Xem mẫu

 1. Lêi nãi ®Çu Nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông cô lµ ®èi tîng lao ®éng vµ lµ ph- ¬ng tiÖn s¶n suÊt cña C«ng ty , v× vËy hiÓu vµ qu¶n lý sö dông cã hiÖu qu¶ chóng gióp cho C«ng ty tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu chi phÝ. MÆt kh¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu con gióp cho c«ng ty sö dông nguyªn vËt liÖu tèt trong thi c«ng vµ trong s¶n xuÊt b¶o ®¶m s¶n phÈm mµ c«ng ty lµm ra ®óng tiªu chuÈn chÊt lîng, kü thuËt cña nhµ chñ c«ng tr×nh. C«ng cô dông cô lµ ph- ¬ng tiªn tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm nã t¸c ®éng ®Õn chÊt lîng tèt sÊu cña s¶n phÈm, nÕu c«ng cô dông cô dïng trong s¶n xuÊt thi c«ng ®Çy ®ñ vµ ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt lîng gióp ngêi c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng thêng lµ t¨ng cao kh«ng lêng. V× vËy mµ chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¨ng cao lµm ¶nh h- ëng kh«ng nhá tíi nguån vèn lu ®éng cña C«ng ty v× vËy viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô gióp cho C«ng ty n¨ng ®éng h¬n trong viÖc gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh c¸c hîp ®ång , n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em t¹i ®îc tr×nh bÇy thµnh 3 phÇn PhÇn 1 : §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû PhÇn 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû PhÇn 3 : §¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy Thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¨n cø vµo lý thuyÕt víi sù vËn dông thùc tÕ t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy em ®· tr×nh bÇy mét sè ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý t¹i C«ng ty. Nhng do yÕu tæ chñ quan vÒ nhËn thøc vµ c¸ch nh×n nhËn cña mét sinh viªn thùc tËp v× vËy chuyªn ®Ò cña em sÏ cã nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh vËy em mong muèn nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thÇy c« híng dÉn cïng c¸c c« c¸c chó trong phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty gióp bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
 2. Sinh viªn NguyÔn Anh TuÊn PhÇn 1 ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña c«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc, ®îc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã con dÊu riªng, ®îc phÐp më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong khu«n khæ cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty,.lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®êng thñy. Tªn giao dÞch quèc tÕ : WACO Trô së chÝnh : 159 Th¸i Hµ - §èng §a - Hµ Néi Chi nh¸nh : 14B8 - Ng« TÊt Tè - TP Hå ChÝ Minh C«ng ty c«ng tr×nh têng thñy tiÒn th©n lµ C«ng ty c«ng tr×nh ®êng s«ng 01 thuéc Côc ®êng s«ng - Bé giao th«ng vËn t¶i, thµnh lËp ngµy 01/07/1972 theo quyÕt ®Þnh 288/Q§-TCCB cña Bé giao th«ng vËn t¶i. N¨m 1983 C«ng ty c«ng tr×nh ®êng s«ng sè 1 ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp cÇu c¶ng 204 trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp giao th«ng 2 Bé giao th«ng vËn t¶i. N¨m 1986 , XÝ nghiÖp cÇu c¶ng 204 ®îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp c«ng tr×nh ®êng thñy trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp qu¶n lý giao th«ng ®êng thñy 1. Th¸ng 1 n¨m 1990, XÝ nghiÖp c«ng tr×nh ®êng thñy 1 ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®- êng thñy theo quyÕt ®Þnh sè 601/Q§/TCCB_L§ ngµy 05/04/1993 cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i vÒ viÖc thµnh lËp l¹i vµ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc l¹i cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû. Cã thÓ nãi r»ng sau h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c«ng tr×nh thuû, C«ng ty c«ng tr×nh thuû ®· cã rÊt nhiÒu biÕn ®æi vÒ tªn, quy m« ho¹t ®éng, h×nh thøc ho¹t ®éng. Sù thay ®æi nµy lµ mét tÊt yÕu vµ hoµn toµn phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña
 3. ngµnh x©y dùng nãi riªng. KÕt qu¶ ®¹t ®îc sau h¬n 30 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®· chøng tá C«ng ty ®· vµ ®ang ®i ®óng híng. HiÖn nay tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty cã quy m« kh¸ lín víi 8 ®¬n vÞ trong c¶ níc, víi 1124 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã 213 kü s, 129 ngêi cã tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn, 782 c«ng nh©n c¸c ngµnh vµ mét sè lîng lín c«ng nh©n lµm hîp ®ång ng¾n h¹n. HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cña C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng vµ hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®- îc yªu cÇu cña ngµnh víi h¬n 500 chñng lo¹i thiÕt bÞ thi c«ng c¬ giíi, ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû bé. Víi sù nç lùc kh«ng ngõng cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nªn tõ ngµy thµnh lËp cho ®Õn nay, ®Æc biÖt sau khi Nhµ níc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ kinh tÕ qu¶n lý tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty lu«n ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch ®Æt ra vµ kÕ ho¹ch cña cÊp trªn giao cho. V× vËy, C«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng víi b¹n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông Qua sù ph¸t triÓn trªn cho thÊy híng ®i hoµn toµn ®óng ®¾n vµ cã lîi. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra n¨m 2005 C«ng ty sÏ tiÕp tôc ®Çu t chiÒu s©u mua s¾m míi tµi s¶n cè ®Þnh nh»m ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng ng©n s¸ch lao ®éng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. Còng trong n¨m 2005 C«ng ty sÏ nç lùc s¶n xuÊt kinh doanh nh t×m hiÓu thÞ trêng, tiÕp cËn c«ng nghÖ míi, t¨ng vßng quay cña vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao chÊt lîng vµ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm truyÒn thèng, më réng thÞ trêng tiªu thô ®Ó phÊn ®Êu ®¹t kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ò ra cho n¨m nay. Nh vËy, qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m×nh, C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû ®· kh¼ng ®Þnh u thÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty sÏ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gióp ngµnh x©y dùng c«ng tr×nh ®êng thuû nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ ®Êt níc nãi chung ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a trong thêi gian tíi. 2 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty
 4. C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy lµ doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp, lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty X©y dùng ®êng thñy ho¹t ®éng theo ph©n cÊp cña ®iÒu lÖ Tæng c«ng ty vµ ®iÒu lÖ C«ng ty. C«ng ty ®îc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh bëi Gi¸m ®èc c«ng ty, chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã c¸c Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, cã c¸c phßng ban nghiÖp vô trong C«ng ty thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chung cña C«ng ty, c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc ho¹t ®éng kinh tÕ theo chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc, tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu ph¶i th«ng qua C«ng ty. Mçi xÝ nghiÖp ®Òu cã mét ChØ huy trëng vµ hai ChØ huy phã do C«ng ty bæ nhiÖm qu¶n lý chung vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc C«ng ty. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, ®îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®è c Phã G§ Phã G§ Phã G§ Phã G§ K.ho¹ch-T.tr-ê ng Kü thuËt thi c«ng Chi nh¸nh ThiÕt bÞ Phßng Phßn Phßng Phßn Phßng Phßng Phßn KHTT g TBVT g TCKT QLDA g KTTC TCL§ HCYT XN XN XN XN XN XN XN XN 4 6 8 10 12 18 20 75 S¬ ®å 01 – Tæ c høc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty . Trong ®ã: Gi¸m ®èc: cã c¸c nhiÖm vô sau:
 5. ♣ QuyÕt ®Þnh ph¬ng híng kÕ ho¹ch, dù ¸n s¶n xuÊt - kinh doanh vµ c¸c chñ tr¬ng lín cña C«ng ty. ♣ QuyÕt ®Þnh viÖc hîp t¸c ®Çu t, liªn doanh kinh tÕ cña C«ng ty, kÕ ho¹ch më réng kinh doanh trªn c¬ së sö dông tèi u mäi nguån lùc mµ C«ng ty cã vµ tù huy ®éng phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng. QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò tæ chøc ®iÒu hµnh ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao, quyÕt ®Þnh viÖc ph©n chia lîi nhuËn, ph©n phèi lîi nhuËn vµo c¸c quü cña C«ng ty. Lµ chñ tµi kho¶n cña C«ng ty, trùc tiÕp ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng, phª chuÈn quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ duyÖt tæng quyÕt to¸n cña C«ng ty. QuyÕt ®Þnh viÖc chuyÓn nhîng, mua b¸n, cÇm cè c¸c lo¹i tµi s¶n chung cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp míi, s¸p nhËp gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt - kinh doanh thuéc nguån vèn ®Çu t cña C«ng ty. ♣ QuyÕt ®Þnh viÖc ®Ò b¹t, bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i, lu©n chuyÓn, miÔn nhiÖm Phã Gi¸m ®èc C«ng ty, Gi¸m ®èc c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc, chi nh¸nh, kÕ to¸n trëng C«ng ty vµ c¸c chøc danh kh¸ch trong C«ng ty. Tæ chøc thanh tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m ®iÒu lÖ C«ng ty, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty vµ thùc hiÖn nép Ng©n s¸ch hµng n¨m. Gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ chØ ®Þnh trùc tiÕp c¸c phßng, c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô mµ kh«ng th«ng qua c¸c phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc ®ã. C¸c phã gi¸m ®èc C«ng ty: lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn hoÆc chÞu tr¸ch nhiÖm trong mét sè lÜnh vùc chuyªn m«n, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi Gi¸m ®èc vÒ phÇn viªc ®îc ph©n c«ng. Trong tõng thêi kú cã thÓ ®îc Gi¸m ®èc uû nhiÖm trùc tiÕp quyÕt ®Þnh mét sè vÊn ®Ò thuéc nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc. Phßng kÕ ho¹ch - thÞ trêng: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - B¸m s¸t, t×m hiÓu thÞ trêng, xö lý th«ng tin, tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tiÕp thÞ thÞ trêng, x©y dùng híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ng¾n h¹n trªn c¬ së c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· vµ sÏ ®îc kÝ kÕt, n¨ng lùc cña C«ng ty vµ tõng ®¬n vÞ. - ChuÈn bÞ c¸c thñ tôc cho Gi¸m ®èc C«ng ty giao kÕ ho¹ch cho c¸c ®în vÞ trùc thuéc C«ng ty. KiÓm tra, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, thùc hiÖn c¸c thñ tôc XDCB, cïng c¸c ®¬n vÞ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò
 6. ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c tiÕn ®é, chÊt lîng, uy tÝn víi kh¸ch hµng, gióp Gi¸m ®èc kiÓm tra vµ tæng hîp t×nh h×nh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, giao kÕ ho¹ch cho c¸c XÝ nghiÖp, c¸c ®éi trùc thuéc vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiªn kÕ ho¹ch theo tuÇn, th¸ng, quý, n¨m. C«ng t¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ phôc vô c«ng t¸c ®Êu thÇu c«ng tr×nh, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. Phßng kü thuËt - thi c«ng: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt vµ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn thi c«ng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶, nghiªn cøu c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý hãa s¶n xuÊt, cïng phßng nghiÖp vô tham mu trong c«ng t¸c ®Çu t, më réng ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm x©y dùng. - LËp thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ë d¹ng s¬ ®å c«ng nghÖ cho c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tõ 1 tû ®ång trë lªn, phôc vô c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ thi c«ng c«ng tr×nh cã tÝnh kh¶ thi cao ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng tr×nh, n©ng cao chÊt l- îng c«ng tr×nh thi c«ng. - Qu¶n lý kü thuËt c¸c c«ng tr×nh, lËp ph¬ng ¸n thi c«ng, theo dâi khèi lîng thùc hiÖn vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. LËp biªn b¶n xö lý sù cè c«ng tr×nh vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. KiÓm tra, ký x¸c nhËn khèi lîng theo giai ®o¹n, gióp C«ng ty øng vèn cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng kÞp thêi, chÝnh x¸c. Phßng thiÕt bÞ vËt t: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: ϖ Qu¶n lý thiÕt bÞ. - Híng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc qu¶n lý, khai th¸c c¸c thiÕt bÞ ®óng quy tr×nh, quy ph¹m. Nghiªn cøu c¶i tiÕn c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô s¶n xuÊt, øng dông vµo s¶n xuÊt nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng thêi gian sö dông trang thiÕt bÞ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng hiÖn trêng, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt cho phÐp. - LËp kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n söa ch÷a ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ, theo dâi, ®«n ®èc kiÓm tra chÊt lîng c«ng t¸c b¶o dìng söa ch÷a ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ t¹i c¸c ®¬n vÞ, nghiªn cøu tÝnh n¨ng kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ míi, lËp
 7. quy tr×nh vµ híng dÉn ®¬n vÞ qu¶n lý sö dông vµ khai th¸c c¸c thiÕt bÞ. Tham mu cho ban Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ khai th¸c thiÕt bÞ, kÕ ho¹ch ®Çu t thiÕt bÞ, thanh lý thiÕt bÞ cò háng hoÆc sö dông kÐm hiÖu qu¶, ®iÒu ®éng c¸c thiÕt bÞ trong C«ng ty phôc vô s¶n xuÊt vµ tæ chøc thùc hiÖn. - Tham mu cho ban l·nh ®¹o C«ng ty vÒ viÖc khen thëng nh÷ng c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ qu¶n lý khai th¸c thiÕt bÞ tèt vµ sö lý kû luËt nh÷ng c¸ nh©n ®¬n vÞ qu¶n lý khai th¸c thiÕt bÞ kh«ng ®óng híng dÉn, quy tr×nh, quy ph¹m ®Ó x¶y ra mÊt an toµn, g©y thiÖt h¹i cho s¶n xuÊt vµ con ngêi, tæng hîp b¸o c¸o c«ng t¸c khai th¸c, söa ch÷a thiÕt bÞ cña c¸c ®¬n vÞ vµ toµn C«ng ty, b¸o c¸o Gi¸m ®èc vµ c¬ quan cÊp trªn theo quy ®Þnh. ϖ Qu¶n lý vËt t. - N¾m v÷ng th«ng tin gi¸ c¶ vËt t t¹i thêi ®iÓm theo khu vùc thi c«ng phôc vô cho c«ng t¸c ®Êu thÇu c«ng tr×nh vµ kho¸n c«ng tr×nh cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng, n¾m v÷ng kÕ ho¹ch thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh theo dù to¸n vµ c¸c khèi lîng ph¸t sinh kh¸c phôc vô cho viÖc qu¶n lý h¹n møc vËt t thi c«ng vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh. - Cung øng vËt t cho c¸c c«ng tr×nh theo lÖnh cña ban Gi¸m ®èc nh c¸c lo¹i vËt t ®Æc chñng, c¸c lo¹i vËt t trong níc kh«ng s¶n xuÊt ph¶i hîp ®ång mua cña níc ngoµi, c¸c c«ng tr×nh cã khèi lîng vËt t lín tËp trung, n¾m ch¾c t×nh h×nh vËt t tån ®äng cña c¸c ®¬n vÞ, c«ng tr×nh, tham mu cho Gi¸m ®èc ®iÒu chuyÓn vËt t néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, lµm träng tµi gi÷a c¸c ®¬n vÞ vÒ gi¸ c¶ vËt t ®iÒu chuyÓn, ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n khai th¸c vËt t sö dông lu©n chuyÓn nhiÒu lÇn trong thi c«ng. - Thêng xuyªn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh trong c«ng t¸c cung øng, qu¶n lý, sö dông vËt t cña c¸c ®¬n vÞ, cã quyÒn ®×nh chØ viÖc cung øng vËt t ®èi víi c¸c chñng lo¹i vËt t cã chÊt lîng kÐm, kh«ng ®óng quy ®Þnh, gi¸ thµnh cao trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i cña thÞ trêng. §Ò nghÞ khen thëng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ cung øng, qu¶n lý vËt t vµ ngîc l¹i, híng dÉn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vµ thùc hiÖn kiÓm kª tån kho 6 th¸ng hoÆc 1 n¨m, tham gia ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, xÐt quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m cña ®¬n vÞ.
 8. - LËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. T×m kiÕm nguån hµng, mua b¸n vËt t, phô tïng ®¶m b¶o tèt rÎ, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh. - X©y dùng ph¬ng ¸n qu¶n lý, sö dông tiÕt kiÖm vËt t ®¶m b¶o hiÖu qu¶, KiÓm tra chÊt lîng vËt t ®a vµo c¸c c«ng tr×nh do c¸c ®¬n vÞ c¬ së tù mua. Phßng tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn l¬ng: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Tham mu cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ tæ chøc bé m¸y SX - KD vµ bè chÝ nh©n sù phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, qu¶n lý hå s¬ lÝ lÞch nh©n viªn toµn C«ng ty, gi¶i quyÕt thñ tôc vÒ chÕ ®é tuyÓn dông, th«i viÖc, bæ nhiÖm, b·i miÔn, kû luËt, khen thëng, n©ng l¬ng, nghØ chÕ ®é, BHXH, lµ thµnh viªn cña héi ®ång thi ®ua vµ héi ®ång kØ luËt cña C«ng ty, quy ho¹ch c¸n bé, tham mu cho Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh viÖc ®Ò b¹t vµ ph©n c«ng c¸n bé l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - X©y dùng kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô, thi tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ xÐt duyÖt chi phÝ tiÒn l¬ng. Cïng c¸c phßng nghiÖp vô nghiªn cøu viÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc, x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, chi phÝ tiÒn l¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ lËp sæ s¸ch thèng kª, b¸o c¸o vÒ lao ®éng - tiÒn l¬ng theo ph¸p lÖnh thèng kª vµ thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l¬ng. - Híng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng, c«ng t¸c phßng chèng b·o lò, ch¸y næ, c«ng t¸c an ninh, b¶o vÖ, qu©n sù ®Þa ph- ¬ng, qu¶n lý hé khÈu tËp thÓ, trong tõng trêng hîp ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn ®¹i diÖn cho ngêi sö dông lao ®éng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp khiÕu l¹i vÒ lao ®éng, chÕ ®é chÝnh s¸ch, tho¶ íc lao ®éng vµ hîp ®ång lao ®éng.
 9. - C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý nh©n lùc, ®µo t¹o, lao ®éng tiÒn l¬ng, n©ng l¬ng, n©ng bËc, thi ®ua khen thëng, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ngêi lao ®éng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc. Qu¶n lý toµn bé vèn, nguån vèn, quü trong toµn C«ng ty, ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ cã hÖ thèng diÔn biÕn c¸c nguån vèn, lµm chøc n¨ng cña ng©n hµng cho vay vµ lµ thung t©m thanh to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trong néi bé C«ng ty, tæng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh, lËp b¸o c¸o thèng kª, ph©n tÝch ho¹t ®éng SX-KD ®Ó phôc vô cho viÖc kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña C«ng ty. - Gi¸m ®èc kÕ to¸n tµi vô ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, kiÓm so¸t vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, thèng kª kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, theo dâi vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong viÖc lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¸c lo¹i vèn. Theo dâi c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n kÕ to¸n, híng dÉn lËp c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c nguån vèn cÊp, vèn vay nhËn ®îc, thùc hiÖn thèng kª - kÕ to¸n theo ph¸p lÖnh thèng kª - kÕ to¸n, tham mu cho ban Gi¸m ®èc trong C«ng ty trong viÖc ®Êu thÇu vµ giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng tõng c«ng tr×nh, c¬ chÕ ph©n phèi lîi nhuËn, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh, tiÒn tÖ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cÊp trªn. - LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch tµi chÝnh kÕ to¸n theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m cña C«ng ty. Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng quý ®Ó gióp Gi¸m ®èc n¾m ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, chØ ra nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cho C«ng ty. Phßng hµnh chÝnh y tÕ - Tæ chøc c«ng t¸c lÔ t©n, ®ãn tiÕp, bè chÝ ¨n ë ®i l¹i cho kh¸ch cña C«ng ty vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¬n vÞ vÒ c«ng t¸c t¹i v¨n phßng C«ng ty. Tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan ®Þa ph¬ng, qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n néi bé C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ
 10. trùc thuéc nÕu cã yªu cÇu, qu¶n lý lu tr÷ c«ng v¨n giÊy tê, sæ s¸ch hµnh chÝnh, con dÊu, ®¶m b¶o trang thiÕt bÞ lµm viÖc, ph¬ng tiÖn phôc vô c«ng t¸c vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ thêng kú vµ ®ét xuÊt cña C«ng ty. - §¶m b¶o c¶nh quan m«i trêng C«ng ty lu«n s¹ch ®Ñp, qu¶n lý hå s¬ ®Êt ®ai toµn C«ng ty, tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty s¾p xÕp æn ®Þnh vÒ n¬i ë cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn chÕ ®é thuÕ nhµ ®Êt, kÕt hîp víi phßng tæ chøc lao ®éng - tiÒn l¬ng vÒ c«ng t¸c y tÕ, tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, mua b¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty, tham gia b¶o vÖ m«i sinh m«i trêng, an ninh chËt tù, phßng ch¸y ch÷a ch¸y cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Phßng qu¶n lý dù ¸n: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c phßng ban, ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty lËp hå s¬ dù thÇu vµ ®Êu thÇu c«ng tr×nh, khi c«ng tr×nh tróng thÇu, bãc t¸ch c¸c chi phÝ ®Çu vµo göi c¸c phßng cã liªn quan theo dâi thùc hiÖn, chuÈn bÞ c¸c thñ tôc tham mu cho Gi¸m ®èc hîp ®ång kho¸n gän toµn bé c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®èi víi c¸c ®în vÞ trùc thuéc, quyÕt to¸n thanh lý c¸c hîp ®ång khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. - KiÓm tra, híng dÉn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®óng tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n, ®óng víi quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ C«ng ty, cïng c¸c ®¬n vÞ hoµn thµnh hå s¬ nghiÖm thu c«ng tr×nh, hå s¬ hoµn c«ng, thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. KÕt hîp víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ thu håi vèn c«ng tr×nh, qu¶n lý toµn bé c¸c hîp ®ång kinh tÕ t¹i C«ng ty (kÓ c¶ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh, Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ký víi kh¸ch hµng). C¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m do C«ng ty giao, ®Æc biÖt lµ kÕ ho¹ch gi¸ trÞ vÒ doanh thu. MÆc dï trong mçi phßng ban trong C«ng ty ®¶m nhËn mét lÜnh vùc riªng nhng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc gi÷a c¸c phßng ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng lËp hå s¬ dù thÇu. NÕu tróng thÇu hå s¬ dù thÇu sÏ ®îc chuyÓn cho phßng dù ¸n. Phßng dù ¸n tiÕn hµnh lµm bµi thÇu lËp dù to¸n. Phßng tµi chÝnh trªn c¬ së dù to¸n ®·
 11. l©p tiÕn hµnh bãc dù to¸n, vay vèn cÊp cho ®¬n vÞ thi c«ng. Phßng kü thuËt thi c«ng th× dùa trªn hå s¬ dù thÇu do phßng kÕ ho¹ch thÞ tr êng chuyÓn sang ®Ó thiÕt kÕ b¶n vÏ küthuËt, ®a ra biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng. Nh vËy bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû ®îc chia thµnh c¸c phßng ban, c¸c chi nh¸nh, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô rÊt râ rµng. ChÝnh v× thÕ c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty ®· rÊt cã hiÖu qu¶, C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh, gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸, ®a níc ta tõng bíc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. M« h×nh qu¶n lý nh vËy gióp cho viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ h¬n, sù ph©n c«ng lao ®éng hîp lý h¬n, tr¸nh ®îc sù chång chÐo trong qu¶n lý. 3 Tæ chøc ho¹t déng kinh doanh 3.1. §Þa bµn ho¹t ®éng Lµ mét C«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®êng thuû nhng C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû l¹i cã nhiÒu XÝ nghiÖp thµnh viªn. §Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty tõ B¾c vµo Nam. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cña c«ng ty tËp trung ë : Hµ Néi : V¨n phßng c«ng ty C¸c XÝ nghiÖp 8, 12, 18, 20 H¶i Phßng : XÝ nghiÖp 4 Nam §Þnh : XÝ nghiÖp 75 Thµnh Phè Hå ChÝ Minh: XÝ nghiÖp 6, 10 V× c¸c XÝ nghiÖp cña C«ng ty tr¶i dµi kh¾p ®Êt níc nªn viÖc tham gia ®Êu thÇu vµ tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trong c¶ níc hÕt søc thuËn tiÖn, ®iÒu ®ã gióp C«ng ty cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ trong thi c«ng, h¹ gi¸ thµnh dù thÇu vµ C«ng ty cã ®îc nhiÒu hîp ®ång thi c«ng h¬n. V× vËy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho lao ®éng trong C«ng ty cã nhiÒu viÖc lµm, thu nhËp cña ngêi lao ®éng æn ®Þnh ®ång thêi doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng ®¸ng kÓ. 3.2. Néi dung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty C«ng tr×nh ®êng thuû thuéc ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mang nh÷ng nÐt ®Æc thï
 12. riªng. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trong vµ ngoµi ngµnh bao gåm: - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. - S¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông. - X©y dùng tr¹m ®iÖn vµ ®êng d©y ®iÖn. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu cèng, kªnh m¬ng, ®ª, kÌ, tr¹m b¬m níc, chØnh trÞ dßng ch¶y... - NhËn gia c«ng c¬ khÝ c¸c lo¹i phao neo s«ng, biÓn, söa ch÷a ®¹i tu c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, tham gia ®Êu thÇu vµ nhËn ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh trong vµ ngoµi níc. - Lµm ®¹i lý vµ cho thuª c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ: CÇn cÈu, Xµ lan, ®Çu kÐo «t«, m¸y thi c«ng vµ mua b¸n c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng. - Thùc hiÖn liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c¬ quan, XÝ nghiÖp, C«ng ty, c¸ nh©n. 3.3. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty S¶n phÈm cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt l©u dµi. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n s¶n phÈm x©y l¾p nhÊt thiÕt ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ, dù to¸n thi c«ng). Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p còng nhÊt thiÕt ph¶i lËp dù to¸n, lÊy dù to¸n lµm thíc ®o, ®ång thêi ®Ó gi¶m bít rñi do ph¶i mua b¶o hiÓm cho c«ng tr×nh x©y l¾p. S¶n phÈm cña C«ng ty hoµn thµnh kh«ng nhËp kho mµ ®îc tiªu thô ngay theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tháa thuËn víi chñ ®Çu t (gi¸ ®Êu thÇu), do ®ã tÝnh chÊt hµng hãa cña s¶n phÈm kh«ng thÓ hiÖn râ (v× ®· quy ®Þnh gi¸ c¶, ngêi mua, ngêi b¸n tríc khi x©y dùng th«ng qua hîp ®ång giao nhËn thÇu).
 13. S¶n phÈm cña C«ng ty l¹i cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt (m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng, ngêi lao ®éng) ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. §Æc ®iÓm nµy lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý sö dông, h¹ch to¸n tµi s¶n, vËt t rÊt phøc t¹p do ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn, thêi gian thi c«ng. S¶n phÈm tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh bµn giao vµ ®a vµo sö dông thêng kÐo dµi. Nã phô thuéc vµo quy m«, tÝnh phøc t¹p vÒ kü thuËt cña c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng l¹i chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n l¹i chia thµnh nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, c«ng viÖc l¹i thêng diÔn ra ngoµi trêi chÞu t¸c ®éng rÊt lín cña c¸c nh©n tè m«i tr- êng. §Æc ®iÓm nµy thêng ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý gi¸m s¸t chÆt chÏ sao cho ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh (chñ ®Çu t thêng gi÷ l¹i mét phÇn gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh, hÕt thêi h¹n míi thanh to¸n cho ®¬n vÞ x©y l¾p). 3.4. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp. Mçi lo¹i doanh nghiÖp cã mét lo¹i s¶n phÈm th× sÏ cã quy tr×nh c«ng nghÖ cña riªng lo¹i s¶n phÈm ®ã. C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû lµ ®¬n vÞ x¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm x©y dùng, c¸c dÞch vô söa ch÷a, chïng tu c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ. H¬n n÷a, c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty x©y dùng thêng cã quy m« lín, réng kh¾p l¹i mang tÝnh träng ®iÓm, liªn hoµn nªn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty kh«ng ph¶i lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hay d©y chuyÒn s¶n xuÊt tù ®éng mµ lµ quy tr×nh ®Êu thÇu, thi c«ng, bµn giao c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, m¸y mãc söa ch÷a mét c¸ch liªn hoµn. Cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû nh sau:
 14. Giai ®o ¹n ®Êu thÇu c «ng Giai ®o ¹n tró ng thÇu c «ng tr×nh tr×nh - Hå s ¬ dù thÇu - Th-¬ng th¶o víi chñ ®Çu t- - Dù thÇu - Ký hîp ®ång Giai ®o ¹n ng hiÖn thu Giai ®o ¹n thi c «ng c «ng c «ng tr×nh tr×nh - Bµn giao tõng phÇn - Bµn giao m Æ t b»ng - Bµn giao toµn bé c«ng - Thi c«ng c«ng tr×nh tr×nh - Giai ®o ¹n c«ng tr×nh B¶o hµnh thanh lý hîp ®ång - S au giai ®o¹n b¶o hµnh - NhËn ®ñ gi¸ trÞ c«ng tr×nh S¬ ®å 02 – Quy tr×nh c «ng nghÖ s ¶n xuÊt t¹i c «ng ty ϖ Giai ®o¹n ®Êu thÇu c«ng tr×nh Giai ®o¹n dù thÇu: chñ ®Çu t th«ng b¸o ®Êu thÇu hoÆc göi th mêi thÇu tíi C«ng ty, C«ng ty sÏ mua hå s¬ dù thÇu mµ chñ ®Çu t ®· b¸n. C¨n cø vµo biÖn ph¸p thi c«ng hå s¬ kü thuËt, lao ®éng, tiÒn l¬ng cña hå s¬ mêi thÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c C«ng ty ph¶i lµm c¸c thñ tôc sau: + LËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ tiÕn ®é thi c«ng. + LËp dù to¸n vµ x¸c ®Þnh gi¸ bá thÇu. + GiÊy b¶o l·nh dù thÇu cña Ng©n hµng. + Cam kÕt cung øng tÝn dông. ϖ Giai ®o¹n tróng thÇu c«ng tr×nh Khi tróng thÇu c«ng tr×nh, chñ ®Çu t cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®· tróng. + C«ng ty cïng chñ ®Çu t th¬ng th¶o hîp ®ång. + LËp hîp ®ång giao nhËn thÇu vµ ký kÕt. + Thùc hiÖn b¶o l·nh - thùc hiÖn hîp ®ång cña Ng©n hµng. + T¹m øng vèn theo hîp ®ång vµ luËt x©y dùng quy ®Þnh. ϖ Giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh + LËp vµ b¸o c¸o biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, tr×nh bµy tiÕn ®é thi c«ng tríc chñ ®Çu t vµ ®îc chñ ®Çu t chÊp thuËn. + Bµn giao vµ nhËn tim mèc mÆt b»ng.
 15. + Thi c«ng c«ng tr×nh theo biÖn ph¸p tiÕn ®é ®· lËp. ϖ Giai ®o¹n nghiÖm thu c«ng tr×nh + Giai ®o¹n nghiÖm thu tõng phÇn: C«ng tr×nh x©y dùng th- êng cã nhiÒu giai ®o¹n thi c«ng vµ phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. V× vËy C«ng ty vµ chñ ®Çu t thêng quy ®Þnh nghiÖm thu c«ng tr×nh theo tõng giai ®o¹n. C«ng ty cïng chñ ®Çu t x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh vµ ký vµo v¨n b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh theo tõng giai ®o¹n ®· ký trong hîp ®ång. Thêng th× khi nghiÖm thu hoµn thµnh, tõng giai ®o¹n chñ ®Çu t l¹i øng mét phÇn gi¸ trÞ cña giai ®o¹n tiÕp theo cña c«ng tr×nh. +Tæng nghiÖm thu vµ bµn giao: Lóc nµy c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh theo ®óng tiÕn ®é vµ gi¸ trÞ khèi lîng trong hîp ®ång, C«ng ty sÏ thùc hiÖn c¸c thñ tôc sau: - LËp dù to¸n vµ tr×nh chñ ®Çu t phª duyÖt. - Chñ ®Çu t phª duyÖt vµ thanh to¸n tíi 95% gi¸ trÞ c«ng tr×nh cho C«ng ty, gi÷ l¹i 5% gi¸ trÞ b¶o hµnh c«ng tr×nh (hoÆc th«ng qua Ng©n hµng b¶o l·nh cho C«ng ty). ϖ Giai ®o¹n thanh lý hîp ®ång. Lµ thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh ®· hÕt, c«ng tr×nh ®¶m b¶o gi¸ trÞ hîp ®ång ®· tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. Lóc nµy C«ng ty nhËn 5% gi¸ trÞ c«ng tr×nh cßn l¹i vµ hai bªn lµ chñ ®Çu t vµ C«ng ty ký vµo v¨n b¶n thanh lý hîp ®ång ®· ký theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, chÊm døt quan hÖ kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t vµ C«ng ty t¹i thêi ®iÓm v¨n b¶n thanh lý cã hiÖu lùc. 4 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty 4.1 M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn, h¹ch to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n. Phßng kÕ to¸n C«ng ty cã chøc n¨ng tham mu cho Ban gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®ång thêi kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty theo ®óng ph¸p luËt. Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm 5 ngêi gåm 1 kÕ to¸n tr- ëng vµ 4 kÕ to¸n viªn.
 16. KÕ to¸n tr-ë ng KÕ to¸n KÕ to¸n vËt t- KÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn l- Tæ ng hîp kiªm kiªm TS C§ Ng©n hµng ¬ng kiªm thanh chi phÝ gi¸ thµnh kiªm Thñ quü to¸n KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ to¸n XN to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n 4 XN 6 XN 8 XN 10 XN 12 XN 18 XN 22 XN 75 S¬ ®å 03 – M« h×nh qu¶n lý t¹i c«ng ty Trong ®ã: •KÕ to¸n trëng (Trëng phßng kÕ to¸n): ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vµ Gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty, cã nhiÖm vô tæ chøc vµ kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n ë ®¬n vÞ. §ång thêi, kÕ to¸n tr- ëng cã nhiÖm vô thiÕt kÕ ph¬ng ¸n tù chñ tµi chÝnh, ®¶m b¶o khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn cña C«ng ty nh viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c møc vèn cÇn thiÕt, t×m mäi biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. • KÕ to¸n tæng hîp kiªm chi phÝ gi¸ thµnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé trong viÖc nhËp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ vµo sæ s¸ch vµ m¸y tÝnh. Theo dâi trªn sæ tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng tµi kho¶n. H¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh, tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh. Thùc hiÖn ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc lu ch÷ tµi liÖu kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n. §ång thêi phô tr¸ch viÖc thanh to¸n víi ®èi t¸c vµ vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Ngoµi ra cßn thay mÆt cho kÕ to¸n trëng trong nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt.
 17. • KÕ to¸n vËt t kiªm TSC§: Theo dâi sù biÕn ®éng, t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña c¸c lo¹i vËt t. §Ò ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm vËt t dïng vµo thi c«ng, kh¾c phôc vµ h¹n chÕ c¸c trêng hîp hao hôt, mÊt m¸t. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c ®èi tîng sö dông theo ®óng chÕ ®é. • KÕ to¸n ng©n hµng kiªm thñ quü: Theo dâi sù biÕn ®éng, t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña c¸c lo¹i vËt t. §Ò ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm vËt t dïng vµo thi c«ng, kh¾c phôc vµ h¹n chÕ c¸c trêng hîp hao hôt, mÊt m¸t. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c ®èi tîng sö dông theo ®óng chÕ ®é. • KÕ to¸n tiÒn l¬ng kiªm thanh to¸n: KiÓm tra viÖc tÝnh l¬ng cña c¸c xÝ nghiÖp theo ®óng ph¬ng ph¸p vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. Theo dâi vµ tr¶ l¬ng cho bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp t¹i C«ng ty, theo dâi c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng chÕ ®é còng nh viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n trî cÊp, b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng trong C«ng ty. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n c«ng nî còng nh theo dâi viÖc sö dông c¸c nguån lùc cña c«ng ty, nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u, rµ so¸t c¸c dù chï chi tiªu ®¶m b¶o ®óng môc ®Ých, ®óng yªu cÇu vµ chÝnh x¸c, ®¶m b¶o ®é tin cËy cho c¸c quyÕt ®Þnh, c¸c b¸o c¸o thanh to¸n. • KÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp: Phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp do Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp trùc tiÕp chØ ®¹o, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty, cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n phÇn chi phÝ ®îc giao cho tõng c«ng tr×nh vµ cña toµn xÝ nghiÖp. Phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp gåm 3 ngêi: Phô tr¸ch phßng kÕ to¸n: Do gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®Þnh ®Ó thuËn lîi cho viÖc gi¸m s¸t c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp. ChÞu tr¸ch nhiÖm xö lý toµn bé chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c mÆt ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp nh: thanh to¸n víi c¸c ®éi, tÝnh l¬ng vµ c¸c
 18. kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh… Tæ chøc lu gi÷ sæ s¸ch chøng tõ, ®ång thêi kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cña xÝ nghiÖp theo ®óng ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña C«ng ty. KÕ to¸n m¸y kiªm kÕ to¸n tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm nhËp sè liÖu tõ chøng tõ vµo m¸y tÝnh, ®ång thêi theo dâi viÖc thu, chi tiÒn mÆt vµ vay vèn víi C«ng ty. Thñ quü: Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån quü cña XÝ nghiÖp. Ngoµi ra, ë c¸c XÝ nghiÖp cßn ph©n ra nhiÒu ®éi x©y dùng víi c¸c chøc n¨ng cô thÓ. KÕ to¸n ®éi ph¶i theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng tr×nh, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ x¶y ra ë c«ng tr×nh, tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho ngêi lao ®éng, tæ chøc tËp hîp chøng tõ chi phÝ ph¸t sinh ®Ó b¸o víi XÝ nghiÖp. NÕu kh«ng cã kÕ to¸n, ®éi tr - ëng trùc tiÕp thùc hiÖn phÇn viÖc nµy. 4.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p vµ chÞu sù ®iÒu chØnh cña LuËt doanh nghiÖp. Do vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp hiÖn hµnh do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Cô thÓ nh sau: ♣ Niªn ®é kÕ to¸n: b¾t ®Çu tõ 01/01 hµng n¨m vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. ♣ Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: c«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ. ♣ Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: c«ng ty ¸p dông theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. ♣ Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: c«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p khÊu hao
 19. ®êng th¼ng. ♣ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt: c«ng ty tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt theo ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 4.3 HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n HiÖn nay, c«ng ty ¸p dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n ®îc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1995/Q§-BTC ngµy26 th¸ng 12 n¨m 1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. C«ng ty sö dông ®Çy ®ñ c¸c lo¹i chøng tõ b¾t buéc vµ lùa chän mét sè chøng tõ m¨ng tÝnh híng dÉn ®Ó phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®îc thùc hiÖn chÆt chÏ vµ ®Çy ®ñ. Danh môc c¸c chøng tõ kÕ to¸n mµ c«ng ty sö dông. Stt Tªn chøng tõ Sè hiÖu chøng tõ 1 - Lao ®éng vµ tiÒn l¬ng 1 B¶ng chÊm c«ng 01- L§TL 2 B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng 02- L§TL 3 PhiÕu nghØ hëng BHXH 03- L§TL 4 B¶ng thanh to¸n BHXH 04- L§TL 5 B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng 05- L§TL 6 PhiÕu x¸c nhËn SP huÆc c«ng tr×nh hoµn 06- L§TL thµnh 7 PhiÕu b¸o lµm thªm giê 07- L§TL 8 Hîp ®ång giao kho¸n 08- L§TL 9 Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng 09- L§TL 2 - Hµng tån kho 10 PhiÕu nhËp kho 01-VT 11 PhiÕu xuÊt kho 02- VT 12 PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé 03/VT-3LL 13 PhiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc 04- VT 14 Biªn b¶n kiÓm nghiÖn 05- VT 15 ThÎ kho 06- VT 16 PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú 07- VT 17 Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ 08- VT 3 – B¸n hµng 18 Ho¸ ®¬n (GTGT) 01/GTKT- 3LL
 20. 19 Ho¸ ®¬n (GTGT) 01/GTKT-2LL 20 PhiÕu kª mua hµng 13HDBH 4 – TiÒn tÖ 23 PhiÕu thu 01 – TT 24 PhiÕu chi 02 – TT 25 GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng 03 – TT 26 Thanh to¸n tiÒn t¹m øng 04 – TT 27 Biªn lai thu tiÒn 05 – TT 29 B¶ng kiÓm kª quü 07a – TT 30 B¶ng kiÓm kª quü 07b – TT 5 – TSC§ 31 Biªn b¶n giao nhËn TSC§ 01 – TSC§ 32 ThÎ TSC§ 02 – TSC§ 33 Biªn b¶n thanh lý TSC§ 03 – TSC§ 34 Biªn b¶n giao nh©n TSC§ söa ch÷a 04 – TSC§ 35 Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 05 – TSC§ 6 – S¶n xuÊt 36 PhiÕu theo dâi ca m¸y thi c«ng 01 - SX BiÓu 01 – Chøng tõ sö dông t¹i c«ng ty. Tµi kho¶n : Lo¹i 1 : Tµi s¶n lu ®éng - Bæ sung tµi kho¶n 136 “Ph¶i thu néi bé”: 1362 “Ph¶i thu khèi lîng x©y l¾p giao kho¸n néi bé”. - Bæ sung c¸c tiÓu kho¶n cña tµi kho¶n 141, bao gåm: + 1411 “T¹m øng l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng”. + 1412 “T¹m øng mua vËt t, hµng ho¸”. + 1413 “T¹m øng chi phÝ giao kho¸n x©y l¾p néi bé”. + 1418 “T¹m øng kh¸c”. - Bæ sung c¸c tiÓu kho¶n cña tµi kho¶n 152, bao gåm: + 1521 “Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh”. + 1522 “VËt liÖu phô”. + 1523 “Nhiªn liÖu”. + 1524 “Phô tïng thay thÕ”.
nguon tai.lieu . vn