Xem mẫu

  1. Nh ng i u nên bi t v Bư i G n ây có b n tin “ăn bư i b ung thư ”, sau ó thì có hàng lo t các bài báo c i chính. T i sao l i có vi c “Tr ng ánh xuôi, kèn th i ngư c ” khi n ngư i tiêu dùng hoang mang. làm sáng t v n , chúng tôi xin phân tích t b n g c nh ng tài li u nghiên c u khoa h c sau. T các ngu n tin. Báo Daily Mail (Anh) 7-2007 công b k t qu nghiên c u c a ih c Nam California và Hawaii : ph n ăn trên ¼ qu grapefruit hàng ngày và dài h n tăng 30% nguy cơ ung thư vú. Nhóm nghiên c u thu c trư ng i California và Hawaii ã thông báo nguyên văn như sau: Grapefruit intake may increase the risk of breast cancer
  2. among postmenopausal woman, xin d ch là ăn bư i chùm tăng nguy cơ ung thư vú ph n mãn kinh. Thông báo này căn c vào cu c nghiên c u trên 46.080 ph n mãn kinh s ng bang California và Hawaii. Cu c kh o sát căn c vào các b n h i áp v thói quen ăn u ng năm 1993 v i nhi u câu h i, trong ó có câu : trong năm 1993 ch ã ăn ho c u ng bao nhiêu bư i chùm. 50% ph n tr l i ã ăn ho c u ng nư c bư i chùm. Chín năm sau, t c là tháng 12- 2002, h liên h v i các cơ s y t l y d li u v nh ng ngư i này. Trong s 22.877 ph n ã t ng ăn bư i chùm năm 1993 có 863 ngư i b ung thư vú, chi n 3,8%. Trong s 23.203 ph n không ăn bư i có 794 ngư i b ung thư vú, chi m 3,4%. Sai bi t gi a hai nhóm là 0,4%. Hi u như th nào v Bư i? Grapefruit có tên khoa h c là Citrus paradisi, ti ng Vi t là bư i chùm hay bư i ng. G i tên bư i chùm do qu t ng chùm như nho. G i tên bư i ng do có nhi u ch t ng naringin, không ch v mà c lõi và màng múi. Bư i chùm khó bóc v nhưng nhi u nư c. Bư i chùm hi m g p x ta. Vì ng nên ch ng ngư i Vi t nào ăn. Ph n M b o nhau u ng nư c ép bư i chùm hàng ngày “ t cháy m ” nh m gi m thân tr ng. ây là k t qu qu ng cáo c a nhà s n xu t nư c ép bư i chùm óng h p. Nư c bư i chùm óng h p ã qua lên men nên thành ph n có th khác bư i chùm tươi. M t thi u xót căn b n c a nghiên c u. Bư i da xanh là gi ng bư i mà ngư i Vi t nam ăn có tên khoa h c là Citrus grandis hay Citrus maxima, tên nư c ngoài là pamplemousse ; hoàn toàn khác v i bư i chùm. Bài báo d ch grapefruit là bư i khi n ngư i tiêu
  3. dùng nghĩ là bư i da xanh. Vì th bư i Biên hoà, bư i Năm roi t t giá thê th m khi n nhà vư m méo mi ng. M t sai l m tai h i. Theo tài li u c a i h c Berkeley 4-1999, ch t D-limonen v qu bư i có kh năng gi i c tác nhân ung thư. Cơ s lý thuy t Phân tích nư c bư i chùm óng h p không phát hi n tác nhân ung thư. Có gi thi t là do ch t nguy h i trong t tr ng. bang California, vi c s d ng phân bón và thu c di t côn trùng r t nghiêm ng t và ph i ngưng trư c khi thu ho ch ít nh t 15 ngày. Nghi ng i này không thành v n . M t s thu c, trong ó có n i ti t t n estrogen b chuy n hoá b i CYP 3A-4. Bư i chùm c ch CYP 3A-4 khi n estrogen không b chuy n hoá, nghĩa là kéo dài hi u l c. Khi ang i u tr b ng estrogen là u ng nư c bư i chùm có nguy cơ g p ph n ng như dùng thu c quá li u. ây là ph n ng tương tác nghĩa là ph i có c p m i phát huy tác d ng. Lư ng CYP 3A-4 l i thay i tùy theo cá th nên h u qu không th lư ng trư c ư c.
  4. T su t ph n M b tri u ch ng mãn kinh nhi u g p b i ph n Á châu, ph i chăng do phong t c kiêng khem trong kinh kỳ, “có kiêng có lành, có dành có c a”. Tri u ch ng mãn kinh là : cơn nóng b ng m t, tính tình thay i b t thư ng : M i khi m t nóng b ng b ng, N i cơn gây g , khùng khùng man man. Chúng ta bi t r ng ph n mãn kinh M thư ng s d ng estrogen theo“li u pháp hormon thay th ” gi m tri u ch ng mãn kinh. Li u pháp này ã m t th i b phê phán gây ung thư. Th nhưng sau nhi u năm theo dõi, các nhà y h c ch p nh n vì nó là gi i pháp t t nh t và t l ung thư vú không cao. ó là ch c p riêng l estrogen. Trên lý thuy t, vi c k t h p estrogen v i bư i chùm làm tăng lư ng estrogen trong máu, ương nhiên tăng nguy cơ ung thư. - Xin nh n m nh r ng s ki n này ch x y ra khi có c p estrogen- bư i chùm. H u qu thay i tùy theo cá th , r c r i ch ó. - ã nói là các bà mãn kinh r c r i l m, không bi t âu mà mò. - Nói t m b y t m b . Th còn các ông thì sao ? - àn ông làm gì có kinh mà mãn kinh ? - àn ông cũng có giai o n tương t như mãn kinh, danh t chuyên môn là andropause. Th là “cư i ngư i hôm trư c, hôm sau ngư i cư i”. - âu bi t !
  5. ánh giá nghiên c u Nghiên c u căn c vào nh ng b n h i áp mà không tr c ti p theo dõi. Ngư i ư c h i có th tr l i qua loa cho xong chuy n nên kém giá tr . Tách riêng k t qu bư i chùm, mà không lưu tâm n nh ng th c ph m khác, dư c ph m s d ng (ch y u là li u pháp hormon thay th ), tính di truy n, môi trư ng s ng, ngh nghi p…nên giá tr càng y u kém. Ch căn c vào s li u bư i chùm năm 1993 mà t i 12-2002 l y k t qu . Trong 9 năm ó ngư i ph n có ti p t c ăn u ng bư i chùm không ? Trong 9 năm ó h còn g p nhi u tác nhân ung thư khác. Trong 9 năm ó h có dùng estrogen không ? ây là l h ng quan tr ng c a nghiên c u. C t m ch p nh n s li u nghiên c u. Nhưng sai bi t gi a hai nhóm là 0,4% không có ý nghĩa lâm sàng mà ch coi như nh n xét sơ kh i. Nghiên c u này t tr ng tâm vào b nh ung thư vú c a ph n mãn kinh, không có ý nghĩa v i b nh ung thư khác và thành ph n xã h i khác. K t lu n
  6. Ngư i Vi t nam không ăn bư i chùm, không u ng nư c bư i chùm nên không thành v n . C yên 7-8 cái tâm, ăn bư i da xanh tho i mái. Bu i trưa ăn qu thanh long, Bu i chi u ăn bư i cho lòng th nh thơi. Ăn bư i Năm roi không s ăn roi v t (b nh nan y). Ăn bư i Biên hoà còn ư c “r a m t xem tranh” : Biên hoà x bư i thanh thanh, Có cô bán bư i xinh xinh h u tình.