Xem mẫu

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O CƯƠNG CHI TI T H C PH N TRƯ NG I H C C N THƠ H c ph n: NHI T NG L C H C VÀ TRUY N NHI T Engineering Thermodynamics and Heat Transfer - Mã s : CN139 - S Tín ch : 3 + Gi lý thuy t: 30. + Gi th c hành/bài t p/ án/…: 30 H c ph n g m có hai ph n n i dung chính: 1) Nhi t ng l c h c k thu t: trình bày các nh lu t nhi t ng cơ b n, tính ch t v t lý c a khí, hơi nư c, không khí m, các quá trình nhi t ng c a ch t môi gi i, và quá trình lưu ng c a khí và hơi. H c ph n cũng nghiên c u các c tính chính và các thông s c trưng c a các chu trình ng d ng trong k thu t: chu trình nén khí và hơi, chu trình thi t b làm l nh, chu trình ng cơ t trong, chu trình ng l c hơi nư c, chu trình tuabin khí, chu trình ng cơ ph n l c và tên l a. 2) Truy n nhi t: trình bày các phương pháp trao i nhi t cơ b n (d n nhi t, trao i nhi t i lưu, b c x nhi t) và ph i h p các phương pháp trao i nhi t cơ b n tính toán truy n nhi t ph c t p cho thi t b trao i nhi t. 1. Thông tin gi ng viên Tên gi ng viên: MSc, GVC. Nguy n Thu n Nhi Tên ngư i cùng tham gia gi ng d y: KS, GV.Võ M nh Duy ơn v : B nôn Máy NN & CNSTH i n tho i: 8336 E-mail: ntnhi@ctu.edu.vn 2. H c ph n tiên quy t: không 3. N i dung: Môn h c g m có hai n i dung chính: 1) H c ph n Nhi t ng l c h c k thu t: trình bày các nh lu t nhi t ng cơ b n, tính ch t v t lý c a khí, hơi nư c, không khí m, các quá trình nhi t ng c a ch t môi gi i, và quá trình lưu ng c a khí và hơi. Môn h c cũng nghiên c u các c tính chính và các thông s c trưng c a các chu trình ng d ng trong k thu t: chu trình nén khí và hơi, chu trình thi t b làm l nh, chu trình ng cơ t trong, chu trình ng l c hơi nư c, chu trình tuabin khí, chu trình ng cơ ph n l c và tên l a 2) H c ph n Truy n nhi t: trình bày các phương pháp trao i nhi t cơ b n (d n nhi t, trao i nhi t i lưu, b c x nhi t) và ph i h p các phương pháp trao i nhi t cơ b n tìm cách tính toán truy n nhi t ph c t p cho thi t b trao i nhi t. 3.1. M c tiêu: H c ph n Nhi t ng l c h c k thu t nh m trình bày m t cách h th ng các ki n th c cơ b n trong lãnh v c nhi t ng l c h c k thu t giúp ngư i h c có th c l p nghiên c u các v n có liên quan. H c ph n Truy n nhi t nh m d oán s truy n năng lư ng x y ra gi a các v t và trong thi t b nhi t tính toán thi t k ho c nghiên c u các thi t b nhi t.
  2. Hai h c ph n này là ki n th c n n cho r t nhi u môn h c chuyên ngành trong k thu t như : Quá trình và thi t b trao i nhi t, K thu t s y, Máy và h th ng thi t b l nh, K thu t n i hơi,.... 3.2. Phương pháp gi ng d y: lý thuy t k t h p v i th c hành 3.3. ánh giá môn h c: - Th c hành: 20 % ( ph i t i m th c hành t trung bình tr lên [≥ 4/10] m i i u ki n d thi k t thúc môn h c) - Ki m tra gi a kỳ: 30 % ( ây là i m trung bình c ng c a các i m ki m tra thư ng xuyên và i m chuyên c n trong su t quá trình h c) - Thi k t thúc: 50 % 4. cương chi ti t: (nêu nh ng v n chính h c viên s ư c h c t p và trao i) N i dung Ti t – bu i H c ph n th nh t: Nhi t ng l c h c k thu t Chương 1: Nh ng khái ni m cơ b n 4t I. M t s khái ni m và nh nghĩa II. Các thông s tr ng thái III. Phương trình tr ng thái c a v t ch t th khí IV. H n h p khí lý tư ng V. Nhi t lư ng và cách tính nhi t lư ng VI. Công và cách tính công VII. nh lu t nhi t ng th nh t Formatted: Bullets and Numbering VIII. Exergy IX. nh lu t nhi t ng th hai Chương 2: Môi ch t và cách xác nh tr ng thái c a chúng 5t I. T ng quát II. S chuy n pha c a các ơn ch t III. Quá trình hoá hơi ng áp c a các ơn ch t IV. Phương pháp xác nh các thông s tr ng thái c a môi ch t V. Không khí m VI. Các thông s c trưng c a không khí m VII. th không khí m Chương 3: Các quá trình nhi t ng c a môi ch t 5t I. Các quá trình nhi t ng cơ b n c a khí lý tư ng và khí th c II. Các quá trình c a không khí m III. Quá trình lưu ng c a khí và hơi IV. Quá trình ti t lưu c a khí và hơi V. Quá trình nén khí và hơi Chương 4: Các chu trình nhi t ng 4t I. Chu trình nhi t ng c a ng cơ t trong II. Chu trình thi t b làm l nh
  3. III. Chu trình thi t b ng l c hơi nư c IV. Chu trình tuabin khí và ng cơ ph n l c H c ph n th hai: Truy n nhi t Chương 1: D n nhi t 4t I. Nh ng khái ni m cơ b n v truy n nhi t II. Nh ng khái ni m cơ b n v d n nhi t III. Phương trình vi phân d n nhi t IV. D n nhi t n nh,m t chi u và không có ngu n nhi t bên trong V. D n nhi t n nh trong không gian 2 chi u VI. D n nhi t không n nh và m t chi u VII. D n nhi t không n nh trong không gian nhi u chi u Chương 2: Trao i nhi t i lưu 3t I. Khái ni m chung v trao i nhi t i lưu II. Các phương trình vi phân trao i nhi t i lưu III. Lý thuy t ng d ng và phương trình tiêu chu n IV. To nhi t i lưu t nhiên V. To nhi t i lưu cư ng b c Chương 3: Trao i nhi t b ng b c x 2t I. Khái ni m chung II. Các nh nghĩa cơ b n c a b c x nhi t III. Tính ch t c a b c x nhi t IV. Khí quy n và b c x m t tr i V. H s chi u x VI. Trao i nhi t b c x gi a các v t r n t trong môi trư ng trong su t. Chương 4: Truy n nhi t và thi t b trao i nhi t 3t I. Trao i nhi t ph c t p I. Truy n nhi t II. Tăng cư ng truy n nhi t và cách nhi t III. Thi t b trao i nhi t 5. Tài li u c a h c ph n: 1. Adrian Bejan, Advanded Engineering Thermodynatics, John Willey & Sons, 1997. 2. Adrian Bejan, Allan D. Kraus, Heat Transfer Handbook, John Willey & Sons, 2003. 3. Bùi H i, Tr n Th Sơn, K thu t nhi t, NXB Khoa H c và K Thu t, 2005.
  4. 4. Chapman, Alan J., Heat Transfer, Macmillan publishing Co., Inc., 1967 5. Hoàng ình Tín và Lê Chí Hi p, Nhi t ng H c K Thu t, NXB Khoa H c và K Thu t, 1997 & 2001. 6. Hoàng ình Tín , Bùi H i, Bài T p Nhi t ng L c H c K Thu t và Truy n Nhi t, NXB i H c Qu c Gia TP HCM, 2004. 7. ng Qu c Phú, Tr n Th Sơn, Tr n Văn Phú, Truy n nhi t, NXB Giáo d c, 2006. 8. Keenan, J.H.,Keyes, F.G., Hill, P.G., Moore, J.G., Steam Table, John Willey & Sons, 1978. 9. Lê Chí Hi p, Máy l nh h p th trong k thu t i u hoà không khí, NXB i H c Qu c Gia TP HCM, 2004. 10. M. Baelmans, P. Wollants, Inleiding tot de toegepaste thermodynamica, Uitgeverij Acco Leuven, 1999. 11. Naschokin, V.V., Engineering Thermodynamics & Heat Tranfer, Mir, 1979. 12. Tr n Thanh Kỳ, Máy l nh, NXB Giáo D c, 1994. 13. Wark, Kenneth, Jr., Advanced Thermodynatics for Engineers, McGaw Hill Inc., 1995. 14. Incopera, Frank P.; de witt, David P.; Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 1996. 15. Smith, Eric M., Thermal Design of Heat exchangers, John Wiley & Sons, 1997. 16. Yunus A. çengel. Heat Transfer, A Practical Approach, McGraw-Hill, Inc., 1997. Ngày 1 tháng10 năm 2007 Duy t c a ơn v Ngư i biên so n Nguy n Thu n Nhi
nguon tai.lieu . vn