Xem mẫu

 1. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng NGUY£N T¾C X¢Y DùNG dù ¸n TR£N WINCC 4.1. T¹o mét ch−¬ng tr×nh c¬ b¶n: 4.1.1. Khëi ®éng WinCC: §Ó khëi ®éng WinCC ta kÝch chuét vµo “Start” trªn thanh Taskbar. TiÕp theo ta chän Simatic WinCC Windows Control Center. H×nh 4.1: Khëi ®éng phÇn mÒm WinCC 4.1.2. T¹o mét Project míi: Khi më WinCC lÇn ®Çu tiªn hoÆc chän tr×nh ®¬n File – New, mét hép tho¹i sÏ më ra ®Ò nghÞ ba lùa chän cho viÖc t¹o mét Project. H×nh 4.2: Lùa chän hÖ thèng mét chñ hay nhiÒu chñ Chän Single-User Project vµ kÝch nót OK. Mét hép tho¹i xuÊt hiÖn ®Ó nhËp tªn cña Project còng nh− tªn cña th− môc chøa Project. 45
 2. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.3: §Æt tªn cho Project Sau khi ®Æt tªn Project ta kÝch nót Create. Mµn h×nh WinCC xuÊt hiÖn. H×nh 4.4: Mµn h×nh giao diÖn chÝnh cña WinCC Trong cña sæ bªn tr¸i cña WinCC Explorer, kÝch biÓu t−îng “Computer”. Trong cöa sæ bªn ph¶i sÏ hiÓn thÞ tªn cña m¸y tÝnh Server. KÝch chuét ph¶i vµo tªn nµy vµ chän “Properties”. Mét hép tho¹i xuÊt hiÖn, t¹i ®©y ta cã thÓ thiÕt lËp nh÷ng thuéc tÝnh cña hÖ thèng khi ch¹y ch−¬ng tr×nh còng nh− thay ®æi tªn cña Server. 4.1.3. Thªm PLC Driver: 46
 3. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng B−íc tiÕp theo, ta sÏ ®Þnh cÊu h×nh cho hÖ thèng sao cho c¬ cÊu chÊp hµnh cã thÓ liªn l¹c víi WinCC qua viÖc chän ®iÒu khiÓn truyÒn th«ng. ViÖc chän ®iÒu khiÓn tuú thuéc vµo PLC ®−îc dïng. §Ó thªm mét ®iÒu khiÓn PLC míi, kÝch chuét ph¶i lªn “Tag Management” vµ chän “Add New Driver”. Trong hép tho¹i “Add New Driver”, chän mét ®iÒu khiÓn (vÝ dô “SIMATIC S7 Protocol Suite”) vµ kÝch nót “Open”. ViÖc chän ®iÒu khiÓn sÏ xuÊt hiÖn d−íi dßng Tag Management. §Ó t¹o mét kÕt nèi míi, nh¾p ®óp chuét vµo ®iÒu khiÓn võa chän, tÊt c¶ c¸c kªnh sÏ ®−îc biÓu diÔn. KÝch ph¶i chuét vµo mét kªnh bÊt k× (MPI) råi chän “New Connection”. Trong hép tho¹i “Connection properties”, nhËp tªn tr−êng “PLC1” vµ chän OK. 4.1.4. Tags vµ Tags Group: Nh÷ng tag ®−îc dïng trong WinCC m« t¶ c¸c gi¸ trÞ thùc, nh− lµ møc ®iÒn ®Çy cña thïng n−íc hoÆc gi¸ trÞ tÝnh to¸n côc bé hay m« pháng bªn trong WinCC. Nh÷ng tag qu¸ tr×nh lµ nh÷ng vïng nhí bªn trong PLC hoÆc thiÕt bÞ m« pháng. V× thÕ, møc n−íc trong thïng sÏ ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¶m biÕn møc vµ ®−îc l−u trong PLC. Qua kÕt nèi, kªnh truyÒn th«ng sÏ chuyÓn gi¸ trÞ møc ®Õn WinCC. Nh÷ng tag côc bé lµ nh÷ng vïng nhí bªn trong WinCC, chóng còng cã chøc n¨ng gièng nh− mét PLC. Chóng cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n hay thay ®æi bªn trong WinCC. Nh÷ng nhãm tag (tag group) dïng ®Ó tæ chøc c¸c tag theo cÊu tróc. TÊt c¶ c¸c tag ®−îc tæ chøc trong tag group ®Ó c¶i thiÖn sù râ rµng. H×nh 4.5: CÊu tróc ph©n cÊp cña Tag 4.1.4.1. T¹o Internal Tags: KÝch chuét ph¶i vµo dßng “Internal tags” trong “Tag Management” vµ chän “New Tag”. Trong hép tho¹i “Tag Properties”, nhËp tªn vµ chän kiÓu d÷ liÖu cña tag sau ®ã chän OK. TÊt c¶ c¸c Internal tag ®· t¹o sÏ ®−îc liÖt kª trong cöa sæ WinCC Explorer. 4.1.4.2. T¹o Tag Group: §Ó t¹o mét group míi, kÝch ph¶i chuét lªn kÕt nèi PLC ®· t¹o vµ chän “New Group”. Trong hép tho¹i “Properties of tag group” nhËp tªn cho group vµ nhÊp OK. 4.1.4.3. T¹o Tag qu¸ tr×nh: Tr−íc khi t¹o mét biÕn qu¸ tr×nh, ta ph¶i cµi ®Æt mét ®iÒu khiÓn vµ t¹o mét kÕt nèi. Nh÷ng tag côc bé ®· ®−îc t¹o cã thÓ ®−îc sao chÐp vµ d¸n trong kÕt nèi. Chó ý r»ng c¸c tag chØ cã thÓ ®−îc ®Æt trong mét kÕt nèi víi lÖnh “Copy” vµ “Paste”. C¸c tag kh«ng ®−îc kÐo vµo mét kÕt nèi. §Ó t¹o c¸c tag qu¸ tr×nh, kÝch ph¶i chuét lªn kÕt nèi PLC vµ chän “New Tag”. Trong hép tho¹i “Tag Properties” nhËp tªn vµ chän kiÓu d÷ liÖu cho tag. KiÓu chuyÓn ®æi cho phÐp b¹n lùa chän viÖc chuyÓn d÷ liÖu tõ mét ®Þnh d¹ng nµy sang mét ®Þnh d¹ng kh¸c. 47
 4. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng KÝch chän nót “Select” ®Ó më hép tho¹i “Address Properties”. Tõ hép danh s¸ch cho vïng d÷ liÖu cho tag, chän vïng d÷ liÖu “Bit Memory”. KiÓm tra kiÓu ®Þa chØ “Word” vµ MW”0” ®−îc thiÕt lËp vµ kÝch OK ®Ó kÕt thóc. ViÖc chia tØ lÖ tuyÕn tÝnh chØ cã thÓ ®−îc sö dông trong tag qu¸ tr×nh. §¸nh dÊu trong hép kiÓm tra “Linear scalling” cho phÐp ta thiÕt lËp vïng gi¸ trÞ cho qu¸ tr×nh vµ vïng gi¸ trÞ cña tag. 4.1.5. ThiÕt kÕ mét bøc tranh qu¸ tr×nh: 4.1.5.1. T¹o bøc tranh qu¸ tr×nh: Trong cöa sæ WinCC Explorer, kÝch ph¶i chuét lªn “Graphics Designer” vµ chän “New picture”, mét bøc tranh cã tªn “NewPdl0.pdl” sÏ ®−îc t¹o vµ biÓu diÔn trong cöa sæ WinCC Explorer. §Ó thay ®æi tªn cña bøc tranh, ta cã thÓ kÝch ph¶i chuét lªn tªn bøc tranh cÇn thay ®æi vµ chän “Rename picture”, sau ®ã nhËp tªn míi vµo trong hép tho¹i vµ kÝch OK. §Ó thiÕt kÕ ®å ho¹ cho bøc tranh võa t¹o, ta cã thÓ nh¾p ®óp chuét vµo tªn bøc tranh hoÆc kÝch ph¶i chuét vµo tªn bøc tranh vµ chän “Open picture”, cöa sæ thiÕt kÕ ®å ho¹ “Graphic Designer” xuÊt hiÖn. 4.1.5.2. Graphic Designer: Menu Bar Standard Toolbar Font Palette Object Palette Color Palette Zoom Palette Style Palette Alignment Palette Layer B H×nh 4.6: Mµn h×nh thiÕt kÕ giao diÖn ®å ho¹ a) Color Palette: thiÕt lËp mµu cho ®èi t−îng ®−îc chän. Cã 16 mµ chuÈn, tuy nhiªn cã thÓ dïng mµu tuú thÝch do chÝnh b¹n ®Þnh nghÜa. b) Object Palette: Chøa c¸c ®èi t−îng chuÈn (Polygon, Ellipse, Rectangle,...), c¸c ®èi t−îng th«ng minh (OLE Control, OLE Element, I/O Field,...) vµ c¸c ®èi t−îng Windows (Button, Check Box,...). 48
 5. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng c) Style Palette: thay ®æi h×nh thøc cña ®èi t−îng ®−îc chän. Tuú vµo kiÓu ®èi t−îng, mµ ta cã thÓ thay ®æi kiÓu ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng viÒn, ®é réng cña ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng viÒn, kiÓu kÕt thóc cña ®−êng th¼ng, hoÆc kiÓu t«. d) Alignment Palette: Cho phÐp thay ®æi vÞ trÝ cña mét hoÆc nhiÒu ®èi t−îng, ®Ó thay ®æi vÞ trÝ c¸c ®èi t−îng ®· chän cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng kh¸c, hoÆc tiªu chuÈn ho¸ chiÒu cao vµ bÒ réng cña vµi ®èi t−îng. e) Zoom palette: thiÕt lËp hÖ sè phãng ®¹i (phÇn tr¨m) cho sù ho¹t ®éng cña cöa sæ. C¸c hÖ sè phãng ®¹i chuÈn lµ: 8, 4, 1, 1/2, vµ 1/4. f) Menu Bar: Chøa tÊt c¶ c¸c tr×nh ®¬n lÖnh cho Graphic Designer. Nh÷ng lÖnh kh«ng cã hiÖu lùc ®−îc biÓu diÔn b»ng mµu x¸m. g) Toolbar: chøa c¸c nót ®Ó thùc hiÖn nhanh nhiÒu lÖnh chung. h) Font Palette: cho phÐp thay ®æi kiÓu font, kÝch th−íc, vµ mµu trong ®èi t−îng text, còng nh− lµ mµu ®−êng th¼ng cña c¸c ®èi t−îng chuÈn. i) Layer: cho hiÓn thÞ mét líp trong 16 líp (Líp 0 ®Õn 15). Líp 0 ®−îc chän mÆc ®Þnh. 4.1.5.3. T¹o Button: §Çu tiªn, ta sÏ ®Þnh cÊu h×nh nót nµy ®Ó cho phÐp chän mét bøc tranh kh¸c lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh. §Ó t¹o mét nót cã thÓ chuyÓn ®æi gi÷a hai bøc tranh “Start.pdl” vµ “Khau nhap.pdl”, tiÕn hµnh nh− sau: Trong bøc tranh “Start.pdl” chän “Windows Objects” trong Object Palette, sau ®ã kÝch chän ®èi t−îng “Button” . Trong cöa sæ tËp tin, kÝch chuét vµ kÐo ®Ó ®Æt nót vµ thay ®æi kÝch th−íc cña nót. Sau ®ã hép tho¹i “Button Configuration” xuÊt hiÖn. NhËp tªn cho nót t¹i tr−êng “Text”. VÝ dô, ta cã thÓ nhËp tªn cña bøc tranh mµ ta muèn nh¶y tíi: “Kh©u nhËp liÖu”. §Ó chän bøc tranh muèn nh¶y tíi, kÝch chän biÓu t−îng phÝa d−íi tr−êng “Change Picture on Mouse Click”. Trong hép tho¹i tiÕp theo, nh¾p ®óp chuét vµo bøc tranh “Khau nhap”. 4.1.5.4. T¹o ®èi t−îng tõ th− viÖn cña WinCC: Trong thanh menu cña Graphics Designer, chän “View/Library” hoÆc kÝch vµo biÓu t−îng trªn thanh toolbar. Nh¾p ®óp vµo “Global Library”, t¹i ®©y ta cã thÓ chän bÊt k× mét ®èi t−îng nµo vµ kÐo nã vµo cöa sæ thiÕt kÕ. Chóng ta còng cã thÓ thay ®æi kÝch th−íc cña ®èi t−îng b»ng c¸ch thay ®æi c¸c thuéc tÝnh cña nã hoÆc dïng chuét. 4.1.5.5. T¹o ®èi t−îng Static Text: Trong Object Palette, chän “Standard object”→”Static Text”. Dïng chuét ®Ó kÐo vµ th¶ ®èi t−îng vµo trong cöa sæ thiÕt kÕ. Ta cã thÓ nhËp néi dung, thay ®æi cì ch÷, font ch÷ b»ng c¸ch kÝch ph¶i chuét lªn ®èi t−îng vµ chän “Properties”. 4.1.5.6. T¹o ®èi t−îng Bar vµ liªn kÕt nã víi mét tag: Trong Object Palette, kÝch chän “Smart Objects”→”Bar”. Dïng chuét ®Ó t¹o ®èi t−îng trong cöa sæ thiÕt kÕ. Sau khi t¹o xong ®èi t−îng, sÏ xuÊt hiÖn mét hép tho¹i “Bar Configuration”, t¹i ®©y ta nhËp vµo tªn cña tag hoÆc kÝch chuét vµo biÓu t−îng bªn c¹nh tr−êng text ®Ó chän tag cÇn liªn kÕt víi ®èi t−îng. TiÕn hµnh thay ®æi thêi gian cËp nhËp cña ®èi t−îng b»ng tr−êng “Update” sau ®ã kÝch OK ®Ó chän. 49
 6. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.7: §Þnh cÊu h×nh cho ®èi t−îng Bar Ta còng cã thÓ liªn kÕt ®èi t−îng víi tag hay thay ®æi c¸c thuéc tÝnh kh¸c cña ®èi t−îng b»ng c¸ch kÝch ph¶i chuét vµo ®èi t−îng vµ chän “Properties”. H×nh 4.8: ThiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh cho ®èi t−îng Bar Chó ý: NÕu mét ®èi t−îng cã liªn kÕt víi mét tag th× thuéc tÝnh t−¬ng øng sÏ ®−îc in ®Ëm vµ bãng ®Ìn sÏ cã mµu xanh. 4.1.5.7. T¹o vµ liªn kÕt mét ®èi t−îng I/O-Field : §Ó t¹o mét ®èi t−îng “I/O-Field”, trong cöa sæ Object Palette chän “Smart Objects”→”I/O-Field”. §Æt “I/O-Field” trong cöa sæ thiÕt kÕ, sau ®ã hép tho¹i “I/O- Field Configuration” xuÊt hiÖn. §Ó chän mét tag, kÝch chän biÓu t−îng, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn chän tag cÇn liªn kÕt víi ®èi t−îng, kÝch OK ®Ó chän. 4.1.6. ThiÕt lËp thuéc tÝnh khi ch¹y ch−¬ng tr×nh (Runtime Properties): 50
 7. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng TiÕp theo, ta sÏ thiÕt lËp Runtime Properties cho project. Trong cöa sæ bªn tr¸i cña WinCC Explorer, kÝch chän “Computer”, trong cöa sæ bªn ph¶i, kÝch chuét ph¶i lªn tªn cña m¸y tÝnh vµ chän “Properties”. KÝch chän nh·n “Graphics Runtime”, t¹i ®©y, ta cÇn x¸c ®Þnh sù xuÊt hiÖn cña mµn h×nh lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh vµ thiÕt lËp Start Picture. §Ó chän mét Start Picture, kÝch “Browse ” vµ sau ®ã trong hép tho¹i “Start Picture” chän bøc tranh “Start.pdl” råi chän OK. D−íi “Window Attributes”, lµm ho¹t ®éng “Title”, “Maximize”, vµ “Adapt Picture”. H×nh 4.9: ThiÕt lËp cÊu h×nh cho Project khi Runtime KÝch OK ®Ó ®ãng cöa sæ thuéc tÝnh, b©y giê ta cã thÓ s½n sµng lµm viÖc ë chÕ ®é Runtime. 4.2. BiÓn diÔn gi¸ trÞ cña qu¸ tr×nh : 4.2.1. Më Tag Logging: Trong cöa sæ bªn tr¸i cña WinCC Explorer, kÝch ph¶i chuét lªn “Tag Logging” vµ chän “Open”. 4.2.2. §Þnh cÊu h×nh Timer: §èi t−îng Timer ®−îc ®Þnh vÞ t¹i dßng thø hai trong cöa sæ. Timer cã thÓ ®−îc ®Þnh cÊu h×nh cho b¶n ghi hoÆc cho viÖc l−u tr÷. 51
 8. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng Chó ý: + B¶n ghi thêi gian lµ nh÷ng kho¶ng thêi gian mµ t¹i ®ã c¸c gi¸ trÞ ®−îc lÊy ra tõ ¶nh qu¸ tr×nh cña qu¶n lý d÷ liÖu bëi Tag-Logging. + ViÖc l−u gi÷ thêi gian lµ nh÷ng kho¶ng thêi gian mµ t¹i ®ã d÷ liÖu ®−îc l−u trong kho l−u tr÷. ViÖc l−u gi÷ thêi gian th× lu«n lu«n lµ béi sè (nguyªn) cña viÖc chän b¶n ghi thêi gian. Gi¸ trÞ ®−îc cÊt gi÷ t¹i mçi thêi ®iÓm (l−u gi÷) th× lu«n lu«n lµ gi¸ trÞ cuèi cïng cña b¶n ghi. Gi¸ trÞ ®Çu thuéc vÒ thêi ®iÓm tr−íc ®ã. NÕu chän ®èi t−îng Timer, tÊt c¶ thêi gian chuÈn sÏ hiÓn thÞ trong cöa sæ d÷ liÖu. Nh÷ng thêi gian chuÈn nµy kh«ng nªn bao giê ®−îc thay ®æi. Chó ý: Nh÷ng kho¶ng thêi gian cho b¶n ghi vµ l−u tr÷ ®−îc lÊy tõ viÖc nh©n Basic vµ Factor. KÝch OK ®Ó kÕt thóc. 4.2.3. T¹o mét Archive: Archive Wizard cung cÊp tù ®éng ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó t¹o mét Archive. §Ó t¹o mét Archive, ta kÝch chuét ph¶i vµo “Archive” vµ chän “Archive Wizard”. Trong hép tho¹i xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ta kÝch “Next”, trong hép tho¹i tiÕp theo nhËp tªn cña Archive trong tr−êng “Archive name”, chän “Process Value Archive” cho kiÓu Archive. H×nh 4.10: Lùa chän Archive TiÕp theo ta kÝch “Next”, kÝch nót “Select” vµ trong hép tho¹i tiÕp theo ta chän tag cÇn thùc hiÖn l−u gi÷ gi¸ trÞ qu¸ tr×nh. KÝch OK ®Ó x¸c nhËn viÖc nhËp vµo. KÝch nót “Apply” ®Ó kÕt thóc Archive Wizard. 52
 9. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.11: Chän tag cho Archive §Ó thay ®æi thuéc tÝnh cña c¸c tag l−u tr÷ ®−îc chän trong b¶ng, kÝch ph¶i chuét vµo b¶ng. NÕu kh«ng cã tag nµo ®−îc chän, th× tag ®Çu tiªn trong b¶ng sÏ ®−îc chän. TiÕp theo ta kÝch chän “Properties”. Trong hép tho¹i “Properties of process tag” ta cã thÓ thay ®æi tªn cña Archive, chu k× cËp nhËp, §iÒu nµy hoµn thµnh viÖc ®Þnh cÊu h×nh cña Process Value Archive. Tag “Dong_DCnghien” sÏ ®−îc ghi mçi gi©y mét lÇn vµ ®−îc l−u tr÷ b»ng “Dong_DCnghien_Arch”. Më menu, chän File/Save hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+S ®Ó l−u cÊu h×nh, nh÷ng viÖc thiÕt lËp nµy sÏ ®−îc sö dông trong thêi gian tíi khi ch−¬ng tr×nh ®−îc ho¹t ®éng. §ãng Tag-Logging Editor. 4.2.4. T¹o mét Trend Window: Mét Trend Window cã thÓ biÓu diÔn c¸c tag qu¸ tr×nh d−íi d¹ng ®å thÞ. Trong WinCC Explorer, t¹o mét bøc tranh “Do thi.pdl” vµ më nã trong Graphic Designer. Trong Object Palette, chän nh·n “Control”→”WinCC Online Trend Control”. §Æt ®èi t−îng ®iÒu khiÓn trong cöa sæ thiÕt kÕ. Trong hép tho¹i cÊu h×nh nhanh, nhËp vµo “Dßng ®iÖn ®éng c¬ nghiÒn” nh− lµ tùa ®Ò cña Trend Window trong nh·n “General”. 53
 10. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.12: ThiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh cho Trend KÝch chän nh·n “Curves” vµ nhËp “DongDC” nh− lµ tªn cña ®−êng cong biÓu diÔn. KÝch chän nót Selection, bªn tr¸i cña hép tho¹i Archive/Tag Selection, nh¾p ®óp vµo kho l−u tr÷ “Khaunghien”. Bªn ph¶i cña hép tho¹i Archive/Tag Selection, kÝch chän tag “DongDC_nghien”. H×nh 4.13: ThiÕt lËp thuéc tÝnh cho Trend KÝch OK ®Ó kÕt thóc. 54
 11. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng Víi viÖc nhÊn phÝm “Ctrl” vµ nh¾p ®óp vµo ®èi t−îng ®iÒu khiÓn ®Ó xem tr−íc Trend Window lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh. §Ó trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu, kÝch chuét tr¸i bªn ngoµi ®èi t−îng ®iÒu khiÓn trong cöa sæ thiÕt kÕ Graphics Designer. 4.2.5. T¹o mét Table Window: Víi mét Table Window, b¹n cã thÓ biÓu diÔn c¸c tag qu¸ tr×nh d−íi d¹ng b¶ng. Trong Object Palette, chän nh·n “Control”→”WinCC Online Table Control”. §Æt ®èi t−îng ®iÒu khiÓn trong cöa sæ thiÕt kÕ. Trong hép tho¹i cÊu h×nh nhanh, d−íi nh·n “General”, nhËp vµo “Dßng ®iÖn ®éng c¬ nghiÒn” nh− lµ tùa ®Ò cho Table Window. H×nh 4.14: ThiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh cho Table Lµm ho¹t ®éng nh·n “Column”. NhËp vµo “DongDC” nh− lµ tªn cho cét. KÝch chän nót “Selection”. Nh¾p ®óp vµo kho l−u tr÷ “Khaunghien” ë phÇn bªn tr¸i cña hép tho¹i Archive/Tag Selection. ë phÇn bªn ph¶i cña hép tho¹i Archive/Tag Selection, kÝch chän tag “DongDC_nghien”. KÝch OK ®Ó ®ãng hép tho¹i. KÝch OK ®Ó kÕt thóc. Víi viÖc nhÊn phÝm “Ctrl” vµ nh¾p ®óp vµo ®èi t−îng ®iÒu khiÓn ®Ó xem tr−íc Table Window lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh. §Ó trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu, kÝch chuét tr¸i bªn ngoµi ®èi t−îng ®iÒu khiÓn trong cöa sæ thiÕt kÕ Graphics Designer. 4.2.6. ThiÕt lËp thuéc tÝnh khi ch¹y ch−¬ng tr×nh: TiÕp theo ta sÏ thiÕt lËp nh÷ng thuéc tÝnh ®Ó b¶n ghi tag (Tag Logging) còng ®−îc khëi ®éng lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh. Më hép tho¹i “Properties” cña “Computer”, kÝch chän nh·n “Startup” vµ lµm dÊu vµo hép “Tag Logging Runtime”. 55
 12. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.15: Thªm giao diÖn Tag Logging khi Runtime KÝch OK ®Ó kÕt thóc. 4.3. CÊu h×nh c¸c th«ng b¸o: 4.3.1. Më Alarm Logging: Trong cöa sæ WinCC Explorer, kÝch chuét ph¶i vµo “Alarm Logging” vµ chän “Open”. H×nh 4.16: Giao diÖn chÝnh Alarm Logging. 4.3.2. B¾t ®Çu víi System Wizard: System Wizard cung cÊp mét ph−¬ng ph¸p tù ®éng vµ ®¬n gi¶n ®Ó t¹o mét hÖ thèng c¶nh b¸o. §Ó lµm ho¹t ®éng System Wizard, kÝch chän “File”→”Select Wizard...”. Trong hép tho¹i “Select Wizard...”, nh¾p ®óp chuét lªn System Wizard. Trong hép tho¹i ®Çu tiªn, kÝch chän nót “Next”. Trong hép tho¹i tiÕp theo, chän “System Wizard: Select Message Blocks”, System Blocks “Date, Time, Number” vµ User Text Blocks “Message text, point of error”. 56
 13. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.17: Lùa chän khèi th«ng b¸o KÝch nót “Next”. Trong hép tho¹i ”System Wizard: Presetting Classes”, thiÕt lËp “Class of Error with Types Alarm, Error anh Warning (Incoming Acknowledgement)”. H×nh 4.18: Lùa chän líp vµ kiÓu th«ng b¸o KÝch nót “Next”. Trong hép tho¹i “System Wizard: Selecting Archives” thiÕt lËp “Short-Term Archive for 250 Messages”. 57
 14. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.19: Lùa chän kiÓu l−u gi÷ KÝch nót “Next”. Trong hép tho¹i cuèi cïng cña System Wizard cung cÊp tãm t¾t cña c¸c phÇn tö ®−îc t¹o bëi Wizard. KÝch nót “Finish” ®Ó kÕt thóc. 4.3.3. §Þnh cÊu h×nh v¨n b¶n th«ng b¸o: TiÕp theo, ta sÏ ®Þnh cÊu h×nh th«ng b¸o trong b¶ng. Víi dù ¸n nµy, chóng ta sÏ thiÕt lËp ba th«ng b¸o. Nh−ng tr−íc tiªn chiÒu dµi cña User Text Blocks ®−îc t¹o bëi Wizard ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh. 4.3.3.1. Thay ®æi chiÒu dµi cña Message Text User Text Block: Trong cöa sæ, nh¾p ®óp chuét vµo biÓu t−îng “Message Blocks” råi chän “User Text Block”. Trong cöa sæ d÷ liÖu, kÝch ph¶i chuét vµo “Message text” vµ chän “Properties”. Trong hép tho¹i xuÊt hiÖn, nhËp vµo gi¸ trÞ “30”. 4.3.3.2. Thay ®æi chiÒu dµi cña Point of error User Text Block: Trong cöa sæ, nh¾p ®óp chuét vµo biÓu t−îng “Message Blocks” råi chän “User Text Block”. Trong cöa sæ d÷ liÖu, kÝch ph¶i chuét vµo “Point of error” vµ chän “Properties”. Trong hép tho¹i xuÊt hiÖn, nhËp vµo gi¸ trÞ “25”. 4.3.3.3. §Þnh cÊu h×nh cho th«ng b¸o ®Çu tiªn: Trong dßng 1, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageTag”, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã, chän tag “Nhietdo_XMra” vµ kÝch OK. Trong dßng 1, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageBit”, nhËp vµo gi¸ trÞ “2”. Sè nµy cho biÕt th«ng b¸o ë dßng 1 sÏ ®−îc t¹o ra khi bit thø ba cña 16 bit tÝnh tõ bªn ph¶i cña tag “Nhietdo_XMra” ®−îc thiÕt lËp. Trong dßng 1, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Message text”, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã, nhËp vµo dßng ch÷ “NhiÖt ®é qu¸ 850C”. Trong dßng 1, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Point of error”, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã, nhËp vµo dßng ch÷ “Xi m¨ng”. 4.3.3.4. §Þnh cÊu h×nh cho th«ng b¸o thø hai: KÝch ph¶i chuét vµo sè “1” trong cét ®Çu tiªn cña b¶ng vµ chän “Append New Line”. Trong dßng 2, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageTag”, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã, chän tag “Dongdien1” vµ kÝch OK. 58
 15. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng Trong dßng 2, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageBit” vµ nhËp vµo sè 3. Sè nµy cho biÕt r»ng th«ng b¸o trong dßng 1 sÏ ®−îc g©y ra khi bit thø 3 cña 16 bit tÝnh tõ bªn ph¶i cña tag “Dongdien1” ®−îc thiÕt lËp. Trong dßng 2, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Message text” vµ nhËp dßng ch÷ “Dßng ®iÖn æn ®Þnh” trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã. Trong dßng 2, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Point of error” vµ nhËp dßng ch÷ “B¨ng chuyÒn 1” trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã. 4.3.3.4. §Þnh cÊu h×nh cho th«ng b¸o thø ba: KÝch ph¶i chuét vµo sè “2” trong cét ®Çu tiªn cña b¶ng vµ chän “Append New Line”. Trong dßng 3, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageTag”, trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã, chän tag “Dongdien1” vµ kÝch OK. Trong dßng 3, nh¾p ®óp vµo tr−êng “MessageBit” vµ nhËp vµo sè 4. Sè nµy cho biÕt r»ng th«ng b¸o trong dßng 1 sÏ ®−îc g©y ra khi bit thø 4 cña 16 bit tÝnh tõ bªn ph¶i cña tag “Dongdien1” ®−îc thiÕt lËp. Trong dßng 3, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Message text” vµ nhËp dßng ch÷ “Dßng ®iÖn qu¸ cao” trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã. Trong dßng 3, nh¾p ®óp vµo tr−êng “Point of error” vµ nhËp dßng ch÷ “B¨ng chuyÒn 2” trong hép tho¹i xuÊt hiÖn sau ®ã. Chó ý: thay v× so¹n th¶o cho mçi dßng ch÷ riªng biÖt nh− trªn, chóng ta còng cã thÓ so¹n th¶o nhiÒu dßng th«ng b¸o trong hép tho¹i “Single message”. §Ó më hép tho¹i nµy, kÝch ph¶i chuét vµo th«ng b¸o råi chän “Properties”. H×nh 4.20: Lùa chän c¸c tham sè cho th«ng b¸o vµ kÕt nèi th«ng b¸o 4.3.4. §Þnh cÊu h×nh mµu cña th«ng b¸o: C¸c th«ng b¸o cÇn thÓ hiÖn c¸c mµu kh¸c nhau lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh. §iÒu nµy lµm dÔ dµng ®Ó nhËn ra nhanh th«ng b¸o dùa trªn mµu cña nã. 59
 16. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng Trong cöa sæ bªn tr¸i, kÝch chän biÓu t−îng “Message classes”, kÝch vµo líp th«ng b¸o “Error”. Trong cöa sæ d÷ liÖu bªn ph¶i, kÝch ph¶i chuét vµo nót “Alarm” råi chän “Properties”. H×nh 4.21: ThiÕt lËp mµu hiÓn thÞ cho tõng kiÓu th«ng b¸o Trong hép tho¹i sau ®ã, b¹n cã thÓ thiÕt lËp mµu cña dßng th«ng b¸o vµ mµu nÒn tuú thuéc vµo tr¹ng th¸i cña th«ng b¸o. CÊu h×nh nh÷ng mµu cho th«ng b¸o cña b¹n trong líp th«ng b¸o “Alarm”: + KÝch vµo “Came In” trong khu vùc xem tr−íc (Alarm th× ho¹t ®éng). + KÝch vµo nót “Text Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “White”. KÝch nót “Background Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “Red”. + KÝch vµo “Went Out” trong khu vùc xem tr−íc (Alarm th× kh«ng ho¹t ®éng). + KÝch vµo nót “Text Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “Back”. KÝch nót “Background Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “Yellow”. + KÝch vµo “Acknowledged” trong khu vùc xem tr−íc (Alarm th× ®−îc thõa nhËn). + KÝch vµo nót “Text Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “White”. KÝch nót “Background Color”, trong hép tho¹i chän mµu, chän “Blue”. + KÝch OK ®Ó kÕt thóc. 4.3.5. KiÓm tra gi¸ trÞ giíi h¹n: 4.3.5.1. CÊu h×nh viÖc kiÓm tra gi¸ trÞ giíi h¹n: Víi viÖc kiÓm tra gi¸ trÞ giíi h¹n, c¸c tag cã thÓ ®−îc kiÓm tra ®Ó ch¾c ch¾n r»ng, gi¸ trÞ cña chóng n»m trong giíi h¹n ®· thiÕt lËp. Trong thanh menu cña Alarm Logging, kÝch chän “Tool/Add Ins”. Trong hép tho¹i “Add Ins” lµm ho¹t ®éng thµnh phÇn “Limit Value Monitoring”. ViÖc kiÓm tra gi¸ trÞ giíi h¹n ®−îc biÓu diÔn trong cöa sæ bªn tr¸i phÝa d−íi Message Classes. Trong cöa sæ d÷ liÖu, kÝch ph¶i chuét lªn nót “Limit Value Monitoring” vµ chän “New”. 60
 17. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.22: ThiÕt lËp c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n Trong hép tho¹i thuéc tÝnh, b¹n cã thÓ thiÕt lËp c¸c tag cÇn kiÓm tra vµ kiÓu kiÓm tra. §Ó chon mét tag, kÝch vµo nót H×nh 4.23: Chän tag cÇn thiÕt lËp giíi h¹n Chó ý: NÕu b¹n ®¸nh dÊu trong hép “a message for all limit value”, th× th«ng b¸o t−¬ng tù sÏ ®−îc biÓu diÔn lóc ch¹y ch−¬ng tr×nh bÊt chÊp giíi h¹n cao hay thÊp bÞ v−ît qu¸ (b¹n ph¶i nhËp vµo sè th«ng b¸o). B¹n cã thÓ thiÕt lËp sù trÔ trong tr−êng “Delay time”. Mét th«ng b¸o c¶nh b¸o sÏ ®−îc biÓu diÔn ®Çu tiªn sau khi thêi gian trÔ tr«i qua (®iÒu nµy ng¨n c¶n viÖc biÓu diÔn th«ng b¸o cho tr−êng hîp n¬i mµ giíi h¹n bÞ v−ît qu¸ cho thêi gian rÊt ng¾n). 4.3.5.2. ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n: a) ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n trªn: 61
 18. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.24: ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n trªn + KÝch chuét ph¶i vµo tag “Dong_DCnghien” råi chän “New”. + Trong hép tho¹i “Properties” lµm ho¹t ®éng “Upper Limit”, nhËp gi¸ trÞ giíi h¹n lµ 50. Lµm ho¹t ®éng “effective for both”. NhËp “4” cho sè th«ng b¸o. + KÝch OK ®Ó kÕt thóc. b) ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n d−íi: + KÝch chuét ph¶i vµo tag “Dong_DCnghien” råi chän “New”. + Trong hép tho¹i “Properties” lµm ho¹t ®éng “Lower Limit”, nhËp gÝa trÞ giíi h¹n lµ 5. Lµm ho¹t ®éng “effective for both”. NhËp “5” cho sè th«ng b¸o. + KÝch OK ®Ó kÕt thóc. WinCC sÏ tù ®éng sinh ra sù kÕt hîp th«ng b¸o 4 vµ 5. Trong thanh menu chän “File/Save” ®Ó l−u cÊu h×nh cña b¹n. 4.3.6. T¹o mét bøc tranh th«ng b¸o: §Ó chÌn mét cöa sæ th«ng b¸o trong bøc tranh, tiÕn hµnh theo c¸ch gièng nh− m« t¶ ë phÇn trªn cho viÖc chÌn mét ®−êng cong hay mét b¶ng biÓn diÔn. Më Graphics Designer vµ t¹o mét bøc tranh míi cã tªn “Thong bao.pdl”. Sau ®ã, tiÕn hµnh c¸c b−íc sau: Trong Object Palette, chän nh·n “Controls” vµ “WinCC Alarm Control”. §Æt ®èi t−îng ®iÒu khiÓn trong cöa sæ thiÕt kÕ. Trong hép tho¹i cÊu h×nh nhanh, nhËp “Th«ng b¸o” nh− lµ tùa ®Ò cña cöa sæ th«ng b¸o. §¸nh dÊu hép “Disphay”. 62
 19. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng H×nh 4.25: ThiÕt lËp thuéc tÝnh cho cöa sæ th«ng b¸o L−u bøc tranh “Th«ng b¸o.pdl”. 4.3.7. ThiÕt lËp thuéc tÝnh khi ch¹y ch−¬ng tr×nh: TiÕp theo, ta sÏ thiÕt lËp thuéc tÝnh khi ch¹y ch−¬ng tr×nh, sao cho AlarmLogging còng ®−îc khëi khi ch¹y ch−¬ng tr×nh.. Më hép tho¹i “Properties” cña “Computer” trong cöa sæ WinCC Explorer, kÝch chän nh·n “Startup” vµ lµm dÊu vµo hép “Alarm Logging Runtime”. §iÒu nµy sÏ tù ®éng lµm ho¹t ®éng “Text Library Runtime”. H×nh 4.26. Cho thùc hiÖn Alarm Logging khi ch¹y ch−¬ng tr×nh KÝch OK ®Ó kÕt thóc. 4.3.8. Sù ho¹t ®éng cña Project: Khi ch¹y ch−¬ng tr×nh, b¹n cã thÓ xem th«ng b¸o hiÖn t¹i b»ng c¸ch kÝch vµo nót “Message list” trªn thanh c«ng cô trong cöa sæ th«ng b¸o. §Ó c«ng nhËn mét th«ng b¸o ®¬n, kÝch vµo nót “Single acknowledgement” trªn thanh c«ng cô. Nhãm c¸c th«ng b¸o ®−îc thõa nhËn víi nót “Group acknowledgement”. §Ó xem mét danh s¸ch cña 250 th«ng b¸o ®−îc l−u gi÷, kÝch vµo nót “Short- Term Archive”. 4.4. In b¶n th«ng b¸o liªn tôc (Message Sequence Report): 4.4.1. Lµm ho¹t ®éng Message Sequence Report: Trong WinCC Explorer, më “Alarm Logging”. Trong cöa sæ bªn tr¸i cña “Alarm Logging” kÝch chuét ph¶i vµo “Reports” vµ chän “Add/Remove...”. Trong hép tho¹i “Assigning Report Parameters” ®¸nh dÊu vµo “Message sequence report ”. KÝch OK vµ ®ãng “Alarm Logging” ®Ó kÕt thóc. 63
 20. NguyÔn Kim ¸nh_Tù §éng Hãa_B¸ch Khoa §µ N½ng 4.4.2. ThiÕt kÕ c¸ch tr×nh bµy (Layout): 4.4.2.1. Më Layout: Layout dïng trong c«ng viÖc in ®−îc ®Þnh nghÜa trong Report Designer. Report Designer tù ®éng më khi b¹n më mét Layout. Trong cöa sæ bªn tr¸i cña WinCC Explorer, nh¾p ®óp vµo “Report Designer” vµ kÝch chän “Layout”. Trong cöa sæ bªn ph¶i cña WinCC Explorer, kÝch ph¶i chuét lªn Layout “@alrtmef.rpl” vµ chän “Open layout” 4.4.2.2. Report Designer: Menu Bar Standard Toolbar Font Palette Object Palette Color Palette Alignment Palette Style Palette Zoom Palette H×nh 4.27: Giao diÖn thiÕt kÕ mét Layout §Ó tèi −u cöa sæ thiÕt kÕ, b¹n nªn tæ chøc thanh menu vµ tr×nh ®¬n palettes theo h×nh vÏ trªn. §Ó thay ®æi l¹i kÝch th−íc cña c¸c Object palettes vµ Style palettes b¹n ph¶i kÐo chóng vµo trong cöa sæ thiÕt kÕ. a) Color Palette: thiÕt kÕ mµu cho c¸c ®èi t−îng ®−îc chän. b) Object palette: chøa c¸c Standard Objects (Polygon, Ellipse, Rectangle, ...), Dynamic Object (Dynamic Text, Dynamic Table,...) vµ System Object (Date, Page Number,...). c) Style Palette: thay ®æi sù xuÊt hiÖn cña c¸c ®èi t−îng ®· chän. Tuú thuéc vµo ®èi t−îng, b¹n cã thÓ thay ®æi kiÓu cña ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng viÒn, ®é réng cña ®−êng th¼ng, hoÆc kiÓu t«. d) Alignment Palette: cho phÐp b¹n thay ®æi vÞ trÝ quan s¸t cña mét hoÆc nhiÒu ®èi t−îng, ®Ó thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c ®èi t−îng ®· chän cã liªn quan ®Õn c¸c ®èi t−îng kh¸c, hoÆc tiªu chuÈn ho¸ chiÒu cao vµ chiÒu réng cña nhiÒu ®èi t−îng. 64