Xem mẫu

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> NHAÄN XEÙT CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP LOAÏN THAÀN COÙ KHÔÛI ÑAÀU CAÁP<br /> TAÏI BEÄNH VIEÄN TAÂM THAÀN TP.HCM<br /> Chu Thò Dung*, Ñaøo Traàn Thaùi**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Loaïn thaàn coù khôûi ñaàu caáp laø moät beänh lyù phöùc taïp, coù theå laø khôûi ñaàu caáp cuûa taâm thaàn phaân lieät,<br /> cuûa roái loaïn daïng phaân lieät, hoaëc chæ laø loaïn thaàn ngaén.....<br /> Nghieân cöùu nhaèm tìm hieåu caùc bieåu hieän laâm saøng, tieán trieån vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán tieán trieån<br /> cuûa caùc tröôøng hôïp loaïn thaàn coù khôûi ñaàu caáp taïi beänh vieän taâm thaàn.<br /> Keát quaû: 90 tröôøng hôïp loaïn thaàn coù khôûi ñaàu caáp. Nöõ 52,2% nam 47,8%. 46,7% beänh nhaân coù ñoä<br /> tuoåi töø 21-30. 38,9% beänh nhaân coù sang chaán taâm lyù caáp tröôùc beänh. 22,2% beänh nhaân coù tieàn caên gia<br /> ñình veà taâm thaàn. 23,3% beänh nhaân coù neùt nhaân caùch kheùp kín tröôùc beänh. 83,3% beänh nhaân coù khôûi<br /> phaùt beänh raát caáp tính trong voøng 48 giôø. Roái loaïn caûm xuùc 100%. Roái loaïn ngoân ngöõ 80%. Hoang töôûng<br /> bò haïi 72,2%. Hoang töôûng bò chi phoái 43,3%. Roái loaïn caûm giaùc tri giaùc 77,8%. Aûo thanh 71,1%. Tieán<br /> trieån: Taâm thaàn phaân lieät 62,2%. Loaïn thaàn ngaén 29%. Roái loaïn löôõng cöïc 4,4%. Roái loaïn daïng phaân lieät<br /> 2,2%. Roái loaïn hoang töôûng maõn tính 2,2%. Caùc yeáu toá tieân löôïng toát: Tuoåi phaùt beänh treã, khôûi phaùt beänh<br /> caáp tính trong voøng 48 giôø, coù sang chaán caáp, hoang töôûng ña chuû ñeà, khoâng coù neùt nhaân caùch kheùp kín<br /> tröôùc beänh.<br /> <br /> SUMMARY<br /> REMARKS ABOUT PSYCHOSES WITH ACUTE ONSET<br /> AT HCM CITY MENTAL HOSPITAL<br /> Chu Thi Dung, Dao Tran Thai * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 67 – 73<br /> <br /> Psychose with acute onset is a complicated illness which can be an acute period of schizophrenia, of<br /> schizophreniforme, or only a brief psychotic disorder...<br /> The objective of this study is to survey the clinical features, the outcomes, and the factors that affect<br /> the outcomes of psychoses with acute onset at mental hospital.<br /> Result: 90 psychoses cases with acute onset. Female 52.2% Male 47.8%. 46.7% of the patients have<br /> the ages from 21 to 30. 38.9% of the patients have the psychological stress before disease. 22.2% of the<br /> patients have family history of mental disease. 23,3% of the patients have the premorbid features of<br /> schizoid personality. 83.3% of the patients have a very acute onset within 48 hours. Affective disorders<br /> account 100%. Speech disorders 80%. Delusion of persecution 72.2%. Delusion of influence 43.3%,<br /> Perceptive disorders 77.8%. Auditory hallucinations 71.1%. Outcomes: Schizophrenia: 62.2%. Brief<br /> psychotic disorder: 29%. Bipolar disorders: 4.4%. Schizophreniforme: 2.2%. Chronic delusion: 2.2%. Good<br /> factors of prognosis: tardy age of onset, acute onset within 48 hours, psychological stress, delusions with<br /> multi themes, having no premorbid features of schizoid personality.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ VAØ MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU<br /> Ngaøy nay treân theá giôùi, loaïn thaàn coù khôûi ñaàu<br /> caáp vaãn coøn laø moät roái loaïn taâm thaàn chöa ñöôïc<br /> <br /> thoáng nhaát veà maët quan nieäm laâm saøng laãn caû veà<br /> tieâu chuaån chaån ñoaùn (khaùc nhau giöõa caùc nhaø taâm<br /> thaàn hoïc Phaùp vaø Myõ)(23,11). Maët khaùc, vaán ñeà thôøi<br /> gian ñieàu trò toái öu cho loaïi roái loaïn naøy vaø döï haäu veà<br /> <br /> * Boä Moân Taâm Thaàn Ñaïi hoïc Y döôïc TP Hoà Chí Minh<br /> <br /> Taâm Thaàn<br /> <br /> 67<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> laâu daøi cuõng chöa ñöôïc thoáng nhaát qua caùc nghieân<br /> cöùu khaùc nhau(26).<br /> <br /> thaàn töø döôùi moät thaùng vaø ñoàng yù tham gia vaøo<br /> nghieân cöùu.<br /> <br /> Ñöùng tröôùc moät tröôøng hôïp loaïn thaàn coù khôûi<br /> ñaàu caáp chuùng ta khoâng theå coù ngay moät chaån ñoaùn<br /> xaùc ñònh raèng ñaây laø moät giai ñoaïn loaïn thaàn ngaén<br /> thöïc söï hay chæ laø khôûi ñaàu caáp cuûa roái loaïn daïng<br /> phaân lieät, taâm thaàn phaân lieät, roái loaïn hoang töôûng<br /> maõn tính(29)?<br /> <br /> Tieâu chuaån choïn beänh<br /> <br /> Do ñoù chuùng toâi nghó caàn coù moät nghieân cöùu veà<br /> nhöõng tröôøng hôïp loaïn thaàn coù khôûi ñaàu caáp vaø tìm<br /> hieåu caùc yeáu toá coù aûnh höôûng ñeán tieán trieån cuûa roái<br /> loaïn ñeå caùc nhaø laâm saøng tham khaûo trong vieäc chaån<br /> ñoaùn vaø ñieàu trò.<br /> Taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh chöa coù taùc giaû naøo<br /> nghieân cöùu veà caùc tröôøng hôïp loaïn thaàn coù khôûi ñaàu<br /> caáp, neân böôùc ñaàu chuùng toâi khaûo saùt treân caùc beänh<br /> nhaân ñeán khaùm vaø ñieàu trò taïi beänh vieän taâm thaàn<br /> thaønh phoá Hoà Chí Minh trong thôøi gian töø thaùng<br /> 9/2002 ñeán thaùng 01/2004, nhaèm caùc muïc tieâu sau:<br /> Muïc tieâu toång quaùt<br /> Khaûo saùt caùc bieåu hieän laâm saøng vaø nhaän xeùt dieãn<br /> tieán caùc tröôøng hôïp loaïn thaàn coù khôûi ñaàu caáp taïi<br /> Beänh vieän Taâm Thaàn thaønh phoá Hoà Chí Minh töø<br /> thaùng 9/2002 ñeán thaùng 1/2004.<br /> Muïc tieâu chuyeân bieät<br /> - Khaûo saùt caùc ñaëc ñieåm cuûa beänh nhaân loaïn thaàn<br /> coù khôûi ñaàu caáp: Tuoåi phaùt beänh, giôùi tính, tình traïng<br /> hoân nhaân, trình ñoä hoïc vaán, tình traïng kinh teá, ngheà<br /> nghieäp, tieàn caên gia ñình veà taâm thaàn, neùt nhaân caùch<br /> kheùp kín tröôùc beänh.<br /> - Khaûo saùt caùc ñaëc ñieåm laâm saøng: caùch khôûi<br /> phaùt, sang chaán taâm lyù caáp, caùc trieäu chöùng laâm saøng.<br /> - Böôùc ñaàu tìm hieåu caùc yeáu toá coù aûnh höôûng ñeán<br /> tieán trieån cuûa roái loaïn naøy.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Caùc beänh nhaân ñeán ñieàu trò taïi Beänh vieän Taâm<br /> Thaàn töø thaùng 9/2002 -1/2004 coù bieåu hieän loaïn<br /> <br /> 68<br /> <br /> Caùc beänh nhaân ñeán khaùm do côn loaïn thaàn ñaàu<br /> tieân, vôùi khôûi ñaàu caáp tính (thôøi gian chuyeån töø traïng<br /> thaùi khoâng coù neùt loaïn thaàn sang traïng thaùi loaïn thaàn<br /> roõ reät trong voøng 2 tuaàn hoaëc ít hôn), thôøi gian loaïn<br /> thaàn keùo daøi döôùi 1 thaùng tính ñeán thôøi ñieåm nhaän<br /> beänh.<br /> Tieâu chuaån loaïi tröø<br /> <br /> Caùc beänh nhaân khoâng ñoàng yù tham gia vaøo<br /> nghieân cöùu, khoâng theo doõi ñöôïc.<br /> Nhöõng tröôøng hôïp loaïn thaàn do nguyeân nhaân<br /> thöïc theå, do röôïu hoaëc cai röôïu, hoaëc do ngoä ñoäc<br /> thuoác, söû duïng ma tuùy.<br /> Nhöõng tröôøng hôïp loaïn thaàn caáp do roái loaïn phaân<br /> lieät caûm xuùc, roái loaïn löôõng cöïc coù neùt loaïn thaàn hoaëc<br /> traàm caûm loaïn thaàn, höng caûm loaïn thaàn.<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu:<br /> Nghieân cöùu moâ taû.<br /> Phöông phaùp tieán haønh<br /> <br /> Baùc só khaùm giaûi thích cho beänh nhaân vaø gia ñình<br /> veà muïc ñích vaø yeâu caàu cuûa nghieân cöùu.<br /> Neáu beänh nhaân ñoàng yù tham gia vaøo nghieân<br /> cöùu, baùc só seõ duøng baûng caâu hoûi nghieân cöùu ñeå<br /> phoûng vaán, vaø sau ñoù duøng baûng theo doõi ñeå theo<br /> doõi dieãn tieán cuûa roái loaïn trong thôøi gian 6 thaùng.<br /> Ñeå theo doõi, baùc só ñaùnh giaù laïi caùc trieäu chöùng cuûa<br /> beänh nhaân vaøo caùc thôøi ñieåm: Ngaøy 0 (ngaøy beänh<br /> nhaân ñeán beänh vieän), ngaøy 7, ngaøy 15, ngaøy 30,<br /> thaùng thöù 3, thaùng thöù 6.<br /> Phöông phaùp xöû lyù soá lieäu:<br /> <br /> Caùc soá lieäu thu thaäp ñöôïc seõ ñöôïcï phaân tích trong<br /> chöông trình xöû lyù thoáng keâ Epi Info 6.0.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN:<br /> Tham gia vaøo nghieân cöùu cuûa chuùng toâi môùi ñaàu<br /> coù 151 tröôøng hôïp loaïn thaàn coù khôûi ñaàu caáp, nhöng<br /> cuoái cuøng chuùng toâi chæ theo doõi ñöôïc 90 tröôøng hôïp.<br /> <br /> Chuyeân ñeà Noäi Khoa<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Do ñoù chuùng toâi chæ phaân tích soá lieäu treân 90 tröôøng<br /> hôïp naøy.<br /> Caùc ñaëc ñieåm cuûa nhoùm nghieân cöùu<br /> Ñòa chæ cö nguï<br /> <br /> 64,4% beänh nhaân cö nguï taïi TP. HCM. 35,6%<br /> beänh nhaân cö nguï taïi nôi khaùc: Long An, Traø Vinh,<br /> Ñoàng Nai, Tieàn Giang...<br /> Tuoåi phaùt beänh<br /> Tuoåi<br /> <br /> Soá T/hôïp<br /> <br /> Tyû leä<br /> <br /> 16-20<br /> <br /> 19<br /> <br /> 21,1%<br /> <br /> 21-25<br /> <br /> 21<br /> <br /> 23,3%<br /> <br /> 26-30<br /> <br /> 21<br /> <br /> 23,3%<br /> <br /> 31-35<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 36-40<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6,7%<br /> <br /> 41-45<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 46-50<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2,2%<br /> <br /> >50<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4,4%<br /> <br /> T/coäng<br /> <br /> 90<br /> <br /> 100%<br /> <br /> *Giôùi tính- Hoân nhaân-Tr/ñoä hoïc vaán<br /> <br /> Tieàn caên taâm thaàn gia ñình<br /> <br /> Coù 20 tröôøng hôïp (22,2%) coù tieàn caên gia ñình veà<br /> beänh taâm thaàn. Nghieân cöùu cuûa Boyer P.(33) cho thaáy<br /> coù 50% beänh nhaân coù tieàn söû gia ñình veà taâm thaàn.<br /> Caùc ñaëc ñieåm laâm saøng<br /> Ngaøy ñeán khaùm<br /> <br /> Ngaøy ñeán khaùm trung bình cuûa caùc beänh nhaân laø:<br /> 7,68 ± 5,91 (sôùm nhaát laø ngay ngaøy ñaàu tieân cuûa<br /> beänh, vaø treã nhaát laø ngaøy thöù 27 cuûa beänh).<br /> 35%<br /> <br /> 32.2%<br /> <br /> 30%<br /> 25%<br /> <br /> 21.1%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 18.9%<br /> <br /> 16.7%<br /> <br /> 15%<br /> <br /> 14.4%<br /> 7.8%<br /> <br /> 10%<br /> 5%<br /> 0%<br /> Tö duy nhieàu Khoâng noùi Noùi moät mình tö duy chaäm Tö duy phi<br /> chuû ñeà<br /> chaïp<br /> taùn<br /> <br /> Khaùc<br /> <br /> Caùch khôûi phaùt cuûa roái loaïn<br /> <br /> Giôùi tính<br /> <br /> Nam<br /> <br /> 43<br /> <br /> Nöõ<br /> <br /> 47<br /> <br /> 52.2%<br /> <br /> 83,3% beänh nhaân coù khôûi phaùt loaïn thaàn caáp tính<br /> trong voøng 48 giôø. 16,7% beänh nhaân coù khôûi phaùt sau<br /> 48 giôø nhöng döôùi 2 tuaàn.<br /> <br /> Tình traïng<br /> hoân nhaân<br /> <br /> Ñoäc thaân<br /> <br /> 52<br /> <br /> 57.8%<br /> <br /> Keát hoân<br /> <br /> 31<br /> <br /> 34.4%<br /> <br /> Lyù do ñeán khaùm<br /> <br /> Ly thaân, ly dò, goaù<br /> <br /> 7<br /> <br /> 7.8%<br /> <br /> Lyù do<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tyû leä<br /> <br /> Kích ñoäng<br /> <br /> 22<br /> <br /> 24,4%<br /> <br /> Muø chöõ<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.2%<br /> <br /> Caáp 1<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15.6%<br /> <br /> Töï töû / töï gaây toån thöông cô theå<br /> <br /> 7<br /> <br /> 7,8%<br /> <br /> Caáp 2<br /> <br /> 40<br /> <br /> 44.4%<br /> <br /> Boû aên<br /> <br /> 7<br /> <br /> 7,8%<br /> <br /> Caáp 3<br /> <br /> 29<br /> <br /> 32.2%<br /> <br /> Noùi moät mình<br /> <br /> 25<br /> <br /> 27,8%<br /> <br /> Ñaïi hoïc<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5.6%<br /> <br /> Ñaëc ñieåm<br /> <br /> Trình ñoä hoïc<br /> vaán<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tyû leä<br /> 47.8%<br /> <br /> Tình traïng kinh teá-Ngheà nghieäp<br /> Ñaëc ñieåm<br /> Tình traïng<br /> kinh teá<br /> <br /> Ngheà nghieäp<br /> <br /> Taâm Thaàn<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tyû leä<br /> <br /> Keùm<br /> <br /> 24<br /> <br /> 26.7%<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> 62<br /> <br /> 68.9%<br /> <br /> Khaù<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4.4%<br /> <br /> CNV<br /> <br /> 26<br /> <br /> 28.9%<br /> <br /> Noâng daân<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16.7%<br /> <br /> Ngheà töï do<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16.7%<br /> <br /> Hoïc<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12.2%<br /> <br /> Khoâng ngheà<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12.2%<br /> <br /> Buoân baùn<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11.1%<br /> <br /> Nghæ höu<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.2%<br /> <br /> RLHV khaùc<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16,7%<br /> <br /> Khoâng tieáp xuùc<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5,5%<br /> <br /> Cöôøi noùi moät mình<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5,5%<br /> <br /> Maát nguû<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4,5%<br /> <br /> Toång coäng<br /> <br /> 90<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Roái loaïn caûm xuùc<br /> <br /> 100% beänh nhaân coù roái loaïn caûm xuùc, phuø hôïp<br /> vôùi nhaän xeùt cuûa C. Pull(26). Goàm coù:<br /> Loaïi roái loaïn caûm xuùc<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tyû leä<br /> <br /> Lo sôï<br /> <br /> 46<br /> <br /> 51,1%<br /> <br /> Noùng naûy, böïc töùc<br /> <br /> 36<br /> <br /> 40%<br /> <br /> Traàm caûm, höng caûm<br /> <br /> 31<br /> <br /> 34,4%<br /> <br /> Thieáu hoøa hôïp<br /> <br /> 26<br /> <br /> 28,9%<br /> <br /> 69<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> Roái loaïn ngoân ngöõ<br /> <br /> 80% beänh nhaân coù roái loaïn ngoân ngöõ. Goàm coù:ù<br /> Loaïi roái loaïn hình thöùc tö duy<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tyû leä<br /> <br /> TD nhieàu chuû ñeà<br /> <br /> 29<br /> <br /> 32,2%<br /> <br /> Khoâng noùi<br /> <br /> 19<br /> <br /> 21,1%<br /> <br /> Noùi moät mình<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18,9%<br /> <br /> TD chaäm chaïp<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16,7%<br /> <br /> Tö duy phi taùn<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14,4%<br /> <br /> Khaùc<br /> <br /> 7<br /> <br /> 7,8%<br /> <br /> Roái loaïn noäi dung tö duy<br /> <br /> 93,3% beänh nhaân coù roái loaïn noäi dung tö duy. Tyû<br /> leä naøy gaàn baèng tyû leä cuûa Guilloux vaø Ey H laø<br /> 100%(24,32).<br /> Caùc loaïi roái loaïn noäi dung tö duy<br /> Loaïi RL noäi dung tö duy<br /> HT bò haïi<br /> HT bò chi phoái<br /> HT toân giaùo, thaàn bí<br /> HT bò theo doõi<br /> HT bò toäi<br /> HT khaùc<br /> HT töï cao, doøng doõi<br /> HT lieân heä<br /> HT nhaän nhaàm<br /> <br /> TS<br /> 65<br /> 39<br /> 17<br /> 16<br /> 12<br /> 11<br /> 15<br /> 6<br /> 3<br /> <br /> Tyû leä<br /> 72,2%<br /> 43,3%<br /> 18,9%<br /> 17,8%<br /> 13,3%<br /> 12,2%<br /> 16,6%<br /> 6,7%<br /> 3,3%<br /> <br /> Roái loaïn caûm giaùc tri giaùc<br /> <br /> 77,8% beänh nhaân coù roái loaïn caûm giaùc tri giaùc.<br /> Caùc loaïi roái loaïn caûm giaùc tri giaùc<br /> Loaïi RLCGTG<br /> Aûo thanh<br /> Aûo thò<br /> RL caûm giaùc baûn theå<br /> Aûo khöùu<br /> Aûo xuùc<br /> Tri giaùc sai thöïc taïi<br /> <br /> TS<br /> 64<br /> 8<br /> 4<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> Tyû leä<br /> 71,1%<br /> 8,9%<br /> 4,4%<br /> 3,3%<br /> 2,2%<br /> 1,1%<br /> <br /> Tieán trieån – caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán<br /> tieán trieån<br /> Mojtabai R. vaø Susser E.(8) veà caùc tröôøng hôïp loaïn<br /> thaàn coù khôûi ñaàu caáp ñaùp öùng tieâu chuaån chaån ñoaùn<br /> ICD-10 thì sau 2 naêm theo doõi coù 59% tröôøng hôïp trôû<br /> thaønh taâm thaàn phaân lieät, 22% loaïn thaàn caáp (F23),<br /> höng caûm loaïn thaàn 4%...<br /> Tyû leä beänh nhaân trôû thaønh taâm thaàn phaân lieät<br /> trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi khaù cao (62,2%), duø<br /> môùi chæ theo doõi 6 thaùng. Ñieàu naøy coù theå giaûi thích vì<br /> <br /> 70<br /> <br /> soá beänh nhaân maø chuùng toâi coù theå theo doõi ñöôïc<br /> khoâng ñaïi dieän cho nhoùm beänh nhaân loaïn thaàn coù<br /> khôûi ñaàu caáp ôû beänh vieän taâm thaàn thaønh phoá Hoà Chí<br /> Minh. Vì thöïc teá ban ñaàu chuùng toâi coù ñeán 151 tröôøng<br /> hôïp loaïn thaàn coù khôûi ñaàu caáp, nhöng chæ theo doõi<br /> ñöôïc 90 tröôøng hôïp (chieám tyû leä 59,6%), trong ñoù coù<br /> ñeán 62,2% tröôøng hôïp laø taâm thaàn phaân lieät, moät<br /> beänh maõn tính, caàn phaûi ñeán ñieàu trò thöôøng xuyeân ôû<br /> beänh vieän taâm thaàn, do ñoù chuùng toâi theo doõi ñöôïc.<br /> Sau ñaây chuùng toâi chæ phaân tích caùc yeáu toá coù<br /> aûnh höôûng ñeán tieán trieån cuûa roái loaïn thaønh taâm thaàn<br /> phaân lieät hay loaïn thaàn ngaén. Vaäy, trong nghieân cöùu<br /> coù 26 tröôøng hôïp tieán trieån toát – tieán trieån loaïn thaàn<br /> ngaén vaø 56 tröôøng hôïp tieán trieån xaáu -tieán trieån<br /> thaønh taâm thaàn phaân lieät.<br /> Söï lieân quan giöõa tuoåi phaùt beänh trung<br /> bình vaø tieán trieån cuûa roái loaïn<br /> Tieán trieån cuûa RL<br /> LTN<br /> TTPL<br /> <br /> Tuoåi trung bình<br /> 31,46 ± 11,13<br /> 26,21 ± 7,05<br /> <br /> Ñoä tuoåi<br /> 17-63<br /> 16-43<br /> <br /> Beänh nhaân coù tieán trieån ñeán taâm thaàn phaân lieät<br /> thöôøng coù tuoåi phaùt beän<br /> ä h trung bình sôùm hôn so vôùi<br /> caùc beänh nhaân coù tieán trieån loaïn thaàn ngaén moät caùch<br /> coù yù nghóa thoáng keâ (p < 0,05). Ñieàu naøy phuø hôïp vôùi<br /> y vaên theá giôùi vaø vôùi nhaän xeùt cuûa Metzger vaø Weilbel<br /> cho thaáy raèng caùc beänh nhaân coù tuoåi phaùt beänh treã<br /> sau 35 tuoåi ít coù tieán trieån thaønh loaïn thaàn maõn tính<br /> hôn caùc beänh nhaân coù tuoåi phaùt beänh sôùm hôn(17)<br /> Sang chaán taâm lyù caáp<br /> <br /> Coù 35 beänh nhaân (38,9%) trong nhoùm coù sang<br /> chaán taâm lyù caáp tröôùc khi bò beänh, tyû leä naøy phuø hôïp<br /> vôùi tyû leä maø Boge J. tìm ra naêm 1974 (40%)(35).<br /> Loaïi sang chaán<br /> Baát ñoàng, xung ñoät<br /> Thaát baïi / thay ñoåi trong hoïc taäp, vieäc laøm<br /> Ngöôøi thaân cheát hoaëc beänh naëng<br /> Bò phaù saûn, löôøng gaït, cöôùp boùc, bò ñaùnh<br /> Ly taùn, chia tay, ghen<br /> Khaùc<br /> Toång coäng<br /> <br /> TS<br /> 12<br /> 7<br /> 4<br /> 4<br /> 3<br /> 5<br /> 35<br /> <br /> Tyû leä<br /> 34,3%<br /> 20%<br /> 11,4%<br /> 11,4%<br /> 8,6%<br /> 14,3%<br /> 100%<br /> <br /> Caùc beänh nhaân loaïn thaàn coù khôûi ñaàu caáp sau<br /> sang chaán taâm lyù thöôøng coù tieán trieån loaïn thaàn ngaén<br /> nhieàu hôn caùc beänh nhaân khoâng coù yeáu toá sang chaán<br /> taâm lyù moät caùch coù yù nghóa thoáng keâ(P