thông tư 09/2011/TT-BXD. các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở 69
  2. 70 Journal of Transportation Science and Technology, Vol 21, Nov 2016 lên. Như vậy, đối tượng áp dụng đã được xác đủ điều kiện năng lực thẩm tra” thì qua Nghị định rõ ràng hơn, cụ thể hơn. định mới, những đối tượng có thẩm quyền 2.1. Xác định tổng mức đầu tư thẩm định TMĐT được quy định cụ thể theo Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ loại dự án, ví dụ: chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác a) Dự án quan trọng quốc gia thì Hội định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội đồng thẩm định nhà nước do Thủ tướng dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi Chính phủ thành lập chủ trì tổ chức thẩm đầu tư xây dựng. Nội dung TMĐT xây dựng định; gồm: b) Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà TMĐT = GBT,TĐC + GXD + GTB + GQLDA + nước do cơ quan chuyên môn về xây dựng GTV + GK + GDP theo phân cấp chủ trì tổ chức thẩm định; Trong đó: … GBT,TĐC: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và 2.3.Điều chỉnh tổng mức đầu tư: tái định cư  Nội dung TMĐT xây dựng điều GXD: Chi phí xây dựng chỉnh: TMĐT XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH = GTB: Chi phí thiết bị TMĐT XÂY DỰNG ĐÃ PHÊ DUYỆT ± GQLDA: Chi phí quản lý dự án GIÁ TRỊ TĂNG (GIẢM) GTV: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  Các trường hợp được điều chỉnh GK: Chi phí khác TMĐT: GDP: Chi phí dự phòng Ngoài các trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật xây dựng, quy định So với Nghị định 112/2009/NĐ – CP thì mới bổ sung thêm: Trường hợp sử dụng hết thành phần chi phí trong TMĐT không chi phí dự phòng trong TMĐT đã duyệt thì thay đổi, chỉ thay đổi về vị trí các loại chi chủ đầu tư xác định bổ sung chi phí dự phí theo hướng hợp lý hơn về trình tự thực phòng do trượt giá khi chỉ số giá XD do cơ hiện và mức độ quan trọng của loại chi phí: quan nhà nước công bố lớn hơn chỉ số giá Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư XD sử dụng trong TMĐT đã phê duyệt. được đưa lên đầu tiên, sau đó mới tới chi phí  Thẩm quyền phê duyệt TMĐT điều xây dựng, thiết bị,…Rõ ràng hướng thay đổi chỉnh: này là hợp lý bởi đối với đa số các loại công Người quyết định đầu tư vẫn là người trình xây dựng (nhất là công trình giao phê duyệt TMĐT điều chỉnh. thông) thì công tác giải phóng mặt bằng luôn được thực hiện trước tiên và cũng là chi phí Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các chiếm tỷ trọng cao nhất trong TMĐT. chi phí nhưng không làm thay đổi TMĐA đã duyệt, thì chủ đầu tư (CĐT) tổ chức điều Ngoài ra, nội dung một số chi phí trong chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và TMĐT cũng có thay đổi: Chi phí bồi thường, chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của hỗ trợ và tái định cư: Bổ sung thêm trường mình. hợp được đền bù đối với công trình trên mặt nước, Chi phí khác có thêm chi phí 3. Dự toán công trình: hạng mục chung và một số thay đổi trong 3.1. Xác định dự toán công trình: Chi phí xây dựng. Dự toán công trình = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP 2.2. Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư: Trong đó:  Thẩm quyền thẩm định TMĐT:  Chi phí xây dựng: GXD = T + C + Nếu như Nghị định 112/2009 chỉ ghi: TL +GTGT “Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định Trong đó: tổng mức đầu tư hoặc thuê các tổ chức, cá - T: là chi phí trực tiếp, T = VL + NC + nhân tư vấn thực hiện công tác quản lý chi phí M (gồm các chi phí vật liệu, nhân công và 70
  3. 71 TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI, SỐ 21-11/2016 máy thi công, không bao gồm chi phí trực Chi phí chung nên được tính căn cứ vào tiếp khác) quy mô của công trình, hạng mục công trình Đặc biệt, Thông tư 06/2016/TT-BXD (chứ không phải quy mô dự án), tức là căn quy định về trường hợp điều chỉnh chi phí cứ vào chi phí trực tiếp (tổng vật liệu + nhân nhân công và chi phí máy thi công với hệ số công + máy thi công) đã tính được trước đó Knc, Km là những hệ số điều chỉnh cho để xác định tỷ lệ phần trăm chi phí chung những khối lượng công việc làm đêm. tương ứng cho mỗi loại công trình. Có thể thấy việc cho phép điều chỉnh với - LT: Thu nhập chịu thuế tính trước, những công việc phải làm đêm đã đáp ứng được tính trên tỷ lệ phần trăm của tổng chi mong mỏi của rất nhiều nhà thầu thi công, phí trực tiếp và chi phí chung (không có thay bởi lẽ với các công trình xây dựng hiện nay đổi) đa số các nhà thầu đều phải tổ chức thi công  Chi phí khác: Đây là loại chi phí có ngoài giờ thì mới đáp ứng được yêu cầu gấp nhiều thay đổi nhất trong Dự toán công trình rút về tiến độ của chủ đầu tư. cũng như trong Tổng mức đầu tư, bao gồm: Tuy nhiên với chỉ một trường hợp được điều chỉnh này sẽ rất khó cho người lập dự toán nếu như sử dụng các tập đơn giá xây - Ci: chi phí khác thứ i (i=1n) được xác dựng cơ bản của các địa phương như trước định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo đây, vì không có hệ số điều chỉnh do thay đổi hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; mặt bằng giá giữa thời điểm lập đơn giá với - Dj: chi phí khác thứ j (j=1m) được thời điểm lập dự toán. xác định bằng lập dự toán; Như vậy, khi áp dụng Thông tư mới này - Ek: chi phí khác thứ k (k=1l); để lập dự toán cho một công trình, bắt buộc - CHMC: Chi phí hạng mục chung, phải lập được đơn giá thực tế (gồm vật liệu, được xác định như sau: nhân công và máy thi công) của các công tác CHMC = (CNT + CKKL) x (1+T) + CK thi công công trình đó. Bên cạnh đó, việc xác Trong đó: định“tỷ lệ khối lượng công việc phải làm + CNT: Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và đêm” cũng không hề đơn giản. điều hành thi công. - C: là chi phí chung CNT = tỷ lệ x (GXDtt + GTBtt ) Chi phí chung vẫn được tính theo tỷ lệ Tỷ lệ chi phí nhà tạm vẫn như cũ, phần trăm của chi phí trực tiếp hoặc chi phí nhưng đối với trường hợp đặc biệt (CT nhân công tuy nhiên với mỗi loại công trình lớn, phức tạp, hải đảo, ODA,…) nếu tỷ lệ tỷ lệ phần trăm này phụ thuộc vào chi phí đó không phù hợp, CĐT có thể tổ chức lập xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu và phê duyệt chi phí này. tư, tức là tính theo quy mô dự án. Điều này + CKKL: Chi phí một số công việc thuộc mới nghe tưởng chừng hợp lý, nhưng xét kỹ hạng mục chung nhưng không xác định được lại thì thấy đây là chi phí chung trong dự khối lượng từ thiết kế như: Chi phí an toàn toán của công trình, hạng mục công trình xây lao động và bảo vệ môi trường; chi phí thí dựng do nhà thầu thực hiện mà lại phụ thuộc nghiệm vật liệu của nhà thầu; chi phí bơm vào quy mô của dự án, trong khi dự án thì có nước, vét bùn không thường xuyên, ....Có thể thể gồm nhiều công trình, hạng mục công thấy đây chính là chi phí trực tiếp khác trước trình khác nhau, thì lại trở thành bất hợp lý! đây, tuy nhiên chi phí này không được tính Hơn nữa, cách tính này cũng gây khó theo tỷ lệ phần trăm tổng chi phí vật liệu, khăn cho những đơn vị như nhà thầu xây nhân công, máy thi công như trước đây nữa dựng lập giá dự thầu, khi không biết được mà tính theo tỷ lệ của tổng chi phí xây dựng chính xác chi phí xây dựng trước thuế trong trước thuế và chi phí thiết bị trước thuế. tổng mức đầu tư là bao nhiêu để áp dụng tỷ + CK: Chi phí hạng mục chung còn lại lệ phần trăm chi phí chung cho phù hợp. gồm: Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi  Kiến nghị: công đặc chủng, lực lượng lao động đến và 71
  4. 72 Journal of Transportation Science and Technology, Vol 21, Nov 2016 ra khỏi công trường; chi phí bảo đảm an toàn chỉnh cho chi phí quản lý dự án, chi phí tư giao thông; ... vấn và chi phí khác. Sự thay đổi này là hợp Những chi phí còn lại này không được lý vì khi có sự biến động về giá (chủ yếu là quy định cụ thể mà phải lập dự toán hoặc dự giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị) thì ảnh tính. hưởng chủ yếu đến chi phí xây dựng và thiết bị, những chi phí còn lại ít hoặc không bị tác  Chi phí dự phòng: động. - Dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh (DP1): Thay đổi tỷ lệ  Về phương pháp xác định dự toán phát sinh: Kps ≤ 5% (trước đó Kps = 5%). công trình điều chỉnh: Thông tư 06/2016 hướng dẫn xác định phần điều chỉnh do trượt - Dự phòng cho yếu tố trượt giá giá bằng một trong các phương pháp: (DP2): Công thức tính đơn giản hơn. - Tính bù trừ trực tiếp G DP2 =  G XDCT x  I XDCTbq ±ΔIXDCT  -1 T t  t  - Phương pháp dùng chỉ số giá xây t=1   dựng Trong đó, IXDCTbq là chỉ số giá xây dựng - Phương pháp kết hợp bình quân (tính cho ba thời kỳ gần nhất so Như vậy, quy định mới đã bỏ phương với thời điểm tính toán), trong khi ở thông tư pháp sử dụng hệ số điều chỉnh (Kvl, Knc, Kmtc) cũ IXDCTbq là mức độ trượt giá bình quân và Riêng đối với phương pháp tính bù phải thông qua chỉ số giá XD bình quân để trừ trực tiếp: tính. Giá vật liệu xây dựng (VLXD) sử 3.1 Điều chỉnh dự toán công trình: dụng để tính bù trừ vật liệu: Được xác Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh định trên cơ sở công bố giá VLXD của địa (trước đây gọi là dự toán công trình bổ sung) phương phù hợp với thời điểm điều chỉnh và được lập sau khi dự toán đã được phê duyệt mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng. nhưng có sự thay đổi thiết kế được sự chấp Thông tư mới bổ sung trường hợp: khi thuận của cấp có thẩm quyền. giá VLXD theo công bố của địa phương  Về nội dung dự toán công trình không phù hợp với mặt bằng giá thị trường điều chỉnh: Được tính bằng dự toán công và các loại VLXD không có trong công bố trình đã được phê duyệt ± Phần giá trị dự giá của địa phương thì xác định trên cơ sở toán công trình điều chỉnh : lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá ĐC G =G ±G PD PĐC của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng Trong đó, phần Giá trị dự toán công VLXD. trình điều chỉnh được xác định do yếu tố4. Giá hợp đồng xây dựng: thay đổi khối lượng và yếu tố trượt giá: Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ban hành PĐC G = G m +Gi PĐC PĐC ngày 22/4/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã mở rộng thêm phạm vi Phần dự toán điều chỉnh do thay đổi gáp dụng so với Nghị định 48/2010/NĐ-CP. khối lượng: Bằng tổng phần Điều chỉnh của Cụ thể là: các Chi phí xây dựng, thiết bị, tư vấn và chi phí khác: - Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đơn vị sự G ĐC PĐC PĐC m =G XDm +G TBm +G TVm +G Km PĐC PĐC nghiệp,… Phần dự toán điều chỉnh do biến - Dự án đầu tư xây dựng của Doanh động giá: Bằng tổng phần Điều chỉnh của nghiệp Nhà nước. Chi phí xây dựng và Chi phí thiết bị: - Dự án có sử dụng vốn nhà nước từ GiĐC =GXDi PĐC +GTPĐBiC 30% trở lên, hoặc dưới 30% nhưng trên So với quy định cũ, phần điều chỉnh dự 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự toán do biến động giá chỉ được tính cho chi án. phí xây dựng và thiết bị mà không tính điều 4.1. Các loại giá hợp đồng: 72
  5. 73 TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI, SỐ 21-11/2016 Giá hợp đồng được phân loại theo hình  Điều chỉnh đơn giá đối với những thức hợp đồng, bao gồm các loại giá sau: công việc có khối lượng thực tế tăng hoặc - Giá hợp đồng trọn gói; giảm lớn hơn 20% khối lượng ghi trong HĐ. - Giá hợp đồng theo đơn giá cố định; Trước đó, dù khối lượng công việc thực - Giá hợp đồng theo đơn giá điều tế lớn hơn hay nhỏ hơn 20% khối lượng chỉnh; trong HĐ đều được điều chỉnh đơn giá. - Giá hợp đồng theo thời gian;  Bổ sung khối lượng công việc hợp lý - Giá hợp đồng theo giá kết hợp. chưa có đơn giá trong hợp đồng. Bỏ hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần  Điều chỉnh đơn giá những công việc trăm hai bên đã thỏa thuận Điều chỉnh sau một 4.2. Các trường hợp điều chỉnh giá khoảng thời gian nhất định kể từ ngày HĐ có hợp đồng hiệu lực. Các vấn đề về điều chỉnh giá hợp đồng  Các trường hợp bất khả kháng. (HĐ) được quy định trong Thông tư 4.2.4. Đối với hợp đồng theo thời gian: 07/2016/TT - BXD ban hành ngày 10/3/2016  Điều chỉnh đơn giá khi thời gian thực - Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng, thay tế tăng hoặc giảm lớn hơn 20% thời gian thế Thông tư 08/2010/TT - BXD. thực hiện ghi trong HĐ. 4.2.1. Đối với hợp đồng trọn gói  Bổ sung chuyên gia hợp lý chưa có Chỉ Điều chỉnh giá HĐ đối với những mức thù lao cho chuyên gia trong HĐ. khối lượng công việc bổ sung hợp lý (nằm  Khi Nhà nước thay đổi chính sách về ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thuế, tiền lương làm thay đổi mặt bằng tiền HĐ), những khối lượng thay đổi giảm và lương chuyên gia ảnh hưởng trực tiếp đến các trường hợp bất khả kháng.Trước đó, giá hợp đồng; và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh khi hợp đồng. có phát sịnh công việc ngoài HĐ. Quy định cụ thể hơn thông tư cũ. Trường hợp phát sinh khối lượng do Tóm lại, sau sáu năm thực hiện các quy thay đổi thiết kế công trình được chủ đầu tư định về quản lý chi phí và hợp đồng ban chấp thuận thì phần khối lượng này (tăng, hành năm 2010 đã bộc lộ nhiều thiếu sót, bất giảm, bổ sung) thì phải được điều chỉnh cập. Sự ra đời của nghị định 32, nghị định tương ứng (Điều 7 - TT09/2016/TT - BXD) 37 và các thông tư hướng dẫn đã khắc phục được những hạn chế và có những thay đổi 4.2.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá kịp thời phù hợp với thực tế giúp cho quá cố định: trình xác định và quản lý chi phí đầu tư xây Điều chỉnh giá HĐ khi bổ sung khối dựng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vẫn lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá còn những chỗ còn gây khó hiểu, khó áp trong hợp đồng và các trường hợp bất khả dụng và chưa hợp lý cần được các cơ quan kháng. chức năng có sự điều chỉnh và hướng dẫn cụ Đối với các công việc có đơn giá trong thể hơn hợp đồng, khối lượng thanh toán là khối lượng thực tế được nghiệm thu nhưng không Tài liệu tham khảo [1] Nghị định số 32/2015/NĐ-CP: Quy định về quản được điều chỉnh đơn giá . lý chi phí đầu tư xây dựng Thông tư trước đó: [2] Thông tư 06/2016/TT-BXD: Hướng dẫn lập và – Khối lượng công việc phát sinh > quản lý chi phí đầu tư xây dựng 20% khối lượng ghi trong hợp đồng  tính [3] Nghị định 37/2015/NĐ –CP: Quy định chi tiết về theo đơn giá mới. hợp đồng xây dựng [4] Thông tư 07/2016/TT-BXD: Hướng dẫn điều – Khối lượng công việc phát sinh ≤ chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 20% khối lượng ghi trong hợp đồng  thanh Ngày nhận bài: 4/9/2016 toán theo đơn giá trong HĐ. Ngày chuyển phản biện: 9/9/2016 4.2.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá Ngày hoàn thành sửa bài: 30/9/2016 Điều chỉnh: Ngày chấp nhận đăng: 7/10/2016 73

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ