Nguyen tac mot quoc tich va viec giai quyet cac truong hop nhieu quoc tich va khong quoc tich

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

O Viet Nam, ngay sau khi Nha nuoc Viet Nam dan chu cong hoa ra doi va tro thanh mot quoc gia doc lap, co day du chu quyen, Chu tich Ho Chi Minh da ky ban hanh ngay van ban quy pham phap luat dau tien quy dinh ve quoc tich Viet Nam, do la Sac lenh so 53/SL ngay 20/10/1945. Tiep do, Nha nuoc Viet Nam tiep tuc ban hanh nhieu van ban quy pham phap luat lien quan den van de quoc tich.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.19 M, số trang : 7 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ