Xem mẫu

  1. Nh ng c i m phát tri n c a bé 2 tháng tu i Bé 2 tháng tu i nhìn v bên ngoài ã “l n” hơn nhi u so v i th i gian trư c ó. Khi t ư c 2 tháng tu i, có nh ng “chu n” phát tri n mà bé ph i t ư c. V y nh ng “chu n” ó là gì? V th tr ng: Bé trai vào lúc 2 tháng tu i s ư c kho ng hơn 6 kg, còn bé gái ư c kho ng 5,5kg. V chi u cao: Bé trai ư c kho ng 60,30cm; bé gái cao kho ng 58,99cm.
  2. Vòng u bé trai kho ng 39,84cm; vòng u bé gái kho ng 38,67cm. Vòng ng c bé trai kho ng 40,10cm; vòng ng c bé gái kho ng 38,78cm. Chi u cao khi ng i c a bé trai kho ng 40cm; c a bé gái kho ng 39,05cm Phát tri n ng tác Lúc này, bé ã bi t ngóc u d y. Bé n m trên giư ng, ng ng u lên, b n s th y bé hơi ch ng tay, ban u có th ch ng ng lên hơi hơi, sau ó thì có th ng ng u cao hơn. N u cho bé chơi nh ng chơi nho nh , bé có th c m l y. Khi cho bé bú, bé l p t c có ng tác nút l y. Phát tri n ngôn ng : Khi có ai ó bên c nh bé, bé s cư i và có th phát ra ti ng u ơ. Khi khóc, ti ng khóc cũng l n hơn. ôi khi, bé mu n “nói chuy n”, giao lưu tình c m v i ngư i l n. ó cũng là cách bi u t c a bé, ba m
  3. nên có nh ng hành ng tương ng áp l i ho c n “nói chuy n” cùng bé. Phát tri n c m giác: Khi nghe th y ti ng nói ho c âm thanh, bé s nghe m t cách chăm chú, và có th s có ph n ng áp l i. Bé bi t dùng ánh m t dõi theo ngư i i ngang ch bé. N u khi bé tròn 2 tháng v n chưa bi t cư i, ánh m t ngây ngô, không có ph n ng v i âm thanh nghe ư c, ba m nên n b nh vi n ki m tra l i năng l c trí tu c a bé xem th giác và thính giác c a bé có phát tri n m t cách bình thư ng hay không. Gi c ng Bé 2 tháng tu i ng ít hơn m t chút so v i bé m t tháng tu i, thông thư ng kho ng 18 ti ng m i ngày. Ban ngày thư ng bé ng 3-4 gi c, m i gi c kho ng 1 ti ng rư i n 2 ti ng. Còn ban êm, th i gian ng c a bé t 10-12 ti ng. Sau khi t nh gi c vào ban ngày, bé chơi kho ng 1,5-2 ti ng r i ng ti p.