Xem mẫu

  1. Nh ng bư c cơ b n xây d ng n i dung website hi u qu 1. T o s chú ý (Attention): m c ích duy nh t c a ph n này là thu hút s chú ý c a khách hàng. 2. V n (Problem): ph n này s nói v nh ng v n khách hàng g p ph i mà trong ó s n ph m chính là m t gi i pháp, thư ng ư c miêu t b ng ngôn ng giàu c m xúc nh m nêu b t lên nh ng khó khăn do v n ó mang l i. 3. Gi i pháp (Solution): ph n này s nói lên nh ng gi i pháp kh c ph c v n c a khách hàng, nhưng chưa ti t l thông tin chi ti t v s n ph m.
  2. 4. S n ph m: ph n này ch miêu t v a thông tin v s n ph m nh m giúp khách hàng hi u t ng th v s n ph m h s mua. i u quan tr ng là ph i kích thích s tò mò c a h v các tính năng c a s n ph m. 5. B ng ch ng (Proof): ph n này t p h p thông tin v b o ch ng c a khách hàng khi s d ng s n ph m; cũng như các s li u th ng kê và d li u nh m minh ch ng cho l i ích c a s n ph m. ây cũng là ph n giúp gi i áp nh ng t ch i c a khách hàng. 6. L i chào hàng (Offer): ph n này nói v giá s n ph m, ưa ra nh ng ph n thư ng áp d ng trong th i gian ng n, cũng như các phương pháp thúc y khách hàng nhanh chóng ra quy t nh mua hàng. 7. Hành ng (Action): ph n này nói cho khách hàng 4 i m: làm gì k ti p, i u gì s x y ra khi làm, t i sao c n ph i làm (nh c nh h v nh ng l i ích) và nh t o thêm Tái bút (PS) cu i n i dung gi i thi u s n ph m nh m nh c nh h nên nhanh chóng mua s n ph m. Nh ng kĩ thu t này cũng có th áp d ng khi vi t n i dung gi i thi u s n ph m trên email, bài vi t ăng báo hay g i cho khách hàng hay nh ng n i dung s d ng cho m c ích thuy t ph c khách hàng. Kĩ thu t t o s chú ý 1. Vi t n i dung tiêu hi u qu t o ra m t dòng tiêu hi u qu và thu hút s chú ý c a ngư i c, b n c n ph i chú ý t i 3 y u t sau: làm sao t o ra s tò mò, làm sao gi i thi u l i ích s n ph m và nh ph i ng n g n và súc tích. Hãy c ví d sau: “Làm sao c p v ch ng này có th tr kho n vay 14,432 USD ch trong v n v n 3 tháng?”
  3. B n có th th y r ng, tiêu này ã t o ra s tò cho ngư i c b ng cách t ra câu h i nh m nêu b t lên ư c l i ích là b ng cách nào c p v ch ng ó có th tr h t kho n vay 14,432 USD ch trong 3 tháng. o n tiêu này có n i dung rõ ràng và thu hút ư c s chú ý c a ngư i c và thúc yh c ti p ph n n i dung chính sau ó. Khi vi t tiêu , hãy nh 3 tiêu chu n trên. Cách t t nh t là vi t ra 3 phiên b n khác nhau c a cùng m t tiêu . Sau ó hãy ki m tra t ng phiên b n và ch n ra cái t t nh t. 2. Giúp khách hàng ra quy t nh Hãy giúp khách hàng ra quy t nh (quy t nh xem có c ti p n i dung hay không) có 2 m c ích: lo i b nh ng khách hàng không ph i là ti m năng và t o ra lòng tin nh ng khách hàng ti m năng. Hãy th ng th n v i h ngay t u r ng h có th mong i i u gì sau khi c n i dung phía dư i. M t s copy writer chuyên nghi p g i kĩ thu t này là “ i trư c” khách hàng. Cách t t nh t là hãy s d ng nh ng l i ích. Xem ví d sau: Chào b n, “N u ang ph i chìm ng p trong các kho n vay và mu n tìm m t l i thoát, câu chuyên c a c p v ch ng sau s cho b n câu tr l i…nhưng i u ó chưa ph i là t t c . Trư c khi c xong, b n có th ưa ra quy t nh m t cách chính xác r ng gi i pháp này s giúp b n kh i ng l i tình hình tài chính c a b n thân… ngay t ngày hôm nay…” Ch ra v n M t trong cách gi i thi u s n ph m hi u qu là b n ph i ch ng t cho khách hàng th y r ng b n hi u rõ v n c a h . C n ph i ch ra ư c âu là v n và nh ng r c r i do v n ó gây ra. Có 2 cách:
  4. 1. Ch ra v n c a khách hàng Kĩ thu t này giúp ch ra nh ng v n c a riêng khách hàng b ng cách t câu h i hay miêu t nh ng khó khăn h g p ph i, ví d : “B n có c m th y chán n n khi luôn ph i ánh v t t ư cs tho i mái v tài chính trong khi l i luôn b b a vây b i nh ng kho n vay tín d ng?” Dĩ nhiên, n i dung sau ó s ch ra m t cách chi ti t nh ng r c r i do v n c a khách hàng gây ra và trong ó s n ph m c a b n s là m t gi i pháp. 2. K nh ng câu chuy n có s ng c m Phương pháp ti p c n này nh nhàng hơn. B n ch ra nh ng r c r i khách hàng ang g p ph i b ng cách d n ra câu chuy n c a ngư i khác, ví d : “3 năm trư c, hôn nhân c a ABC và XYZ g n như i n k t thúc. Nguyên nhân: thư ng xuyên có tranh cãi v ti n b c. B vây quanh b i gánh n ng c a các kho n vay tín d ng và kho n vay trang tr i h c phí th i còn sinh viên, c p v ch ng tr này g n như t b m i hy v ng…” Như b n th y, ví d này ch ra r c r i gây ra b i nh ng kho n vay b ng cách s d ng ví d c a ngư i khác. Ti p theo ó là nh ng thông tin chi ti t hơn và th m chí còn có th g i m ra m t s chuy n i: “Mãi n khi h phát hi n ra gi i pháp có th giúp mình thoát kh i các kho n vay tín d ng và m ra m t ni m hy v ng m i cho tương lai tài chính c a mình…”
  5. Kĩ thu t t o s chuy n ti p b ng cách nêu ra nh ng l i ích ã t o nên s tò mò và ã cu n hút khách hàng xem ti p n i dung… Nêu ra gi i pháp ây là lúc b n s trình bày v gi i pháp mang l i cho khách hàng trư c khi chính th c b t u gi i thi u v s n ph m. Vi c gi i thi u v s n ph m lúc này có th khi n khách hàng không t p trung hi u rõ v gi i pháp. Dư i ây là m t ví d : “Dù tin hay không, b n s không ph i dành c cu c i tr h t các kho n vay. Trong vài th p k qua, ngày càng có nhi u khách hàng bi t t i m t gi i pháp ơn gi n thoát kh i chúng. Gi i pháp này g i là “nguyên t c thanh lí kho n vay…”* * Ch là ví d minh h a b n c d hình dung: Ti p theo b n s gi i thích b ng cách nào “nguyên t c thanh lí kho n vay” có th giúp khách hàng. Tuy nhiên b n không ư c ng gì t i thông tin c th v s n ph m. Sau khi ã “bán” xong gi i pháp, hãy d n ra nh ng ví d v l i ích khách hàng s nh n ư c khi s d ng s n ph m. Gi i thi u v s n ph m N u gi i pháp ã ư c mô t c th và rõ ràng, gi ây khách hàng ã s n sàng ón nh n thông tin gi i thi u v s n ph m. Hãy mô t s n ph m, nh ng gi i pháp s n ph m t o ra t ư c l i ích ã ư c trình bày c th nh ng ph n trên. Ví d : “N u ã s n sàng khám phá ‘nguyên t c thanh lí kho n vay’ có th h tr b n th nào trong cu c s ng, thì ph n m m “cách thoát n ” s làm i u ó tr nên ơn gi n hơn. ây là ph n m m multi-media mà b n có th t s d ng. Ph n m m này s giúp b n lên k ho ch t ng bư c thanh toán h t các
  6. kho n vay trong th i gian ng n. ây là nh ng l i ích b n s nh n ư c khi t i ph n m m này v ” Ti p ó, b n s mô t chi ti t v nh ng c i m và tính năng c a s n ph m i kèm v i nh ng l i ích c th . Ví d : “S d ng 6 phép tính tài chính: khám phá ra chính xác s ti n b n ã và ang ư c s d ng và cho nh ng vi c gì, qua ó b n có th s d ng chúng m t cách h p lý hơn m b o s an toàn v tài chính v i “phép tính ngân sách”. Hãy khám phá ra chính xác b n c n ph i tr nh ng gì và th t ra sao…” Như b n th y, các phép tính là nh ng ch c năng và m i ch c năng ang ư c “bán” b ng cách mô t chính xác nh ng l i ích khách hàng s nh n ư c. Nh ng n i dung ti p theo s ư c vi t theo hư ng này: luôn t p trung nh ng miêu t chi ti t vào l i ích.
nguon tai.lieu . vn