Xem mẫu

 1. TAÄP SLIDE BAØI GIAÛNG NG BK TP.HCM NHIEÂN LIEÄU, DAÀU MÔÕ VAØ CHAÁT LOÛNG CHUYEÂN DUØNG Boä moân OÂ toâ – Maùy ñoäng löïc Khoa Kyõ thuaät Giao thoâng GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa 268 Lyù thöôøng kieät, P.14, Q.10, Tp.HCM Ñieän thoïai: +84 - 8655979 Email : vtbong@lib.hcmut.edu.vn
 2. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC Teân moân hoïc: NHIEÂN LIEÄU-DAÀU MÔÕ VAØ CHAÁT LOÛNG CHUYEÂN DUØNG Maõ soá moân hoïc: 206035 Phaân phoái tieát hoïc: 2-1-4 § Lyù thuyeát: 28 tieát § Seminar: 14 tieát Caùn boä giaûng daïy: GVC.Th.S Vaên Thò Boâng GV.Th.S Traàn Quang Tuyeân GV.Th.S Hoàng Ñöùc Thoâng GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 2
 3. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC Noäi dung moân hoïc: khaùi nieäm chung veà nhieân lieäu; nhieân lieäu truyeàn thoáng xaêng-diesel, nhieân lieäu thay theá (Biodiesel, Bioethanol, LPG, CNG, fuel cell, hydrogen,..). Cô sôû lyù thuyeát veà ma saùt vaø maøi moøn. Khaùi nieäm veà chaát boâi trôn. Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa chaát boâi trôn loûng – daàu boâi trôn. Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa chaát boâi trôn ñaëc – môõ boâi trôn. Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa chaát loûng chuyeân duøng. GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 3
 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. B.V. Ga, V.T. Boâng, P.X. Mai, T.V. Nam, T.T.H. Tuøng, OÂ toâ & OÂ nhieãm Moâi tröôøng, NXB Giaùo Duïc, 1999. 2. P.M. Taân, Toång hôïp Höõu cô vaø Hoùa daàu, NXB ÑHQG Tp.HCM, 2005. 3. V.T. Hueà, N.P. Tuøng, Höôùng daãn Söû duïng Nhieân lieäu Daàu-Môõ, NXB KHKT, 2000 4. Töø ñieån Nhieân lieäu-Daàu-Môõ-Chaát theâm-Chaát loûng Chuyeân duøng, NXB KHKT, 1984 5. Nguyeãn Ñình Phoå, Kyõ thuaät saûn xuaát ñieän hoùa, NXB ÑHQG Tp.HCM, 2006 GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 4
 5. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 6. Ñinh Thò Ngoï, Hoùa hoïc daàu moû vaø khí, NXB KHKT, 2004. 7. C.E. Wyman, Handbook Bioethanol, Taylor & Francis, 1996. 8. J.G. Speight, Petroleum Chemistry and Refining, Taylor & Francis, 1998 9. M.M. Khonsari, E.R. Booser, Applied Tribology, John Wiley & Sons, 2001 GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 5
 6. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ NHIEÂN LIEÄU, NG U, DAÀU MOÛ – CHEÁ BIEÁN DAÀU MO 1.1 Toång quan veà nhieân lieäu 1.2 Daàu moû 1.3 Cheá bieán daàu moû GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 6
 7. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 2: NHIEÂN LIEÄU XAÊNG 2.1 Ñaëc ñieåm ñoäng cô söû duïng nhieân lieäu xaêng 2.2 Caùc yeâu caàu ñoái vôùi xaêng 2.3 Caùc tính chaát cuûa xaêng 2.4 Caùc chæ tieâu chính ñaùng giaù chaát löôïng nhieân lieäu xaêng GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 7
 8. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 3: NHIEÂN LIEÄU DIESEL 3.1 Ñaëc ñieåm cuûa ñoäng cô söû duïng nhieân lieäu diesel 3.2 Caùc yeâu caàu ñoái vôùi nhieân lieäu diesel 3.3 Caùc tính chaát cô baûn cuûa nhieân lieäu diesel 3.4 Caùc chæ tieâu chính ñaùnh giaù chaát löôïng nhieân lieäu diesel GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 8
 9. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 4: NHIEÂN LIEÄU THAY THEÁ 4.1 Khí thieân nhieân (NG) 4.2 Khí ñoàng haønh hoùa loûng (LPG) 4.3 Nhieân lieäu coàn 4.4 Nhieân lieäu daàu thöïc vaät – Biodiesel 4.5 khí Biogas 4.6 Naêng löôïng ñieän vaø pin nhieân lieäu GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 9
 10. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 5: MA SAÙT VAØ MAØI MOØN 5.1 Khaùi nieäm veà ma saùt vaø maøi moøn 5.2 Caùc daïng ma saùt vaø maøi moøn 5.3 Moät soá ví duï ma saùt trong cô khí GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 10
 11. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 6: DAÀU BOÂI TRÔN 6.1 Coâng duïng-YÙ nghóa-Yeâu caàu cuûa daàu boâi trôn 6.2 Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa daàu boâi trôn 6.3 Phaân loaïi daàu GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 11
 12. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 7: MÔÕ BOÂI TRÔN 7.1 Khaùi nieäm vaø Coâng duïng cuûa Môõ boâi trôn 7.2 Ñaëc tính Kyõ thuaät cuûa Môõ boâi trôn 7.3 Phaân loïai Môõ boâi trôn GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 12
 13. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 8: CHAÁT LOÛNG CHUYEÂN DUØNG 8.1 Chaát loûng laøm maùt 8.2 Chaát loûng thuûy löïc 8.3 Chaát loûng ñaëc chuûng GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 13
 14. TAÄP SLIDE BAØI GIAÛNG NG BK TP.HCM NHIEÂN LIEÄU-DAÀU MÔÕ VAØ CHAÁT LOÛNG CHUYEÂN DUØNG Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ NHIEÂN LIEÄU – NG DAÀU MOÛ – CHEÁ BIEÁN DAÀU MOÛ Boä moân OÂ toâ – Maùy ñoäng löïc q Toång quan veà Nhieân lieäu Khoa Kyõ thuaät Giao thoâng Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa q Daàu moû 268 Lyù thöôøng kieät, P.14, Q.10, Tp.HCM Ñieän thoïai: +84 - 8655979 Email : vtbong@lib.hcmut.edu.vn q Cheá bieán daàu moû
 15. TOÅNG QUAN VEÀ NHIEÂN LIEÄU 1. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà naêng löôïng truyeàn thoáng Naêng löôïng truyeàn thoáng söû duïng treân oâtoâ laø naêng löôïng nhieät do ñoát chaùy nhieân lieäu loûng coù nguoàn goác töø daàu moû: Xaêng vaø Diesel… Daàu moû: Coù nguoàn goác höõu cô hoùa thaïch, hình thaønh do söï phaân huûy cuûa xaùc ñoäng vaø thöïc vaät trong caùc lôùp traàm tích ôû ñaùy bieån hoaëc trong loøng ñaát, döôùi taùc duïng phaù huûy cuûa caùc vi khuaån hieáu khí. GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 15
 16. TOÅNG QUAN VEÀ NHIEÂN LIEÄU Daàu khí: laø teân goïi cuûa daàu moû (daàu thoâ) vaø hoãn hôïp khí thieân nhieân. Daàu khí laø moät nguoàn khoùang saûn lôùn vaø quyù cuûa con ngöôøi. Daàu khí cung caáp: - 60 ÷ 65% naêng löôïng tieâu thuï treân theá giôùi. - 90% caùc saûn phaåm cuûa ngaønh coâng nghieäp hoùa daàu (haøng nghìn loaïi saûn phaåm cuûa coâng nghieäp hoùa daàu). GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 16
 17. TOÅNG QUAN VEÀ NHIEÂN LIEÄU 2. Yeâu caàu ñoái vôùi nhieân lieäu ñoäng cô ñoát trong Coù naêng löôïng (nhieät trò) lôùn. Coù caùc thoâng soá vaät lyù phuø hôïp vôùi ñoäng cô söû duïng. Coù ñoä oån ñònh cao, khoâng bò bieán chaát trong thôøi gian daøi. Khoâng chöùa laãn nöôùc, taïp chaát cô hoïc. Coù löôïng döï tröõ lôùn, giaù thaønh reû. Vaán ñeà saûn xuaát, löu tröõ, vaän chuyeån, phaân phoái ñôn giaûn, deã daøng vaø an toaøn. GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 17
 18. DAÀU MOÛ 1. Ñònh nghóa daàu moû Daàu moû laø moät trong caùc chaát höõu cô hoùa thaïch (than ñaù, daàu moû, khí thieân nhieân), laø moät hoãn hôïp cuûa nhieàu loaïi hydrocacbon (CnHm), coù caáu truùc hoùa hoïc khaùc nhau vaø coù caùc tính chaát dò bieät. 2. Thaønh phaàn nguyeân toá chuû yeáu taïo neân caùc hôïp phaàn cuûa daàu moû Cacbon (C): 83,5 ÷ 87% Hydro ( H): 11,5 ÷ 14% GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 18
 19. DAÀU MOÛ Haøm löôïng Hydro (H) coù trong daàu moû cao hôn haún so vôùi caùc khoaùng vaät coù nguoàn goác ñoäng thöïc vaät phaân huûy khaùc nhö: – Than buøn: 5% – Than ñaù: töø 2% ñeán 5%. Haøm löôïng H cao hôn C laø lyù do ñeå giaûi thích nguyeân nhaân daàu moû toàn taïi ôû traïng thaùi loûng. Ngoaøi ra trong daàu moû coøn chöùa moät löôïng nhoû löu huyønh, Oxy, Nitô . . . GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 19
 20. DAÀU MOÛ 3. Lyù tính cuûa daàu moû Daàu moû thöôøng ôû theå loûng nhôù, coù moät soá daàu moû do haøm löôïng Parafin cao neân ngay ôû nhieät ñoä thöôøng ñaõ ñoâng ñaëc. Daàu coù maàu saéc töø vaøng nhaït, naâu saùng ñeán ñen saãm coù aùnh huyønh quang. Ñoä nhôùt thay ñoåi trong moät khoaûng raát roäng töø 5 cSt ñeán 100 cSt vaø coù theå hôn. Daàu coù ñoä nhôùt lôùn hôn nöôùc haøng truïc, thaäm chí haøng traêm laàn nhöng laïi coù tyû troïng thaáp hôn. GIAÛNG VIEÂN: Th.S VAÊN THÒ BOÂNG 20