Xem mẫu

  1. Nh ng bi u hi n c trưng c a bé 9 tháng tu i m i giai o n, tr có nh ng bi u hi n tâm sinh lý riêng. Nh ng bi u hi n này là c trưng cơ b n, là thư c o cho s c kh e và s phát tri n c a tr . Và ây là m t s bi u hi n c trưng c a bé 9 tháng tu i… Tâm lý Bé 9 tháng thư ng có c m giác s hãi, s ph i xa ba m . ây là bi u hi n tâm lý chính áng c a tr , cho th y tr có th phân bi t ư c ngư i thân, ngư i
  2. quen và ngư i l . S s hãi này cho th y ã b t u có tình c m yêu m n gi a bé và ba m , và nói rõ r ng tr có nhu c u ư c yêu thương, b t u hình thành tính cách, năng l c và tình c m ph c t p. Khi nhìn th y ngư i l , bé nhìn chăm chú vào ngư i l ,s b b t i m t, c m th y b t an, lo l ng. iv i bé 9 tháng tu i, ây là ph n ng tâm lý bình thư ng. s c kh e tâm lý bé phát tri n t t, ba m ng ngư i l t nhiên n g n bé, b bé; cũng ng r i tr ra trư c m t ngư i l . Như v y tr s tránh ư c c m giác b t an, lo l ng. Gi c ng Bé 9 tháng tu i m i ngày nhu c u ng t 14 n 16 ti ng, ban ngày có th ng 2 l n, m i l n kho ng 2 ti ng, ban êm ng kho ng 10 ti ng. Th i gian ban êm n u nư c ti u làm ư t tã (qu n) bé, nhưng bé ng r t ngon, có th không c n thay l p t c. N u tã (qu n) bé ã ư t m ho c bé ang b lên s i thì nên tùy lúc thay. N u bé , ph i l p t c thay qu n (tã).
  3. Ngôn ng Bé 9 tháng ã có th nói (phát âm) m t s âm ti t (t ) ơn gi n, có bé bi t nói s m ã có th nói m t s song âm ti t “m – a- ma” “ba- ba” ng tác Bé 9 tháng không nh ng có th ng i v ng, mà còn có th t n m, ng i d y, bi t v y tay, bi t dùng tay v i l y chơi mà mình thích, nhưng thư ng cho vào mi ng. Bé còn bi t t múc th c ăn. Phát tri n thông thư ng Th tr ng: bé trai n ng kho ng hơn 9kg, bé gái hơn 8kg Chi u cao: Bé trai cao kho ng hơn 7,5 t c, n cao kho ng 7 t c Chi u cao khi ng i: Bé trai khi ng i cao kho ng hơn 4,5 t c, bé gái khi ng i cao kho ng 4,5 t c Vòng u: bé trai kho ng hơn 4,5 t c, bé gái kho ng 4,4 t c
  4. M c răng: Bé 9 tháng a s ã m c răng, có m t s bé m c t 2- 4 cái, răng hàm dư i m c trư c và hàm trên m c sau.
nguon tai.lieu . vn