Xem mẫu

  1. tài: Nh n xét các chuyên m c n i dung và nh ng y u t hình th c trang ch c a m t Website báo chí: VTC News.
  2. 1. M u Trong h th ng báo chí Vi t Nam, m i m t t báo u có nh ng m t m nh và nh ng h n ch v m t v n này ho c m t v n kia, nhưng nhìn chung các t báo này u ã th c hi n ch c năng thông tin và lý gi i thông tin tương i k p th i và th c s là m t công c c l c cho các c p, các ngành… trong vi c qu n lý xã h i và i u hành các ngu n thông tin trong xã h i. Trong bài này chúng ta i tìm hi u, nh n xét n i dung và nh ng y u t hình th c trang ch c a Website VTC News ( ây là s nh n nh v i tư cách cá nhân). 2. N i dung a. V hình th c : Nhìn vào Website VTC New chúng ta th y nó g m 3 c t (theo chi u d c màn hình), v i s x p x p riêng bi t các m c, các chuyên trang khá g n, các tin, bài, nh… ư c b trí theo c m, theo th i gian tương i khoa h c. Ngư i c khi vào trang này, ch c n lư t qua trang ch là cũng có th n m ư c các v n ,s ki n chính trong ngày hôm ó. Các v n nóng luôn ư c c p nh t và v trí u trang website, và ư c l p l i hai l n (m t là n i dung chính c a trang website, hai
  3. là góc trái trang website các ph n ưa các tít, các tin, bài. So v i Vi t Nam Nét hay m t s trang website s b trí theo chi u d c màn hình máy tính cũng là nét c áo và thu n theo hư ng nhìn c a ngư i c, các bài và nh ư c t theo c m, theo t ng ch rõ ràng, ngư i c d tìm, d d c. Các thông tin, t tin bài cho n các bài phóng s , ký s v.v… u có nh minh h a tương i chính xác và k p th i, c bi t v i l i th là trang website i n t nên các thông tin ư c ưa lên khá nhanh, k c nh và các o n video quay b ng các phương ti n ơn gi n như m y nh s , i n tho i di ng, v.v… Chính vì các y u t này mà ngư i c bi t n VTC news nhi u hơn. Các thông tin luôn kèm theo nh minh h a, k c trong nư c và qu c t luôn ư c ưa lên y và gây ư c dư lu n r ng rãi. Ph n qu ng cáo, ư c b trí khá “tinh” ( góc trái Website), v i nh ng hình nh ng, l p i l p l i nhi u l n r t b t m t ngư i em. trang ch website VTC News chúng ta nh n th y, các chuyên m c ư c x p tr t t theo nhu c u phát tri n thông tin c a xã h i, ây là m t y u t mà có th nói r ng ó là nhân t chính làm cho t báo s ng ư c và gây ư c s chú ý c a
  4. công chúng. V i 16 chuyên m c l n, t chính tr , tin t c… cho n nhu c u vui chơ, mua s m, h nh phúc… ư c thông tin tương i y và r t nóng, c bi t như là nhu c u tìm h nh phúc, nhu c u mua ô tô ho c nhu c u vi c làm .v.v… ã lôi cu n ư c ông o qu n chúng b i tính th i s , b i nó phù h p v i nguy n v ng và s thay i trong xã h i. b. N i dung các chuyên m c : V i vài trò như m t t báo, website VTC News có n i dung thông tin v các v n xã h i tương i nóng và yd . V i 16 chuyên m c ư c thâu tóm trong m t trang website , chúng ta th y v n i dung các bài, các tin ư c vi t r t t t, trong chuyên m c xã h i, có nh ng bài ư c vi t sâu, nhi u chuyên m c vi t ã ăn sâu trong lòng ngư i c. Các chuyên m c: Tr c tuy n, Tôi 20, Hành tinh s , phóng s v.v…. Có nh ng phóng s dài kỳ ư c vi t tương ik . N i dung ph n tin t c trong website ư c ưa m t cách y và khá chính xác. Các v n v xã h i, c bi t là v s p c u C n Thơ, cơn bão s 5 ư c các phóng viên c a báo thông tin k p th i, giúp ngư i c hi u ư c khá rõ v s vi c cũng như các v n x y ra xung quanh s ki n.
  5. Bên c nh các v n trong nư c ó, các v n qu c t cũng ư c website thông tin khá y , và áp ng ư c thông tin i ngo i trong tình hình m i. 3. K t lu n: Như v y, qua m t s thông tin trên, chúng ta th y r ng v n i dung và hình th c trình bày trang website VTC News là phù h p và r t khoa h c. N i dung các tin bài ư c ưa chính xác và k p th i, áp ng ư c nhu c u thông tin và tuyên truy n c a ng và Nhà nư c trong tình hình m i, và là m t món ăn tinh th n c a ông o qu n chúng nhân dân.
nguon tai.lieu . vn