Xem mẫu

 1. Nh ng d bi t gi a phim và k ch Trong lĩnh v c i n nh, công tác vi t nh c thư ng ch kh i s khi cu n phim ã ư c ráp xong, do ó, có th nói, ngư i vi t nh c là m t khán gi u tiên ư c xem cu n phim dư i d ng hoàn t t, ch thi u ph n nh c. Tuy nhiên, y không ư c “xem” cu n phim như m t khán gi bình thư ng: y ph i “xem” cu n phim như m t quan sát viên qua lăng kính âm nh c. Cái nhìn c a ngư i vi t nh c, do ó, là m t cái nhìn khác h n v i cái nhìn c a ngư i làm phim và c a khán gi hay nhà phê bình: y không t o ra c t chuy n, không i u khi n các di n bi n tình c m và ý tư ng, y cũng không có quy n tranh lu n v i o di n, hay phê bình ngư i vi t k ch b n, y cũng không ư c quy n “thư ng th c” nó; y ch ng bên ngoài, ch p nh n tác ph m như m t th c th hoàn ch nh không th thêm b t, và nhìn ng m, theo dõi, phân tích, lý lu n, làm sao n m b t ư c cái c u trúc, cái tính cách c a nó. T th ng ó, tôi ã nh n ra m t s c tính d bi t gi a phim và k ch; chính nh ng d bi t này khi n nh c phim khác v i nh c k ch. Nh ng i u tôi s p trình bày dư i ây, n y sinh t kinh nghi m và tư duy cá nhân, tuy ã mang n cho công vi c c a tôi nh ng k t qu c th , nhưng cũng ch là nh ng nh n xét mang tính t ng quát và t m th i, vì không lo i hình ngh thu t nào là m t th c th b t ng. c bi t trong o n cu i th k 20 này, sân kh u, và nh t là i n nh, ã, ang, và s không ng ng ư c c i bi n v m i phương di n. 1. C u Trúc Ti n L p Tương i/C u Trúc H u L p Tuy t i Như ã nói trên, i u u tiên tôi lưu tâm là vi c n m b t c u trúc t ng th c a tác ph m. N m b t c u trúc t ng th t c là làm sao tìm th y cái quan h n i t i và h u cơ gi a nh ng b ph n nh c a m t tác ph m, mà t cái quan h ó m t h th ng t o ý nghĩa ư c d ng lên. Khi vi t nh c cho k ch, tôi có th kh i s tư duy v c u trúc âm nh c d a trên c u trúc c a k ch b n. Tôi g i ó là c u trúc
 2. ti n l p: m t c u trúc ư c quy nh b i k ch tác gia th t rõ ràng trên văn b n k ch, v i nh ng h i, màn, c nh. c k ch b n, tôi có th bi t ư c bao nhiêu l n, và lúc nào, v k ch s kéo màn, t t èn, i c nh, di n viên i ra, và i vào. Do ó, tôi có th ư c lư ng t ng quát ư c tính cách gián o n, trôi ch y, và i thay c a ý nh c. Khi vi t nh c cho phim, ngư c l i, tôi ph i i n khi công tác ráp n i phim ã th c s hoàn t t, thì m i có th kh i s tư duy v c u trúc âm nh c. Trong th c t , khi cu n phim ã hoàn t t m i th , ngư i vi t nh c m i ư c g i n và giao trách nhi m th c hi n ph n nh c trong m t th i gian quy nh. Trong khi k ch là s ráp n i c a h i, màn, c nh, t o nên m t c u trúc t ng th , thì phim l i là s ráp n i c a nh ng m nh quay (shots). S ráp n i này không n t m t th văn b n nào có s n, mà ch ư c th c hi n trong quáù trình biên t p (editing process) dư i s quy t nh c a o di n và nhà biên t p. T ng s nh ng gì ã ư c quay (có th dài n hàng trăm gi ) ch ư c xem như là nh ng ch t li u thô (raw materials) dư i d ng nh ng m nh ng n ng i. T ng ch t li u thô ó, o di n và nhà biên t p s th o lu n và th c hi n vi c c t, ghép, làm sao cu n phim ch còn m t dài thông thư ng, và xu t hi n dư i d ng m t tác ph m i n nh có th trình chi u. Ch n khi cu n phim ã th c s ư c hoàn t t như th (ch còn thi u ph n nh c), nó m i th c s mang m t c u trúc hoàn ch nh có kh năng th hi n úng m c ý ngh thu t c a ngư i làm phim. Tôi g i ó là c u trúc h u l p. Và cái c u trúc h u l p này l i chính là cái c u trúc tiên kh i làm cơ s cho công tác c a ngư i vi t nh c. i v i ngư i vi t nh c, c u trúc ti n l p c a k ch là c u trúc tương i, và c u trúc h u l p c a phim là c u trúc tuy t i. Tôi s di n t nh ng ý ni m này ngay dư i ây. Trong k ch (tôi c bi t mu n nh n m nh vào k ch ch -hình-th ), âm nh c có th tác ng tr c ti p n ti n trình dàn d ng v di n, khi n tính cách th i gian, không gian, và ngay c di n xu t có th i thay trong t ng h i, t ng màn, t ng
 3. c nh. Tôi luôn luôn vi t nh c cho k ch song song v i ti n trình dàn d ng, và r t nhi u l n âm nh c ã tác ng m nh m n o di n, di n viên, ngư i thi t k sân kh u, và c ngư i thi t k ánh sáng. Th nh c l i vài kinh nghi m: trong v The Return (1994), o di n Elizabeth Burke ã quy t nh cho m t c nh kéo dài thêm, v i di n viên b t ng trên sân kh u, i n khi âm nh c k t thúc, v i lý lu n r ng th âm nh c ó có kh năng ào sâu và g i t thêm r t nhi u nh ng ý ni m tr u tư ng c a di n xu t; cũng trong v ó, nhà thi t k sân kh u Pierre Thibaudeau ã quy t nh thêm vào m t h th ng t o nư c ch y trên sân kh u, ánh nh p v i dòng âm nh c y tính cách trôi ch y c a nư c; nhà thi t k ánh sáng Pascal Baxter, cũng th , thêm vào dàn èn m t máy t o tia sáng xanh lung linh, sau khi nghe âm nh c; trong v Monkey Mother (1998), di n xu t c a Rebecca Havey ( ã t m hoàn t t trư c ó) thay i r t rõ r t khi cô di n v i nh c, k c dài c a màn di n (trư c khi có nh c, màn c di n dài 4 phút 20 giây; sau khi có nh c, màn này dài n 7 phút 22 giây, theo úng dài c a nguyên tác nh c ph m, và o di n ng ý nh c c gi nguyên, không c n c t b t như ý nghĩ ban u. Trong phim, ngư i vi t nh c i di n v i m t c u trúc tuy t i, không th làm thay ib tc i u gì n a. Năm 1984, o di n Pauline Chan m i tôi n xem b n hoàn t t c a cu n phim No Where To Run vi t nh c. Sau khi xem xong, tôi có nhi u i u mu n ngh cùng ch , nhưng b i ch ã cho bi t r ng cu n phim ch c n nh c, và không th thêm b t gì ư c n a, nên tôi ph i ch p nh n nó “là th ”. Trong c m nghĩ c a m t ngư i vi t nh c, khi ph i làm sao nh c theo khít khao t ng “frame” c a phim, tôi th m nh : “It’s true. No where to run!” Tôi ý th c r ng nhi m v c a tôi là ch bám theo cái c u trúc ó và dùng âm nh c làm cho nó v ng vàng hơn. M t trong nh ng i u hi n nhiên nh t là âm nh c có trách nhi m t o nên c m giác v s kh i u và k t thúc c a toàn th cu n phim và c a m i c nh phim, ng th i làm tăng thêm s li n l c gi a nh ng c nh
 4. phim b ng cách khai tri n nh ng mô th c nh c c a m i c nh theo m t phương pháp nh t quán. 2. ng Kính K Chuy n/Di n Viên K Chuy n Có l i v i ph n ông khán gi , c t chuy n là i u chính theo dõi trong khi xem phim hay k ch, và cũng là i u chính còn ng l i trong ký c sau ó. Nói như th , tôi không có ý cho r ng phim và k ch ch có k chuy n. Tôi ch mu n nh n m nh m t th c t r ng phim k chuy n và k ch k chuy n chi m ph n l n, trong khi nh ng th lo i khác như phim phi-truy n (non-narrative cinema), phim th i s , phim tài li u, hay k ch ng u k t (happenings), sân kh u thu n di n (“pure” performance), chi m m t s lư ng nh ; và r ng, thông thư ng, khi chúng ta nói n phim và k ch, chúng ta nói n phim k chuy n và k ch k chuy n. ây, tôi t gi i h n vào nh ng th lo i này. Trong vi c k chuy n có hai ph n chính: c t chuy n, và cách k chuy n. Nên nh n m nh ngay ây r ng cùng m t c t chuy n có nhi u cách k chuy n. T m t c t chuy n, ta có th dùng nh ng lo i hình ngh thu t khác nhau “k ” nó; ch ng h n, ta có th bi n nó thành truy n ng n, truy n dài, phim, hay k ch. Riêng trong m t lo i hình, ví d như k ch, cũng có vô s cách “k ”. C t chuy n Hamlet c a Shakespeare h u như ư c không bi t bao nhiêu nhà o di n và di n viên d ng i d ng l i (nghĩa là “k ” i “k ” l i) qua không bao nhiêu cách khác nhau, và y sáng t o. Do ó, thư ng th c v ngh thu t c a m t tác ph m, úng ra, ta không ý thư ng th c cái c t chuy n, mà nên ý thư ng th c cái cách k chuy n. Trong phim và k ch, ti n trình t m t c t chuy n n cách k chuy n u tr i qua nh ng v n chung, ó là: có th chia c t chuy n thành bao nhiêu ơn v nh ; m i ơn v ch a ng i u gì; m i ơn v ư c t ch c làm sao; chi m bao nhiêu th i gian; các ơn v liên h v i nhau th nào; n i k t nhau b ng cách nào;
 5. s ki n nào c n ư c “di n”; s ki n nào c n ư c “k ”; di n th nào; k th nào; trong không gian nào. Trong phim và k ch, vi c “di n” là minh h a cho vi c “k ”, làm cho vi c “k ” bi n thành m t ngh thu t. Nói t ng quát, cách “k ” chuy n có m y c i m chính: trư c h t, công tác c a ngư i k là thu t l i cho khán gi bi t câu chuy n x y ra u uôi th nào; ng th i, ngư i k dùng thái c a mình trong khi k b c l quan i m c a mình v câu chuy n; i u quan tr ng hơn h t là ngư i k ph i dùng tài ngh c a mình làm khán gi b h p d n vào các s ki n c a câu chuy n, và b thuy t ph c ng ý v i quan i m c a ngư i k . Phim và k ch tương ng ch : di n viên ch y u “di n” l i nh ng i tho i, thái , tình c m c a các nhân v t trong câu chuy n. Nhưng phim và k ch khác nhau ch : trong phim, di n viên ch “di n”, và ng kính “k ” chuy n; trong k ch, di n viên v a “di n” v a “t k ” v câu chuy n c a mình ( i u này th hi n rõ nét nh t trong k ch c a phái Aristotle và phái Stanislavski). Tôi xin nh n m nh r ng s khác bi t này gi a phim và k ch ch m c , ch không tri t . Trong phim, ngư i k cũng có th là m t nhân v t, ho c xu t hi n ngay trên màn nh, ho c ch có ti ng nói trên tuy n âm thanh, ho c k t h p c hai. Nhưng nh ng cách k như th không t n chi u sâu c a ngh thu t làm phim. Trong ngh thu t làm phim úng nghĩa, thì ng kính m i chính là ngư i “k ” chuy n. Sau quá trình biên t p (c t, ráp, v.v…), nh ng gì ư c ch n chi u lên màn nh th hi n rõ thái và k thu t “k ” chuy n c a ng kính: t ng góc thu hình (vi n nh hay c n nh), t ng ki u k t c u c a các m nh quay, t ng s ch ng ráp (montage) c a hình nh, v.v… có kh năng “k ” m t cách tài tình nh ng gì không ư c di n viên tr c ti p k . Th m chí, ng kính còn có kh năng “k ” v thái “k ” và "k " v ý c a nhân v t ang “k ” chuy n trong phim.
 6. B i ng kính ch b t u th c s “k ” sau khi quá trình biên t p ã hoàn t t, nên cách k c a ng kính ch y u là cách k c a o di n và nhà biên t p. Chúng ta không th ph nh ư c s ki n r ng cách “di n” c a các di n viên cũng óng góp ít nhi u cho công vi c “k ” c a cu n phim, nhưng xét v m c , thì ng kính óng vai trò quan tr ng nh t. Trong th c t , các di n viên không th oán ư c cu i cùng, sau quá trình biên t p, di n xu t c a mình s ư c ng kính “k ” l i như th nào. Bên c nh ó, có r t nhi u o n phim không c n di n viên, ch c n phong c nh và v t, v n “k ” ư c r t tinh t nh ng ph n quan tr ng c a c t chuy n, và th hi n r t sâu s c thái “k ” c a ng kính. Trong k ch, k ch b n là m t văn b n ch a ng c t chuy n và nh ng kh th c a nh ng cách k chuy n, ch chưa ph i là m t cách k chuy n c th . N u ta ch c k ch b n, ta ph i t “k ” cho chính mình nhi u hơn là nh ng m u i tho i và nh ng mô t t ng quát v hành ng c a nhân v t có th k . Nghĩa là ta ph i “d ng” lên trong tư ng tư ng m t hoàn c nh sinh ng, và trí tư ng tư ng s giúp ta n i k t nh ng h i, màn, c nh, và các s ki n, và khi n chúng trôi ch y theo m t cách nào ó: i u này g n tương t v i vi c ta vi t l i k ch b n thành m t truy n ng n hay truy n dài. i u c n ghi nh n ây là: m i m t c gi k ch b n có th t “k ” l i câu chuy n m t cách khác nhau và qua m t cái nhìn khác nhau. Khi k ch b n ư c d ng thành v di n, chính v di n m i th hi n m t cách k chuy n c th (trong vô s cách k chuy n)ï. ó là lý do t i sao o di n ư c ghi nh n là ngư i t o nên m t cách k mang tính c sáng trong quá trình dàn d ng v di n. Tuy nhiên, trong th c t , t góc c a khán gi , ta nh n th y m t cách c th r ng v k ch ư c k ch y u và tr c ti p qua cách k c a các di n viên. Th c v y, trong khi v di n ang ư c dàn d ng, o di n ã ph i “thương lư ng” r t nhi u v i di n viên v cách di n và c v cách k ; và sau khi vi c dàn d ng ã xong, di n viên ư c thêm nhi u t do sáng t o nh ng ng x vi t trên sân kh u. Kinh nghi m cho th y, di n viên k ch không th là cái máy in l i nh ng ý c a o di n; mùa di n càng kéo dài nhi u ngày tháng ch ng nào, di n viên càng thêm
 7. nh ng sáng t o cá nhân vào ch ng y, và xa d n nh hư ng c a o di n. ( i u khôi hài là nhi u khi o di n mu n s h u c nh ng sáng t o cá nhân y c a di n viên.) Thêm m t th c t quan tr ng c n ghi nh n là, trong k ch, m i di n viên l i có th có m t cách k riêng cho vai trò c a mình và, qua vai trò y, l i có th bi u l m t quan i m riêng v c t chuy n, nên k t qu t i h u c a ngh thu t k trong m t v k ch có nhi u vai là m t c ng hư ng c a nh ng m i quan h bi n ch ng gi a tác ng c a t ng cách k cá th i v i nhau và i v i nh ng công c ph tr cho cu c k như hoàn c nh sàn di n, thi t k sân kh u, âm nh c, ánh sáng, và c thái áp ng c a khán gi . Có l cũng nên nói thêm ây r ng thái áp ng c a khán gi hoàn toàn không nh hư ng gì n m t cu n phim; m t cu n phim ư c chi u trong b t c tr ng hu ng nào cũng hoàn toàn là chính nó nguyên v n. ây cũng là i m khác bi t then ch t gi a phim và k ch trong cung cách k chuy n: phim có th ti p t c k m t cách hoàn ch nh dù không có khán gi , còn k ch thì không th ti p t c n u khán gi ng lo t b ra v . i u này cũng cho th y thêm m t khía c nh khác c a lu n i m ph n trên v c u trúc ti n l p tương i c a k ch và c u trúc h u l p tuy t i c a phim. Riêng lu n i m v vai trò quan tr ng ch y u c a ng kính trong cách k chuy n phim và vai trò quan tr ng ch y u c a di n viên trong cách k chuy n k ch ã khi n tôi vi t nh c cho phim và k ch theo hai chi u hư ng khác nhau. Trong phim, tôi vi t nh c cho ng kính (nh m h tr cho vi c “k ” c a ng kính); trong k ch, tôi vi t nh c cho di n viên (nh m h tr cho c vi c “di n” l n vi c “k ” c a di n viên). Cách nh hư ng này càng rõ ràng n u chúng ta th y ư c th c t r ng: trong quá trình quay phim, di n viên hành ng không có nh c i kèm (vì nh c chưa ư c vi t); còn trong quá trình dàn d ng và di n k ch, di n viên
 8. hành ng song song v i nh c. (S tác ng c a nh c i v i di n viên ã ư c mô t qua m t ví d ph n trên.) Xét v tính cách, nh c cho ng kính và nh c cho di n viên cũng u có nh ng vai trò tương ng như sau: nh n m nh hay ào sâu nh ng th hi n tình c m; g i ý v nh ng ý tư ng không th th t nên l i, hay không th di n t ư c; g i ý v nh ng tr ng hu ng không th th y b ng m t, nh ng tr ng hu ng s p x y ra hay ã x y ra trong quá kh ; gây m t c m giác trôi ch y liên t c cho vi c “k ”; nh m làm rõ tính cách không gian và th i gian, a lý và văn hóa c a các bi n c ; và, cung c p m t th nh c n n cho nh ng di n bi n. (Nh c n n gi vai trò kém quan tr ng nh t, nhưng th c t cho th y nó chi m nhi u thì gi nh t trong nh ng phim và tho i k ch thương m i). Nh ng vai trò t ng quát c a âm nh c v a ư c trình bày trên ây ư c th hi n nh ng m c khác nhau trong phim và k ch ( c bi t là k ch ch -hình- th ). ây, tôi ch xin khai tri n v m t trong nh ng vai trò y, nh m cho th y s khác bi t gi a nh c cho ng kính và nh c cho di n viên. Trong phim, ng kính ã s n có kh năng phong phú trong vi c nh n m nh và ào sâu nh ng th hi n tình c m m t cách hi u qu . Th l y m t ví d c th , khi ng kính ã có th i sâu vào m t ôi m t rư m l làm tăng hi u qu c m xúc, thì âm nh c không c n tô v thêm quá nhi u n a. Trong th c t , th m chí có nh ng khi nh c không th thêm ư c gì hơn cho ng kính. Ch ng h n, có nhà phê bình ã nh n xét r ng c cu n phim Sunset Boulevard không c n nh c, vì s k t h p gi a l i k chuy n, l i i tho i, và k thu t ng kính, ã di n t cu n phim hoàn h o úng m c. Nh n xét này có th hơi quá tr n; úng hơn, ph i nói r ng có nh ng o n phim (ch không ph i toàn b cu n phim) không c n nh c. Nhưng th c t không th ch i cãi là n u phim không hoàn h o, thì nh c là s c n thi t. Qu v y, ngư i vi t nh c phim th nh tho ng v n ư c o di n và nhà biên t p yêu c u c g ng vi t m t o n nh c h p d n h tr cho nh ng o n phim y u.
 9. Ngư c l i, trong k ch, m t ôi m t rư m l c a di n viên khó t o tác d ng m nh (vì h n ch c a ánh sáng và kho ng cách gi a di n viên và khán gi ), nên di n viên ph i c n v n d ng thêm nh ng gi i pháp khác, ch ng h n như làm nư c m t ch y nhi u hơn, ho c thêm m t s c ch nào ó. Tuy nhiên, nh ng gi i pháp này d khi n cách “di n” tr nên v ng. Trong tr ng hu ng y, ngư i vi t nh c có th dùng nh c nh n m nh và ào sâu vào c m xúc c a di n viên ( ôi m t rư m l có th không ư c khán gi th y rõ, nhưng nh c có th g i ý n n i au kh câm nín mà nhân v t trong k ch ang ch u ng). 3. Ngh Thu t C a Không Gian/Ngh Thu t C a Th i Gian Ý ni m v hi n h u c a k ch và phim ch y u trong không gian hay th i gian, tuy có v là nh ng ý ni m tr u tư ng, cũng là i u quan tr ng mà ngư i vi t nh c c n n m v ng v n d ng vào công vi c c a mình. Theo tôi, k ch ch y u là m t ngh thu t c a không gian, và phim là m t ngh thu t c a th i gian. B n ch t c a k ch là m t công tác truy n thông gi a nh ng di n viên “s ng” và nh ng khán gi “s ng” cùng có m t t i m t a i m. a i m này bao g m kho ng không gian c a di n viên (t c là sân kh u), và kho ng không gian c a khán gi (t c là nơi ng i xem). Sân kh u, trong th c ti n hi n i, không nh t thi t ph i là m t v trí ư c quy nh b i ki n trúc c a r p di n như ngày xưa. Ý ni m sân kh u ph i ư c nhìn th y như là m t kho ng không gian do chính di n viên t o ra (hay chi m c ). Di n viên có th ti n v phía khán gi , và di n ngay gi a khán gi và, ngay lúc y, nơi ng i xem b bi n thành sân kh u. Di n viên cũng có th i tho i tr c ti p v i khán gi và, ngay lúc y, khán gi b bi n thành “di n viên”. Ý ni m “di n viên”, trong th c ch t, là ý ni m ư c t o nên b i khán gi : di n viên là ngư i ang tham d (m t cách ch ý hay không) vào ý c am tv di n, và b ( ư c) theo dõi b i ngư i xem. Nói cách ng n g n, trong hoàn c nh di n k ch, ngư i xem là khán gi , và ngư i ư c xem là di n viên. Như th , c r p di n có kh năng bi n thành sân kh u, và các di n viên cùng di n và cùng xem.
 10. N u trong k ch, ý ni m sân kh u ư c t o nên b i hành ng chi m c không gian c a di n viên, và ý ni m di n viên ư c t o nên b i cái nhìn c a khán gi , thì trong phim, nh ng ý ni m như th hoàn toàn không thích ng. Màn b c không ph i là m t không gian kh trương như sân kh u. Nó là m t “không gian” ch t: m t m nh v i tr ng n m b t ng và ư c thi t k t i m t v trí c nh. Ý ni m di n viên phim cũng hoàn toàn khác: cái nhìn c a khán gi không t o nên di n viên. Di n viên phim là hình nh nh ng nhân v t ư c chi u lên màn b c, hay có th nói, h là nh ng ý ni m c nh ư c in s n lên m t phim nh a. (Di n viên phim không nh t thi t ph i là ngư i, mà có th là v t, hay hình v trong nh ng phim ho t hình). Không có m t truy n thông tr c ti p nào gi a di n viên phim và khán gi ; khi ang di n, h không có khán gi , và khi phim ư c chi u lên màn b c, h ch còn là nh ng hình nh ã ư c thu qua ng kính; và chính h cũng có th ng i trong hàng khán gi , và bi n thành m t khán gi th c s , xem hình nh c a mình. i u d bi t quá hi n nhiên gi a k ch và phim là trong khi xem phim, khán gi không th có cơ h i nào ư c bi n thành di n viên hay tr c ti p i tho i v i di n viên. Trong r p chi u phim, khán gi t t mình vào m t ch ng i nh t nh, và i m nhìn duy nh t c a h là khung v i tr ng trư c m t. (Ý ni m v không gian ch t c a phim còn ư c kh ng nh m nh m hơn b i bóng t i bao trùm c r p chi u, ch có màn nh là kho ng sáng duy nh t). S thư ng th c phim, do ó, là s thư ng th c m t kho ng th i gian lý thú ư c xem nh ng hình nh chi u lên màn b c. i u này tương ương v i s thư ng th c âm nh c – m t ngh thu t ch y u hi n h u trong th i gian – qua ó, ngư i nghe nh c thư ng th c kho ng th i gian lý thú ư c nghe nh ng âm thanh phát ra t ngu n phát thanh. Trong r p di n k ch, khán gi cũng t t mình vào m t ch ng i nh t nh, nhưng i m nhìn c a h có th luôn luôn thay i trong không gian quanh h . Th m chí, h có th có nhi u i m nhìn cùng lúc (ch ng h n, m t s di n viên
 11. chi m m t s v trí khác nhau dư i hàng khán gi i tho i v i m t s di n viên khác chi m nh ng v trí khác nhau trong r p). S thư ng th c k ch, do ó, có th ư c xem là s thư ng th c nh ng gì x y ra, luôn luôn i thay, trong m t không gian uy n chuy n và sinh ng. i u này tương ương v i s thư ng th c ngh thu t t o hình -- m t ngh thu t ch y u hi n h u trong không gian: ngư i xem có th i t phòng này sang phòng khác xem tranh, tư ng, và thư ng th c nh ng gì x y ra, luôn luôn i thay, trong không gian. Tính ngh thu t th i gian c a phim còn ư c th hi n rõ qua nh ng k thu t s d ng flashback và flash-forward. Trong ch p m t, toàn b di n bi n trên màn nh nh y ngư c v quá kh hay phóng v t n tương lai, không chút khó khăn. Th m chí, k thu t montage còn cho phép ng kính ch ng l p c ba t ng th i gian (quá kh , hi n t i và tương lai) lên màn b c cùng m t lúc. Trong k ch, ý ni m th i gian ư c th hi n khó khăn hơn nhi u: di n viên ph i dùng ngôn ng nh c l i quá kh hay nói v tương lai; ho c thi t k sân kh u và y trang ph i ư c thay i. Trong k ch, ch có ánh sáng và âm nh c là có kh năng th hi n ý ni m th i gian d dàng và nhanh chóng nh t (ch ng h n, m t mô th c nh c nào o ù ư c s d ng l i có th g i n quá kh , m t k t h p ánh sáng nào ó có th g i n tương lai), nhưng tác d ng v n y u hơn phim r t nhi u. Nh ng ý ni m trên cũng ã khi n tôi tư duy khác nhau khi vi t nh c cho k ch và phim. Trong k ch, tôi ch y u dùng âm nh c giúp nh ng chuy n ng không gian c a v di n n m vào m t m ch ch y liên t c c a th i gian. Thi u th âm nh c này, m t v di n, v n ã hàm ch a nh ng s gián o n sinh ra t c u trúc ti n l p (h i, màn, c nh) c ng v i nh ng kho ng tr ng trong i tho i và hành ng, d b t ra t ng m nh. Trong phim, ngư c l i, như chúng ta ã th y trên, sau quá trình biên t p, t t c nh ng m nh phim ã ư c ghép vào nhau m t cách li n l c (như nh ng m nh nh c ư c ghép vào nhau th t khít khao t o thành m t b n nh c trôi ch y). i v i s li n l c s n có này, tôi ch y u dùng âm nh c
 12. g i ý r ng thêm v nh ng khung không gian và nh ng chuy n ng trong không gian. 4. Hi n Th c T Nhiên/Hi n Th c Gi Thi t Trong k ch và phim, khán gi , cũng như ngư i vi t nh c, ph i luôn luôn i di n v i nh ng ý ni m v hi n th c t nhiên và hi n th c gi thi t. Nh ng ý ni m này toát lên t chính di n viên và c nh trí. Xét trên m c , tôi nh n th y di n xu t trong phim ch y u mang tính hi n th c t nhiên, và di n xu t trong k ch ch y u mang tính hi n th c gi thi t. Như ã trình bày ph n trên, nh k thu t c a ng kính, di n viên phim không c n “k ”, mà ch c n “di n” làm sao cho gi ng v i thái c a con ngư i th c trong cu c s ng. Trái l i, vì nh ng h n ch c a hoàn c nh sân kh u (ánh sáng, kho ng cách v i khán gi …), di n viên k ch v a ph i “di n” v a ph i “k ” làm sao cho rõ tính cách c a nhân v t. làm rõ, di n viên k ch thư ng ph i di n quá hơn hi n th c. Do o,ù di n xu t trong phim và k ch nh t nh ph i khác nhau: m t bên thì “th c” hơn, m t bên thì “k ch” hơn. Di n xu t phim, khi ưa vào k ch, thì r t nh t. Di n xu t k ch, khi ưa vào phim, thì r t l . Nh ng di n viên phim th i kỳ phôi thai u xu t thân t k ch và u ít nhi u ph m l i l m này. Hai di n viên l ng danh Sarah Bernhardt và Eleanor Duse ch thu n “ óng k ch” trên màn b c. Duse ch làm ư c m t cu n phim, Cenere, do Febo Mari o di n, vào năm 1916, r i tr v k ch vì th t b i n ng n . L n u tiên (và cũng là l n cu i cùng) xem cu n phim u tay do chính mình óng, Duse phát bi u: “Giá như tôi ư c tr l i hai mươi năm, tôi s il it u trong ngành i n nh; tôi dám ch c tôi s t thành công to l n, như th m t khám phá v m t ngh thu t hoàn toàn m i l . Tôi h n s ph i quên h t m i th liên h n k ch và b t u di n t b n thân mình b ng m t ngôn ng m i, m t ngôn ng chưa t ng có, ngôn ng i n nh.”[2] Riêng ý ni m v tính hi n th c t nhiên và tính hi n th c gi thi t c a c nh trí có m t t m quan trong áng k i v i tư duy ngư i vi t nh c. C nh trí trong
 13. phim ch y u là c nh trí th c: m t căn phòng trên màn b c là m t căn phòng có th c. C nh trí trong k ch ch y u là c nh trí gi : m t căn phòng trên sân kh u là m t căn phòng gi thi t. Tuy nhiên, có i m ngh ch lý thú v ch : căn phòng gi thi t trên sân kh u l i ư c ki n t o b ng nh ng v t li u th c; và căn phòng có th c trên màn b c ch là m t o tư ng do ánh sáng tác ng vào th giác t o nên. i sâu hơn vào v n , chúng ta th y tính cách gi thi t c a c nh trí trên sân kh u không nh t thi t ph i ư c t o nên b ng v t li u th c. Hành ng c a di n viên có th t o nên m t căn phòng gi thi t trên m t sân kh u tr ng trơn, và khán gi cũng có th “th y” ư c căn phòng vô hình ó hi n lên rõ ràng như m t căn phòng có th c. Ngư c l i, dù nhà thi t k sân kh u dùng v t li u th c d ng m t căn phòngï v i t t c nh ng chi ti t và v t d ng c a nó (m t căn phòng th c s ), căn phòng y v n là m t căn phòng gi thi t, và ư c xem là “sân kh u” di n. Ch khi nào di n viên xu t hi n trong căn phòng y và b t u di n, thì khán gi m i th y căn phòng y tr nên “th c”. Trong phim, c nh trí ch y u ư c xem là có th c dù không có hình nh c a di n viên xu t hi n trong c nh trí ó; và chính ý ni m v hi n th c t nhiên trong phim là m t trong nh ng y u t giúp cho phim luôn trôi ch y. M t o n phim dài m t phút chi u c nh m t căn phòng tr ng trơn v n ư c khán gi xem là m t o n phim ang di n ra: o n phim v c nh m t căn phòng. Ngư c l i, n u căn phòng trên sân kh u b b tr ng trơn m t phút, khán gi s có c m giác v k ch ã b gián o n vì m t s c nào ó, hay ã h t. Như th , k ch ch y u c n s có m t c a di n viên hi n h u. Nh ng ý ni m trên làm n y sinh m t nh n xét: trong k ch, c nh trí ch y u n m th h u gian (background), và khi không có di n viên, nó tr v v trí c a m t sân kh u ch t; nhưng trong phim, c nh trí có th ng th ti n gian (foreground) khi không có di n viên. B i th , phim thư ng ch a nhi u o n quay phong c nh và v t, k c khi các di n viên ang i tho i (ta ch nghe l i i
 14. tho i và xem c nh trí); trái l i, k ch thư ng tránh nh ng kho ng tr ng trên sân kh u. Nh n xét này d n n nh ng cách vi t nh c khác nhau. Trong phim, vì m i s v t ch y u ư c nhìn th y dư i góc hi n th c t nhiên và c th , nên ngư i vi t nh c có th v n d ng lo i âm nh c tr u tư ng (nh c thu n túy) khai tri n m t chi u kích khác c a óc tư ng tư ng. Trái l i, trong k ch, vì m i s v t ch y u ư c nhìn th y dư i góc hi n th c gi thi t, nên ngư i vi t nh c có th khai thác lo i âm nh c c th (musique concrète) – lo i nh c s d ng ti ng ng làm ch t li u – nh m t o nên m t không khí “th c” hơn. * Như ã nói ph n u, bài vi t này xu t phát t kinh nghi m và tư duy cá nhân c a m t ngư i vi t nh c cho phim và k ch, do ó, có th ph n nh ít nhi u m t cách nghĩ mang tính chuyên môn cá bi t trong lĩnh v c âm nh c. Tuy nhiên, ngư i vi t nh c cũng ng th i là m t khán gi ư c ưu tiên ch ng ki n và tham gia vào ti n trình th c hi n phim và k ch, và cũng là m t khán gi có nhi m v “xem” th c k và nghĩ th c sâu. Cho nên, bài vi t này có hy v ng em n cho khán gi bình thư ng m t vài khía c nh khác trong cách thư ng th c phim và k ch. Dù khuôn kh c a bài vi t không cho phép tôi trình bày nh ng ví d c th v âm nh c, tôi cũng hy v ng chia s ư c v i các b n ng nghi p và c gi âm nh c m t vài kinh nghi m h u ích.
nguon tai.lieu . vn